Shared Flashcard Set

Details

Time
Vocabulary
50
Language - Other
Not Applicable
11/03/2013

Additional Language - Other Flashcards

 


 

Cards

Term
Today
Definition
วันนี้
(wan níi)
Term
Tomorrow
Definition

พรุ่งนี้

(prûŋ níi)

Term
Day after tomorrow
Definition

มะรืนนี้

(má rʉʉn níi)

Term
In # days (future)
Definition

อีก # วัน

(ìik # wan)

Term
Yesterday
Definition

เมื่อวานนี้

(mʉ̂a waan níi)

Term
Day before yesterday
Definition

เมื่อวานซืน

(mʉ̂a waan sʉʉn)

Term
# days ago (past)
Definition

# วัน ก่อน/ ที่แล้ว

(# wan kɔ̀ɔn/ thîi lɛ́ɛw)

Term
Week
Definition

อาทิตย์/สัปดาห์

(aa thít/ sàp daa)

Term
this week
Definition

อาทิตย์นี้

(aa thít níi)

Term
next week
Definition

อาทิตย์น้า

(aa thít nâa)

Term
# weeks ago (past)
Definition

# อาทิตย์ ก่อน/ ที่แล้ว

(# aa thít kɔ̀ɔn/ thîi lɛ́ɛw)

Term
In # weeks (future)
Definition

 อี่ก # อาทิตย์

(ìik # aa thít)

Term
month
Definition

เดือน

(dʉan)

Term
year
Definition

ปี

(pii)

Term
[image]
Definition

ปฏิทิน

(pà tì thin)

 

 

Term
[image]
Definition

วันคริสต์มาส

(wan khrít sà mâat)

Term
Anniversary (wedding)
Definition

วันครบรอบ แต่งงาน

(wan khróp rɔ̂ɔp tɛ̀ɛŋ ŋaan)

Term
What's the date?
Definition

วันที่เท่าไร

(wan thîi thâw ray)

Term
when?
Definition

เมื่อไร

(mʉ̂a ray)

Term
[image]
Definition

อาหารเช้า

(aa hǎan cháw)

Term
[image]
Definition

อาหารเที่ยง/อาหารกลางวัน

(aa hǎan thîaŋ/ klaaŋ wan)

Term
[image]
Definition

อาหารเย็น (before 6pm)

อาหารค่ำ (after 6pm)

(aa hǎan yen/ khâm)

Term
[image]
Definition

การบ้าน

(kaan bâan)

Term
[image]
Definition

ประชุม

(prà chum)

Term
[image]
Definition

ง่วงนอน

(ŋûaŋ nɔɔn)

Term
[image]
Definition

นอนหลับ

(nɔɔn làp)

Term
[image]
Definition

ทำอาหาร

(tham aa hǎan)

Term
[image]
Definition

ดูทีวี/ โทรทัศน์

(duu tii wii/ thoo ra thát)

Term
[image]
Definition

นาฬิกา (แขวน)

(naa lí kaa khwɛ̌ɛn)

Term
[image]
Definition

นาฬิกาข้อมือ

(naa lí khɔ̂ɔ mʉʉ)

Term
[image]
Definition

หาว

(hǎaw)

Term
What time is it?
Definition

กี่โมงแล้ว

(kìi mooŋ lɛ́ɛw)

Term
about (approx.)
Definition

ประมาณ/ ราวๆ

(prà maan/ raaw raaw)

Term
right now (presently)
Definition

เดี๋ยวนี้/ ตอนนี้

(dǐaw níi/ tɔɔn níi)

Term
mostly (most of the time)
Definition

ส่วนมาก

(sùan mâak)

Term
Usually
Definition

ตามธรรมดา/ ปกติ

(tham tham ma daa/ bo ka tì)

Term
free time
Definition

เวลาว่าง

(wee laa wâaŋ)

Term

What part of the day? 

 

Definition

ตอนไหน

(tɔɔn nǎy)

Term
from...to (time)
Definition

ฅั้งแฅ่...ถึง

(tâŋ tɛ̀ɛ...thʉ̌ŋ)

Term
begin/ start
Definition

เริ่ม

(rə̂əm)

Term
finish/ end
Definition

เสร็จ

(sèt)

Term
almost
Definition

เกือบ

(kʉàp)

Term
6AM-9AM
Definition

ตอนเช้า

(tɔɔn cháw)

Term
9AM-NOON
Definition

ตอนสาย

(tɔɔn sǎay)

Term
NOON- 1PM
Definition

ตอนเที่ยง

(tɔɔn thîaŋ)

Term
1PM-4PM
Definition

ตอนบ่าย

(tɔɔn bàay)

Term
4PM-6PM
Definition

ตอนเย็น

(tɔɔn yen)

Term

6PM-8PM

 

Definition

ตอนค่ำ

(tɔɔn khâm)

Term

11PM-3AM

 

Definition

ตอนดึก

(tɔɔn dʉ̀k)

Term
3AM-6AM
Definition

ตอนเช้า (มืด)

(tɔɔn cháw mʉ̂ʉt)

Supporting users have an ad free experience!