Shared Flashcard Set

Details

Viet 1A - Quiz 2
n/a
35
Language - Other
Undergraduate 4
11/04/2013

Additional Language - Other Flashcards

 


 

Cards

Term
Khóa học mùa xuân bắt dầu tú ngay 23 tháng.
Definition
Spring semester begins on January 23.
Term
Tuần trước em đi chơi vói ban gái ỏ San Francisco.
Definition
Last week I go out with his girlfriend in San Francisco.
Term
Tôi thường ăn phớ với côm ỏ San Francisco.
Definition
I often eat pho and rice in San Francisco.
Term
Tháng 12 năm nay tôi sê mua xe vì tôi có nhieu tiền.
Definition
December this year I will buy a car because I have a lot of money.
Term
Chúng tôi không thich mùa dông vì trời lanh.
Definition
We don't like winter because it is cold
Term
Khi trời mừa tôi chạy.
Definition
I run in the rain.
Term
Em gái tôi là người rất bận rộn vì cô ấy đi làm.
Definition
My sister is very busy because she went to work.
Term
Mỗi ngày tôi đi làm đê có tiên đi học.
Definition
Every day I go to work to raise money to go to school.
Term
Anh Tuấn có nhiều bạn bè vì anh có rất nhiều tiền.
Definition
Tuan has many friends because he has a lot of money.
Term
Tôi ở thành phố, nhưng tôi không thể chơi với bạn.
Definition
I am in the city, but I cannot play with you.
Term
Bạn tôi không ăn trưa vì bạn không có tiền
Definition
My friend does not eat lunch because he does not have money.
Term
Trường học của bạn ớ San Francisco.
Definition
Your school in San Francisco.
Term
Tên của bạn gái tôi không có trên web.

Tôi quên tên của bận gái tôi.
Definition
My girlfriend's name is not on the web.

I forget the name of my girlfriend.
Term
Ngày mai chúng tôi sẽ ăn một nhiều kẹo.
Definition
Tomorrow we will eat a lot of sweets.
Term
Ai không phâi dang đi học bây giờ?
Definition
Who is not in school now?
Term
Ớ Việt Nam có mấy mùa?
Definition
Vietnam has how many seasons?
Term
Em thích mùa nào nhất?
Definition
Which season do you like the most?
Term
Mùa dông ở San José có lạnh không?
Definition
Is it cold in San Jose?
Term
Trong một tuần em thich ngày nào nhất?
Definition
What day of the week do you like/prefer the most?
Term
Hôm qua là thứ mấy?
Definition
What was yesterday's date?
Term
Cuối tuần này em đi chơi ở đâu?
Definition
Where are you going to play this weekend?
Term
Kể tên bốn mùa.
Definition
Name the four seasons.
Term
Một tuần có mấy ngày?
Definition
One week has how many days?
Term
Thời tiết ở San Francisco là gì?
Definition
What is the weather in San Francisco?
Term
Một tháng em ăn phở mấy lần?
Definition
How many times a month do you eat pho?
Term
Nhiệt độ nóng nhât ở đây là gì?
Definition
What is the warmest temperature here?
Term
Tết Nguyên Đân là ngày mấy tháng mấy?
Definition
Lunar New Year (Tet) is on what day and what month?
Term
Ở thành phó Las Vegas có tuyết không?
Definition
Does it snow in Las Vegas?
Term
Năm trước em có bao nhiêu tiền?
Definition
How much money did you have last year?
Term
Mùa hè em làm gì?
Definition
What do you do in Summer?
Term
Khi rảnh rỗi em làm gì?
Definition
What do you do in your free time?
Term
Ở Việt Nam tháng nào nóng nhất?
Definition
Which month is hottest in Vietnam?
Term
Khi nào em sẽ đi nghi hè?
Definition
When are you going on holiday?
Term
Một ngày có mấy tiếng?
Definition
How many hours are there in a day?
Term
Trời (đất) ôi!
Definition
Heaven and Earth!

Oh my sky!

OMG!
Supporting users have an ad free experience!