Shared Flashcard Set

Details

Autonome farmaka
det autonome nervesystem, sympatomimetika, sympatolytika, parasympatomimetika, parasympatolytika, gangliestimulantia, ganglieblokkere
190
Veterinary Medicine
Not Applicable
05/21/2013

Additional Veterinary Medicine Flashcards

 


 

Cards

Term
Det Autonome Nervesystem
Definition

Del af PNS som regulerer kropsfunktioner uden for viljens kontrol. fx Hjerte, kredsløb, kirtelsekretioner, glat muskulatur m.m.

Deles i det sympatiske og parasympatiske system

Term

Det sympatiske nervesystem

(thorako-lumbale)

Definition

Del af det autonome nervesystem

Fremmer de funktioner som er nødvendige for individets aktivitet.
'frygt og flygt' /'fight or flight' respons
fx hjertefrekvens, slagvolumen,respiration- og  blodtryk op
blod sendes fra ekstremiter og GI til muskulatur osv.

kort præ-lang post

Term

Det Parasympatiske Nervesystem

(kranio-sakral)

Definition

Del af det autonome nervesystem

fremmer de funktion som er nødvendige for livets opretholdelse.
'Lev og lad leve' / 'rest and digest' respons
fx. motilitet og nedbrydning af næringsstoffer i GI øges
hjertefrekvens, respirationsfrekvens nedsættes osv. 

lang præ- kort post

Term
Parasympatiske nerver
Definition
Kolinerge nerver, Acetylcholin (ACh) er neurotransmitter både præ- og postganglionært.
Term
Neurotransmitter substans i det sympatiske nervesystem
Definition

Noadrenalin

(med få undtagelser)

syntetiseres ud fra fenylalanin og lagres i kromaffine granula, hvorfra det frigives under impulsoverførsel til effektorcellens receptorer.

Term
Elimination af noadrenalin
Definition

Størstedelen genoptages i den præsynaptiske fiber, enten i de kromaffine granula eller metaboliseres af MAO--> vanillinmandelsyre.
COMT (enzym)methylere en del af frigjort noadrenalin--> metanefrin.

En del af frigjort Noadrenalin diffundere via blodet til leveren og metaboliseres der af MAO og COMT

inaktive metabolitter udskilles med urinen.

