Shared Flashcard Set

Details

Strong Verbs List
List of German Strong verbs
169
Language - German
12th Grade
01/21/2014

Additional Language - German Flashcards

 


 

Cards

Term

 

 

backen

 

 

 

Definition

 

 

bäckt

backte

hat gebacken

to bake

Term

 

 

befehlen

Definition

 

 

 

befiehlt

befahl

hat befohlen

to command

Term

 

 

beginnen

Definition

 

 

beginnt

begann

hat begonnen

to begin

Term

 

 

beißen

Definition

 

 

beißt

biß

hat gebissen

to bite

Term

 

 

bergen

Definition

 

 

birgt

barg

hat geborgen

to shelter/save

Term

 

 

bersten

Definition

 

 

birst

barst

ist geborsten

to burst

Term

 

 

betrügen

Definition

 

 

betrügt

betrog

hat betrogen

to deceive

Term

 

 

bewegen

Definition

 

 

bewegt

bewog

hat bewogen

to induce

Term

 

 

biegen

Definition

 

 

biegt

bog

ist/hat gebogen

to bend/turn

Term

 

 

bieten

Definition

 

 

bietet

bot

hat geboten

to offer

Term

 

 

binden

Definition

 

 

bindet

band

hat gebunden

to tie/bind

Term

 

bitten

Definition

 

 

bittet

bat

hat gebeten

to ask/request

Term

 

 

blasen

Definition

 

 

bläst

blies

hat geblasen

to blow

Term

 

 

bleiben

Definition

 

 

bleibt

blieb

ist geblieben

to stay/remain

Term

 

 

braten

Definition

 

 

brät

briet

hat gebraten

to roast

Term

 

 

brechen

Definition

 

 

bricht

brach

ist/hat gebrochen

to break

Term

 

 

brennen

Definition

 

 

brennt

brannte

hat gebrannt

to burn

Term

 

 

bringen

 

Definition

 

 

bringt

brachte

hat gebracht

to bring

Term

 

 

denken

Definition

 

 

denkt

dachte

hat gedacht

to think

Term

 

 

dreschen

Definition

 

 

drischt

drosch

hat gedroschen

to thresh

Term

 

 

dringen

Definition

 

 

dringt

drang

hat/ist gedrungen

to press

Term

 

 

dürfen

Definition

 

 

darf

durfte

hat gedurft

to be allowed to

Term

 

 

empfehlen

Definition

 

 

empfiehlt

empfahl

hat empfohlen

to recommend

Term

 

 

erbleichen

Definition

 

 

erbleicht

erblich

ist erblichen

to fade away

Term

 

 

erlöschen

Definition

 

 

erlischt

erlosch

ist erloschen

to be extinguished

Term

 

 

erschrecken

Definition

 

 

erschrickt

erschrak

ist erschrocken

to be frightened

Term

 

 

erwägen

Definition

 

 

erwägt

erwog

hat erwogen

to think over

Term

 

 

essen

Definition

 

 

ißt

hat gegessen

to eat

Term

 

 

fahren

Definition

 

 

fährt

fuhr

ist/hat gefahren

to go/drive

Term

 

 

fallen

Definition

 

 

fällt

fiel

ist gefallen

to fall

Term

 

 

fangen

Definition

 

 

fängt

fing

hat gefangen

to catch

Term

 

 

fechten

Definition

 

 

ficht

focht

hat gefochten

to fence

Term

 

 

finden

Definition

 

 

findet

fand

hat gefunden

to find

Term

 

 

flechten

Definition

 

 

flicht

flocht

hat geflochten

to plait

Term

 

 

fliegen

Definition

 

 

fliegt

flog

ist/hat geflogen

to fly

Term

 

 

fliehen

Definition

 

 

flieht

floh

ist geflohen

to flee

Term

 

 

fliessen

Definition

 

 

fließt

floß

ist geflossen

to flow

Term

 

 

fressen

Definition

 

 

friß

fraß

hat gefressen

to eat-of animals

Term

 

 

frieren

Definition

 

 

friert

fror

ist/hat gefroren

to freeze/be cold

Term

 

 

gebären

Definition

 

 

gebiert

gebar

hat geboren

to give birth

Term

 

 

geben

Definition

 

 

gibt

gab

hat gegeben

to give

Term

 

 

gedeihen

Definition

 

