Shared Flashcard Set

Details

מבוא לרישות
מונחי יסוד בתקשורת מחשבים
41
Computer Networking
10th Grade
04/29/2013

Additional Computer Networking Flashcards

 


 

Cards

Term
כיצד נקראת כתובת של פרוטוקול אתרנט
Definition
מאק - MAC
Term
התקן רשת המחבר מחשבים בטופולוגית אפיק
Definition
Hub - רכזת
Term
אירוע המתרחש כאשר שני מחשבים המחוברים לאותו כבל משדרים בו זמנית
Definition
collision - התנגשות
Term
מהוא מנגנון
CSMA/CD
Definition
שיטה לניהול הגישה למדיה והתמודדות עם התנגשויות
Term
התקן רשת המחבר בין מחשבים ויוצר אזור התנגשות אחד
Definition
Hub - רכזת
Term
התקן רשת המחבר בין מחשבים ויוצר אזורי התנגשות נפרדים
Definition
מתג - switch
Term
התקן רשת המחבר בין רשתות
Definition
נתב - router
Term
כיצד נקראות הכתובות המשמשות מתג כדי להעביר מידע
Definition
מאק - MAC
Term
כיצד נקראות הכתובות המשמשות נתב כדי להעביר מידע לרשת היעד
Definition
איפי - IP
Term
מהיא הכתובת הבאה
ffff:ffff:ffff
Definition
כתובת מאק מסוג ברודקאסט
Term
?LAN מהו
Definition
רשת מקומית
Term
?WAN מהו
Definition
רשת רחבה
Term
?WLAN מהיא
Definition
רשת מקומית אלחוטית
Term
מהו מספר הביטים מהם מורכבת כתובת מאק
Definition
48
Term
מהו מספר הביטים מהם מורכבת כתובת איפי
Definition
32
Term
מהם שני החלקים המרכיבים כתובת איפי
Definition
רשת ולקוח
Term
כיצד נקראת הכתובות הצרובה על כרטיס הרשת ולא משתנה
Definition
מאק - MAC
Term
כיצד נקראת הכתובות המוקצית לכרטיס הרשת ועלולה להשתנות לפעמים
Definition
איפי - IP
Term
איזה התקן רשת מחלק את הרשת למספר אזורי התנגשות
Definition
מתג - switch
Term
מהיא הפעולה אותה יבצע המתג במקרה בו ייקבל פריים ברודקאסט
Definition
יעביר לכל מי שמחובר מלבד לפורט ממנו התקבלה ההודעה
Term
מהיא הפעולה אותה יבצע המתג במקרה בו ייקבל פריים יוניקאסט עבור כתובת שאיננה נמצאת בטלת המאק
Definition
Flood - יציף את ההודעה לכל מי שמחובר
Term
מהיא הפעולה אותה יבצע המתג במקרה בו ייקבל פריים יוניקאסט עבור כתובת הנמצאת בטלת המאק
Definition
Forward - יעביר את ההודעה לפורט המתאים
Term
מהיא הפעולה אותה יבצע המתג במקרה בו ייקבל פריים יוניקאסט עבור כתובת הנמצאת בטלת המאק ומיועדת לרגל שממנה היא הגיע
Definition
Drop - המתג יזרוק את ההודעה
Term
איזה התקן רשת עוזר לצמצם את מספר ההתנגשויות הרשת
Definition
מתג - switch
Term
איזה התקן רשת מפריד בין אזורי שידור

Broadcast domain
Definition
נתב - router
Term
איזה התקן מכיל נתב, מתג ונקודת גישה אלחוטית
Definition
התקן משולב
Term
?בקשת ארפ היא תמיד הודעה מסוג
Definition
Broadcast - ברודקאסט
Term
?תשובת ארפ היא תמיד הודעה מסוג
Definition
Unicast - יוניקאסט
Term
משמש כשער היציאה מהרשת
Definition
Default Gateway - שער ברירת מחדל
Term
הודעה עבור מחשב ברשת אחרת חייב לעבור דרכו
Definition
Default Gateway - שער ברירת מחדל
Term
התקנים המחזיקים טבלאות ארפ
Definition
נתבים, מחשבים, שרתים, וכל עמדת קצה ברשת
Term
מחבר מחשבים בטופולוגית כוכב לוגית
Definition
מתג - switch
Term
ARP מה עושה פרוטוקול
Definition
פרוטוקול לאיתור כתובות המאק של מחשב שכן ברשת
Term
מהוא מתחם התנגשויות

collision domain
Definition
מקטע רשת אטרנט בו כל המחשבים מוחברים לאותה מדיה פיזית - כלומר חולקים את אותו הכבל
חיבור שכזה עלול לגרום להודעות הרשת להתנגש זו בזו
Term
?מהו מתחם שידור

Boradcast Domain
Definition
שם נרדף לרשת אתרנט
קבוצת מחשבים במחוברים בינהם וחולקים את אותה קידומת אי-פי
קבוצה של מחשבים אליה תגיע הודעת ברודקסט
Term
מהיא טופוגוליה לוגית
Definition
שרטוט של רשת המציג את האופן בו התקנים מתחברים זה לזה, את הטכנולוגיות והכתובות ללא התיחסות למיקום הפיזי של ההתקנים
Term
מהיא טופולוגיה פיזית
Definition
שרטוט של הרשת שתפקידו העיקרי להציג את המיקום של ההתקנים ובפריסתם במבנה של הארגון
Term

מהיא טופולוגית אפיק

 

bus topology

Definition

חיבור של מספר מחשבים באמצעות כבל אחד

 

[image]

Term

מהיא טופולוגית סריג

 

Mesh topology

Definition

שיטה לחיבור בין מחשבים (או התקני רשת), בה כל מחשב מחובר לכל מחשב אחר

מבטיח שרידות גבוהה של הרשת

 

[image]

Term
?מהיא טופולוגית כוכב
Definition

שיטה לחיבור מחשבים בה משתמשים בהתקן רשת כגון מתג לשמש כנקודה מרכזית אליה מחתחברים המחשבים. כל מחשב מחובר באמצעות כבל משלו.

 

[image]

Term
?מהיא טופולוגית טבעת
Definition

שיטה לחבר בין מחשבים היצורת טבעת. כל מחשב מחובר למחשב הבא, כאשר המחשב האחרון מתחבר לראשון

 

[image]

Supporting users have an ad free experience!