Shared Flashcard Set

Details

State Board: King herbs
King Herbs for Formulas
79
Health Care
Graduate
02/09/2013

Additional Health Care Flashcards

 


 

Cards

Term
Chai Ge Jie Ji Tang
Definition

Chai Hu

Ge Gen

Term
Gui Zhi Tang
Definition
Gui Zhi
Term
Ren Shen Bai Du San
Definition

Qiang Huo

Du Huo

Term
Yin Qiao San
Definition

Jin Yin Hua

Lian Qiao

Term
Sang Ju Yin
Definition

Sang Ye

Ju Hua

Term
Qing Hao Bei Jia Tang
Definition

Qiang Huo

Bei jia

Term
Qing Wei San
Definition
Huang Lian
Term
Huang Lian Jie Diu Tang
Definition
Huang Liang
Term
Xie Xin Tang
Definition
Da Huang
Term
Long Dan Xie Gan Tang
Definition
Long Dan Cao
Term
Dao Chi San
Definition

Mu Tong

Sheng Di huang

Term
Bai Tou Weng Tang
Definition
Bai Tou Weng
Term
Bai Hu Tang
Definition

Shi Gao

Zhi Mu

Term
Ma ZI Ren Wan
Definition
Huo Ma Ren
Term
Run Chang Wan
Definition
Huo Ma Ren
Term

Da Cheng Qi Tang

Xiao Cheng Qi Tang

Tiao Cheng QI Tang

Definition
Da Huang
Term
Si Ni San
Definition
Chai Hu
Term
Xiao Chai Hu Tang
Definition
Chai Hu
Term
Ban Xia Xie Xin Tang
Definition
Chai Hu
Term
Xiao Yao San
Definition
Chai Hu
Term
Huo Xiang Zheng Qi San
Definition
Huo Xiang
Term
Ping Wei San
Definition
Cang Zhu
Term
Ba Zheng San
Definition

Qu Mai

Bian Xu

Term
Wu Ling San
Definition
Ze Xie
Term
Wu Pi San
Definition
none
Term
Zhu Ling Tang
Definition

Zhu Ling

Fu Ling

Term
Juan Bi Tang
Definition

Qiang Huo

Fang Feng

Term
Zhen Wu Tang
Definition
Fu Zi
Term
Wu Zhu Yu Tang
Definition
Wu Zhu Yu
Term
Si Ni Tang
Definition
Fu Zi
Term
Xiao Jian Zhong Tang
Definition
Yi Tang
Term
Da Jian Zhong Tang
Definition
Chuan Jiao (Hua Jiao)
Term
Li Zhong Wan
Definition
Gan Jiang
Term
Qing Qi Huan Tang Wan
Definition
Dan Nan Xing
Term
Bei Mu Gua Lou San
Definition

Bei Mu

Gua Lou

Term
Zhi Sou San
Definition

Ze Wan

Bai Bu

Bai Qian

Term
Er Chen Tang
Definition

Ban Xia

Ju hong

Term
Wen Dan Tang
Definition
Ban Xia
Term
Shi Quan Da Bu Tang
Definition

Ren Shen

Shu Di Huang

Term
Si Jun Zi Tang
Definition
Ren Shen
Term
Sheng Mai San
Definition
Ren Shen
Term
Si Wu Tang
Definition
Shu di Huang
Term
Sheng Ling Bai Du San
Definition

Ren Shen

Fu Ling

Bai Zhu

Gan Cao

Term
Jin Gui Shen Qi Wan
Definition

Fu Zi

Gui Zhi

Term
Zuo Gui Wan
Definition
Shu Di huang
Term
Liu Wei di huang wan
Definition
Shu di huang
Term
You Gui Wan
Definition

Fu Zi

Rou Gui

Lu Jiao jiao

Term
Gui Pi Tang
Definition

Ren Shen 

Huang Qi

Bai Zhu

Fu Ling

Term
Dang Gui Bu Xue Tang
Definition

 

Huang Qi

Term
Bu Zhong Yi QI Tang
Definition
Huang Qi
Term
Yue Ju Wan
Definition

Chuang Xiong

Cang Zhu

Zhi Shi

Shen Qu

Xiang Fu

Term
Su Zi Jiang Qi Tang
Definition
Su Zi
Term
Ban Xia Hou Po Tang
Definition

Ban Xia 

Hou Po

Term
Ju Pi Zhu Ru Tang
Definition

Ju Pi (Chen Pi)

Zhu Ru

Term
Xing Su San
Definition

Xing ren

Zi Su Ye

Term
Bai He Gu Jin Wan
Definition

Bai He

Sheng Di huang

Shu Di huang

Term
Mai Men Dong Tang
Definition
Mai Men Dong
Term
Gui Zhi Fu Ling Wan
Definition

Gui Zhi

Fu Ling

Term
Xue Fu Zhu Yu Tang
Definition

Tao ren

Hong Hua

Chuan Xiong

Term
Sheng Hua Tong
Definition
Dang Gui
Term
Tao He Cheng Qi Tang
Definition

Tao Ren

Da Huang

Term
Dan Shen Yin
Definition
Dan Shen
Term
Wen Jing Tang
Definition

Wu Zhu Yu

Gui Zhi

Term
Jiao Ai Tang
Definition

E Jiao

Ai ye

Term
Huai Hua San
Definition

Huai Hua

 

 

Term
Huang Lian E Jiao Tang
Definition

Huang Lian

E Jiao

Term
Gan Mai Da Zao Tang
Definition
Fu Xiao Mai
Term
Suan Zao Ren Tang
Definition
Suan Zao Ren
Term
Xiao Feng San
Definition

Fang Feng

Chan Tui

Niu bang Zi

Jing Jie

Term
Tian Ma Gou teng Yin
Definition

Tian Ma

Gou Teng

Term
Xiao Huo Luo Dan
Definition

Chuan Wu

Cao Wu

Term
Zhen Gan Xi Feng San
Definition
Nui Xi
Term
Bao He Wan
Definition
Shan Zha
Term
Wen dai Tang
Definition

Bai Zhu

Shan Yao

Term
Si Shen Wan
Definition
Bu Gu Zhi
Term
Jin Suo Gu Jing Wan
Definition
Sha Yuan Zi
Term
Gu Jing Wan
Definition

Gui ban

Bai Shao

Term
Dang Gui Liu Wang Tang
Definition

Dang Gui

Sheng Di huang

Shu Di huang

Supporting users have an ad free experience!