Shared Flashcard Set

Details

Farmakologi - sedativa
Gennemgået på KU i speciel farmakologi
18
Veterinary Medicine
Not Applicable
06/18/2014

Additional Veterinary Medicine Flashcards

 


 

Cards

Term
Phenothiaziner
Definition
- Beroligende sedativa. -> Acepromazin mest brugt. -> Har INGEN analgetisk effekt
- Sedativa, hypnotika, anxiolytika, alfa-adrenerg antagonist(NE)
- Inhiberer centrale D2 receptor => sedation, beroligelse + blokerer NE perifert v. alfa (mest), postsynap. ACh antagonist, serotonin antagonist.
- Giver: katalepsi, sedation, ekstrapyramidale symp., hypotension, hypothermi,prokain stiger, heartrate falder, antihistaminerg effekt, hæmmer E.coli diarre, Blokere apomorfin induceret emesis,
- Potensere analgetika, anæstetika
- god muskelafslapning sammen med ketamin -> hypotension, hypotermi pga E kun kan virke på beta-receptor(alfa blokeret)
-> ikke med adrenalin men NE ok -> fordi alfa blokkeret og så giver hypotension+ vasodiletaion.
Term
Acepromazin
Definition
Phenothiazin
HØJ proteinbinding >99%, Vd høj,dårlig Po admi.
-T½ hest 3t, hund 7t
- Neurologisk analgesi m. opioid
- bred terapeutisk index
- Depressiva på hjernestammen og blokere forb. i cerebral cortex
- blok. alfa-recep. => perifær vasodil.=> hypotension => evt. shok
- Lille effekt på resp.
- Varsom brug m. vasodil. stoffer
- sedation og præanæstesi
- Penis prolaps
Term
Alfa2- agonister
Definition
- Udtalt sedation, kemist "resistant", analgesi, muskelafslappende, stimulere emetisk center(hund+kat)
- Oftest brugte: Xylazin, Detomidin, Medetomidin
- Først: øges perifær modstand, Blodtryk stiger
-senere: nedsat sympatisk tonus, hypotension
- arytmier pga forstyrret ledningsevne -> evt. Av.blok. fald af CO. Forhindre neuro-endokrint stressresp.- diurese stiger, insulin falder, hyperglykæmi, GH stiger(væksthorm.)
- Virker på Alfa2(som negativ feed-back) og imidazolin
- Sedation/analgesi pga aktivitet på alfa2 i hjernestammen og rygmarc => inhib. positive feedback for NE frigivesle fra præ-synaps nerveende (pga. reduktion i Ca2-ledningen => sænker ophidselse i pat. + inhib. af efferent smertepathway)
- indik: berolige nervøse, diagn. undersøgelser, små kirurgiske indgreb, præmedikation anæstesi!
Term
Xylazin
Definition
alfa2-agonist -> men ret uselektiv mellem alfa1 og 2
- Binder imidazolin receptor, mindst potent alfa2 agonist.
- Kvæg meget sensitive! 1/10 dosis (i forhold til hest)- vil hurtig lægge sig
- vomitus kat
- hurtig metabolisering, kort effekt.
- T½ 30min, Vd: 2,5
- Beroliger nervøse dyr, diagnostiske undersøgelser, mindre kirurgiske indgreb, præ.
- Ofte som kombi m Ketamin (hund, kat)
- hest: m. morfin
- kardiovasku. + resp. depression, hjertearytmi
Term
Detomidin
Definition
alfa2-agonist
- Kun hest, evt. kvæg
- længste effekt varighed
- Forestrækker alfa2 og 1 i forhold til xylazin
- giver ataxi men hest flytter sig mindre end v. xylazin
- V.d 0.7
- T½ 7liter min.
Term
Medetomidin
Definition
Alfa2-agonist
- Optisk aktiv isomer af dexmedetomidin
- Bruges mod "emergence delirium" efter anæstesi
- hund: Vd. 2,8 T½ 58min
- Hest: Vd. 2,2 T½ 51min
- findes som inj. til hund og kat, som beroligende og smertelindrende.
Term
Romifidin
Definition
alfa2-agonist, meget selektivt
- Mindre ataxi og god recovery i hest post op.
- Længere recovery hund, men færre ståforsøg (generelt for alfa2-ago.)
- varer længere end xylazin
- max effekt hund og hest
- kadiovask. depress. hund og kat
-Potenserer anæstetika
Term
Yohimbin
Definition
antidot til xylazin => alfa2-antagonist
- kan give anfald ved højere hurtig dosis
- Blev før i tiden brugt som potensmiddel
- Udvindes fra et træ
- Går hurtigt gennem BBB - kan opstå temor
Term
Antipamezol
Definition
