Shared Flashcard Set

Details

Sosiologiske begreper
Sosiologisk begrepsrekke
18
Social Studies
Undergraduate 1
12/01/2011

Additional Social Studies Flashcards

 


 

Cards

Term

Generell sosiologi!

Mikro - Meso - Makro

Definition

Mikro: Foreldre eller venner

Meso: større grupper, f. eks klassen

Makro: Større forhold. Samfunnet rundt deg.

 

Dette er snakk om i sammenheng med betraktningsnivå. Hvis vi ser på en konkret hendelse, f. eks hvorfor Peder Ås  er blitt kriminell. Da kan vi velge og se på mikro (foreldre), meso f. eks klassen eller ungdomsgjengen, makro byen som han har oppveksten i og forholdene der for ungdom. 

 

Men nivåene er flytende. Det er taket som bestemmer nivået. Hvis mikro er en by, meso fylke og kan makro være landet.

 

 

Term
(sosialt) ROM!
Definition

Hele konteksten. Hele sammenhengen og samhandlingene mellom mennesker. 

 

Rommet har rammer, men ikke fysiske rammer. Det er sosiale rammer for hva som er tillatt i samhandlingen. Nemlig norm. 

Term
NORM!
Definition

Måten vi samhandler. 

 

Det er 4 nivåer av norm:

1. Konvensjoner. Gjerne uskrevne ideer og regler innen for husets fire vegger. F. eks middagen er samlet og alle er tilstede under hele middagen.

2. Skikk og bruk. Hvordan vi oppfører oss ovenfor eldre på bussen.

3. Påbud og forbud. Får ikke lov til å gjøre ting av f. eks foreldrene. 

4. Lover og regler. Dette er skrevet ned og blir blant annet håndhevet av staten. 

Term
SANKSJONER
Definition

Sanksjoner er til for å regulere adferd. Vi belønner den adferden vi liker med ros eller belønning. Eller vi gir ris eller fratar et gode. 

F.eks hvis Simon har vært flink å spise får han ros og en yoghurt.

Hvis han ikke har oppført seg kan vi sanksjonere med å nekte han å se barnetv som for han vil være å frata et gode.

Dette var eksempler på uformelle sanksjoner.

 

Formelle sanksjoner vil være mer i retning av hvis man gjør et lovbrudd og får en reaksjon fra politiet i form av bøter. 

 

Direkte og indirekte

Direkte, jeg sier noe til en person. Snakker åpent til han

Indirekte: Kan gi dårlige arbeidsoppgaver, fryse ut eller ignorere denne personen

Term
AVVIK
Definition

Dette er brudd på normen. 

 

Avvik er ikke alltid negativt, hvis det er en NERD i klassen som alltid er tilstede og presterer alltid. Vi kan si det samme om alle som skiller seg ut fra sin inngruppe. 

Term
INTEGRERING/DESINTEGRERING
Definition

Flytte folk fra utgruppe til inngruppe. Dette kan vi gjøre med ritualer. F. eks ishavsjeger testen.

Og vi integrerer asylsøkere til å passe inn i vårt samfunn og våre samfunnsnormer. 

 

Desintegrering kan vi si vi støter fra oss en gruppe.  F. eks vi integrere asylsøkere. Vi gir dem en kommunal bolig, men ikke noe annet tilbud om integrasjon. Dette vil føre til gettofisering der deres kultur innad i vår kultur vil få råde. Og det samsvarer ikke med våre normer. 

Term
ASSIMILASJON
Definition

En asylsøker som gir slipp på sin på sin kultur for å passe inn i vår kultur. 

 

Dette kan skje på 2 måter. Gjennom ufrivillig tvang. Her kan det være trusler om sanksjoner hvis man ikke vil la seg bli integert i samfunnet. 

Eller den mer ubevisste frivillige hvor man gir slipp på sin kultur og norm tar til seg vår.

Term
INTERNARLISERING/EKSTERNALISERING
Definition

De begrepene er i samhandling. 

