Shared Flashcard Set

Details

Strålefysikk
øving til eksamen
49
Advertising
Beginner
10/09/2016

Additional Advertising Flashcards

 


 

Cards

Term
Rørspenningen angis i
Definition
kV (kilovolt)
Term
Rørstrømmen angis i
Definition
mA (milliampere)
Term
Hvilke av disse måleenhetene er ikke en måleenhet for energi?
Definition
C
Term
Hvilke alternativer er korrekte for elektromagnetiske strålingens energi
Definition
Den elektromagnetiske strålingens energi er proporsjonal med frekvensen
Den elektromagnetiske strålingens energi er omvendt proporsjonal med bølgelengden
Term
Den elektromagnetiske strålingens energi er omvendt proporsjonal med bølgelengden
Definition
nm
Term
hvem har lengst bølgelengde av radiobølger og røntgenstråling
?
Definition
Radiobølger har lengre bølgelengde enn røntgenstråling
Term
Atomkjerner består av
Definition
Nøytroner og protoner
Term
Hvilke alternativer er rett henhold til Bury-Bohr regelen?
Definition
Skall nr. n kan ikke inneholde flere enn 2n2 elektroner

Det er kun plass til 2 elektroner i det innerste skallet
Term
Ved en ionisasjon skjer følgende:
Definition
Et elektron i ett av skallene frigjøres og sendes ut av atomet
Term
Hvilket alternativ er rett om K-skallet
Definition
Et K-skall elektron har høyere bindingsenergi enn et L-skall elektron
Term
Anode heel- effekt fører til
Definition
Stråleintensiteten er høyest på katodesiden og lavest på anodesiden
Økes anodevinkelen, reduseres heel-effekten
Term
Hva skjer med energien som blir dannet wolframanoden i røngtenrøret ?
Definition
Av energien som dannes i wolframanoden i røntgenrøret under en eksponering i konvensjonell røntgen, får vi 99 % varme og 1% røntgenstråling
Term
Av røntgenstrålingen som dannes i wolframanoden under en eksponering i konvensjonell røntgen, får vi
Definition
80 % bremsestråling og 20 % karakteristisk stråling
Term
Radiografen styrer antall elektroner som sendes fra katoden til anoden i en eksponering med
Definition
mAs-produktet [mAs]
Term
Radiografen styrer energien til elektroner som sendes fra katoden til anoden i en eksponering med
Definition
Rørspenningen [kV]
Term
Hvilke faktorer påvirker sannsynligheten for at bremsestråling skal inntreffe?
Definition
Den er proporsjonal med atomnummeret til anoden
Den er proporsjonal med den kvadrerte rørspenningen
Term
I hvilken energitilstand befinner et K-skall elektron seg i forhold til et L-skall elektron ?
Definition
Et K-skall elektron befinner seg i en lavere energitilstand enn et L-skall elektron
Term
Hvilken type karakteristisk stråling har høyest energi av karakteristisk L-stråling eller araktrerisk K-stråling ?
Definition
Karakteristisk K- stråling har høyere energi enn karakteristisk L-stråling
Term
Hvilken type stråling gir et kontinuerlig spekter , men den andre type stråling gir et diskret linjespektrum?
Definition
Bremsestrålingen gir et kontinuerlig spektrum mens den karakteristiske strålingen gir et diskret linjespektrum.
Term
Hva må en radiograf stille inn på for å styre verdien for end-point ?
Definition
Radiografen styrer verdien for «end-point» på energiaksen ved å stille på rørspenningen [kV]
Term
Innen diagnostisk radiografi pleier rørspenningen å angis i ?
Definition
kilovolt
Term
Dersom vi øker rørspenningen, mens alle andre faktorer holdes konstante, vil
Definition
både strålekvaliteten og strålekvantiteten øke
Term
Dersom vi øker rørstrømmen, mens alle andre faktorer holdes konstante, vil
Definition
strålekvantiteten øke mens strålekvaliteten forblir uendret
Term
Dersom vi øker filtreringen av primærstrålingen, mens alle andre faktorer holdes konstante, vil
Definition
strålekvaliteten øke mens strålekvantiteten avtar
Term
I røntgendiagnostikken oppgir man ofte halvverdilag som et mål for strålekvalitet. I denne forbindelse angis halvverdilaget i
