Shared Flashcard Set

Details

Tårnby
Ideologier
84
Political Studies
10th Grade
08/29/2013

Additional Political Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
Hvor mange antagelser er en ideologi bygget på?
Definition
3 (hvordan samfundet er, bør være, og hvordan man opnår det?)
Term
Hvem betegnes som liberalismens fædre?
Definition
Thomas Hobbes & John Locke
Term
I hvilken tid tager konservatismen sit udspring?
Definition
1700-tallet (oplysningstiden)
Term
Hvornår startede liberalismen?
Definition
Slutningen af 1600-tallet
Term
Hvornår gjorde John Locke oprør mod det feudale samfund
Definition
1700 tallet
Term
hvad menes der med det konservatistiske slogan ''forandre for at bevare''?
Definition
Ændringerne i samfundet skal ske gradvistt
Term
Hvad er urbaniseringen?
Definition
Når folk flytter fra landet til de store byer. Startede i 1800-1900-tallet hvor det meste af arbejdskraften flyttede fra landet til byerne.
Term
Hvilke to klasser var samfundet delt op i under industrialiseringen?
Definition
Fabriksejerne og arbejderne
Term
Hvad skal handlen styrres af ifølge liberalismen?
Definition
Den skal styrres af markedskræfterne
Term
Hvad mener socialister at der skal ske med samfundets goder?
Definition
De mener at der skal ske en omfordeling af samfundetts goder.
Term
Hvad hed socialismens fader?
Definition
Karl Marx
Term
Hvilke to krige i nyere tid kan kaldes ideologiske?
Definition
2 Verdens krig, Den Kolde krig
Term
Hvilke 3 magter er der tale om når man taler om vores tredeling af magten?
Definition
Den dømmende, den udøvende og den lovgivende magt.
Term
Hvad er de 3 mest kendte ideologier?
Definition
Marxisme, konservatisme og liberalisme.
Term
Hvad menes der med, at samfundet er som en indviklet organisme?
Definition
At alt kan ikke ændre på en gang
Term
Hvilke regler er liberalismen som udgangspunkt imod?
Definition
Regler der begrænser menneskets frihed
Term
Hvad er konservatismens "Slogans"?
Definition
"For gud, kongen og fædrelandet"
"Lad falde hvad ikke kan stå"
Term
Hvad er liberalismens mål?
Definition
Sikring af de naturlige rettigheder og frihed til menneskets udfoldelse
Term
Hvad er de tre karakterstikker for en ideologi?
Definition
Regressiv, legitimerende og progressiv
Term
Hvem er Adam Smith? Hvad hed den bog han skrev?
Definition
Han var en af grundlæggerne til Konservatisme og han skrev bogen '' The wealth of nations''
Term
Hvad er kernen i Liberalisme
Definition
Vi er alle født lige og frie, og er derfor har allesammen rettigheder og pligter.
Term
Hvad er legitimerende ideologi ?
Definition
Er en ideologi om nutiden og nutidens samfund der bygger på at de værdier vi har i dag er de bedste, og at vi ikke skal lave noget om.
Term
Hvad mener venstres ungdom om rygelovgivningen?
Definition
At den er et indgreb i den personlige frihed.
Term
Hvad fejres d. 01.05?
Definition
Arbejdernes internationale kampdag
Term
Hvor har pengene det bedst i følege liberlismen? (og Det Konservative Folkeparti)
Definition
I borgernes egne lommer
Term
Hvordan ´deler man en ideologi op?
Definition
*Antagelse om det nuværende samfund
*Hvordan samfundet burde være(utopi)
*Hvordan kommer vi fra det nuværende samfund til utopia
Term
Hvad er regressiv, legitimerende og progressiv ideologi?
Definition
Regressiv: Hvordan det var før i tiden.
Legitimerende: Hvordan det er nu.
Progressiv: Hvordan det skal være i fremtiden.
Term
Hvem var det der i 1700-tallet sagde "mennesket er født lige"
Definition
John Locke
Term
Hvem er VU?
