Shared Flashcard Set

Details

Socialna - KSS
vprašanja socialna (KSS) - Miheljak
155
Social Studies
Undergraduate 2
06/20/2015

Additional Social Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
A. Comte je v duhu svojega pozitivizma zahteval, da se psihologija loči od naravoslovja
Definition
NE
Term
Ameriški socialni psiholog Gergen je razvil tezo o t.i. zasičenem subjektu
Definition
DA
Term
Avtor teorije kognitivnega ravnotežja je bil Fassbinder
Definition
NE
(Heider)
Term
Avtor znane študije o Avtoritarni osebnosti je bil Marcuse / Fromm
Definition
NE
(Adorno)
Term
Avtorja ideje o jezikovnem relativizmu kultur sta Humboldt in Herder
Definition
DA
Term
Avtor znane študije o Avtoritarni osebnosti je bil Adorno
Definition
DA
Term
Avtorji kritične teorije družbe (Adorno, Horkheimer, Fromm, Marcuse) so po emigraciji v ZDA naredili plodno sintezo svojih spoznanj z ameriškim behaviorizmom
Definition
NE
Term
Behavioristi so v (socialno) psihološko metodologijo vnesli introspektivno metodo
Definition
NE
Term
Behavioristično teoretska usmeritev razlaga človeško socialno dejavnost kot sklop fizičnih in verbalnih reakcij na soc. dražljaje
Definition
DA
Term
Budnost v kontekstu soc. percepcije pomeni dostopnost posameznika za nove informacije
Definition

DA

 

(če je isto kot pozornost... ne vemo)

Term
Comte je koncipiral socialno psihologijo v duhu svojega pozitivizma in jo tako zoperstavil predvsem behaviorizmu
Definition
NE
Term
Družbena konstrukcija stvarnosti je proces, ki je v prvi vrsti subjektiven in individualen, ne pa tudi objektiven in družben
Definition
NE
Term
Domneve o intencionalnosti, racionalnosti in sinhronem delovanju drugega so pomembni izvor napak v ocenah drugih ljudi
Definition

?

 

(v soc. percepciji sicer mamo domneve o racionalnosti, intencionalnosti in usklajenosti podatkov in predstav... a je to tazadnje enako sinhromenu delovanju?)

