Shared Flashcard Set

Details

Socialna - PSMSV
vprašanja socialna (PSMSV) - Miheljak
206
Social Studies
Undergraduate 2
06/06/2015

Additional Social Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
Kognitivna disonanca pomeni, da imamo dve kogniciji, kjer iz ene izhaja nasprotje drugi koaliciji
Definition
NE
(ni koalicija, sicer ok)
Term
Avtor znane socialnopsihološke teorije kognitivnega ravnotežja med stališči je Rainer Werner Fassbinder
Definition
NE
(Heider)
Term
Konsonanca je po Festingerju postopek odpravljanja nekonsistentnosti stališč
Definition
NE
(kosonanca = konsistentnost)
Term

 

Po teoriji kognitivne disonance partnerji težijo k redukciji neskladnosti med svojim obnašanjem in stališči

Definition

DA

 

(oz. ne vemo, ker piše obnašanje...)

Term
Po teoriji socialne primerjave se posameznik v negotovih situacijah raje zanaša na lastna stališča in mnenja kot na nepreverjena stališča drugih
Definition
NE
Term
Ključna razlika med stališči in prepričanji je v tem, da so prepričanja zasnovana predvsem na intelektualni komponenti
Definition

DA

? tut stališče smo rekli da je kognitivna?

Term
Heider je ugotovil,da skušamo ljudje nenehno vzpostavljati in ohranjati stanje ravnotežja med stališči
Definition

DA

(teorija kog. ravnotežja)

Term
Festinger je v raziskavah o imigraciji medsebojnih odnosov dognal, da ljudje težimo k temu, da v percepciji medosebnih odnosov vzpostavimo ravnotežje
Definition
DA
Term
Leibniz je v raziskavah o imigraciji medosebnih odnosov ugotovil, da ljudje težijo k ravnotežju medosebnih odnosov
Definition

NE

(Festinger)

Term
Festinger je ugotovil, da tendenca po primerjanju z drugimi upada premosorazmerno z upadom razlike med lastnimi stališči in stališči drugih
Definition
NE
Term
Avtor znane socialnopsihološke teorije kognitivne disonance je Festinger
Definition
DA
Term
Prvi psiholog, ki je razvil problem socialne primerjave v teorijo, je bil Leon Festinger
Definition
DA
Term
Leon Festinger je na osnovi Wudntovih raziskav o skupinski dinamiki zgradil svojo teorijo o socialnih procesih primerjave
Definition
NE
Term
Avtor socialnopsihološke teorije kognitivne neskladnosti oz. disonance med stališči je W.Wundt
Definition
NE
(Festinger)
Term
Guilford je v raziskovanju strukture stališč prišel do spoznanja o petih osnovnih dimenzijah
Definition
DA
Term
Z izrazom petrificiranost stališč ponazarjamo sposobnost posameznikov, da stališča menjajo
Definition
NE
Term
Z izrazom petrifikacija označujemo spreminjanje stališč pod vplivom socialnega pritiska.
Definition
NE
Term
Privlačnost je emocionalno poudarjeno pozitivno stališče ene osebe do druge.
Definition
DA
Term
V sodobnih konceptih socialne psihologije velja, da so stališča prirojene dispozicije za določen način obnašanja
Definition
NE
(niso prirojene)
Term
Stabilnost stališč vpliva tudi na stabilnost obnašanja
Definition
DA
Term
Na splošno velja, da so mnenja stabilnejša od stališč
Definition
NE
(obratno)
Term
Fishbein in Ajzen sta razvila model spreminjanja vedenja in stališč
Definition
DA
Term
Pojma stališče in mnenje se v socialni psihologiji uporabljata sinonimno
Definition
NE
Term
Stališča služijo tudi kot obrambni mehanizmi, ki nas branijo pred negativnimi spoznanji o nas samih
Definition
DA
Term
Mnenja vsebujejo kognitivno, emocionalno in konjuktivno komponento
Definition
NE
(motivacijsko, ne konj.)
Term
Fritz Heider je postavil tezo, da skušamo ljudje nenehno vzpostavljati in ohranjati stanje ravnotežja med stališči
Definition
DA
Term
Stališča vsebujejo kognitivno, emocionalno in dinamično komponento
Definition

NE

 

(in motivacijsko... je to enako?

