Shared Flashcard Set

Details

Tmmv11
strömningslära teori
31
Mechanical Engineering
Not Applicable
05/06/2014

Additional Mechanical Engineering Flashcards

 


 

Cards

Term
På vilka tre sätt kan värmeöverföring ske? Ge också exempel på var de kan förekomma!
Definition
 1. Ledning - Fast kroppar eller stillastående fluider
 2. Konvektion - strömmande fluider genom omblandning
 3. Strålning - värmetransport genom elektromagnetiska vågor, inget medström? behövs
Term
Bestäm daggtemperaturen för ett rum med lufttempen 20°C och φ=0,6. mollier
Definition
Tdagg= 12
Term

En fluid blåser med v=2m/s utmed en vägg med L=15m var sker övergången från laminärt till turbulent gränsskikt om fluiden är

 1. Luft?
 2. vatten?

antag Tfluid=20°C

Definition

Rex,kr = 5*105 för platta plan

(xkr*U)/viskositet = 5*105

Fs 20°C: Luft viskositet= 15,2*10-6 m2/s

Vatten visk=1,007*10-6 m2/s

 1. Luft: xkr =(5*105*15,2*10-6)/2= 3,8m
 2. vatten: xkr =(5*105*1,007*10-6)/2= 0,25m
Term
Resonera och beskriv hur man ska konstruera en vägg för att den ska få så låg värmetransporterant förmåga som möjligt 3p.
Definition
Använd mycket isoleringsmaterial som transporterar värmetåligt, (lågt h värde) så att kylan inte kommer genom och värmen inte sippar ut!
Term

Reynoldstal används för att beskriva rörströmning i en fluid.

 1. Vilka två typer av strömning kan särskiljas? 
 2. Var skiljer dessa åt?
 3. beskriv en enkel uppställning där detta kan studeras.

4p

Definition
 1. Laminär & turbulent
 2. Laminär - följer linjer, strömmar avtryck med lika avstånd
  turbulent - slumpmässig strömning icke linjärt
 3. Labben med färg som droppades i ett vattenflöde där man kunde urskilja övergången lam -> turb när flödet varieras
Term

Vid antagande om stationär, imkrompressibel och förlustfri strömning ges flödet av uttrycket 

[image]=A2* √((2*(P1-P2))/(ρ(1-m2))) 

där m= A2/A1=(d2/d1)^2

 1. härled genom bernoullis och massbalans
 2. tryckskillnaden P1-P2 mäts med manometer med ρm , fluidens densitet är ρ. ρ>ρm Härled ett uttryck för tryckskillnaden som friktionen av desiteterna och höjdskillnaden h
Definition
 1. P1+ρv12/2 +ρgz1=P2+ρv22/2+ρgz2

z1=z2 -> P1+ρv12/2=P2+ρv22/2

massbalansen [image]1=[image]2 <=> ρ1V1A1=ρ2V2A2

ρ1=ρ2 inkompressibel => V1A1=V2A2 =[image]

[image]/A1=v1 [image]/A2=v2 => P1-P2 =ρ[image]2(1/A12-1/A22)

[image]=√(2(P1-P2)/(ρ(1/A12-1/A22))) =/förläng med A22/A22/= A2√(2(P1-P2)/ρ(1-m2))

2. Pa=P1+ρg(x+h)

                                => Pa=Pb => P1-P2=(ρm-ρ)gh

    Pb=P2+ρgx+ρmgh 

Term

Mha prandtlrör kan lufthastighet mätas. Härled ett uttryck för lufthast. Som innehåller manometerns vätskehöjd h och densitet ρ. 6p

 [image]

Definition
[image]
Term

Vatteninnehållet x i fuktig luft kan beräknas med sambandet x=0,622 ΦPv,sat/Ptot-ΦPv,sat

Härled det utgående från x= mv/ma

där mv = massavattenånga och

ma=massa torrluft

Definition

x= mv/ma PvV=mvRvT
PaV=maRaT =>  mv/ma=PvRa/RvPa

= 0,2870 Pv/0,4615Pa =0,622Pv/Pa

Pv=ΦPv,sat  Pa=Ptot-ΦPv,sat

vsb

Term

Du ska cykla till universitetet, uppskatta luftmotståndet om du cyklar upprätt respihopkrupen. Hur mycket kan du minska din effektförbrukning?