Definition
Venstres Ungdom
Term
Hvad endte den franske revolution med?
Definition
Blodbad, diktatur og napoleon gjorde sig selv til kejser
Term
Hvad var Edmund Burke's holdning til, hvordan man bedst muligt kunne opnå et velfungerende samfund?
Definition
At indordne sig med autoriteterne. fx. gud og politiet.
Term
Hvem var liberalismens fædre?
Definition
John Locke og Thomas Hobbs.
Term
Hvad var konservatismens funktion i 1800 tallet?
Definition
Legitimerende - Tingene er som de bør være.
Term
Hvad var konservatismens funktion i 1900 tallet?
Definition
Regressiv - Hvis kritikken vil fører samfundet tilbage til en tidligere tilstand.
Term
Hvad var konservatismens funktion omkring år 2000?
Definition
Regressiv - Hvis kritikken vil fører samfundet tilbage til en tidligere tilstand.
Term
Hvad var liberalismens funktion i 1800 tallet?
Definition
Progressiv - Hvis kritikken vil prøve en ny form for samfundet
Term
Hvad var liberalismens funktion i 1900 tallet?
Definition
Legitimerende - Tingene er som de bør være.
Term
Hvad var liberalismens funktion omkring år 2000?
Definition
Regressiv - Hvis kritikken vil fører samfundet tilbage til en tidligere tilstand og Progressiv - Hvis kritikken vil prøve en ny form for samfundet
Term
Hvad er en komparativ metode?
Definition
betyder at sammenligne noget.
Term
Hvem var neoliberalismens fader?
Definition
Robert Nozick
Term
Hvad er socialismens syn på mennesket?
Definition
Mennesket er et socialt arbejdende væsen, som formes af samfundet og er afhængig af fællesskaber
Term
Hvad bliver Edmond Burke tidligere betegnet som?
Definition
Konservatismens fader.
Term
Hvilke ord bliver oftes forbundet med traditionel konservatisme?
Definition
Gud, kongen og fædreland.
Term
Hvordan ser klassisk liberalisme på samfundsopfattelse?
Definition
Mekanisk samfundsopfattelse
Term
Hvordan ser den økonomiske liberalisme på samfundsopfattelsen?
Definition
Alle vil få velstandsstigning hvis samfundet består af uafhængie individer
Term
Hvilken samfundsopfattelse har konservatismen?
Definition
En organsik samfundsopfattelse (alle er æfhænge af hinanden)
Term
hvad synes Neoliberalismen om statens rolle?
Definition
den skal være minimal.
Term
Hvis man er venstreorienteret går man ind for hvad?
Definition
Social lighed, stor omfordeling af samfundets ressourcer og stpr velfærdstat
Term
Hvis man er højreorienteret går man ind for hvad?
Definition
Økonomisk frihed, lave skatter og begrænset statsmagt.
Term
Definer en politisk ideologi.
Definition
Et sæt af antagelser og vurderinger, som kan bruges til at forsvare eller kritisere et politisk system.
Term
Hvilken sætning forbindes ofte med socialismen?
Definition
"Enhver yder efter evne og nyder efter behov"
Term
Hvad har socialkonservatismen tilfælles med socialliberalismen?
Definition
De er begge kritisk over for den frie markedsøkonomi.
Term
Hvad betyder den usynlige hånd?
Definition
At konkurrencen sikre at samfundet vil opnå størst mulig velstand (Klassisk Liberalisme)
Term
Hvad blev Socialismen delt op i, i 1900-tallet?
Definition
Revolutionær og Reformistisk Socialisme
Term
Hvem var manden bag Socialismen og hvornår levede han?
Definition
Karl Marx (1800-tallet)
Term
Hvad er en minimalstat?
Definition
En stat som blot består af politi, militær og domstole
Term
HVem var den teoretiske udformer af Socialliberlismen
Definition
Stuart Mill
Term
Hvad har socialkonservatismen og socialliberlismen
Definition
de er kritisk overfor den frie markedsøkonomi
Term
Hvad vil det sige at være venstreorienteret?