Term
Stališča, ki so zasnovana na nepreverjenih dejstvih in govoricah, imenujemo predsodki
Definition
DA
Term
Stališča se lahko spreminjajo v intenziteti (od bolj k manj ekstremnim in obratno), ne pa tudi v smeri (od pozitivnim k negativnim in obratno)
Definition
NE
(tudi po smeri)
Term
Stališča po klasični klasifikaciji vsebujejo poleg kognitivne in emocionalne tudi korporativno komponento
Definition
NE
(motivacijsko, ne korp.)
Term
Dostopnost stališč označuje razliko v hitrosti, s katero smo pripravljeni zavzeti stališče do nekega objekta ali stanja stvari
Definition
DA
Term
Komunikator je oseba, ki izvaja komunikacijski učinek na prejemnike informacij
Definition
DA
Term
Izzivanje strahu pri sprejemniku informacij je močno sredstvo prepričevanja
Definition
DA
Term
Pri kognitivni disonanci partnerji težijo k redukciji neskladnosti med svojim obnašanjem in stališči
Definition
DA
Term
Evaluativna komponenta stališč so pozitivna ali negativna občutja in ocenjevanja objektov stališč
Definition
DA
Term
Etični stereotipi so poenostavljene in neutemeljene sodbe o narodih in nacionalni skupini
Definition
DA
Term
Žrtve diskriminacije pogosto razvijejo samoponižujoče se vzorce obnašanja
Definition
DA
Term
Stigmatizacija je formiranje poenostavljenih in neutemeljenih sodb o narodih in nacionalnih skupinah
Definition
NE
(njihovo označevanje in izključevanje)
Term
Žrtev diskriminacije se pogosto začne obnašati v skladu s predsodki, ker predsodki delujejo kot neke vrste pričakovanje
Definition
DA
Term
Adorno je s svojo F-skalo meril odnos manjšin do večinskih narodov
Definition

NE

(avtoritarnost)

Term
Po Adornovih rezultatih je praviloma korelacija med antisemitizmom in splošnim etnocentrizmom negativna
Definition
NE (pozitivna)
Term
Adornove študije so potrdile hipotezo, da je antidemokratska orientacija bolj značilna za osebnosti z nižjo stopnjo avtoritarnosti
Definition
NE
(z višjo)
Term
Iz rezultatov študije Avtoritarna osebnost (Adorno in sodelavci) sledi, da je antisemitizem predvsem del sindroma predsodkov, ki se povezujejo v antidemokratsko orientacijo
Definition
DA
Term
Preveč prilagojeni govor uporabljajo stigmatizirane osebe, da pokažejo svojo nemoč
Definition
NE
(oni nočejo izstopati)
Term
Avtor znane študije o Avtoritarni osebnosti (The Autoritharian Personality) je bil H. Marcuse
Definition
NE
(Adorno)
Term
Freud je v sloviti študiji Avtoritarne osebnosti uporabil tudi skalo politično ekonomskega konservatizma (PEC)
Definition
NE (Adorno)
Term
Pri ocenjevanju drugih bolj upoštevamo osebno odgovornost ali osebne značilnosti akterja, pri samoocenjevanju pa bolj upoštevamo okoliščine
Definition
DA
Term
Raziskave kažejo, da so avtostereotipi praviloma negativni
Definition
NE
Term
Predsodki so stališča, ki so zasnovana na nepreverjenih dejstvih in govoricah
Definition
DA
Term
Na mikrosocialnem nivoju pogojev nastanka predsodkov ločimo dva glavna izvora predsodkov
Definition
DA
Term
Osnovni mehanizem, ki vpliva na oblikovanje predsodkov, je socialna kategorizacija oz. tipizacija
Definition
DA
Term
Za avtoritarno osebnost je, po ugotovitvah Adorna, značilna visoka stopnja nekonvencionalnosti, fleksibilnosti mišljenja in nizkega spoštovanja oblasti
Definition
NE
(konvencionalizem, podredljivost, agresivnost, plitvost, spoštovanje oblasti, destruktivnost, cinizem, togost mišljenja,..)
Term
Antiintracepcija je po Adornu značilnost senzibilnih in socialno odzivnih ljudi
Definition
NE
(=plitvost; zavračanje vsega subjektivnega in imaginativnega)
Term
Z izrazom socialna okužba označujemo množično aktualizacijo latentnih predsodkov
Definition
DA
Term
Znane »Študije o avtoriteti in družini« so nastale v okviru projektov t.i. frankfurtske šole
Definition
DA
Term
Sodbe, ki temeljijo na kognitivni komponenti, imenujemo stereotipi
Definition
DA
Term
Stigma označuje, po Goffmanu, takšno posameznikovo lastnost, ki ga loči od večine v skupnosti po tem, da on sam takšne lastnosti ne šteje za odklonsko, deviantno, okolica pa
Definition
NE (on tudi)
Term
Stigma označuje, po Goffmanu, takšno posameznikovo lastnost, ki ga loči od večine v skupnosti tako, da ima večina in tudi on sam to lastnost za odklonsko, deviantno
Definition
DA
Term
Najpomembnejši kognitivni procesi pri oblikovanju predsodkov so generalizacija, poudarjanje določenih značilnosti objektov, vrednostno ocenjevanje, selektivnost v zaznavanju
Definition