Alfa2-antagonist -antidot!
- reverse af xylazin i køer, eksotiske dyr, kamel og reverse detomidin(antisedan)
- Histaminerg og Cholinerg effekt
- Sænker vaskulær modstand -> skal gives langsomt
- Også reverse af medetomidin
- Hund, kat, eksotiske dyr færre bivirkninger pga højere alfa2 end 1
-
Term
Benzodiazepiner
Definition
Sedativa, hypnotika, -> søvn -minus analgesi
- binder GABA => mere Cl influx => hyperpolari. af præsynap.neuron => mindre transmission
- GABA findes flest af i cerebral cortex, få udenfor CNS => minimum kardiovask. effekt
- antikonvulsiv, anæstesi induktion, muskelafslap., adfærsterapeutisk, god til neurologiske sygdomme.
- excitation og hyperalgesi post op.(minus ordentlig smertebehandling)
- M. opioid, ketamin el. alfa2-agonist for mere forudsigelig sedation
- Flumazenil antidot
Term
Diazepam
Definition
Benzodiazepin (Valium)
- Antikonvulsiva
- Binder GABA receptor = aktivere denne -> Cl influx stiger -> hyperpolarisering -> neurotrans.frigivelse
- Mod akutte kramper og epilepsi, ikke langtidsb. pga kort T½, høj hepatisk ekstrationsratio og tolerance udvikling
- Lipofilt => høj konc. i CNS hurtigt efter I.v
- Muskel afslappende, sederende, potenserer analgetika og anæstetika, mindsker angst
- Kan give hyperalgesi
- Antidot: flumazenil
- I.v, I.m, rektalt
- Stim. apetit i kat
- Mange aktive metabolitter
- propyline glykol vehicle giver de fleste bivirkninger
Term
Midazolam
Definition
Benzodiazepin
- Ingen propylen glycol som vehicle pga. bivirkninger
- mere potent end diazepam
- I.v, I.m, S.c, Nasalt, Po
- Vandopl.
Term
Zolazepam
Definition
Benzodiazepin
- Kun i blandingen Zolatil m Tiletamin (NMDA antago.)
- Antikonvusiv, muskelafslappende, beroligende og angstdæmpende.
Term
Butyrophenoner
Definition
Dopamin2 receptor antagonist, mild alfa1 antagonist + histamin + cholinerg => sedation
- Mindre vasodilation end phenothiaziner
- Bruges mindre pga. lidt uforudsigeligt
- Potenseres anæstesi og analgesi
- Kesersnit gris m. barbiturat
- Antiemetisk, ingen resp. depres., mild muskelafl.
- Hypotension, alvorlig CSN depres. hvis m. andre depressiva.
Term
Azaperon
Definition
Butyrphenon
- Svin: forhindre agitation mod afkom
- Moderat- god sedation til tilbageholdelse
- I.v hest kan give ophidselse
- Faldende arterielt blodtryk, måske faldense HR og CO
- penis prolaps
- Ingen analgesi, max v. 30min - virkning efter 10 min
Term
Tricyklisk antidepressiva (TCA)
Definition
- Stoffet: clomipramin
- antidepressiva
- Alfa1 receptor antagonist (ikke så vigtigt, giver biv.)
- Inhiberer reuptake af NE og 5-HT
- Kardiotoksisk
- Kun bruges m. træning
- Metaboliseres til metabolit m. anticholinerg virkning => mindre salvation
- Opkast, appetit ændring, overfølsomhed
Term
Selektiv serotonin reuptake inhibitor (SSRI)
Definition
-Fluoexetin
-Antidepressiva
- Forhindrer reuptake af seretonin
- mod dominans adfærd og sjatpisning
- aktiv metabolit: norfluxetin
- Kun m. træning
- Bivirk: faldende appetit, urinvejslidesler, vægttab, ukoordination, krampeanfald.
Term
Serotonin
Definition
- 5-HT og 5-HT receptor. Stoffer som har aktion på recep. modulere adfærd og GI motilitet
- Syntese fra Tryptofan.
- Findes i GI, Serum, CNS og blodplader hvorfra det kan frigives v. ødelæggelse af dem.
- Clomipramin: tricykl. antidepressiv for hund: inhib. reuptake af NE og seretonin.
- Ingen PO! kun 5-HTP kan krydse BBB.
- I CNS har det at gøre med: søvn, tænkning, sensorisk perception, motorktivitet, appetit, GI moti., temp., humør og adfærd.
- Reserpin tømmer hjernens serotonin. Serotonin frigives også i luftvej. fra mastceller v. fx akut astma
- Både G-protein-konplet og ligand gated ion kanal, meta. af monoaminoxidase
Supporting users have an ad free experience!