Shared Flashcard Set

Details

Test 1
成语
53
Language - Chinese
Undergraduate 4
09/14/2011

Additional Language - Chinese Flashcards

 


 

Cards

Term
wei4neng2ru2yuan4
Definition
未能如愿
Term
ru2yuan4yi3chang2
Definition
如愿以偿
Term
wei4yu3chou2mou2
Definition
未雨绸缪
Term
wei4ceng2
Definition
未曾
Term
zuo4xiang3qi2cheng2
Definition
坐享其成
Term
ren4zhong4dao4yuan3
Definition
任重道远
Term
dao4ting1tu2shuo1
Definition
道听途说
Term
dao4mao4an4ran2
Definition
道貌岸然
Term
zhi4tong2dao4he2
Definition
志同道合
Term
yi4ren2de2dao4,ji1quan3sheng1tian
Definition
一人得道,鸡犬升天
Term
feng2nian2guo4jie2
Definition
逢年过节
Term
wu2yuan2wu2gu4
Definition
无缘无故
Term
dao4bu4tong2,bu4xiang1wei2mou2
Definition
到不同,不相为谋
Term
yin1gu4
Definition
因故
Term
dui4...sheng1you2suo3gan2, dui4...you2tong2gan2
Definition
对...有所感,对...有同感
Term
shun4qi2zi4ran2/ren4qi2zi4ran2/ren4qi2zi4liu2
Definition
顺其自然/任其自然/任其自流
Term
ge4de2qi2suo3
Definition
各得其所
Term
zi4yuan2qi2shuo1
Definition
自圆其说
Term
qi2mao4bu4yang2
Definition
其貌不扬
Term
cu4qi2zao3ri4shi2xian4/bu4neng2ren4qi2zi4zuo4zhu3zhang1
Definition
促其早日实现/不能任其自作主张
Term
zhong1yuan2zhu2lu4
Definition
中原逐鹿
Term
shou3qu1yi1zhi3
Definition
首屈一指
Term
shou3xi2
Definition
首席
Term
shou3wu3zu2dao3
Definition
手舞足蹈
Term
ding3zu2er2li4
Definition
鼎足而立
Term
wei1bu4zu2dao4
Definition
微不足道
Term
zhi1zu2chang2le4
Definition
知足常乐
Term
feng1yi1zu2shi2
Definition
丰衣足食
Term
zu2yi3
Definition
足以
Term
bu4zu2wei2ping2
Definition
不足为凭
Term
yi4shi1zu2cheng2qian1gu3hen4
Definition
一失足成千古恨
Term
mei3qi2ming2yue1
Definition
美其名曰
Term
yi1ming2jing1ren1
Definition
一鸣惊人
Term
wu2jia4zhi1bao3
Definition
无价之宝
Term
yi4liao4zhi1wai4/zhong
Definition
意料之外/中
Term
ni4ai4
Definition
溺爱
Term
mi2tu2zhi1fan3
Definition
迷途知返
Term
liu2lian2wang4fan3
Definition
流连忘返
Term
shi2nian2ru2yi2ri4
Definition
十年如一日
Term
ru2yu2de2shui3
Definition
如鱼得水
Term
ru2tong2
Definition
如同
Term
yi2jian4ru2gu4
Definition
一见如故
Term
ru2huo3ru2tu2
Definition
如火如荼
Term
ru2meng4chu1xing3
Definition
如梦初醒
Term
yi1ru2bu2jian4, ru2ge2san1qiu1
Definition
一如不见,如隔三秋
Term
bai3wen4bu4ru2yi1jian4
Definition
百闻不如一见
Term
tian2bu3
Definition
填补
Term
tian2xie3
Definition
填写
Term
yi4feng4tian2ying1
Definition
义愤填膺
Term
xin1bu2zai4yan1
Definition
心不在焉
Term
shan4mo4da4yan1
Definition
善莫大焉
Term
gu4ci3 / gu4er2
Definition
故此 / 故而 
Term
yi3qi1, yi3bian4
Definition
以期,以便
Supporting users have an ad free experience!