Shared Flashcard Set

Details

Vietnamese Kinh Thán
Năm sách của Môi-sê
6
Language - Other
Professional
04/24/2006

Additional Language - Other Flashcards

 


 

Cards

Term
Nãm saìch của Môi-sê
Definition
Five books of Moses
Term
Sáng-thế Ký
Definition
Genesis
Term
Xuất Ê-díp-tô Ký
Definition
Exodus
Term
Lê-vi Ký
Definition
Leviticus
Term
Dân-số Ký
Definition
Numbers
Term
Phục-truyền Luật-lệ Ký
Definition
Deuteronomy
Supporting users have an ad free experience!