Term
Adrenerge receptorer
Definition
alfa 1 og 2, beta 1,2 og 3, D1 og D2
alfa receptor aktivering medfører excitatorisk respons og beta medfører inhibitorisk respons.
undtagelser: hjertet og glat muskulatur i tarm
Term
Neurotransmitter-substans i det parasympatiske nervesystem
Definition
Acetylkolin er neurotransmitter i de parasympatiske neuroeffektorjunction, de autonome ganglier, medulla adrenalis, de somatiske myoneurale junctions og visse CNS-regioner
Term
Acetylcholin
Definition
neurotransmittersubstans
syntetiseres i de kolinerge nerveender, udfra kolin og acetyl- CoA, vha enzym kolinacetyltransferase der overfører acetylgruppe fra acetyl-CoA til kolin.
lagres i vesikler og frigives herfra sfa det axonale aktionspotentiale.
Term
Elimination ACh
Definition
Ach nedbrydes hurtigt i synapsespalten af acetylcholinesterase AChE til kolin og acetat
Term
Kolinerge receptorer
Definition
2 slags
muskarine receptorer og nikotine receptorer
Term
Forekomst af nikotine receptorer
Definition
1) autonome ganglier(både symp og parasymp.)
2) kromaffine celler i binyremarv
3)Neuromuskulære junctions(tværstribet musk.)
Term
Forekomst af muskarine receptorer
Definition
1) postganglionære parasympatiske nerveender i hjertemuskulatur, slat musk. og eksokrine kirtler
2) synapser i CNS
Term
hæmning af nikotine receptorer
Definition
nikotine receptorer hæmmes kompetivt af curare og store doser nikotin
Term
Hæmning af muskarine receptorer
Definition
muskarine receptorer kan hæmmes kompetitivt af atropin
Term
stimulation af nikotine receptorer
Definition
medfører altid excitatorisk respons
Term
muskarin respons
Definition
excitatorisk eller inhibitorisk respons
Term
muskarin effekt=
Definition
parasympatisk effekt
Term
Receptorer i det sympatiske system
Definition
Nikotin og adrenerge receptorer
Term
Receptorer i det parasympatiske system
Definition
Nikotin og muskarine receptorer
Term
Autonome stoffer definition
Definition
Farmaka, som udøver en effekt svarende til en stimulation, intensivering eller inhibition af enten det sympatiske eller parasympatiske nervesystem.
Term
Inddeling af autonome stoffer
Definition
Sympatomimetika, sympatolytika, parasympatomimetika, parasympatolytika,og ganglæieblokkere.
Term
Generel benyttelse af autonome farmaka
Definition
Universel anæstesi, regulering af kropsfunktioner i en bestemt ønsket retning. Antidoter
Term
Sympatisk respons på øjet
Definition
Mydriasis(stor pupil)(alfa) og lang syn(beta)
Term
Parasympatisk respons på øjet
Definition
Miosis(lille pupil)og nærsyn
Term
Sympatisk respons på hjertet
Definition
Generel excitation
via beta pos. kronotop effekt på SA knude og pos. inotrop effekt på atrium og ventrikel
Term
Parasympatisk respons på hjertet
Definition
Generel inhibition
neg. kronotop effekt på SA knude og neg. inotrop effekt på atrium og ventrikel
Term
Kronotop effekt
Definition
positiv kronotop effekt = hjertet slår hurtigere
negativ kronotop effekt= hjertet slår langsommere
Term
Inotrop effekt
Definition
positiv inotrop effekt= øget sammentrækning af muskel
Negativ inotrop effekt= nedsat sammentrækning af muskel
Term
Sympatisk og parasympatisk respons i cutis og mucosa
Definition
Sympatisk: konstriktion af blodkarm (alfa)
Para: dilation af blodkar
Term
Para- og sympatisk respons i Gi kanal
Definition
Generel inhibition sympatisk og generel excitation parasympatisk
Term
Inddeling af sympatomimetika
Definition
-De direkte virkende
-De indirekte virkende
-De kombinerende
Term
De direkte virkende sympatomimetika
Definition
Påvirker de adrenerge receptorer direkte.
De endogene katekolaminer(adrenalin, noadrenalin, dopamin)samt flere af de syntetiske fx isoprenalin
Term
De indirekte virkende sympatomimetika
Definition
Virker ved at frigøre adrenerge stoffer fra nerveenderne
fx amfetamin
Term
De kombinerede sympatomimetika
Definition
Virker ved at kombinere direkte påvirkning af adrenerge receptorer og frigørelse af af adrenerge stoffer fra nerveenderne.
Fx efedrin
Term
Katekolaminer
Definition
Aminer med en direkte effekt på de adrenerge receptorer. der er Endogene katekolaminer og syntestiske katekolaminer
Term
Syntese af Endogene Katekolaminer
