Shared Flashcard Set

Details

Sociolingvistiska begrepp
baserat på Eva sundgren, Sociolingvistik
82
Other
Graduate
01/11/2017

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term
(tal)ackommodation
Definition
Vi anpassar vårt tal till vem vi pratar med:
- konvergens, vi anpassar vårt tal så att det blir mer likt samtalspartnerns
- divergens, förstärker skillnader
- - exempelvis svårighetsnivå och hastighet
Term
Andraspråk
Definition
Ett språk som lärs in efter att förstaspråket är väl etablerat
Används parallellt med förstaspråket
Lärs in i den miljö där det talas
Term
Främmande språk
Definition
Ett språk som lärs in efter att förstaspråket är väl etablerat
Lärs in geenom undervisning, inte i en miljö där det används
Term
Begränsad kod (restricted code)
Definition
Är kontextbunden (används när en har gemensamma referensramar) och använder ofta mer pronomen än substantiv
Term
Utvidgad kod/utbyggd kod (elaborated code)
Definition
Är kontextfri och uttrycker sig explicit.
Användbar i kontakt med främmande personer med andra referensramar än en själv
Term
(språklig) Varietet
Definition
övergripande term för en viss språklig variant som talas av grupp eller individ - svenska, skånska, lundensiska, Rinkebysvenska
Term
(språklig) Variabel respektive varietet,
+ vad kallas de olika språkliga nivåerna som de kan finnas på
Definition
Variabel - ett språkdrag som kan uttryckas på mer än ett sätt
Variant - varje sätt variabeln kan uttryckas

De språkliga nivåerna:

fonologiska variabler: ex l-ljud med två varianter: tjockt/tunnt

morfologiska variabler: ex bestämd form sigular av neutrala substantiv, med varianterna huset och huse

lexikala variabler, ex systembolaget med de ytterligare varianterna bolaget/systemet

syntaktiska variabler: ex v2-reglen - variant där den inte är obligatorisk: multietniskt ungdomsspråk,
Term
Etnolekt
Definition
varietet som kan knytas till etnisk grupp, ex Greek Australian English
Term
Sociolekt
Definition
varitet som avgränsas av socialgrupps-/klass tillhörighet/utbildningsnivå
Term
Dialekt (traditionell/genuin respektive utjämnad
Definition
varietet som är geografiskt avgräsad

traditionell/genuin - avviker på alla språkliga nivåer (fonologiskt, morfologiskt, lexikalt, syntaktiskt). Utvecklats under liten eller ingen påverkan från standardspråk/andra dialekter
Ex: Malungsmål

utjämnad dialekt - större geografiskt område än trad/genuin dialekt och ligger närmre standarspråket. Ex. skånska
Term
Regional standard/Regionalt standardspråk + vilka är de 5 regionala standard språken?
Definition
Anses ofta vara standard och korrekt språk av talarna i en större region men utmärker personen geografiskt i relation till neutralt standardspråk
I Sverige: Norrländska, uppsvenska (sthlm huvudort), västsvenska (Gbg huvudort), sydsvenska och finlandssvenska)
Term
Standardspråk/neutral standard
Definition
det språk som beskrivs i grammatikor, ordböcker m.m.
Term
Bristhypotesen
Definition
Skolan ska beskriva abstrakta och komplicerade förhållanden. Detta underlätas av ett generaliserande och explicit språk (som är mindre utvecklat hos personer med begränsad kod). Personer med som använder begränsad kod har då en brist
Term
Skillnadshypotesen
Definition
Det är social konvention att kräva utvidgad kod. Alla kan uttrycka det som behöver uttryckas i skolan. Begränsad kod och utvidgad kod gör det bara på olika sätt
Term
stilistisk variation
Definition
språklig variation i tal och skrift som kan kopplas till formalitetsgrad
Term
Stadsspråk
Definition
den/de varietet som talas i en viss stad
Term
Officiellt språk
Definition
Det språk som ett stat antagit som sitt och lagar och förordningar är skrivna på.
Term
Diskurspartikel och -markörer
Definition
Partikel: modifierande/garderande ord: liksom, typ, ba
Markörer: används för att strukturera interaktionen
Term
Responspartikel / minimal respons
Definition
korta svar; ja, nej, jo
Term
Markör
Definition
språklig variabel som varierar både socialt och stilistiskt
Term
Lingua franca
Definition
Ett språk som har modersmålstalare och används av personer som inte har samma modersmål när de ska kommunicera. Ex tysk och svensk som använder engelska för att förstå varann
Term
Pidginspråk
Definition
Ett mycket förenklat språk som vuxit fram när personer inte har något gemensamt språk att kommunicera på. Ex handel-russenorsk eller i samband med kononialism/slavhandel
Term
Kreolspråk
Definition
Pidginspråk som fått modersmålstalare och utvecklats lexikalt och grammatiskt till ett bredare språk
Term
Diglossi
Definition
Tvåspråkighet på samhällsnivå - Att två olika språk används sida vid sida, men inom olika domäner/till oika ändamål/i olika funktioner
Term
Domän
Definition
verksamhetsområde eller en samling sociala situationer som ger språkbruk med gemensamma drag - ex undervisning, massmedia
Term
Domänförlust
Definition
När ett språk inte kan användas inom en viss domän längre
Term
Modersmål/Förstaspråk
Definition
Det språk en person lärt sig först. Det behöver inte vara språket som personen kan bäst eller använder mest
Term
Interimspråk
Definition
Kallas också inlärarspråk. Varietet som talas av en andraspråksinlärare, oavsett hur långt denne kommit. Kännetecknas av föränderlighet, utveckling och variation
Term
Interindividuell variation
Definition
Språklig variation mellan olika individer
Term
Intraindividuell variation
Definition
Variation i en specifik persons språk, används typiskt för att beskriva hur en person kan anpassa sitt språk till olika situationer
Term
Kodväxling
Definition
byte från en varietet till en annan i konkret situation
Term
Jargong alt gruppspråk
Definition
Varietet med specialuttryck som talas av en viss grupp, ofta yrkesrelaterat. Gruppspråk mer neutralt än jargong
Term
Förändring nedifrån
Definition
Språkförändring där språkdrag sprids "uppåt" från en grupp med låg social status. Sker utan medveten styrning
Term
Förändring uppifrån
Definition
Språkförändring där språkdrag sprids "nedåt" från en grupp med hög social status. Sker genom öppen och medveten styrning
Term
Hyperkorrektion
Definition
En korrektion är en anpassning, ex. röda ist.f. röa.

