Shared Flashcard Set

Details

SOL040
øving eksamen s0l040
75
Management
Undergraduate 3
05/20/2015

Additional Management Flashcards

 


 

Cards

Term
Porter´s five forces
Definition
rivalisering, etableringsbarrierer, substitutter, kundens forhandlingsmakt, leverandørens forhandlingsmakt.
Term
Rivalisering
Definition
• Konsentrasjon og antall aktører
• Produktdifferansiering
• Bransjevekst
• Kapasitetsøkning og overkapasitet
Term
Etablering
Definition
Etablering vil skje hvis den forventede lønnsomheten til nykommeren etter etablering overstiger de nødvendige irreversible investeringene
Term
Vi har to typer etableringsbarrierer
Definition
strukturelle og strategiske
Term
strukturelle etableringshindre
Definition
• Verken nykommer eller etablerte har dirkete kontroll over
• Skalafordeler → tar tid å opparbeide seg
• Produktdifferansiering → merkevare, tar tid/dyrt
• Myndigheter og reguleringer → vern og andre ting
Term
Strategiske etableringsbarrierer
Definition
Handlinger etablert for å presse nykommere ut av markedet (Har alltid en kostnad ved seg)
• Kostnadfortrinn (uavhengig av skala)
• Tilgang til ressurser
• Geografi
• Læringskurveeffekter
• Patenter
• Know-how
Term
Jo smalere bransjedefinisjon
Definition
jo flere og sterkere substitutter
Term
Strategi definisjon
Definition
«Beslutningersompåvirkerandrebeslutninger»
Term
Funksjonelle strategier
Definition
Strategierssomstøtteroppunderogimplementererforretnings-og konsernstrategier
- Utføresibedriftensfunksjonelleområder(markedsføring,finans, HR, FoU, etc)
Term
For å kunne levere et overlegent konsumentoverskudd må bedriften enten
Definition
a) utføre de samme aktivitetene som konkurrentene, bare bedre (eller mer effektivit), eller - b)utføreandreaktiviteterennkonkurrentene
Term
hva er en bransjeanalyse?
Definition
Bransjeanalyse: Et verktøy for å forstå lønnsomhetsvariasjon på bransjenivå
Term
en bransjeanalyse består av 3 deler, hvilke?
Definition
Bransjedefinisjon, konkurransekrefter (verdikapring)) og coopetition (verdiskapning)
Term
Bransjeavgrensning har et hovedprinsipp: substituerbarhet. Hva er de 3 kvalitative tilnærmingene
Definition
Likevurderingskriterierer(performancecharacteristics) - Likebruksanledninger(occasionsofuse)
- Likgeografiskmarked
- Tommelfingerregel:Seetterbruddikjedenavsubsitutter
Term
jo bredere bransedifinisjon
Definition
jo svakerer og færre substitutter
Term
hva er SCP-modellen
Definition
Structure, conduct og performance. Opprinnelig: hvordan skape mer konkurranse. Porter: hvordan skille seg fra konkurrentene
Term
nevn 4 klassiske markedsstrukturer
Definition
frikonkurranse, monopolistisk konkurranse, oligopl og monopol
Term
hva er logikken bak P5F?
Definition
positivt lønnsomhet er skapt av brudd på perfekt konkurranse
Term
• Differensiering
Definition
introduserer byttekostnader for kunder, noe som gjør det mindre attraktivt å kutte prisen og mer attraktivt å følge prisøkninger fra konkurrenter.
Term
etablerte aktører misliker nykomerer fordi...
Definition
brannsjelønnsomheten blir fordelt på flere aktører (andel av kaken blir mindre)

økt rivalisering presser lønnsomheten ned (størrelsen på kaken blir mindre)
Term
Vanlige tegn på at trusselen fra leverandører er stor
Definition
- Lav konsentrasjon i leverandørindustrien
- Leverandører selger unike eller høyst differensierte produkter Leverandørenes produkter/tjenesterharingen/svakesubstitutter
- Trussel om nedstrøms integrasjon er reell
- Bedrifter er ikke viktige kunder forleverandørene
Term
Vanlige tegn på at trusselen fra kunder er stor
Definition
- Lavtantallkjøpere
- Bransjens produkter er lite differensiert
- Produktene utgjør en betydelig prosentvis kostnad for kunden
- Kundene har ikke spesielt høy lønnsomhet
- Trussel om oppstrømsintegrasjon er reell
Term
hva er logikken bark Coopetition?
Definition
Brandenburger og Nalebuff (1995) peker på at disse aktørene under de rette forutsetningene kan bidra til betydelige verdiskapningsmuligheter

Samarbeide om å gjøre «kaken så stor som mulig» (verdiskapning gjennom Cooperation)