Definition
Syntetiseres udfra Fenylalanin
syntesevejen:
fenylalanin-Tyrosin-DOPA-dopamin-noadrenalin-adrenalin
Term
Adrenalin Kemi
Definition
Endogent Katekolamin kan fremstilles syntetisk. inaktiveres ved oxidering, farveskift klar->rød/brunlig
Term
Adrenalin virkningsmekanisme
Definition
Potent effekt overfor både alfa og beta receptorer. påvirker receptorerne direkte
Term
Adrenaline receptorer
Definition
Alfa 1+2 og beta 1+2
Term
effekt af systemisk adm(IV /IM)
Farmakodynamik
Definition
Øget myokardiel kontraktilitet, øget hjertefrekvens, perifer vasokonstriktioin, øget blodtryk, dilation af koronarkarrene, bronkiedilation, nedsat diurese, vasodilation i muskelgebetet, pupildilation, nedsat GI motilitet og sekretion
Term
Adrenalin Absorption
Definition
A: PO ringe pga inaktivering i GI og lever
IM og SC: god, effekt efter 2-5 min
Aerosol/IV: øjeblikkelig og kraftig effekt
Term
halveringstid T½
Definition
2-3 min
Term
Adrenalin Fordeling
Definition
passerer ikke blod-hjerne barriere,
passere placenta
Term
Adrenalin Metabolisering
Definition
Hurtig i lever, og andre væv med MAO og COMT
Term
Adrenalin Udskillelse
Definition
Inaktive metabolitter udskilles primært via nyrer. nogle konjugeres inden.
Term
Adrenalin indikationer
Definition
Anafylaktisk shock eller andre alvorlige allergiske reaktioner
Sammen med lokalanalgetika
som lokalt hæmostatikum
bronkial astma
Hjertestop =asystole
Term
Adrenalin Kontraindikationer
Definition
1) Halothan-, methoxyfluran- eller thiobarbiturat-anæstesi
2) glaukom (grøn stær)
3) Shock, som ikke skyldes anafylaktisk reaktioner
Term
Adrenalin Toksicitet
Definition
Overdosering medfører fx hypertension, hjertearytmi, lungeødem, dyspnø, anuri, og vomitus. lokal analgetika med adrenalin på ekstremiteter kan medfører iskæmi
Term
Adrenalin Interaktioner
Definition
Adrenalin reversal: brug af adrenalin og alfa-blokker medfører domination af beta-effekt fx blodtrykfald
effekt af sympatomimetika er additiv. nogle histaminer øger effekt af adrenalin.
Digoxin, halothan, thiobarbiturat, methoxyfluran sensibilisere hjertet overfor katekolaminer- øget risiko for arytmier
Term
Noadrenalin Kemi
Definition
Sympatomimetika
Endogen katekolamin
Transmittersubstans i sympatiske postganglionære neuroner og er den endogene precurser til adrenalin
Term
Noadrenalin Virkningsmekanisme
Definition
God agonistisk effekt på alfa-receptor, mindre god på beta1 receptor og ringe effekt på beta 2.
mindre potent end adrenalin
virkninger svarer nogenlunde til adrenalin
Term
Forskel mellem adrenalin og noadrenalin
Definition
Noadrenalin medfører
1)vasokonstriktion i skeletmuskulatur
2) ingen dilaterende effekt på bronkierne
3) ikk nogen dilaterende på koronar karrende
Term
Noadrenalin farmakodynamik
Definition
Øget myokardiel kontraktilitet
Øget hjertefrekvens
Perifer vasokonstriktion
øget blodtryk
nedsat diurese
vasokonstriktion i skeletmuskulation
pupildilation
nedsat GI motiliet og sekretion
Term
noadrenalin absorption
Definition
A: PO ringe pga inaktivering i GI og lever
IM og SC: god, effekt efter 2-5 min
Aerosol/IV: øjeblikkelig og kraftig effekt
Term
Noadrenalin distrubution
Definition
passerer ikke blod-hjerne barriere,
passere placenta
Term
Noadrenalin Metabolisering
Definition
Hurtig i lever, og andre væv med MAO og COMT
Term
Noadrenalin Elimination
Definition
Inaktive metabolitter udskilles primært via nyrer. nogle konjugeres inden.
Term
Noadrenalin halveringstid
Definition
2-3 min
Term
Noadrenalin Indikationer
Definition
Shocktilstande, hvor hypotensionen er så alvorlig at intensiv væske terapi ikke er tilstrækkelig til at opretholde perfusionen af de vitale organer (hjerte, CNS)
Term
noadrenalin toksicitet
Definition
Angst, dyspnø, rastløshed,
Tremor
IV: CAVE arytmier
Overdosering medfører fx hypertension, hjertearytmi, lungeødem, dyspnø, anuri, og vomitus. lokal analgetika med adrenalin på ekstremiteter kan medfører iskæmi
Term
Noadrenalin Interaktioner
Definition
Adrenalin reversal: brug af adrenalin og alfa-blokker medfører domination af beta-effekt fx blodtrykfald
effekt af sympatomimetika er additiv. nogle histaminer øger effekt af adrenalin.