NE

(ne selektivnost, identifikacija)

Term
Pojem stereotipa je uvedel v socialno psihologijo W. Lippman
Definition
DA
Term
Pojem stereotipa je leta 1922 v svojem delu Public Opinion uvedel v socialno psihologijo W.Lippman
Definition
DA
Term
Antidemokratska orientacija je po Adornu značilnost družb na prehodu iz sužjelastništva v tlačanstvo
Definition
NE
?(=le povezan z etnocentrizmom in konservatizmom)
Term
Fenomen, ko pride do sprememb stereotipov zaradi pozitivnih medosebnih odnosov med člani različnih skupin, socialni psihologi imenujejo ''hipoteza stika''
Definition
DA
Term
Glavni motivi za altruistično obnašanje so: moralna obveznost, sočutje, recipročnost, povišanje lastne vrednosti
Definition
DA
Term
Nujni predpogoji za altruistično vedenje so: pozornost, motivacija, ocenjevanje situacije, premagovanje zavornih dejavnikov
Definition
DA
Term
Glavni zavorni dejavniki altruizma so: difuzija odgovornosti, pluralistična ignoranca in strah pred ocenjevanjem
Definition
DA
Term
Pri altruizmu gre, zaradi recipročnosti, za nudenje pomoči osebam, ki so odvisne od nas
Definition
NE
(vzajemnosti, to bi blo soc. odvisnost)
Term
Eden od zavornih dejavnikov altruizma je domneva o dobro urejenem svetu
Definition
DA
Term
Raziskovalci so ugotovili, da je eden od izjemno močnih in spodbujevalnih dejavnikov altruizma predpostavka ljudi o “pravično urejenem svetu”
Definition
NE
(zaviralni)
Term
K. Lorenz je v svojih raziskavah ugotovil, da agresivnost bolj podlega ustaljenim ritmom kot zadovoljevanje drugih primarnih potreb
Definition
NE
Term
K.Lorenz je nasprotoval prenašanju spoznanj o vedenju živali na človeka
Definition
NE
Term
K.Lorenz je nastop agresivnega vedenja razlagal s t.i. hidravličnim modelom
Definition
DA
Term
Značilnost za altruizem zaradi socialne odgovornosti je, da se ljudje, ki so pripravljeni pomagati, počutijo odgovorne za trpljenje žrtve
Definition
DA
Term
Značilno za altruizem zaradi socialne odgovornosti je, da sta si dajalec pomoči in prejemnik v enakopravnem odnosu
Definition
NE
(komplementarnemu)
Term
Po Bierhoff in Klein dvom v potrebnost in zanesljivost dajanja pomoči deluje kot zaviralni dejavnik altruizma
Definition
DA
Term
Znani primer Kitty Genovese je potrdil, da se človek v socialno nasičeni situaciji težje odloča za tvegana altruistična dejanja
Definition
DA
Term
Zapornikova dilema je v soc. psihologiji pojem, ki obravnava interakcije v institucijah zaprtega tipa (npr. zapori)
Definition
NE
Term
Pri razlagi interakcijskih strategij se teoretiki menjalne teorije opirajo zlasti na matematično teorijo iger oz. zapornikovo dilemo
Definition
DA
Term
Pri razlagi interakcijskih strategij se teoretiki menjalne teorije interakcij opirajo zlasti na Milgramove eksperimente
Definition
NE
Term
T.i. sociobiologi dokazujejo, da je prosocialno obnašanje determinirano z genetskimi faktorji
Definition
DA
Term
Po Frommu je benigna oblika agresivnosti značilna samo za človeško vrsto
Definition
NE
(on ne govori o agresivnosti sploh)
Term
Podobnost z žrtvijo znižuje verjetnost altruističnega vedenja
Definition
NE
Term
Za najuspešnejšo razlago fenomena agresivnosti velja Heiderjeva teorija ravnotežja
Definition