Term
Eden osrednjih interesov ljudi pri zaznavanju drugih, je zaznati stopnjo odgovornosti za vedenja in delovanja, ki jih opažajo pri drugih ljudeh
Definition
DA
Term
Empirična psihologija dosledno zavrača izkustvo kot spoznavni postopek
Definition
NE
Term
Ena od značilnosti socialne percepcije je domneva o racionalnosti drugega
Definition
DA
Term
Eno najboljših analiz fenomena fašizma je podal G. Le Bon v svoji knjigi Psihologija množic
Definition
NE
(napisal on, ma ni fašizem)
Term
Eno prvih kompleksnih kritik spoznavnega potenciala akademskih … je napisal Rudolf Willy
Definition
DA
Term
Fenomen prvega vtisa pojasnjuje dominacijo prvotne sodbe ali vtisa v kasnejših presojah
Definition
DA
Term
G. Allport pripisuje velik pomen za nastanek socialne psihologije tudi A. Comtu
Definition
DA
Term
G. H. Mead je ločeval v socialnem jazu (identiteti) tri osnovne sestavine procese: mene (Me) ali socialna identiteta, jaz (I) ali osebna identiteta in refleksivno mišljenje (Mind)
Definition
DA
Term
Gergen zagovarja tezo, da je socialna psihologija zaradi tega, ker se ukvarja z dejstvi, ki so v največji meri neponovljiva, v bistvu zgodovinska veda
Definition
DA
Term
Geslo o znanstveni interdisciplinarnosti je L. Althusser označil za »ideološki mit«
Definition
DA
Term
Gestalt psihologi so zagovarjali Ehrenfelsovo tezo, da je celota nova kvaliteta, ki naddterminira dele
Definition
DA
Term
Glavne faze v razvoju odnosa (interakcije) so: Izbira, interpretacija, recipročnost, institucionalizacija
Definition
NE
(izbira, pogajanje, zadolžitev, institucionalizacija)
Term
Glavne faze v razvoju odnosa (interakcije) so: izbira, pogajanje, zadolžitev, institucionalizacija
Definition
DA
Term
Glavne faze v razvoju odnosa (interakcije) so: Izbira, interpretacija, recipročnost, institucionalizacija.
Definition
NE
(izbira, pogajanje, zadolžitev, institucionalizacija )
Term
H. Kelley je preučeval spremenljivko toplo-hladno v prvem vtisu o osebah
Definition
DA
Term
H. Kelley je proučeval vpliv pričakovanja poskusne osebe na formiranje prvega vtisa
Definition
DA
Term
Ideja o jezikovnem relativizmi kultur poudarja, da razlike v jezikih ne določajo bistveno razlik v kulturi in zato tudi ne v ljudeh samih
Definition
NE
Term
Implicitna teorija osebnosti je kognitivna struktura, s pomočjo katere predelujemo informacije o drugih in si ustvarjamo nadaljnje informacije (predstave) o njih
Definition
NE
Term
Interpersonalni nivo razlage v psihologiji zajema posameznika in njegovo psihološko reagiranje na vsakovrstne socialne vplive
Definition
NE
Term
J. B. Watson je razgrnil svoje temeljne ideje instiktivisitčne psihologije v delo ''Psychology as te Instictivist View It'' iz leta 1913
Definition
NE
(behaviorist je on)
Term
Jones in Davis sta izpopolnila klasično Heiderjevo teorijo z natančnejšimi hipotezami o pripisovanju namer za dejanje drugim osebam
Definition
DA
Term
K. Holzkamp vpelje v psihologijo pojma emancipatorni in tehnični spoznavni interes
Definition
NE
(relevanca in spoz. interes)
Term
K. Lewin je svoj pomen socialnega polja razumel kot nekakšen »skupinski psihološki lik«
Definition
NE
(psihološko polje)
Term
K. Lewin je svoj pomen psihološkega polja razumel kot nekakšen »skupinski psihološki lik«
Definition
DA
Term
Kelley je ugotovil, da je ena najpomembnejših lastnosti za oblikovanje vtisa o drugih relacija toplo-hladno
Definition
DA
Term
Kenneth in Mary Gergen definirata socialno psihologijo kot sistemski študij socialne interakcije
Definition
DA
Term
Klaus Holzkamp se je pri izgradnji svoje kritične psihologije naslonil na behavioristično psihologijo
Definition
NE
(na frankf. šolo)
Term
Klaus Holzkamp se je pri izgradnji svoje kritične psihologije naslonil na dosežke insinktivistične psihologije
Definition
NE
Term
Ključno Parsonsovo delo nosi naslov »Homo sociologicus« / »Protestantska etika in duh kapitalizma«
Definition
NE
(The Structure of Social Actions)
Term
Kognitivna shema je kognitivna organizacija znanja o določeni osebi, objektu, dražljaju
Definition
NE
(ne dražljaju - soc. situaciji ali fizičnih objektih)
Term
Kognitivne sheme ali mentalni zemljevidi so v kognitivni socialni psihologiji osrednji pojem razlage procesov formiranja socialnih predstav
Definition
DA
Term
Kognitivne sheme objektov so temeljne oblike generalizacije izkustev v objektih
Definition
NE
Term
Kognitivne sheme so kognitivne organizacije znanja o določeni osebi, objektu, socialni situaciji.
Definition
DA
Term
Kognitivno prestrukturiranje pomeni, da z različnimi postopki izključimo, zavrnemo samopodobo, ki nam jo vsiljujejo drugi
Definition
DA
Term
Kognitivno-teorijska usmeritev predpostavlja avtonomnega, razumnega posameznika, ki se v svojih dejanjih naslanja na svoje zaznave, modele situacij, preference in razloge
Definition
DA
Term
Konceptualizacija objektov je razvrščanje objektov v enote in razrede, ki so zgrajeni na podlagi čim bolj prepoznavnih razlik med zaznavami
Definition
NE
(to je kategorizacija)
Term
Kurt Lewin je menil, da je človekova reprezentacija lastnega sveta primarna determinanta njegovega obnašanja oziroma, da je človekova psihološka konstrukcija sveta odvisna od njegovih potreb in ciljev
Definition
DA
Term
Kurt Lewin je v socialno psihologijo vpeljal behavioristično paradigmo
Definition
NE
Term
Lazarus in Steinhal sta prva razvijala koncept, ki ustreza sodobnemu pojmu socialne interakcije
Definition
DA
Term