 

gedeiht

gedieh

ist gediehen

to thrive/prosper

Term

 

 

gehen

Definition

 

 

geht

ging

ist gegangen

to go/walk

Term

 

 

gelingen

Definition

 

 

gelingt

gelang

ist gelungen

(impers)to succeed/manage

Term

 

 

gelten

Definition

 

 

gilt

galt

hat gegolten

to be valid

Term

 

 

genesen

Definition

 

 

genest

genas

ist genesen

to get well

Term

 

 

genießen

Definition

 

 

genießt

genoß

hat genossen

to enjoy

Term

 

 

geschehen

Definition

 

 

geschieht

geschah

ist geschehen

to happen

Term

 

 

gewinnen

Definition

 

 

gewinnt

gewann

hat gewonnen

to win/gain

Term

 

 

gießen

Definition

 

gießt

goß

hat gegossen

to pour

Term

 

 

gleichen

Definition

 

 

gleicht

glich

hat geglichen

to ressemble

Term

 

 

gleiten

Definition

 

 

gleitet

glitt

ist/hat geglitten

to glide/slide

Term

 

 

glimmen

Definition

 

 

glimmt

glomm

hat geglommen

to glow

Term

 

 

graben

Definition

 

 

gräbt

grub

hat gegraben

to dig

Term

 

 

greifen

Definition

 

 

greift

griff

hat gegriffen

to grasp/seize

Term

 

 

haben

Definition

 

 

hat

hatte

hat gehabt

to have

Term

 

 

halten

Definition

 

 

hält

hielt

hat gehalten

to hold/stop

Term

 

 

hängen

Definition

 

 

hängt

hing

ist/hat gehangen

to hang-intrans.

Term

 

 

hauen

Definition

 

 

haut

haute

hat gehauen

to hew

Term

 

 

heben

Definition

 

 

hebt

hob

hat gehoben

to lift/raise

Term

 

 

heißen

Definition

 

 

heißt

hieß

hat geheißen

to be called

Term

 

 

helfen

Definition

 

 

hilft

half

hat geholfen

to help

Term

 

 

 

kennen

Definition

 

 

kennt

kannte

hat gekannt

to know

Term

 

 

 

klingen

Definition

 

 

klingt

klang

hat geklungen

to sound

Term

 

 

 

kneifen

Definition

 

 

kneift

kniff

hat gekniffen

to pinch

Term

 

 

kommen

Definition

 

 

kommt

kam

ist gekommen

to come

Term

 

 

 

können

Definition

 

 

kann

konnte

hat gekonnt

to be able to

Term

 

 

kriechen

Definition

 

 

kriecht

kroch

ist/hat gekrochen

to creep/crawl

Term

 

 

 

laden

Definition

 

 

lädt

lud

hat geladen

to load

Term

 

 

 

lassen

Definition

 

 

läßt

ließ

hat gelassen

to let/leave

Term

 

 

laufen

Definition

 

 

läuft

lief

ist gelaufen

to run

Term

 

 

leiden

Definition

 

 

leidet

litt

hat gelitten

to suffer

Term

 

 

 

leihen

Definition

 

 

leiht

lieh

hat geliehen

to lend

Term

 

 

lesen

Definition

 

 

liest

las

hat gelesen

to read

Term

 

 

 

liegen

Definition

 

 

liegt

lag

ist/hat gelegen

to lie

Term

 

 

lügen

Definition

 

 

lügt

log

hat gelogen

to tell a lie

Term

 

 

messen

Definition

 

 

mißt

maß

hat gemessen

to measure

Term

 

 

mögen

Definition

 

 

mag

mochte

hat gemocht

to like

Term

 

 

müssen

Definition

 

 

muß

mußte

hat gemußt

to have to/must

Term

 

 

nehmen

Definition

 

 

nimmt

nahm

hat genommen

to take

Term

 

 

 

nennen

Definition

 

 

nennt

nannte

hat genannt

to name

Term

 

 

pfeifen

Definition

 

 

pfeift

pfiff

hat gepfiffen

to whistle

Term

 

 

preisen

Definition

 

 

preist

pries

hat gepriesen

to praise

Term

 

 

quellen

Definition

 

 

quillt

quoll

ist gequollen

to gush out

Term

 

 

raten

Definition

 

 

 

rät

riet

hat geraten

to advise

Term

 