NE

 

(social learning theory - Bandura
... modelno učenje (zač. Tarde))

Term
Etolog Konrad Lorenz predpostavlja, da ima človek vrojeno inhibicijo agresivnosti do lastne vrste
Definition
NE!
Term
W.McDougall je v svojem delu Uvod v psihologijo predpostavljal, da se človek agresivnosti nauči z imitacijo vzornikov
Definition
NE
(vrojeni goni; z imitacijo Bandura)
Term
Raziskave socialnega vedenja so pokazale,da ljudje bolj težijo k egoističnemu kot kooperetivnim strategijam interakcije
Definition
NE
Term
Po Konradu Lorenzu človeška vrsta NI razvila zavornega mehanizma za agresijo znotraj lastne vrste
Definition

DA

(ni! razvila)

Term
Freud opredeljuje dva osnovna gona: eros in tanatos
Definition
DA
Term
Martin Hoffman dvomi v možnost popolnoma nesebične pomoči oz. altruizma
Definition
NE
(sposoben, na podlagi empatije)
Term
Za Zygmunda Baumana je moralnost globlja od socialnih dogovorov, strukture dominacije ali kulture in je v bistvu “preddružbeni” fenomen
Definition
DA
Term
Po Dahrendorfu je homo sociologus teoretični konstrukt, ki razume posameznika kot nosilca socialnih vlog
Definition
DA
Term
Ključno Parsonsovo delo nosi naslov »Homo sociologicus«
Definition

NE

(to je napisal R. Dahrendorf;

njegovo = The Structure of Social Action)

Term
Kohlberg razume moralni razvoj kot sosledje posameznih stopenj, ki se morajo izteči, da bi oseba lahko prešla od nižje k višji stopnji
Definition
DA
Term
Legitimna moč temelji na identifikaciji podrejene osebe z nosilcem moči
Definition
NE
Term
Referenčna moč traja tako dolgo, dokler podrejena oseba sprejema norme in vrednote, na katerih ta
moč sloni
Definition
NE
Term
Kjerkoli je delovanje ene osebe predpostavka za delovanje druge osebe, govorimo o konformizmu
Definition
NE
(o soc. vplivu)
Term
Konformizem pomeni popustljivost pred socialnim pritiskom
Definition
DA
Term
Konformizem pomeni nepopustljivost pred socialnim pritiskom
Definition
NE
Term
Z izrazom konformizem označujemo človekovo popuščanje na socialni pritisk
Definition
DA
Term
Z izrazom konformizem označujemo človekovo odpornost na socialni pritisk.
Definition
NE
Term
Pri bolj ustvarjalnih ljudeh opažamo višjo stopnjo konformnosti
Definition
NE
Term
V nejasnih situacijah je stopnja konformizma večja
Definition
DA
Term
Dejavnike konformizma delimo običajno na: situacijske, osebnostne in dedne
Definition
NE
(in družbene)
Term
Konformnost ima dve obliki: popustljivost in konverzijo
Definition
DA
Term
Socialna kontrola med osebama je dvostranska, kadar sta osebi v medsebojni odvisnosti
Definition
DA
Term
Socialna kontrola je sredstvo za izvajanje socialne moči
Definition
DA
Term
Socialna kontrola pomeni način in stopnjo uresničevanja socialne moči v konkretnih razmerah
Definition
DA
Term
Socialna kontrola je vedno formalna
Definition
NE
Term
»Kontrola usode« je prisotna v nekem odnosu tedaj, kadar ena oseba lahko vpliva na rezultate druge, ne glede na to, kaj druga oseba počne
Definition
DA
Term
Raziskave kažejo, da dostop do sredstev moči zmanjša potrebo po moči
Definition
NE
Term
Neka oseba je toliko močnejša glede na drugo osebo, kolikor več je na razpolago alternativnih sredstev za rešitev problema
Definition
NE
Term
Pojav socialnega vpliva je komplementaren pojavu socialne uniformnosti, ki obvladuje socialno delovanje posameznikov
Definition
DA
Term
McClellandova teorija se ukvarja z močjo kot z individualno potrebo
Definition
DA
Term
Avtorica menjalne teorije socialne moči je I.Marcos
Definition