Digoxin, halothan, thiobarbiturat, methoxyfluran sensibilisere hjertet overfor katekolaminer- øget risiko for arytmier
Term
Noadrenalin kontraindikationer
Definition
1) Halothan-, methoxyfluran- eller thiobarbiturat-anæstesi
2) glaukom (grøn stær)
Term
Dopamin Kemi
Definition
Sympatomimetika
Endogen Katekolamin
Endogene precurser til noadrenalin
neurotransmitter i CNS
Term
noadrenalin Receptorer
Definition
Alfa 1+2, beta 1+ (3) mest alfa
Term
Dopamin Receptor
Definition
Alfa 1+ beta 1 og specifikke dopamin receptorer
Term
Dopamin Virkningsmekanisme
Definition
Dopamin virker direkte og indirekte(frigiver noadrenalin) på både alfa 1 og beta 1 receptorer. Desuden virker det også på specifikke dopamin receptor.
lave doser: perifere d-receptorer og beta 1 receptorer i mypokardiet
høje doser: effekt alfa 1 dominerer effekt
Term
Dopamin farmakodynamik
Definition
lave doser: dilation renale og mesenteriale og koronar- kar -> øget organperfusion og diurese
høje doser: pressorrespons sfa perifer vasokonstriktion
Term
Dopamin absorption
Definition
PO: ingen abs
systemisk abs
Term
dopamin distrubution
Definition
God fordeling, ingen passage over blod hjerne barriere
Term
Dopamin metabolisering
Definition
dopamin metaboliseres i lever, nyrer og plasma af MAO og COMT til inaktive metabolitter
Term
Dopamin ekskretion
Definition
Term
Dopamin Indikationer
Definition
1) alle former for kredsløbsshock
2)Oliguri/ anuri
Term
Dopamin kontraindikationer
Definition
Hjertearytmier
Term
Dopamin interaktioner
Definition
Dopamin modvirker effekten af beta blokkere. Visse farmaka bla. halothan kan sensibilisere hjertet overfor katekolaminer
Term
Isoprenalin Kemi
Definition
Sympatomimetika
Syntetisk fremstillet Katekolamin
Term
Isoprenalin Receptor
Definition
Beta 1, 2 og 3
Term
Isoprenalin Virkningsmekanisme
Definition
Primært beta 1 og 2 agonist
Term
Isoprenalin Farmakodynamik
Definition
Positiv kronotop effekt
Positiv inotrop effekt
Vasodilation (primært koronarkar, muskler og tarme) medfører diatolisk blodtryksfald
Bronkiedilation
Term
Isoprenalin Absorption
Definition
PO: ingen
IV: øjeblikkelig effekt
Term
Isoprenalin Distrubution
Definition
Term
Isoprenalin Metabolisering
Definition
Isoprenalin metaboliseres i leveren og andre væv af COMT, til en svag aktiv metabolit
omsættes i mindre grad af MAO
Term
Isoprenalin Elimination
Definition
Optages minimalt i adrenerge nerver
Term
Isoprenalin virkningstid
Definition
2-5 min lidt længere ende adrenalin
Term
Isoprenalin Indikationer
Definition
Akut bronkiedilation
Term
Isoprenalin Toksicitet
Definition
overdosering => Tachycardi, hypotension, arytmi
Term
Isoprenalin Interaktioner
Definition
Samtidig brug af andre sympatomimetika, halothan, methoxyfluran og thiobarbiturater kan risiko for inducering af hjertearytmier
Term
Efedrin Kemi
Definition
Sympatomimetika
Non- katekolamin
syntetiseres kemisk og tilhører benzenderivat-gruppen
Term
Efedrin virkningsmekanisme
Definition
Direkte påvirkning af de adrenerge receptorer og indirekte virkning ved at frigøre endogent noadrenalin
indirekte virkning dominere
Term
Efedrin farmakodynamik
Definition
minder om adrenalin, mindre potent, 10 gange længere effektØget blodtryk,
positiv inotrop effekt, bronkiedilation,
vasokonstriktion i nyrerne, GI - kanal og hud
vasodilation i koronar, cerebral og muskelgebetet
CNS stimulerende effekt af respirationscenter
Term
Efedrin Absorption
Definition
PO: langsomt --> lang virkningstid
god abs over slimhinder-> opnås systemisk effekt
Term
Efedrin Distrubution
Definition
god fordelin i organismen og passerer blod-hjerne barrieren
Term
Efedrin Metablisering
Definition
dets kemiske opbygning vanskeliggør den enzymatiske omdannelse og nedbrydning der er karakteristisk for adrenalin og noadrenalin --> længere virkning
Term
Efedrin Elimination
Definition
Primært via nyrer i aktiv form
Term
Efedrin T½
Definition
3-6 timer
Term
Efedrin indikationer
Definition
bruges ikk meget vet
Bronkiedilator