- Konkurrere om å kapre størst mulig andel av kaken (verdikapring gjennom Competition)
Term
Hva er K´en Porter glemte
Definition
Komplementører - andre produkter/tjenester som øker verdien av din ressurs. Eks: veier øker verdien av en bil. Apper og iPhone, Fotball og fotballsko,
Term
Analyse av bedriftens interne forhold gjøre fra to hold:
Definition
Ressurbasert teori og aktivitetsbasert teori
Term
Deinisjon av en ressurs
Definition
Ressurser er beholdninger av innsatsfaktorer som påvirker bedriftens relative evne til å iverksette produktmarkedsstrategier
(Jacobsen og Lien, 2001)
Term
nevn 5 overordene grupper av ressurser
Definition
finansiell kapital, fysisk kapital, Hunmankapial, Organisatorisk kaptial og Relasjonell kapital
Term
definisjon av konkurransefortrinn:
Definition
Langsiktig avkastning over gjennomsnittet i det relevante produktmarkedet (Porter, 1985)
Term
Hva står SVIMA for?
Definition
Sjelden, viktig, ikke-imiterba, mobiliserbar, approprierbar
Term
Imitasjon kan skje på to måter, hvilke?
Definition
Imitasjon (kopiering) og substitusjon (ertattet av andre ressurser)
Term
Nevn 5 imitasjonsbarrierer
Definition
fysisk og juridisk unikhet, tidkomprimeringskostnader, sammenkoblete ressurser, historie forhold (førstetrekkfordel), nettverkseffekter (jo mer du har av en ressurs. jo bedre blir de)
Term
Appropriert- Lønnsomhet er et resultat av et to-trinns spill, hvilke
Definition
økonomisk verdi blir skapt av stretegiske ressurser, og fordelingen av den økonomsike verdien
Term
hvordan finne ressurser som skal analyserer?
Definition
tilbakespolingsmetoden fra de mest lønnsomme kundene/posisjonene
Term
ranger graden av hvor lett det er å imitere en ressurs fra lett til vanskelig.
Definition
finansiell, fysisk, human, organisatorisk, relasjonell - kapital
Term
to måter å anskeffe seg ressurser på
Definition
kjøpe, eller akkumulere
Term
gode kjøp i faktormarkeder kan være et resultat av
Definition
komplementaritet med andre ressurser, overlegen informasjon eller flaks
Term
nevn 4 eksempler på immaterielle ressurser som anskeffes gjennom akkumulering:
Definition
tillit, rykte, kultur og relasjoner
Term
hva er formålet med en SVI analyse, og hva står SVI for
Definition
identifisere ressurser en manger og som er verdifull for bedriften. Står for Sjelden, viktig og ikke-imiterbar
Term
hvordan skaper bedrifter verdi?
Definition
gjennom sine aktiviteter, innkjøp, produksjon, levering, service, ansettelser opplæring, etc.
Term
hva gir PKM uttrykk for
Definition
summen av all beste praksis på et gitt tidspunkt.
Term
hva er operasjonell effektivitet?
Definition
Hvor effektivt en bedrift utfører det sett med aktiviteter som er nødvendig å utføre for å konkurrere i en gitt posisjon
Term
hvorfor kan ren OE-konkurranse redusere lønnsomheten i en bransje?
Definition
OE-forbedringer blir kapret av kunder (eller leverandører)
• OE-konkurranse skifter PMK-utover, og hever terskelen for alle
bedriftene-->absolutte forbedringer i OE, men ingen relative forbedringer
Term
Hva skaper trad.offs?
Definition
image/rykte --> ungår forvirring
ikke.kompatible aktivitetssett --> kundeservice, logistikk etc
koordinering og kontroll --> klare prioriteringer, enklere å delegere og lede
Term
hva klartlegge produksjonslandskapet?
Definition
alle mulige kombinasjoner av beslutninger/valg
Term
hvor i landskapet befinner man seg når man har en god intern fit
Definition
på toppen av en lokal topp
Term
hva kan man gjøre for å justere den "interne fitten"
Definition
foreta et lokalt søk, hvor endre noen få aktiviteter og ser om det gir bedre resultat
Term
hva er ekstern fit
Definition
høyden på toppene - hvor lønnsom en posisjon er
Term
i horhold til komplementaritet og landskap, hvordan ser det ut
Definition
Sterk komplementaritet= smal topp i landskapet
Svak komplementaritet= rund topp i landskapet
Term
Hva er posisjoneringens to spørsmål
Definition
hvilke kunder skal vi fokusere på?
hvorfor skal disse kundene velge oss?
Term
Hva er posisjoneringens 4 steg
Definition
Forstå kunden
forstå relativ verdiskapning
forstå verdikapring
design ønsket posisjon
Term
hva er målet med segmentering?
Definition
identifisere kundegrupper med like prefreanser
Term
hva er tilbudsbasert segmentering?
Definition
identifiserer trade-offs mellom segmenter, og se hvilke aktiviteter kunden vektlegger mest. eks: markedføring, distribusjon, service osv.
Term
Det finnes to typer verdiskapningsfrotrinn, hva er disse?
Definition
Kostnadslederskap --> lavere kost enn konkur.
Differansiering --> hyere WTP for produktene
Term
nevn 5 faktorer som driver et kostnadsfortrinn
Definition
skalafordeler
læringskurveeffektertilgang til billing innsatsvarer
tilgang til overlegent utstyr
kunnskap
Term
hvilke faktorer driver differansieringsfortrinn?
Definition
Produktattributter (egenskaper, kompleksistet timing)
Aktiviteter (service og kundeoppfølgning)
Ressurser (kunderelasjoner, relasjoner til komplementører, merkevare, innovasjon/know how)
Term
hva er bestemmende for om man bør selge mye eller selge dyrt?
Definition
priselastisiteten til etterspørselen
Term
lav elastisitet fører til...?
høy elastisistet fører til..?
Definition
maringstrategi
volumstrategi
Term
fordeler og ulemper ved bred strategi?
Definition
Fordeler: skalafordeler, forhandlingsmakrt
Ulemper: stuck in the middle
Term
definisjon av eksterne sjokk
Definition
Endringer i bedrifters eksterne omgivelser som skaper et tydelig brudd (diskontinuitet) i den “normale” konkurransesituasjonen gjennom å ha en umiddelbar negativ/positiv effekt på majoriteten av bedrifter i en bransje
Term
eksterne sjokk kan ha 3 generelle effekter på bedrifter, hvilke?
Definition
Økt usikkerhet, redusert tilgang på ressurser, endriger i prestasjonslandskapet
Term
hvs er forskjellen på risiko og usikkerhet
Definition
Risiko: Ukjent utfall, men mulige utfall er kjent (man ikke hva som skjer, men hva som kan skje)