Definition
mm Al (aluminium)
Term
Dersom det benyttes 200 mA og en eksponeringstid på 40 ms tilsvarer dette
Definition
8 mAs
Term
Radioaktivitet angis i
Definition
Bq (Bequerell)
Term
Hva er en isotops halvering tid ?
Definition
En isotops halveringstid er den tiden det tar før antall kjerner som ikke har sendt ut en partikkel er halvert
En isotops halveringstid er den tiden det tar før aktiviteten fra en mengde slike isotoper er halvert
Term
Vekselvirkningsprosessen der det kun forekommer et spredt foton, det forekommer ikke ionisasjon og det ikke er noen energioverføring til stoffet fotonet vekselvirker med, kalles
Definition
Koherent spredning
Term
99m-Tc (99m-Technetium) er en metastabil tilstand. Stemmer det at i denne sammenhengen så betyr metastabil tilstand at den eksiterte 99m-Tc eksisterer i en målbar tidsperiode før den sender ut gammastråling?
Definition
JA
Term
Hva er Alfa-stråling, beta-stråling og gamma-stråling
Definition
Alfa-stråling er heliumkjerner, beta-stråling er elektroner og gamma-stråling er elektromagnetisk stråling
Term
Hva skjer når en kjerne sender ut beta-minus-stråling ?
Definition
Når en kjerne sender ut beta –minus-stråling, beholder kjernen sitt massetall, mens atomnummeret økes med 1.
Term
Hva er gammastråling ?
Definition
Gammastråling er elektromagnetisk stråling som sendes ut av eksitert kjerne når kjernen kvitter seg med sin overskuddsenergi
Term
Vekselvirkningsprosessen der all fotonenergien overføres atomet og fører til en ionisasjon, kalles
Definition
Fotoelektrisk absorbsjon
Term
Vekselvirkningsprosessen der fotonenergien omdannes til et elektron og et positron, kalles
Definition
Pardanning
Term
Vekselvirkningsprosessen der man får en ionisasjon og der det dannes et spredt foton, kalles
Definition
Compton-spredning
Term
Absorbert dose angis i
Definition
Gray [Gy]
Term
Ekvivalent dose angis i
Definition
Sievert [Sv]
Term
Effektiv helkroppsdose angis i
Definition
Sievert [Sv]
Term
Hva er den dominerende vekselvirkningsprosessen med de laveste fotonergiene ?
Definition
Fotoelektrisk absorpsjon er den dominerende vekselvirkningsprosessen ved de laveste fotonenergiene, (opptil 50- 500 keV, avhengig av atomnummeret til absorbatoren)
Term
Sannsynligheten for fotoelektrisk absorpsjon er proporsjonal med hva ?
Definition
Sannsynligheten for fotoelektrisk absorpsjon er proporsjonal med Z3 omvendt proporsjonal med E3, der Z er absorbators atomnummer og E er fotonenergien.
Term
Hvilke faktorer påvirker sannsynligheten får dannelse av Compton-spredning
Definition
Sannsynligheten for Compton-spredning er uavhengig av atomnummeret til absorbatoren
Sannsynligheten for Compton-spredning er omvendt proporsjonal med fotonenergien E.
Compton-spredning er den dominerende prosessen i bløtvev for fotonenergier over 30 keV.
Term
Når forekommer pardanning ?
Definition
Pardanning kan bare forekomme for fotonenergier over 1,02 MeV, og skjer hyppigere i substanser med høyere atomnummer.
Term
Sannsynligheten for pardanning øker med hva ?økende fotonenergi når fotonenergien er over 1,02 MeV.
Definition
Sannsynligheten for pardanning øker med økende fotonenergi når fotonenergien er over 1,02 MeV.
Term
Hva er formelen for den inverse kvadratlov
Definition
[image]
Term
Hva er formlen for mAs- produktet ?
Definition
[image]
Term
Hva er formelen for Eksponentiell attenuasjon
av stråling ?
Definition
[image]
I0 er intensiteten på den innkommende strålingen
Ix er intensiteten ved absorbatortykkelsen x

m er den totale lineære svekkingskoeffisient
Term
Hva er formelen for å måle HVL
Definition
[image]
Term
Hva er formen for å måle [image] ?
Definition
[image]
Supporting users have an ad free experience!