mod hypotension
hoste midler
Term
Efedrin kontraindikationer
Definition
Term
efedrin toksicitet
Definition
Term
efedrin interaktioner
Definition
Term
xylazine kemi
Definition
sympatomimetika
universel analgetika
selektiv alfa 2 agonist
Term
Xylazine receptor
Definition
alfa 2
Term
xylazine virkningsmekanisme
Definition
selektiv Alfa 2 agonist
stimulere alfa 2 receptorer-> inhibition af noadrenalinfrigørelse -> mindre smerteopfattelse
Term
xylazine farmakodynamik
Definition
smerteopfattelse nedsættes
universel analgetika
non narkotisk
analgesi virker ca ½ t. dosis afhængig
Term
Xylazine absorption
Definition
IM: hurtig abs 10 min
IV: virkning efter få min
biotilgængelighed: 52-90 %
Term
xylazine distrubution
Definition
god fordeling Vd: 1,9-2,7 L/kg
Term
xylazine metabolisering
Definition
hurtig i leveren
Term
xylazine elimination
Definition
metabolitter udskilles hovedsageligt i urin.
Term
xylazine T½
Definition
½-1 time
Term
xylazine indikationer
Definition
1)sedation- mindre ting ikk tilstrækkelig ved smertevoldende indgreb
2) præmedikation før ketaminanæstesi + atropin
3) kolik god til viscerale smerter obs ikk shocktilstande
4)emetikum
5) Kejsersnit i komb med lokalanalgetika
Term
xylazine Kontraindikation
Definition
kvæg i sidste 1/3 af drægtighed
drægtige hopper
dyr i sidste drægtighedsmåned
Term
xylazine toksicitet
Definition
nedsat leverfunktion- nedsat metabolisme adm med forsigtighed
alm bivirkninger:
1. øget tendens til trommesyge og diarre (drøvtyggere)
2. øget salivation(drøvtyggere)
3. bradycardi evt AV blok
Term
xylazine interaktioner
Definition
atropin mindsker xylazine
virkning kan ophæves med alfa 2 antagonister
Term
xylazine species forskelle
Definition
drøvtyggere specielt følsomme 1/10 normal dosis
svin meget høje doser, bruges ikke
Term
Clenbuterol kemi/ gruppe
Definition
Sympatomimetika
selektiv beta 2 agonister
Term
clenbuterol receptor
Definition
receptor beta 2 og lidt beta 1
Term
clenbuterol virkningsmekanisme
Definition
beta 2 agonister øger mængden af af cAMP i bronkiernes glaate muskelceller -> muskelrelaksatioin ->bronkiedilation
/ muskelrelaksation på glatte muskelceller i myometriet-> vesvækkende
Term
clenbuterol farmakodynamik
Definition
bronkiedilation
vesvækkende
vækstfremmende
-øget lipolyse
-øget proteinsyntese
-øget glycogenolyse
Term
clembuterol absorption
Definition
aerosol: hurtig virkning 5-10 min
PO: mindre god virkning efter 4-8 t
biotilgængelighed 30-50 %
Term
clenbuterol distrubution
Definition
Term
clenbuterol metabolisering
Definition
delvis i lever
Term
clenbuterol eliminering
Definition
metaboliiter udskilles biliært.
ikke metaboliseret stof udskillles via nyrer
Term
clenbuterol indikationer
Definition
1) trachealkollaps, lungeødem og allegisk bronkitis/astma minde husdyr
2) kroniske lungelidelser kalve
3)dystokier-fødseltidspunkt kan forhales
Term
clenbuterol toksicitet
Definition
IM,IV, SC - kortvarig hypotension og reflektorisk takycardi.
overdosering arytmier, hjerteblok, hypertension pga beta 1 ved høj dosis
Term
sympatolytika
Definition
Antiadrenerge farmaka = adrenerge blokkere
Term
sympatolytika virkning
Definition
konkurrere (kompetitivt eller nonkompetetiv) med sympatomimetika om bindingen til de adrenerge receptorer. resultat: virkning af sympatomimetika ophæves eller reduceres markant
Term
symptatolytika inddeling
Definition
1) naturligt forekommende: ergot alkaloider
2) syntetiske: alfa og beta blokkere
Term
Yohimbin kemi
Definition
sympatolytika
alfa2 blokker
Term
Yohimbin virkningsmekanisme
Definition
blokade af alfa 2 receptor medfører en øget noadrenalinfrigørelse fra de adrenerge nerveender. dette medfører en alfa 1 medieret vasokonstriktion og en beta 1 medieret stimulation af hjertet(øget hjertefrekvens og kontraktilitet)- øget blodtryk.
Term
Yohimbin farmakodynamik
Definition
øget blodtryk
antidiuretisk effekt
Term
Yohimbin indikationer
Definition
antagonist/antidot til de analgetiske alfa 2 agonister

