Shared Flashcard Set

Details

מונחי אבטחת מידע
אם מתאמנים קל לזכור
30
Computer Networking
10th Grade
04/25/2013

Additional Computer Networking Flashcards

 


 

Cards

Term
VPN רשת פרטית וירטואלת
Definition
כלי המאפשר חיבור מאובטח לרשת הארגונית מרחוק
Term
SSH - secure shell
Definition
טרנימל המאפשר התחברות לשרת מרוחק באופן מאובטח
הוא גם שמו של הפרוטוקול SSH
Term
PSK - pre shared key הצפנה סימטרית
Definition
הצפנה המשתמשת במפתח הצפנה אחד המשותף לשני הצדדים
Term
Md5 hash -  (האש (גיבוב
Definition

משמש לגיבוב מידע. הפעולה היא חד כיוונית, כלומר קשה מאוד לשחזר את המידע המקורי מהמידע המגובב

לדוגמה המילים: גיבבו אותי

הופכות ל

07dc52ee58f6cf80407997e93de83054

משמש ליצירת ססמאות וכלי המבטיח שלמות ותקינות של מידע

Term
הצפנה אה-סימטרית
Definition
שיטה המאפשרת לשלוח מידע בין שני מחשבים ברשת ציבורית באופן מוצפן באמצעות שני מפתחות הצפנה, אחד פרטי ואחד ציבורי
את המידע שמצפינים באמצעות המפתח הציבורי ניתן לפתוח רק באמצעות המפתח הפרטי
Term
IDS
Intruder detection system
Definition
מערכת פסיבית לזיהוי חדירה לרשת. מעדכנת את מנהל הרשת בחדירה
Term
IPS
Intruder prevention system
Definition
מערכת אקטיבית המזהה ומגיבה לחדירה לא מורשית לרשת
Term
Spoffing - ספופינג
Definition
טכניקה לזיוף אתרים ומידע אחר במטרה לחלץ מידע כגון ססמאות גישה ממשתמשים
Term
phishing - פישינג
Definition
דיוג. ניסיון לחלץ ססמאות גישה באמצעות הודעות דואל מזויפות או אתרים מזויפים
Term
spam
Definition
דוא"ל זבל, הודעות פרסומיות המגיעות לתיבת הדוא"ל
Term
pop-up - פופ-אפ
Definition
חלונות קופצים של הדפדפן המכילות לרוב פרסומות
Term
pop under - פופ-אנדר
Definition
חלונות קופצים של הדפדפן המכילים פרסומות המתגלים כאשר אנו סוגרים את הדפדפן
כיוון שהם נפתחים מאחורי החלון הפעיל
Term
social engeniring
Definition
הנדסה חברתית. שם כולל למכלול גדול של הונאות רשת
Term
firewall - חומת אש
Definition
תוכנה או התקן המאפשרים בקרה וסינון של תעבורת רשת באמצעות חוקים הבודקים דברים כגון כתובות אי-פי ופורטים
Term
HTTPS
Definition
פרוטוקול רשת מוצפן לאתרי ווב המאפשר גם אימות של האתר באמצעות צד שלישי
Term
סוס טרויאני
Definition
תוכנה המתחזה לתוכנה אחרת. לאחר שמתקינים אותה היא פותחת דלת אחרוית למחשב ומאפשרת שליטה עליו מרחוק
Term
Spyware - רוגלה
Definition
תוכנה המרגלת אחרי המשתמש ואוספת עליו מידע כגון רשימת אתרים בהם ביקר, ססמאות גישה ועוד
Term
Adware - פורסמה
Definition
תוכנה המציגה פרסומות לא רצויות על המסך
Term
cookie - עוגייה
Definition
קובץ טקסט קטן המאפשר במקרים מסוימים מערב אחרי פעולות הגולש ברשת
Term
worm - תולעת רשת
Definition
תוכנה המפיצה את עצמה דרך הרשת באמצעות ניצול חולשות במערכות הפעלה ותוכנות. תולעת עשוייה לשאת גם מטען זדוני שעשוי לגרום נזק למידע, לחומרה ולגנוב מידע
Term
IPSec
Definition
אסופת פרוטוקולים לאבטחה
VPN המשמשים בחיבורי
Term
Arp Poisening - הרעלת ארפ
Definition
מתקפה ברשת מקומית בה משתמשים במידע ארפ מזויף כדי להתחזות למחשבים ברשת ולהאזין לתעבורה שלהם
Term
DNS spofing - די-אנ-אס ספופינג
Definition
מתקפה בה מזייפים תשובות משרת די-אנ-אס כדי להוביל משתמשים לאתרים מזויפים
Term
DoS
Denial Of Service
Definition
מתקפת מניעת שירות
העסקה של הרשת בבקשות מרובות למידע ומניעת מידע זה ממשתמשים רגילים
Term
DDoS
Distributed Denial Of Service
Definition
מתקפת מניעת שירות מבוזרת, מחשבים זומבים רבים משתתפים במתקפה זו במטרה להפיל שרת או למנוע ממשתמשים רגילים גישה לשירותיו
Term
Brute Force - כוח ברוטאלי
Definition
תוכנה המנסה לפצח ססמה באמצעות יצירה של כל הססמאות האפשריות
Term
Dictionary attack - מתקפה מילונית
Definition
תוכנה המנסה לפרוץ ססמה באמצעות הזנה של כל המילים מתוך קובץ מילוני
Term
MITM - מתקפת איש באמצע
Man In The Middle Attack
Definition
מתקפה המאפשרת לתוקף להאזין לשיחה בין שני מחשבים ברשת
Term
updates and patches - עדכונים ותלאים
Definition
עדכונים למערכת ההפעלה ולתכנות נוספות שנועדו לסגור פרצות אבטחה ידועות
Term
מהי מתקפת
Sys Flood
Definition
מתקפת מניעת שירות בה התוקף מציף את הרשרת בבקשות סינכרון שך פרוטוקול
TCP
Supporting users have an ad free experience!