Shared Flashcard Set

Details

Kap. 1 Teigen
History of psychology
30
History
Undergraduate 1
01/06/2016

Additional History Flashcards

 


 

Cards

Term
Ordet "psykologi"
Definition
Fra de greske ordene psyche, som betyr "sjel", og logos som i denne sammenhengen betyr "lære". Stammer fra renessansehumanismen og Goeckel på 1500-tallet.
Term
De anima/Peri psyches
Definition
Aristoteles bok, som regnes som den første systematiske avhandling om sjelen.
Term
Hva kan Den frie sjel?
Definition
Kan bevege seg ut av legemet når man drømmer eller befinner seg i ekstase. Forlater kroppen ved døden.
Term
Hva kan/kan ikke Den bundne sjel?
Definition

Sjelen som er forbundet med legemets livskraft.

 

Kan ikke eksistere uavhengig kroppen, utenom ved balsamering eller sjelevandring kan den eksistere uten sin opprinnelige eier.

Term
Platon mente at sjelen hadde et tilholdsted og en midlertidig tilværelse hvor?
Definition
Sjelen har sin opprinnelse og tilholdssted i ideenes rike, men har midlertidig tilværelse i legemet der det er fanget.
Term
Hva mente Aristoteles når han snakket om sjelens potensialitet?
Definition
Sjelen er aktualisering av en organismes "potensialitet", at den virkeliggjør kroppens muligheter, og skiller den fra død materie.
Term

"Hvis øyet var et dyr, er...

 

- Aristoteles om sjelen

Definition
... synet sjelen."
Term
i følge Aristoteles, hva var forholdet mellom kropp og sjel?
Definition
Sjel og kropp er gjensidig avhengige hverandre. Uten det ene, ikke det andre
Term
Hva kunne plantesjelen i følge Aristoteles?
Definition
Sørger for opptak av næring og vekst.
Term
Hva kunne dyresjelen i følge Aristoteles?
Definition
Sørger for sansning og bevegelse.
Term
Hva mente Aristoteles med Menneskesjelen?
Definition
Det som sørget for fornuft og vilje.
Term
Sjelen ble ofte sett på som "ånd" eller "livsånd" og bindeleddet mellom...
Definition
Gud og menneske
Term
Hva hevder dualisme om sjelelig virksomhet?
Definition
Synet om at sjelelig virksomhet befinner seg på et annet plan enn det fysiske. De to enhetene er kvalitativt forskjellig.
Term
Hva hevder interaksjonisme om hvordan sjelen og hjernen fungerer sammen?
Definition
(Descartes): Livsåndene/kroppen møter sjelen i et sentralt plassert punkt i hjernen (glandula pinealis), og mottar inntrykk og påvirker disse ved å endre deres retning.
Term
Hva hevder parallelisme om sjelen?
Definition
Sjel og kropp eksisterer ved siden av hverandre
Term
Hva hevder identitetsteori om forholdet mellom kroppen og sjelens substans?
Definition
Kropp og sjel er to sider av den samme substans, mentale tilstander er identisk med fysiske tilstander
Term
Hva hevder materialisme om verden?
Definition
Tanken om at verden er enhetlig, og ikke består av en åndelig og fysisk del. Den har ikke engang to sider, bare den fysiske siden er reell.
Term
Hva menes med epi-fenomen?
Definition

Det menes da at det mentale er et biprodukt (epi-fenomen) av fysiske prosesser, uten egne funksjoner.

 

Altså en form for materialisme

Term
For en materialist tok ... plassen ... tidligere hadde.
Definition
"hjernen", "sjelen".
Term
Pierre Cabananis (1757-1808) sammenlignet tenkning med hvilken annen kroppslig funksjon?
Definition
Mente at tenkning var hjerneaktivitet, på samme måte som magen fordøyer
Term
Reduksjonisme hevder hva om fenomener?
Definition
Fenomener på et høyere nivå blir begrunnet ved å føres tilbake tilbake til betingelser på et lavere (enklere) nivå

"Tanker står i samme forhold til hjernen som galle til leveren og urin til nyrene." (Karl Vogt)
Term
Hva hevder idealisme om både det sjelelige og fysiske?
Definition
Både den sjelelige og den fysiske side har en åndelig realitet
Term
George Berkeley (1685-1753) var en idealist. Hva mente han om den fysiske verden?
Definition
Vår fysiske omverden er tilgjengelig gjennom sansene, vi persisperer det og derfor eksisterer det (Idealist)
Term
Kant, Hegel, Fichte og Schopenhauer var alle?
Definition
Idealister
Term
Positivismen mente at psykologien skulle studere hva?
Definition
Hevdet at psykologien måtte dreie seg om det observerbare objektivt gitte fakta, og ikke "indre uhåndgripelige intuisjoner" (Comte).
Term
Hva er en vanlig kritikk til positivisme?
Definition
Hva er "gitt"? Det konkrete, det sansbare? Er sansefornemmelser ekte?
Term
Hva kan man si er den mest relevante filosofiske retningen i moderne psykologi?
Definition
Interaksjonistisk/dualistisk: Vi snakker om kroppslige vs. mentale prosesser, og hvordan de påvirker hverandre
Term
Hva har overtatt for "sjelen" i moderne psykologi?
Definition
Mentale prosesser
Term
Ånd, to betydninger
Definition
1. Livsånder: Forbindelsen mellom sjel og kropp (gjennom blod eller nerver)

2. Sjelens åndelige side: Tilværelsens høyeste åndelige side, som sjelen hadde kontakt med
Term

Hva mente Aristoteles som sjelen og levende organismer?

 

To forhold

Definition
Sjel er noe alle levende organismer har, men der er en trinnstige fra enklest til høyest
Supporting users have an ad free experience!