kan modvirke effekt af visse CNS depressive midler
Term
Yohimbin toksicitet
Definition
Hurtig IV- excitation og hypotension
Anfald ved højere doser
Term
Yohimbin T½
Definition
40 min 2 t. afhængig af art
Term
Yohimbin Vd
Definition
stor 2-4 l/kg
Term
Propranolol kemi
Definition
sympatolytika
non selektivbeta-blokker
Term
propranolol receptorer
Definition
beta 1 og 2
Term
propranolol virkningsmekanisme
Definition
blokere beta-receptorer
Term
Propranolol farmakodynamik
Definition
nedsat kronotop effekt og - inotrop effekt af endogene katekolaminer --> fald i minutvolumen, hjertefrekvens og blodtryk
bronkiekonstriktion
reflektorisk perifer vasokonstriktion der vil reetablere blodtrykket
Term
Propranolol indikationer
Definition
antiarytmika
supraventrikulære og ventriulære takyarytmi,
hypertension, digitalis inducerede arytmier og hypertrofisk kardiomyopati
sammen med halothanananæstesi
Term
Propranolol ADME
Definition
PO biotilgængelighed dårlig
hepatisk first metabolisme
proteinbinding 90 %
Term
propranolol T½
Definition
1-2 t
Term
Propranolol kontraindikationer
Definition
hjerteinsufficiens og bradykardi
dyr med lunge eller bronkielidelser
Term
Propranolol toksicitet
Definition
overdosering kan medføre bradykardi og hypotension, samt GI forstyrrelser
Term
Propranolol interaktioner
Definition
må ikk anvendees med Ca++ blokkere pga deres negative inotrop effekt er additiv
Term
Ractopamin
Definition
beta 3 receptor agonist
inducere lipolyse og er muskelopbyggende bruges ikk dk
Term
Parasympatomimetika
Definition
kolinerge stoffer stimulere ACh's virkning på ACh-receptorer i effektorcellen
Term
Parasympatomimetika indeling
Definition
stoffer med direkte eller indirekte virkning
Term
direkte virkende parasympatomimetika
Definition
1) kolinestere
- ACh
-Karbakolin, methakolin(syntetiske)
2)Narturligt forkommende plante alkaloider
- pilokarpin
- arekolin
- muskarin
Term
Indirekte virkende parasympatomimetika
Definition
AChE inhibitorer -> nedbrydning ACh i synapsespalten forhindres->øget konc og effekt af ACh
Term
AChE inbitorer inddeling
Definition
1) reversible inhibitorer
-fysostigmin
-neostigmin
-pyridostigmin
2) irreversible inhibitorer(organofosfater
-parathion
-malathion
-diklorvos
-metrifonat
-phoxim
-phosmet
Term
ACh kemi
Definition
sympatomimetika
naturli kolinester
neurotransmitter i autonome nervesystem
prototype på kolinergt stof
Term
ACh virkningsmekanisme
Definition
virker på alle kolinerge receptorer og er derfor både muskarin og nikotin agonist
små doser muskarin effekt
store doser både muskarin og nikotin effekt
Term
ACh receptorer
Definition
nikotine og muskarine receptorer
Term
ACh farmakodynamik
Definition
-negativ ino-kronotop effekt
-hjertarytmier
-hypotension
-øget GI motilitet og sekretion
-bronkikonstriktion
-øget produktion af bronkiesekret
-kontraktion af den glatte muskulatur i utereus og vesica
-øget sekretion af kropsvæsker fx tårer, spyt og sved
-miosis
Term
ACh indikationer
Definition
bruges ikk i praksis da systemisk adm vil stimulere mange forskellige organer/væv samtidigt
kort virkningstid (min)
Term
ACh toksicitet
Definition
kolinerg krise
-kvalme, vomitus og excessiv spytprod.
-kolik og diarre
-fiksering og konstriktion af pupil (miosis)
-dyspnø
-bradykardi og hypotension
