Shared Flashcard Set

Details

Dyreetikk
Regelverk og dyreetikk
8
Veterinary Medicine
Post-Graduate
06/08/2013

Additional Veterinary Medicine Flashcards

 


 

Cards

Term
Hva er de fem friheter?
Når ble de nedsatt og av hvem?
Definition
-frihet fra sult og tørst
-frihet fra unormal varme og kulde
-frihet fra frykt og stress
-frihet fra sykdom og skade
-frihet til å utøvde normal adferd
Brambellkomiteen 1965
Term
Hvordan kan dyrevelferd defineres?
Definition
- biologisk
-subjektiv oppfattelse
-"naturlig liv"
Term
Hva innebærer biologisk dyrevelferdsdefinisjon? Hvilke mål finnes?
Definition
a. «Ett dyr som fungerer godt biologisk, har også god livskvalitet (Broom, 1986)
b. Måles på dødelighet, produksjonsresultater, stress, sykdom og unormal adferd
Term
Hva innebærer den "naturlige liv"-dyrevelferdsdefinisjonen? Hvilke momenter er viktige?
Definition
a. Viktige momenter:naturlig miljø, adferd og for
b. «En naturalistisk forståelse der hovedfokus rettes mot dyr mulighet til å utføre sitt artstypiske atferdsrepertoar»(Rollin, 1993)
Term
Hva innebærer den subjektive dyrevelferdsdefinisjonen? Hvordan kan den defineres?
Definition
Dyr har god livskvalitet når de ikke lider og føler seg bra(Duncan 1993)
Term
Hvilke faktorer påvirker dyrevelferden?
Definition
1.Fysisk og sosialt miljø
2.Røkterfaktoren,management, for og vann
3.Genetikk og erfaring
4.Subjektiv oppfattelse av stress,behov , emosjoner, helse og motivasjoner

Dette måles via ressursbaserte målinger, dyrebaserte målinger og miljøbaserte målinger
Term
Hva er forskjell på etikk og moral?
Definition
Moral: måler selve handlingene
Etikk: selve målestokken
Term
Hvilke ulike etiske retninger finnes?
Definition

1.Rettighetsetikk-dyr har rett til å bli behandlet humant, med menneskerettigheter.Gode handlinger kan ikke rettferdigjøre onde,Tom Reagan

 

2.Utlitarisme, Peter Singer, dyreforsøk kan forsvares så lenge det gjør oss i stand til å kurere sykdommer for mennesker og dyr.

 

3.Kontraktsetikk, "Moralen baseres på en avtale"-indirekte ansvar  for dyr da de kan ha konsekvenser for andre mennesker.

 

4.Relasjonsetikk- forpliktelser særlig ovenfor de dyrene man har nære relasjoner til. Klare elementer av denne i dyrevelferdsloven, forpliktelsene er større ovenfor husdyr enn ville dyr.

 

5.Respekt for naturen- naturen skal få gå sin gang

Supporting users have an ad free experience!