 

reiben

Definition

 

 

reibt

rieb

hat gerieben

to rub

Term

 

 

reißen

Definition

 

 

reißt

riß

hat gerissen

to tear

Term

 

 

reiten

 

 

Definition

 

 

reitet

ritt

ist/hat geritten

to ride

Term

 

 

rennen

Definition

 

 

rennt

rannte

ist/hat gerannt

to run/race

Term

 

 

riechen

Definition

 

 

riecht

roch

hat gerochen

to smell

Term

 

 

ringen

Definition

 

 

ringt

rang

hat gerungen

to wrestle

Term

 

 

rinnen

Definition

 

 

rinnt

rann

ist geronnen

to flow/trickle

Term

 

 

rufen

Definition

 

 

ruft

rief

hat gerufen

to call

Term

 

 

saufen

Definition

 

 

säuft

soff

hat gesoffen

to drink*

Term

 

 

saugen

Definition

 

 

saugt

sog/saugte

hat gesogen/gesaugt

to suck

Term

 

 

schaffen

Definition

 

 

schafft

schuf

hat geschaffen

to create*

Term

 

 

schieden

Definition

 

 

scheidet

schied

ist/hat geschieden

to part/separate

Term

 

 

scheinen

Definition

 

 

scheint

schien

hat geschienen

to shine/seem

Term

 

 

schelten

Definition

 

 

schilt

schalt

hat gescholten

to scold/blame

Term

 

 

scheren

Definition

 

 

schert

scherte

hat geschoren

toshear/cut

Term

 

 

schieben

Definition

 

 

schiebt

schob

hat geschoben

to push/shove

Term

 

 

schießen

Definition

 

 

schießt

schoß

ist/hat geschossen

to shoot

Term

 

 

schlafen

Definition

 

 

schläft

schlief

hat geschlafen

to sleep

Term

 

 

schlagen

Definition

 

 

schlägt

schlug

hat geschlagen

to hit

Term

 

 

 

schleichen

Definition

 

 

schleicht

schlich

ist/hat geschlichen

to slink/creep

Term

 

 

schließen

Definition

 

 

schließt

schloß

hat geschlossen

to shut

Term

 

 

schmeißen

Definition

 

 

schmeißt

schmiß

hat geschmissen

to fling/chuck

Term

 

 

schmelzen

Definition

 

 

schmilzt

schmolz

ist/hat geschmolzen

to melt

Term

 

 

schneiden

Definition

 

 

schneidet

schnitt

hat geschnitten

to cut

Term

 

 

schreiben

Definition

 

 

schreibt

schrieb

hat geschrieben

to write

Term

 

 

 

schreien

Definition

 

 

schreit

schrie

hat geschrieen

to shout/scream

Term

 

 

schreiten

Definition

 

 

schreitet

schritt

ist geschritten

to stride

Term

 

 

 

schweigen

Definition

 

 

schweigt

schwieg

hat geschwiegen

to be silent

Term

 

 

schwellen

Definition

 

 

schwillt

schwoll

ist geschwollen

to swell

Term

 

 

schwimmen

Definition

 

 

schwimmt

schwamm

ist/hat geschwommen

to swim

Term

 

 

schwingen

Definition

 

 

schwingt

schwang

hat geschwungen

to swing

Term

 

 

schwören

Definition

 

 

schwört

schwor

hat geschworen

to swear/promise

Term

 

 

sehen

Definition

 

 

sieht

sah

hat gesehen

to see

Term

 

 

sein

 

Definition

 

 

ist

war

ist gewesen

to be

Term

 

 

senden

Definition

 

 

sendet

sandte

sendete

hat gesandt

hat gesendet

to send

to broadcast

Term

 

 

sieden

Definition

 

 

siedet

siedete

hat gesotten

(hat gesiedet)

to boil

(scientific)

Term

 

singen

 

Definition

 

 

singt

sang

hat gesungen

to sing

Term

 

 

sinken

Definition

 

 

sinkt

sank

ist gesunken

to sink

Term

 

 

sinnen

Definition

 

 

sinnt

sann

hat gesonnen

to think(deeply)

Term

 

 

sitzen

Definition

 

 

sitzt

saß

ist/hat gesessen

to sit/be seated

Term

 

 

sollen

Definition

 

 

soll

sollte

hat gesollt

to be supposed

Term

 

 

speien

Definition

 