NE

(French in Raven)

Term
Najpreprostejša oblika socialnega vpliva je prisotnost drugih oseb
Definition
DA
Term
Socialna popustljivost je pojav, da se posameznik manj trudi pri reševanju problemov, kadar ve,
da individualni prispevki niso strogo določljivi
Definition
DA
Term
Avtor znanega eksperimenta o avtokinetičnem učinku ko je psiholog K.Lewin
Definition
NE
(Sherif)
Term
Moč referenčnih oseb temelji na identifikaciji posameznika z nosilcem moči
Definition
DA
Term
Thibaut in Kelley sta razlikovala med dvema vrstama socialne moči: med kontrolo usode in kontrolo obnašanja
Definition
NE
(to sta vrsti soc. nadzora)
Term
Socialna moč je sposobnost komunikatorja, da nagradi ali kaznuje poslušalce
Definition
NE
Term
Avtor t.i. Milgramovih eksperimentov o poslušnosti avtoritetam je J.P.Poitou
Definition
NE
(on je napisal nj. interpretacijo)
Term
Zimbardov eksperiment simuliranja zaporniške situacije je pokazal, kako so inteligentnejši ljudje
v bistvu manj odporni na manipulacije
Definition
NE
Term
Maksimiranje socialne kontrole pomeni, da je en partner pripravljen nad drugim izvajati več
kontrole, kot je bil sprva voljan, ker opaža, da ima drugi potrebo po podrejanju
Definition
NE
Term
Maksimiranje socialne kontrole pomeni sposobnost odrekanja lastnemu deležu socialne kontrole v korist drugega
Definition
NE
(to je optimizacija soc. kontrole)
Term
Milgramov eksperiment je pokazal, da človek v določenih socialnih situacijah prevzame t.i.
agentsko vedenje, ki znižuje obseg avtonomnega presojanja
Definition
DA
Term
Milgram je domneval, da je visoka stopnja poslušnosti avtoritetam v njegovem eksperimentu
izhajala iz občutka legitimnosti zapovedi
Definition
DA
Term
Milgramovi eksperimenti so opozorili na veliko pripravljenost ljudi za podrejanje avtoritetam
Definition
DA
Term
Optimiranje socialne kontrole pomeni sposobnost odrekanja lastnemu deležu kontrole v korist
drugega
Definition
DA
Term
Milgramov eksperiment je pokazal, kako bližina žrtve zmanjšuje človekovo pripravljenost na slepo poslušnost
Definition
DA
Term
Težnjo k uniformnosti pojasnjujejo psihologi z učinki socialne primerjave in vplivi socialnih norm
Definition
DA
Term
Množično imitiranje obnašanja modelov v skupinah se imenuje socialna okužba
Definition
DA
Term
Prvi opis t.i. socialne okužbe izhaja iz Le Bona
Definition
DA
Term
Z lestvico socialne distance merimo stopnjo konformnosti med ljudmi
Definition
NE
(stopnjo privlačnosti)
Term
S. Asch in M. Sherif sta raziskovala vpliv eksplicitnega ali implicitnega soc. pritiska na posameznika
Definition
DA
Term
Z izrazom reaktanca označujemo v soc.psihologiji odpor do socialne moči
Definition
DA
Term
Z izrazom reaktanca označujemo v socialni psihologiji privlačnost socialne moči
Definition

NE

Term
Pasivno sprejemanje oženja in omejevanja svobode pri posameznikih imenujemo reaktanca
Definition
NE
Term
Freudov eksperiment o zaznavanju velikosti pod vplivom skupinskega pritiska so potrdile tudi številne druge raziskave
Definition
NE
(Aschev)
Term
Pojem internalizacija pomeni prenos lastnih oz. osebnostnih duševnih stanj v socialni kontekst
Definition
NE
Term
Negovalke v domovih za starejše pogosto uporabljajo preveč prilagojeni govor, s katerim ponižajo pacienta
Definition
DA
Term
Raziskave so pokazale, da avtoritarni način vodenja v bistvu ni nič kaj bolj direktiven kot demokratski
Definition
NE
Term
Raziskave so pokazale, da so moški boljše vodje kot ženske
Definition
NE
Term
Psihologi ugotavljajo, da so vodje pogosteje introvertne osebnosti
Definition
NE
Term
Po Fiedlerjevi kontingenčni teoriji lahko uspeh vodenja napovemo le tedaj, če upoštevamo tako stil vodenja kot tudi stopnjo kontrole situacije, ki jo vodja obvladuje
Definition
DA
Term
Prve raziskave o tipih vodenja je opravil G. Allport
Definition

