Shared Flashcard Set

Details

TENTA - metod
kör bara kör
23
Advertising
Professional
10/26/2014

Additional Advertising Flashcards

 


 

Cards

Term
Tre mål av en textanalys
Definition
- systematisera
-kritisk granska
-förklarande
Term
idekritik
Definition
vad är relevant i texten?
funkar argument?
hållbara, giltiga?
Term
Diskursanlays
Definition
Vilka problem finns under trycksvärtan
Vad är orsaken
vad skrivs fram
Term
Sex kriterier att klara av i uppsats
Definition
evidence
teori
fullständighet
kvasiproducerbart
överraskning
hermeneutisk generalisering
Term
Vad får man ut av metodetnografi
Definition
djup, vrf mnsk gör saker, sociala o kulturella mönster, begrepp o språk
Term
Antropologiskt ideal
Definition
"leva med djuren"
Term
Tre typer av observationsanteckningar
Definition
Obeservation (OA)- konkret
Teoretiska (TA)- teoretiska frågor
Metod (MO)- är jag säger på detta, konsekvenser
Term
4 typer av intervjuer
Definition
strukturerade
semi-struk
tematiskt öppna
helt öppna
Term
Vad är ja-effekten?
Definition
man svara ofta jag om man inte vet lr vågar
Term
intervjuar effekten
Definition
man får alltid med sig sätt på ngt sätt
Term
Teleologisk historieskrivning
Definition
vi är påväg ngn stans, en sak ledare till en annan
Term
Genealogisk historiskrivning
Definition
brott, baklänges, börjar i andra änden
Term
Fyra historiesyner
Definition
Emperism - sanna fakta
Idealism - ideer styr historien
Materialism - ex. grunden finns i oljekris
Determenism - historien har ändamål
Term
Makroperspektiv
Definition
teleologiska perspektiv, medierna påverkar utveckling av sam, Mcluhan o Innis
Term
Mesohistoria
Definition
begränsat, konkreta saker, produktion, användare, text
Term
Mikrohistoria
Definition
en person formar, personhistoria, instution, laga/ policy
Term
Tre typer av förklaring i vetenskapsteori
Definition
Orsak- sånt som tidigare hänt
Funktionell - vilka funktioner ngt har
ändamål- institutionen, ngn tjänar på det
Term
sortera teorier på två sätt
Definition
Norrmativa - borde vara, norm. Habermas
Deskriptiva - hur det är. lagar. Two step flow
Term
Två typer av vetenskapsfilsofi
Definition
Ontonologi- hur världen är beskaffad
Epistemologi- hur kan vi nå kunskap om världen
Term
Positivism o kritisk rationalism
Definition
observerbara, falsifiera, exprimentera,
Term
enhetsvetenskap
Definition
alla ska använda samma metod som natur
Term
hypotetisk deduktiva
Definition
man ska bevisa en hypotes, allmän till specifika
Term
vilka fyra skolor säger att man ska skilja natur o samhälle
Definition
gradskillnad
artskillnad
ämnet skillnaden
kunskapsintresse
Supporting users have an ad free experience!