 

Internalisering: En unge tar til seg det han føler er rett og galt fra f. eks sine foreldre. 

 

Eksternalisering: Han overfører dette til f. eks sine venner. 

Term
SOSIALISERING
Definition

Går fra et biologisk vesen til et sosialt vesen. Det er en dannelses prosess.

 

  • Primærsosialisering: Det foreldre lærer sitt barn hjemme. Denne er blitt mindre og mindre aktiv siden vi tidligere sender barna i barnehage. Men denne sosialiseringen varer hele livet, og til slutt så utøver man primærsosialisering ovenfor sine egne barn.
  • Sekundærsosialisering: Det er det man lærer i barnehagen og skolen. Eks her er at barn tidligere må lære seg og leve i samhandling med andre, og har mindre tid til å bare være et utforskende barn bare sammen med foreldrene/familie. 
"Når menneskesket blir presentert for sekundærrelasjoner, starter sekundærrelasjonene."

 

Term
INN OG UT GRUPPE
Definition

Inngruppe: Det er vi på PHS

 

Utgruppe: Det er dem på universitetet. 

 

Det gir oss tilhørighet til vår inngruppe. Og man identifiserer seg med normen i inngruppen. Utgruppen har ikke vår norm og vi identifisere oss ikke med dem. 

 

Politi vs kriminell.

Term
JEGET/SELVET
Definition

Jeget: Det er mine tanker om meg selv.

 

Selvet: Det er mine tanker om hva de andre tenker om meg. (selvtillit)

Term
FREMMEDGJØRING
Definition

Fremmedgjøring handler om å flytte en person eller handling fra min inngruppe til en utgruppe. Dette pga min norm. 

 

F. eks: Hvis en politimann gjennomfører et maktmisbruk, vil vi i inngruppen fremmedgjøre oss fra dette og han vil blir frosset ut, i tillegg til at han mister jobben, og havner i utgruppen.

Term
ONTOLOGI
Definition

Læren om menneskets væreform og væremåte. 

 

Være form: Adferd med hverandre, gjennom språk. 

Være måte: Adferd med hverandre, hvordan vi opptrer. Sir vi fine ord eller stygge ord. 

Ontologisk trygghet: Trues av utvidelsen av tid og rom. Væremåte vår trues gjennom globalisering. F. eks facebook. Der vil ironi i kommentarer ikke kunne bli fanget opp gjennom ansiktsuttrykk eller tonefall.

Term
ANOMI
Definition

Lovløshet og normløshet

 

Forandring, hvis man står med en fot i inngruppen, og en i utgruppen på vei dit. 

 

Man mister kontrollen, som fører til anomisk utrygghet. Hvis man mangler grunntillit kan det føre til anomi.

Term
INSTITUTALISERING
Definition
Hvis man sitter for lenge i fengsel, blir man istitutalisert. Dette fører til at man blir for godt institutalisert. Men dette mønsteret passer ikke inn ute i samfunnet. 
Term
Diskurs
Definition

Dette er en diskusjon om selve diskusjonen.

 

F. eks nyhetene sin diskusjon om hvordan AP og FRP sin diskusjon i stortinget om offerrolle etter 22. juli.

Term
SEGREGERING
Definition
Segregasjon er en annen måte å forholde seg til etniske forskjeller i et samfunn på, enn assimilasjon og integrasjon. Ved segregasjon forsøker man i så stor grad som mulig å holde etniske grupper atskilt, også fysisk. Et eksempel på segregasjon var hva som skjedde i Sør-Afrika under apartheid-perioden. Der ble det fargete flertallet holdt strengt atskilt fra den hvite overklassen ved at de bodde i spesielle "svarte" områder, hadde egne skoler og til og med egne benker i parkene. Segregasjon bunner ofte i sterk etnosentrisme eller rasisme fra de herskendes side 
Term
SEKUALISERT
Definition

Kan forklares med uklare verdier og normer, svak foreldrekontroll. 

 

Det betyr egentlig at religion får mindre og si i samfunnet. 

Supporting users have an ad free experience!