NE

(Lewin)

Term
Prve raziskave o tipih vodenja je opravil Lewin
Definition
DA
Term
Glavna značilnost primarnih skupin je močna identifikacija posameznika s skupino
Definition
DA
Term
Glavna značilnost referenčnih skupin je močna identifikacija posameznika s skupino
Definition
DA
Term
Z izrazom referenčna skupina označujemo socialne skupine, ki se jih izogibamo in z njimi nočemo imeti nobenega stika
Definition
NE
Term
Referenčne skupine so skupine, ki pomenijo osnovno orientacijo v družbeni stvarnosti ter so osnovni indetifikacijski in modelni sistem za naša ravnanja
Definition
DA
Term
Za male skupine je značilna neposrednost, preglednost in emocionalnost odnosov
Definition
DA
Term
Za sekundarne skupine je značilna velika stopnja neformalnosti v odnosih
Definition
NE
Term
Kooperativno obnašanje v skupini je odvisno od možnosti sporazumevanja in komuniciranja v skupini
Definition
DA
Term
Raziskave kažejo, da je prevladujoči model obnašanja v skupini recipročnost
Definition

NE

(kooperativnost)

Term
Za destruktivne skupine je značilna ločenost različnih nivojev želja
Definition
DA
Term
Prevladujoče čustvo v destruktivni skupini je strah
Definition
NE
(tesnoba)
Term
Značilni odnosi v destruktivni skupini so: ščitenje, pokroviteljstvo, dominacija, zatiranje
Definition
DA
?
Term
Moreno je s sociometričnimi metodami preučeval vpliv prisotnosti drugih oseb na učinkovitost posameznika
Definition

NE

(Moreno - sociogrami)

Term
Negativnemu učinku prisotnost drugih oseb pravimo v psihologiji socialna distanca
Definition
NE
(soc. zavora)
Term
Učinkovitost skupinskega reševanja problemov je odvisna tudi od komunikacijske strukture
Definition
DA
Term
Z izrazom skupinska kohezivnost označujemo moč s katero skupine vežejo svoje člane
Definition
NE
Term
Z izrazom skupinska kohezivnost označujemo pritisk, s katerim vežejo skupine nase nove člane
Definition
NE
Term
Po Tajflu je proces vzpostavljanja pozitivne razlike osnova za pogost pojav medskupinske diskriminacije
Definition
DA
Term
Po Tajflu je proces vzpostavljanja pozitivne razlike v bistvu umetno višanje vrednosti lastne skupine in tudi samopodobe
Definition
DA
Term
Identifikacija s skupino skozi termine, ki označujejo določeno skupinsko pripadnost (socialno identiteto) pomeni neke vrste depersonalizacijo
Definition
DA
Term
Socialna identiteta po G.H.Mead-u je zavest o pripadnosti skupini
Definition
NE
(Tajfel)
Term
Le Bon razlaga fenomen množic s pojmom množične hipnoze, Tard s pojmom socialne sugestije in Freud s pojmom pogojnega refleksa
Definition
NE
(Freud z vodjo)
Term
Čim bolj nekonsistentno je delovanje manjšine, tem večje možnosti vpliva na večino ima
Definition
NE
(manjše)
Term
Učinek socialne primerjave je manjši če je skupina homogena
Definition
NE
Term
Moscovici je razvijal koncept socialnega vplivanja kot dvosmernega procesa
Definition
DA
Term
Med najbolj vplivnimi dejavniki, ki ves čas določajo nek odnos sta prostor in čas
Definition
DA
Term
Eno najboljših analiz fenomena fašizma je podal G. Le Bon v svoji knjigi Psihologija množic
Definition

NE

 

(Adorno - Analiza fašistične družbe, 1951) 

(Le Bon - The Crowd: A Study of the Popular Mind ... theories of national traits, racial and male superiority, herd behavior, crowd psychology)

Term
Najpomembnejša oblika oz. poteza socialne kategorizacije je samokategorizacija subjekta
Definition
DA
Term
Po Brownu šteje drhal (mobs) med pasivne množice
Definition
NE
(drhal je družbeno destruktivna)
Term
Moscovici ugotavlja, da je pogoj za vpliv manjšine na večino v konsistentnosti obnašanja manjšine
Definition
DA
Term
Vpliv manjšine na večino je v njenem konsistentnem stilu obnašanja
Definition
DA
Term
Glavne faze v razvoju odnosa (interakcije) so: Izbira, interpretacija, recipročnost, institucionalizacija
Definition