-først stimulation og dernæst paralyse af skelemuskulatur
-akut svedudbrud
-død som følge af resirationsparalyse
Term
Karbakolin kemi
Definition
sympatomimetika
syntetisk kolinester
Term
Karbakolin receptorer
Definition
nikotine og muskarine receptorer
Term
karbakolin virkningsmekanisme
Definition
nikotine og muskarin agonist
Term
Karbakolin farmakodynamik
Definition
-Kraftig stimulation af GI kanal og urinveje
-Øget tonus i uterus sfa kontraktion af glat muskulatur
-bronkiekonstriktion
-voldsomme svedudbrud hos hest
-muskelfascikulationer og evt paralyse ses ved høje doser
Term
Pilocarpin kemi
Definition
sympatomimetika
kolinomimetiske alkaloid
naturligt forekommende plantealkaloid fra blade fra pilocarpus jaborandi
Term
Pilocarpin virkningsmekanisme
Definition
muskarin agonist og minimal virkning på nikotin
Term
Pilocarpin receptorer
Definition
muskarin receptor
Term
Pilocarpin Farmakodynamik
Definition
-potent middel til at fremkalde miosis
-øget sekretion af de eksokrine kirtler
-øget motilitet og tonus i GI kanal
Term
Pilocarpin indikation
Definition
bruges i begrænset omfang terapeutisk
Term
Acetylkolinesterase inhibitorer
Definition
stoffer som inaktivere AChE og pseudokolin-esterase og dermed forstærker effekten af ACh som ophobes ved de kolinerge nerveender
Term
Acetylkolinesterase inhibitorer virkningmekanisme
Definition
AChE inhibitorer virker ved at konkurrere med ACh om bindingstederne på AChE (kompetitiv inhibition)
bindingen kan være reversibel eller irreversibel
små doser: effekt somACh
høje doser: forstærket ACh effekt
Term
Acetylkolinesterase inhibitorer /neostigmin farmakodynamik
Definition
-generel parasympatisk effekt
-nikotin effekt som medfører
- frigivelse af katekolaminer fra kromaffine granulai binyremarven
- stimulation efterfulgt af en blokering af de autonome ganglier og skeletmuskelfibre
- stimulation(lav dosis) og dernæst inhibition/paralyse af CNS(høj dosis)
Term
AChE inhibitorer/neostigmin vigtigste organpåvirkninger
Definition
- øget motilitet og perstlstik i GI kanal
- miosis og akkomodatioinsspasme
-øget tonus i skeletmuskulatur
-hypotension, bradycardi og hjertearytmi
-stimulation af de eksokrine kirtler
-bronkiekonstriktion
Term
AChE indikationer
Definition
lidelser i øjet, GI kanal og skelemuskulaturens neuromuskulære junctions
Term
AChE kontraindikationer
Definition
-samtidig behandling med stoffer der metaboliseres vha AChE eller pseudokolinesterase
-samtidig behandling med andre AChE-inhibitorer
Term
AChE inhibitor /neostigmin Toksicitet
Definition
Forstærker ACh effekt - kolinerg krise
-kvalme, vomitus og excessiv spytprod.
-kolik og diarre
-fiksering og konstriktion af pupil (miosis)
-dyspnø
-bradykardi og hypotension
-først stimulation og dernæst paralyse af skelemuskulatur
-akut svedudbrud
-død som følge af resirationsparalyse
Term
Neostigmin kemi
Definition
Sympatomimetika
reversibel AChE inhibitor, syntetisk
kvaternær ammoniumforbindelse
hydrofilt
passerer ikk BBB
Term
Neostigmin virkningsmekanisme
Definition
AChE inhibitorer virker ved at konkurrere med ACh om bindingstederne på AChE (kompetitiv inhibition)
derudover kan den stimulere de kolinerge receptorer direkte hvorved ACh frigives fra de kolinerge fibre
Term
Neostigmin receptor
Definition
kolinerge receptorer
Term
Neostigmin Indikationer