Definition
Tilhænger af høj grad af social lighed og høj grad af omdeling af samfundets ressourcer via skatter.
Term
Hvad er de 3 generelle spørgsmål til ideologier?
Definition
-Menneskesynet
-Samfundsopfattelsen
-Synet på statens rolle
Term
Hvad er socialdemokratisme?
Definition
En form for reformistisk socialisme, der tager udgangspunkt i det kapitalistiske samfund skal ændres med demokratiske midler.
Term
Hvad mener neoliberalisme (libertarianismen) om statens rolle?
Definition
At den bør være minimal
Term
Placer partierne på venstre-højre-aksen
Definition
EL, SF, SD, DF, RV, V, C, LA
Term
Hvilke 3 dele består en politisk ideologi af?
Definition
- Nogle antagelser om hvordan samfundet man lever i er indrettet (A)
- Vurderinger om hvordan det gode samfund bør se ud (B)
- Hvilke politiske midler man skal anvende for at komme fra A til B
Term
Hvad er menneskets syn på klassisk liberalisme??
Definition
mennesket er selvstændig, strækt og fornuftigt, og det har ukrænkelige rettigheder, somn giver ret til liv, ejendom og mest mulig frihed.
Term
Hvad mente Poul Schülter om ideologier?
Definition
"Ideologier er noget bras"
Term
Hvad er en af de største danske socialliberalistiske partier?
Definition
DE RADIKALE VENSTRE!!!
Term
Hvad står socialliberalismen for?
Definition
samme menneskesyn og opfattelse som liberalismen, men statsmagtens rolle skal være større og stærkere.
Term
Hvad står neoliberalismen for?
Definition
prøver at genformulere de oprindelige klassiske idelogier i nutidig sammenhæng
Term
hvordan ser konservatismen på mennesket?
Definition
mennesket har en begrænset fornuft og kan tage fejl men er dog udstyrret med forskellige intellektuelle forudsætninger.
Term
Hvem var konservatismens fader?
Definition
Edmond Burke
Term
Hvad mener Edmond Burke om menneskets generelle fornuft?
Definition
Den er begrænset og derfor kommer mennesket til at begå en masse fejl
Term
Hvem foregik klassekampen imellem?
Definition
Arbejderne og arbejdsgiverne
Term
Hvad er minimalstaten?
Definition
Stat som kun består af politi, militær og domsstolen
Term
Hvem sagde 'Ideologi er noget bras'?
Definition
Poul Schlüter
Term
Hvad kaldes neoliberalismen også?
Definition
Libertarianismen
Term
Hvilke 3 'spørgsmål' kan man stille til alle ideologier?
Definition
Menneskesynet, Samfundsopfattelsen og Synet på statens rolle
Term
Hvad er kapitalisme?
Definition
kan forveksles med liberalismen. Liberalismen er en politisk idelogi og kapitalisme er et økonomisk system
Term
hvad er samfundets opfattelse på klassisk liberalisme?
Definition
Samfundet er alene oprettet af praktiske grunde (mekanisk samfundsopfattelse)
Term
Hvad vil det sige at have en mekanisk samfundsopfattelse?
Definition
Styreformen er et menneskabt produkt, der har til formål at tilfredstille det enkelte menneskes behov.
Term
Hvad er blandingsøkonomi?
Definition
en blanding af den offentlige og private sektor
Term
Hvilken tre-trins udvikling vil en ideologi typisk gennemløbe?
Definition
Den vil som udgangspunkt altid være progressiv, dernæst vil den blive legimiterende og til sidst vil ideologien blive regressiv.
Term
Hvad hedder den samfundsøkonomi som reguleres af både frie markedskræfter og statsstyring?
Definition
Blandingsøkonomi.
Term
Hvilket parti har en politisk anskuelse der søger at bevare eller kun langsomt reformere det bestående samfund og at kunne fastholde de traditionelle værdier og institutioner inden for fx stat, religion, familie.
Definition
Konservatisme
Supporting users have an ad free experience!