 

speit

spie

hat gespie(e)n

to spit

Term

 

 

spinnen

Definition

 

 

spinnt

spann

hat gesponnen

to spin

Term

 

 

sprechen

Definition

 

 

spricht

sprach

hat gesprochen

to speak

Term

 

 

sprießen

Definition

 

 

sprießt

sproß

ist gesprossen

to sprout

Term

 

 

springen

Definition

 

 

springt

sprang

ist gesprungen

to leap/jump

Term

 

 

stechen

Definition

 

 

sticht

stach

hat gestochen

to sting

Term

 

 

stehen

Definition

 

 

steht

stand

ist/hat gestanden

to stand

Term

 

 

stehlen

Definition

 

 

stiehlt

stahl

hat gestohlen

to steal

Term

 

 

steigen

Definition

 

 

steigt

stieg

ist gestiegen

to climb

Term

 

 

sterben

Definition

 

 

stirbt

starb

ist gestorben

to die

Term

 

 

stoßen

Definition

 

 

stößt

stieß

ist/hat gestoßen

to push

Term

 

 

streichen

Definition

 

 

streicht

strich

ist/hat gestrichen

to stroke

Term

 

 

streiten

Definition

 

 

streitet

stritt

hat gestritten

to argue

Term

 

 

tragen

Definition

 

 

trägt

trug

hat getragen

to carry/wear

Term

 

 

treffen

 

Definition

 

 

trifft

traf

hat getroffen

to meet

Term

 

 

treiben

Definition

 

 

treibt

trieb

ist/hat getrieben

to drive/do

Term

 

 

treten

Definition

 

 

tritt

trat

ist/hat getreten

to step/go

Term

 

 

trinken

Definition

 

 

trinkt

trank

hat getrunken

to drink

Term

 

 

tun

Definition

 

 

tut

tat

hat getan

to do

Term

 

 

verbergen

Definition

 

 

verbirgt

verbarg

hat verborgen

to hide

Term

 

 

verderben

Definition

 

 

verdirbt

verdarb

ist/hat verdorben

to spoil/ruin

Term

 

 

verdrießen

Definition

 

 

verdrießt

verdroß

hat verdrossen

to annoy/vex

Term

 

 

vergessen

Definition

 

 

vergißt

vergaß

hat vergessen

to forget

Term

 

 

verlieren

Definition

 

 

verliert

verlor

hat verloren

to lose

Term

 

 

vermeiden

Definition

 

 

vermeidet

vermied

hat vermieden

to avoid

Term

 

 

verschlingen

Definition

 

 

verschlingt

verschlang

hat verschlungen

to devour

Term

 

 

verschwinden

 

 

Definition

 

 

verschwindet

verschwand

ist verschwunden

to disappear

Term

 

 

verziehen

Definition

 

 

verzeiht

verzieh

hat verziehen

to pardon

Term

 

 

wachsen

Definition

 

 

wächst

wuchs

ist gewachsen

to grow

Term

 

 

waschen

Definition

 

 

wäscht

wusch

hat gewaschen

to wash

Term

 

 

weben

Definition

 

 

webt

webte

hat gewoben

to weave

Term

 

 

weichen

Definition

 

 

weicht

wich

ist/hat gewichen

to give way to

Term

 

 

weisen

Definition

 

 

weist

wies

hat gewiesen

to point/show

Term

 

 

wenden

Definition

 

 

wendet

wandte

wendete

hat gewandt

hat gewendet

to turn

Term

 

 

 

werben

Definition

 

 

wirbt

warb

hat geworben

to woo

Term

 

 

 

werden

Definition

 

 

wird

wurde

ist geworden

to become

Term

 

 

 

werfen

Definition

 

 

wirft

warf

hat geworfen

to throw

Term

 

 

 

wiegen

Definition

 

 

wiegt

wog

hat gewogen

to weigh

Term

 

 

 

winden

Definition

 

 

windet

wand

hat gewunden

to wind/twist

Term

 

 

 

wissen

Definition

 

 

weiß

wußte

hat gewußt

to know

Term

 

 

 

wollen 

 

 

Definition

 

 

 

 

 

 

will

wollte

hat gewollt

to want

 

 

 

 

Term

 

 

 

ziehen

Definition

 

 

zieht

zog

hat gezogen

to pull

Supporting users have an ad free experience!