Definition
-Non-obstruktiv vomatomi
-myastenia gravis(diagnostik og behandling)
-stimulation af skeletmuskel-aktivitet
-antidot ved curareforgiftning
Term
neostigmin kontraindikation
Definition
- forstoppelse eller anden form for obstruktion
-obstruktion af urinveje
-drægtighed især sidste trimester
-leverlidelser
Term
neostigmin antidot
Definition
atropin
Term
Parasympatolytika
Definition
stoffer der blokere ACh's virkning på de muskarine receptorer.
gruppen består af atropin og andre alkaloider samt en del syntestiske producerede stoffer
Term
Atropin kemi
Definition
Parasympatolytika
Prototype på muskarin receptor blokker. Alkaloid der findes i atropa belladonna. Atropin er en racemisk blanding af L-hyoscyamin og D-hyoscyamin. Tertiær amin
Term
Atropin virkningsmekanisme
Definition
Atropin virker ved kompetitivt at inhibiere bindingen af ACh og andre kolinerge agonister til de muskarine receptorer.
høje doser atropin kan blokere de nikotine receptorer i de autonome ganglier og de motoriske endeplader i tværstribet muskulatur.
Atropin modvirker primært det fysiologiske respons på parasympatiske impulser i glat muskulatur, hjertemuskulatur og de eksokrine kirtler.
atropin er et typisk parasympatolytikum
Term
Atropin farmadynamik
Definition
effekten i organismen:
-takycardi
-øget minutvolumen
-inhibition af motilitet, tonus og sekretion i GI
-bronkiedilation og nedsat bronkiesekretion
-mydriasis
-spasmolytisk effekt på urinvejene
-minimal effekt på CNS
dosisafhængig
forskellig sensitivitet i organer
Term
Atropin absorption
Definition
PO:fint
IM:fint
intratrakeal/endotrakeal:fin
IV: masksimal effekt 3-4 min
Term
Atropin distrubution
Definition
God fordeling
diffundere ind i CNS
passere placenta membran
Term
Atropin metabolisering
Definition
metaboliseres i leveren
Term
Atropin elimination
Definition
både aktive og inaktive metabolitter udskilles med urinen 30-50 % uændret
Term
Atropin indikationer
Definition
- præmedikation ved generel anæstesi
-bradykardi og sinoatrialt blok
-antidot ved forgiftninger med parasympatomimetika især AChE blokkere
-spasmolytikum
-behandling af bronkokonstriktoriske sygdomme
obs sjældent til mydriasis effekt holder 1 uge
Term
Atropin kontraindikationer
Definition
-Glaukom
-Paralytisk ileus
-myastenia gravis
Term
Atropin Toksicitet
Definition
For høje doser af atropin vil give en forstærket parasympatolytisk effekt.
symptoner:
-tør mund og tørst
-dysphagi, vomitus, forstoppelse
-takykardi,arytmier og kredsløbsproblemer(shock)
-hyperpnoe
-kraftig mydriasis, cykloplegi og fotofobi
-stimulation eller depression af CNS: rastløshed,ataksi, kramper, respirationsdepression og paralyse
terapi:symptomatisk
Term
gangliestmulantia
Definition
farmaka med stimulerende virkning på de autonome ganglier.nikotin og lobeline er naturligt forekommende gangliestimulantiae.
Term
ganglieblokkere
Definition
ganglieblokkere virker ved at blokere ACh's virkning på nervecellerne i de autonome ganglier. de påvirker altså både det sympatiske og parasympatiske system
den resulterende farmakologiske effekt på de enkelte organer/væv vil afhænge af, om der er overvejende sympatisk eller parasympatisk tonus i det pågældende organ. En ganglieblokker vil modvirke det system der dominere!
Supporting users have an ad free experience!