Hyperkorrekton är när korrektionen görs även när det blir felaktigt - blåda (ist f bla)

Det är också när undre medelklass använder mer standardspråk än övre medelklass (de är mer måna om att låta "rätt") i de mest formella situationerna
Term
Överlexikalisering
Definition
Att det finns många synonymer för ett ord som är tabubelagt.
Term
Idiolekt
Definition
Individs språkbruk
Term
Indikator
Definition
språklig variabel som varierar socialt men inte stilistiskt - ex varianterna lägenhet/våning
Term
Grammatisk kompetens
Definition
Förmågan att uttrycka sig grammatiskt korrekt - böjningar, syntax m.m.
Term
Kommunikativ kompetens
Definition
Förmågan att veta när en ska tala/vara tyst. Samt om vad, när, var, hur och med vem en ska tala med. Kan normer kring tal helt enkelt
Term
Social kontruktivism
Definition
Ett synsätt som anser att människor skapar sin egen och andras identitet genom vardaglig interaktion
Term
socialisation
Definition
individens tillägnande av samhällets/gruppens beteendemönster, normer, värderingar
Term
Isogloss
Definition
gränslinje för utbredningen av en dialektal variant av en språklig variabel
Term
Stigmatisering
Definition
social stämpling
Term
Språktypologi
Definition
ett sätt att klassifiera språk utifrån den språkliga strukturen, efter likheter fonologiskt, lexikalt och syntaktiskt
Term
Åldersgradering
Definition
Alla individer genomgår samma språkförändringer generation efter generation. Ofta relaterat till ungdomsspråk, att vissa språkliga former är vanliga hos ungdomar och sedan överges
Term
Verklig tid
Definition
Den tid som verkligen speglas, exempelvis i en undersöknings som gjorts vid två olika tidpunkter
Term
Skenbar tid
Definition
används i undersökningar där olika åldersgrupper får representera olika tider
Term
Synkron undersökning
Definition
En undersökning som görs vid en tidpunkt. Genom att använda sig av skenbar tid kan en ändå resonera kring förändringar över tid
Term
Diakron undersökning
Definition
Undersökning gjord vid två olika tidpunkter. Kan dra slutsatser utifrån verklig tid.
Term
Panelundersökning
Definition
Ett sätt att undersöka språklig förändring i verklige tid genom att låta samma personer vid två olika tider (ex 70-tal och 2010-tal) delta i en undersökning.
Term
Trendundersökning
Definition
En metod för att undersöka förändring i verklig tid där du har olika personer/sampel (men som valts efter samma mönster) vid de olika undersökningstillfällena
Term
Superstrat
Definition
Det språk som bidrar med grammatisk struktur til ett pidginspråk. I koloniala kontexter ofta det ickeeuropeiska språket
Term
Substrat
Definition
Även lexifierarspråk. Det språk som bidrar meden stor del av ordförrådet till ett pidginspråk. i koloniala kontexter ofta det koloniserande europeiska landets språk
Term
talgemenskap
Definition
en grupp talare som delar normutppsttning för språk
Term
stödsignal
Definition
Även uppbackning/simultanstöd/återkoppling
Mmmanden och småord för att visa att en lyssnar
Term
taletnografi
Definition
studerande av de kulturbundna reglerna för språkanvändning
Term
talhändelse
Definition
T.ex. gräl, instruktion - ett verbalt samspel osm ingår i en talsituation
Term
talsituation
Definition
bestäms av plats, tid, deltagare, ämne - ex fikapaus, bussresa, styrelsemöte
Term
topik/topiksskifte
Definition
ämne/ämnesbyte inom samtalsanalys
Term
(samtals)tur
Definition
det som sägs av en talare från det att den börjar till dess den slutar/blir avbruten
Term
Turkonstruktionsenhet
Definition
en samtalstur består av en eller flera TKE. En TKE ska vara intonationsmässigt,syntaktiskt och pragmatiskt avslutad
Term
turbytesplats
Definition
tilfällen då det är möjligt att omförhandla vem som har ordet/turen
Term
turtagning
Definition
givande och tagning av turer i ett samtal
Term
variationslingvistik
Definition
studiet av språklig variation och förändring
Term
öppen prestige
Definition
Innehas av den varietet eller variant som har prestige i det normgivande samhället. Oftast är det standardformerna.
Term
vernacular
Definition
typ "vardagsspråk" - språk som talas i informella sammanhang med familj och vänner
Term
Språkplanering - statusplanering, korpusplanering och överföringsplanering/tillägnelseplanering
Definition
Detta är valet och etableringen av ett standardspråk.