Upright: A=0,51m2

CD=1,1

Racing: A=0,36m2

CD=0,9

Definition

Fd=CdAρv2/2

˙w=Fd*v => ˙w=CdAρv3/2

Term

Betrakta strömningen genom en strypfläns

[image]

Ange i ett diagram hur statiska trycket, totaltrycket och dynamiska trycket varierar längs centrumlinjen. Friktionen får inte försummas. 4p

Definition

blev lite baklänges xD

[image]

Term

Två frågor kring pumpval för ett bevakningssystem hamnar på ditt skrivbord. Vilken info behöver du för att svara på:

 1. Vilken pump ska vi välja?
 2. Vilket flöde kommer denna pump att ge? 5p
Definition
 1. pumpkurvor för de olika pumparna info för att beräkna systemetsförluster så man kan upprätta en systemkurva och få fram en driftpunkt som matchar kraven.
 2. bild
Term

Johan olsson vann vm på femmilen. Han åkte de fem milen på 2h10min. Efter ca 1mil stack han ifrån de andra och åkte ensam i 4mil. Hur stor effektbesparing pga luftmotståndet hade han gjort om han legat efter någon annan istället? 6p

racing: CdA=0,324m2

standing: CdA= 2ft2=0,84m2

på rulle: CdA=0,18m2

Definition
[image]
Term
Definiera daggpunkt. 2p
Definition

Daggpunkten är den temperatur vid vilken vattenånga kondenserar då den kyls vid konstant tryck

ø=1 vattenångans partialtryck är då lika med vattenångans mättnadstryck

Term
Vid naturlig konvektion finns ett flertal parametrar som påverkar vilket värmeövergångstal h (W/(m2K) en viss situation har. Beskriv kortfattat vilka och hur? 4p
Definition

Väggytansform

väggytansbearbetning 

fluidens egenskaper

strömningssättet

Δt

Term

Beskriv hur ett pitotrör ser ut och fungerar.

ta fram en ekvation som omvandlar uppmätta tryckskillnaden till fldeshastighet hos fluiden. 5p

Definition
[image]
Term

Betrakta strömlinjen

[image]

Ange ett diagram hur statiskatrycket, dynamiskatrycket, höjdtrycket och totaltrycket varierar längs AB. 6p

Definition

måste kolla upp svaret

 

Term
Ta fram en ekvation för det stationära värmeflödet genom en vakuumtermos sidor och ut i omgivande luft så att man kan beräkna detta för olika dryckestemperaturer. Termosen kan betraktas som två koncentriska cylindrar m. oändlig utsträckning & från utsidan är det endast konvektiv värmetransport. De tunna skal-lagren kan försummas. Ekvationen är tillräckligt användbara om man måste iterera fram värmeflödet. 5p
Definition
måste hitta svar
Term

Beskriv hur begreppen pumpkurva, systemkurva och driftpunkt. (fig. & ord)

Beskriv kort hur man får fram data för dessa tre begrepp

Definition
 1. Systemkurva- pumpen måste övervinna motstånden i systemet hf=f*˙v förluster osv.
 2. driftpunkt 
 3. pumpkurva- Beskriver pumpens kapacitet mäter h & Q

 

Term
Vilka antaganden gör man om man använder Bernoullis ekvation? 5p
Definition

Stationär inkompressibel strömning

förlustfri (ΔPf=0)

inget överfört arbete eller värme (wt=0)

gäller utmed en strömlinje

Term

I pumplabben seriekopplades & parallellkopplades de två pumparna. Vad vill man vanligtvis åstadkomma genom att