NE

 

(izbira, pogajanje, zadolžitev, institucionalizacija)

Term
Glavne faze v razvoju odnosa (interakcije) so: izbira, pogajanje, zadolžitev, institucionalizacija
Definition
DA
Term
Splošni nivo primerjave omogoča preverjanje privlačnosti nekega odnosa na naše dosedanje izkušnje in izoblikovane kriterije (stopnja privlačnosti odnosa)
Definition
DA
Term
Splošni nivo primerjave je meja privlačnosti odnosa, alternativni nivo primerjave pa mera odvisnosti partnerja od odnosa
Definition
DA
Term
Alternativni nivo primerjave pa predstavlja primerjanje najboljših izmed dostopnih interakcijskih alternativ (odvisnost partnerjev od odnosa)
Definition
DA
Term
Alternativni nivo primerjave omogoča preverjanje privlačnosti nekega odnosa glede na naše dosedanje izkušnje in izoblikovane kriterije
Definition
NE
Term
Najpomembnejša dejavnika pri vzpostavljanju medosebnih odnosov sta bližina in podobnost
Definition
DA
Term
Samorazkrivanje v odnosih pripomore k intimnosti odnosov
Definition
DA
Term
V majhnih in neformalnih skupinah je relativno majhna razlika med osebno in socialno privlačnostjo
Definition
DA
Term
Socialna privlačnost sloni na depersonalizirani simpatiji med člani
Definition
DA
Term
Kriza identitete v mladosti karakterizira nasprotje med potrditvijo identitete jaza in difuzijo identitete
Definition
DA
Term
Za sodobno družino je značilen podaljšan simbiotični odnos med starši in otroci
Definition
DA
Term
Od potrditev drugih so posebno odvisne osebe z visoko stopnjo samospoštovanja
Definition
NE
Term
Ključno Parsonsovo delo nosi naslov »Protestantska etika in duh kapitalizma«
Definition
NE
(Webrovo)
Term
Oblike učenja po modelu so: imitacija, identifikacija, učenje vlog
Definition
DA
Term
Prve zametke socialnega učenja opazimo že ob vstopu otroka v šolo
Definition
NE
(prej)
Term
Težnja po doseganju uspeha je odvisna od precepcije možnosti uspeha
Definition
DA
Term
Z izrazom anti-intracepcija označujemo nasprotovanje subjektivnemu, domišljijskemu, senzibilnemu
Definition
DA
Term
Horizontalna dimenzija identitete predstavlja vsakodnevne dejavnosti
Definition
DA
Term
Horizontalna dimenzija identitete predstavlja osebnostni razvoj posameznika skozi njegovo biografijo
Definition
NE
(vertikalna)
Term
Pojem intimni tujec je razvil S. Milgram, da bi pojasni obnašanje ljudi v velikih mestih oz. socialne pojave urbanega življenja
Definition
DA
Term
Represija je strategija izpostavljanja prijetnim dražljajem
Definition
NE
Term
Relativna deprivacija pomeni občuteni razkol med tem, kar nekdo ima in tem, za kar se čuti upravičenega
Definition
DA
Term
»Halo učinek« je prenašanje govoric od ust do ust
Definition
NE
Term
Proces socialne konstrukcije osebnosti je sestavljen iz socializacije in individualizacije
Definition
DA
Term
Uspešna identiteta jeza sloni na ravnotežju osebne in socialne identitete
Definition
DA
Term
Asch je eksperimentalno proučeval učinek skupinskega pritiska na perceptivne sodbe
Definition
DA
Term
Jones in Davis sta izpopolnila klasično Heiderjevo teorijo z natančnejšimi hipotezami o pripisovanju namer za dejanje drugim osebam
Definition
?
Term
Po Eriksonu uspela identiteta jaza omogoča posamezniku, da poveže dotlej nepovezane življenjske segmente v smiselno biografijo
Definition
DA
Term
Zimbardov eksperiment je pokazal, da človek v določenih socialnih situacijah prevzame t.i. agentsko vedenje, ki znižuje obseg avtonomnega presojanja.
Definition
NE
Supporting users have an ad free experience!