Statusplanering - vilken status och funktion ska olika språk ha i detta samhälle?

Korpusplanering - att utveckla resurserna för det eller de språk som ska användas (formulera grammatikor och ordböcker t.ex.)

Överförings/tillägnelseplanering - hur kunskaper i ett visst språk ska spridas i ett samhälle vid viss tidpunkt/över tid
Term
Språkvård i Sverige
Definition
Språkvalsplanering - (statusplanering) vilken status och funktion ska olika språk ha

Ord- och grammatikvård - (korpusplanering) utarbetandet av ordlistor och grammatikor m.m. gäller både skrift- och talspråk

Tal- och textvård - inriktat mot hur språket lämpligast används i texter och olika talsituationer
Term
socialt index
Definition
sätt att avgöra en informants sociala status - Görs utifrån faktorer som utbildning, inkomst och yrke
Term
sociolingvistik/språksociologi
Definition
Studiet av ett språk och dess samhälles sätt att påverka varandra. Alltså analyseras språkets sociala funktion
Term
språkattityd
Definition
värderande inslag i människors reaktioner på varieteter och deras talare. Kan speglas i inställning (tyckande) och i beteende (huruvida ord/ljud används eller inte)
Term
stereotyp
Definition
Generaliserad föreställning som bygger på vag och ofullständig information
Även språkliga varianter som associeras till en viss talargrupp (bakre r i södra Sverige)
Term
prefererad (respons)
Definition
Det kulturellt förvänntade/önskade svaret på ett yttrande. Ex "bra" på frågan "hur mår du?"
Term
dispreferead (respons)
Definition
Ett svar som går emot vad som är kulturellt förvänntat/önskat i relation till ett yttrande. Ex "hemskt" på frågan "hur mår du?"
Term
pragmatik
Definition
läran om språkets användning i konkreta situationer
Term
schibbolet
Definition
ett språkdrag som gör det möjligt att identifiera en talare som tillhörande till en viss grupp
Term
påhängsuttryck
Definition
tillägg till uttalande som egentligen är färdigt; eller hur, va, typ
Term
Semantisk differential/Osgood-skala
Definition
Bipolära skalor med 5 eller 7 steg med två motsatta adjektiv - ett i vardera änden
Term
respekt- och hänssynstil / distansierad stil
Definition
Samtalsstil som är vanligare hos vuxna än unga
Lågt tempo, tydliga pauser vid turbyten, liten uppbackning, försiktiga ordval/uttryckssätt
Term
Närhets- och engagemangsstil / engagerad stil
Definition
Vanligare hos unga än vuxna
Högt taltempo, täta turbyten/samtidigt tal, få pauser, varierad röststyrka, plötsliga ämnesbyten, personliga samtalsämnen
Term
Nätverk och deras täthetsgrads språkliga konsekvens
Definition
Nät av sociala kontakter mellan individer.
Tätheten beror på hur många som känner varandra i närverket. Multiplexiteten beror på i hur många roller de olika personerna känner varandra (syster, kollega el.dyl).

Mys tillägg):
Täta och/eller (?) multiplexa nätverk har en konserverande effekt på språkdragen som används i gruppen. Det finns även hög sannolikhet att det utvecklas ett gruppspråk
Supporting users have an ad free experience!