 1. seriekoppla?
 2. parallellkoppla?
Definition
 1. Öka uppfordringshöjden
 2. öka volymflödet
Term
Det har bildats dagg på väggarna men det framträder ett mönster i daggen (en del av väggytan är fri från dagg). Så man kan se regelverkets utformning inuti väggen. Var fanns daggen och hur förklarar man det? 4p
Definition
Väggens isolering har lägrevärmeledningsförmåga än träreglarna, därför kommer det att bildas dagg tidigare på trät (vid en hörgre temperatur). Trät påverkas snabbare av yttre förändringar än isoleringsmaterialet. ( så länge isoleringsmaterialet fyller sin funktion)
Term

Under vilka förutsättningar kan antagandet Uhi göras för dubbelrörsvärmeväxlare?

a) Ai≈Ay & hi»hy

b) Ai≈Ay & hi«hy

c) Ai≈Ay & hi≈hy

d) Ai«Ay & hi»hy

e) Ai«Ay & hi«hy

f) Ai«Ay & hi≈hy

Definition
b
Term

Värmeöverföring från fluiden till vägg eller tvärtom beskrivs mha värmeövergångskoefficienten. Ange förföljnade par i vilket fall den är störst ( dvs när värmeöverföringen går bäst)

 1. Från luften i en bastu till huden resp. från vatten i badtunna till huden. Antag Tluft = Tvatten
 2. Från varma rökgaser till vägg resp. från en varmvägg till vatten
 3. Från en människa en vindstilla dag resp. från en människa en blåsig dag
  6p
Definition
 1. Från vatten hluft<hvatten
 2. varmvägg till vatten hluft < hvatten
 3. blåsig hnaturlig konv < hpåtvingat konv
Term
På vissa höga skorstenar har man en fläns som spiraliserar sig en bit ner på skorstenensutsida. Varför??
Definition
De förhindrar periodiska virvelanslösningar. De är till för att skorstenen inte ska blåsa sönder eftersom virvlarna gör att tryckskillnaden mellan fram- och baksida minskar
Term

Springa inomhus vs utomhus

Vädret ute är mulet och det blåser svaga vindar. Agata menar att man blir mycket varmare inomhus. Stämmer det? Antag samma lufttemp ute och på gymmet. 6p

Definition

hnaturlig konvektion < h påtvingade konvektion

Ja, då värmeövergångskoefficienten är störst går värmeövergången bäst.

Term

Antag luft med T=20°C och φ=60% Totaltrycket är 1atm=101,325kPa

Bestäm mha Mollierd. eller beräkningar

a) mättnadstryck

b) partialtryck

c) vatteninnehåll

d) daggtemperatur

e) specifik entalpi

f) massa kondensat om massa torrluft är 2kg, då luften kyls till 10°C

(1bar = 10^5Pa)

6p 

Definition

a) Pv,sat = 23kPa

b) Pv = 1,4kPa

c) x=0,0088

d) Tdagg = 12°C

e) h = 43

 

Term

Antag luft med T=30°C φ=0,4

Bestäm mha Mollier

a) Daggtemp

b) Vatteninnehåll

c) partialtryck

d) mätnadstryck

e) specifik entalpi

f) fuktiga termometerns temp.

6p

Definition
[image]
Term

Kapten Agaton har vart på en kvällspromenad Tute=6°C kommer han få imma på glasögonen när han kommer in?

Tinne=20°C φ=50%

Definition
Term

Vatten med densiteten ρ, sprutar med hastighet vin på en vertikalplatta enligt figur. strålens tvärsnittsarea är Ain vattnet sprids i alla riktningar efter plattan

a) bestäm ett uttryck för den kraft F(ρ,Ain,vin) orsakad av vattenstrålen, som behövs för att hålla plattan på plats (stilla). Vilken riktning får kraften?

 

b) Vad händer med Fom vattnets hastighet dubbleras?

6p

Definition
Term

Linus & Linnéa har kokt mycket rabarbersaft och ska hälla upp det i flaskor. Är det bättre (går det snabbare) att använda en tratt med längre pip? 

6p

Definition
[image]
Term
[image]
Definition
[image]
Supporting users have an ad free experience!