usikkerhet: Ukjent utfall og mulige utfall er ukjent. Man vet verken hva som skjer eller hva som kan skje
Term
hva er den beste tilnærimgen til konsernporteføjen i dag
Definition
eierskapsfortrinn - den best egnede eieren kjøper/de andre er bedre tjent med å selge

ressursbasert teori: verdiskapning gjennom deling, overføring og oppgradering av ressurser
Term
ekspansjon handler om å øke antall produktmarkeder, hvilke 3 inndelinger av ekspansjon har vi?
Definition
Geografisk,
vertikal --> produsere/selge selv
horisontal --> francheise, kjeder etc.
Term
økte markedsdeler i eksisterende markeder ekspansjon eller bare vekst?
Definition
vekst!
Term
nevn 2 grunnleggende forutsetninger for vekst:
Definition
Bedriften har ledig kapasitet

Den ledige kapasiteten kan ikke selges eller leies ut direkre.
Term
hvilke prosesser har vi i 6.stegsmodellen for ekspansjon
Definition
Definere og avgrense markedet
markedets lønnsomhet (P5F)
Konkurransefortrinn (SVIMA)
Ressursanskaffelseskostander (SVI)
Aggresiv respons (rovprising, markedsføringskrig, kapasitetskrig, differansiering)
Valg av inngangsstrategi
Term
hva er McKinsey´s 7S
Definition
Strategi, Strukture, Systems, Style, Staff, Skills =Superordinate goals/values (kultur og fellas verdier)
Term
hvilke ytre drikrefter påtivnger endring?
Definition
Ytre drivkrefter
økonomisk og politisk utvikling
globlaisering
tekonoligsk utvikling
endringer i konkurranseforhold
kriser og sjokk
trender
Term
Hvilke indre drivkrefter påtvinger endring
Definition
Dårlige resultater
nye erier og ledere
innovasjon og nytekning
endring (forandring fryder)
Term
hva er balogun´s kaleidoskop?
Definition
kapasitet, forankring, maktforhold, tid, omfang, bevaring, mangfold, kompetanse
Term
den vanligste formen for å tenke på endrig er Lewin´s 3 faser, hvilke faser er dette
Definition
destabiliser, endre, stabiliser
Term
Hva er Kotters 8 steg for vellykket endring?
Definition
skap kriseforståelse
bygg en sterk allianse
utvikle en visjon
kommuniser visjonen
gi andre handlingsrom for å nå visjonen
sikre kjappe gevinster
gå ett skritt videre
institusjonaliser endringer
Term
hva er multiple endringer??
Definition
når nye endringsporsesser blir introdusert før gamle er avsluttet
Term
Definisjon på endringskapasitet
Definition
En organisasjons evne til å gjennomføre multiple endringer til minimum kostnad på lang sikt
Term
nevn 3 forskjellige tap ifm. endring
Definition
fall i produksjonen
tap av effektivitet
direkte utlegg og investeringer
Term
hva er en DUP?
Definition
Direkte uproduktive profittøkende prosesser. medfører tap av markedsfokus og ineffektivitet
Supporting users have an ad free experience!