Ludwig Wittgenstein je v kritiki t.i. zasebnega jezika razvil tezo, da so posamezni pomenljivi izraz in dejanja le taki v določenem socialnem kontekstu
Definition
DA
Term
M. Ule meni, da se ontološki status sodobne psihologije zrcali v razcepu med naravoslovnim konceptom, ki ga reprezentirajo fenomenologi, hermenevtiki, socialni konstukcionisti ter humanističnim konceptom, ki ga reprezentirajo pozitivisti in empiristi
Definition
NE
Term
Mead je teorijo vzgoje skozi igro uporabil tudi v pojasnjevanju razvoja višjih oblik socialnega jaza oziroma mene
Definition
DA
Term
Meadovo teorijo imenujemo tudi simbolični interakcionizem
Definition
NE (simbolni)
Term
Med eminentne predstavnike socialnega interakcionizma v socialni psihologiji štejemo G.H.Meada, simbolnega interakcionizma pa R. Harreja
Definition
NE
Term
Med najbolj vplivnimi dejavniki, ki ves čas določajo nek odnos sta prostor in čas.
Definition
DA
Term
Med začetnike nemške soc. psi. štejejo G. Allporta
Definition
NE
Term
Metodološki relativizem v psihologiji sloni na predpostavki, da naj bi vso družbeno vedenje obravnavali kot rezultat individualnih obnašanj in medosebnih interakcij ljudi
Definition
DA
Term
»Mind« oz. refleksivno mišljenje predstavlja Meadu refleksijo posameznika o odnosu med »jazom« in »menoj« (med »I« in »Me«).
Definition
DA
Term
Moscovici se je pri oblikovanju svoje teorije o socialnih reprezentacijah naslonil na Durkheimov koncept individualnih predstav
Definition
NE
(na koncept kolektivnih predstav)
Term
Najpomembnejša oblika oz. poteza socialne kategorizacije je samokategorizacija subjekta
Definition
DA
Term
Namesto »stališč« v diskurzivni teoretiki razvijajo koncept »diskurzivnih repertoarjev«
Definition
DA
Term
Narativna paradigma v (socialni) psihologiji izhaja iz teze, da smo ljudje pripovedovalni zgodb (storytellers) in se bolj pustimo prepričati dobrim zgodbam kot dobrim argumentom
Definition
DA
Term
Nomotetične znanosti temeljijo na metodološkem principu razumevanja, idiografske znanosti pa temeljijo na metodološkem principu znanstvene razlage
Definition
NE
(obratno)
Term
Oblike učenja po modelu so: imitacija, identifikacija, učenje vlog
Definition
DA
Term
Po Aschu se učinek primarnosti oz. prvega vtisa ohranja tudi še, ko nastopijo nova, nasprotujoča dejstva
Definition
DA
Term
Po Dahrendorfu je homo sociologus teoretični konstrukt, ki razume posameznika kot nosilca socialnih vlog
Definition
DA
Term
Po Freudu si ljudje v množici namesto svojega lastnega »ideala jaza« postavijo podobo voditelja in njegovo voljo prevzamejo kot svojo
Definition
DA
Term
Po Gergenu je ogledalni jaz nekak odgovor drugih ljudi v socialni interakciji, na vprašanje kaj smo
Definition
NE
(zrcalni jaz = Cooley)
Term
Po implicitni teoriji osebnosti se ljudje ravnamo pri sprejemanju in predelavi informacij bolj po logiki motivov in afektov in manj po vnaprejšnjih osebnostnih konceptih
Definition
NE
(obratno)
Term
Po kognitivnem modelu v socialni psihologiji je človek v svojem bistvu iracionalno bitje
Definition
NE
(racionalno)
Term
Po teoriji kognitivne disonance partnerji težijo k redukciji neskladnosti med svojim obnašanjem in stališči
Definition
baje da NE?
(naj ne bi blo obnašanja)
Term
Po teoriji socialnega konstruktivizma osebe oz. osebnosti ne obstajajo po sebi, temveč le kot jezikovno posredovana forma nanašanja na posameznika
Definition
NE
Term
Pomemben vpliv na teoretsko usmeritev socialnega interakcionizma predstavlja teoretski okvir ameriškega pozitivizma
Definition
NE
(am. pragmatizma)
Term
Pojem implicitne teorije sta razvila Bruner in Tagiuri, da bi z njim pojasnila rezultate Aschevega in podobnih eksperimentov o socialnih vplivih na zaznavo in ocenjevanje situacij
Definition
DA
Term
Pri ocenjevanju drugih bolj upoštevamo osebno odgovornost ali osebne značilnosti akterja, pri samoocenjevanju pa bolj upoštevamo okoliščine
Definition
DA
Term
Pri zaznavanju drugih oseb nas vodijo predvsem domneve o intencionalnosti in radialnosti v delovanju drugega
Definition
NE
(racionalnosti, ne radialnosti)
Term
Pristop »od spodaj navzgor« (Burr) v socialnopsihološki razlagi jemlje za izhodišče analize in opazovanja osebo in njeno vedenje/delovanje
Definition
DA
Term
Pristop »od zgoraj navzdol« (Burr) v socialnopsihološki razlagi je bližji standardnim eksperimentalnim in opazovalnim možnostim psihologije
Definition
NE
Term
Proces socialne konstrukcije osebnosti je sestavljen iz socializacije in individualizacije
Definition
DA
Term
Proces spreminjanja, predelave in primarne interpretacije informacij imenujemo zaznavanje
Definition
NE
(sprejemanje, na spreminjanje)
Term
Procesu pripisovanja odgovornosti za dogodke in dejanja drugim ljudem in samemu sebi imenujemo atribucijsko oz. samoatribucijsko
Definition
DA
Term
Prve raziskave o tipih vodenja je opravil Lewin
Definition
DA
Term
Psihoanaliza (Freud) je vnesla v socialno psihologijo tezo o nujni konfliktnosti človeka
Definition
DA
Term
Psihologija ljudstev je pomemben zgodovinski izvor socialne psihologije
Definition
DA
Term
Referenčne skupine so skupine, ki pomenijo osnovno orientacijo v družbeni stvarnosti ter so osnovni identifikacijski in modelni sistem za naša ravnanja
Definition
DA
Term
Rosenthalov efekt včasih imenujemo tudi pigmalionski efekt
Definition
DA
Term
S. Moscovici je predpostavljal pretežno jezikovni značaj socialnih reprezentacij
Definition
NE
Term
Salomon Asch je bil eden prvih, ki so raziskovali organizacijo socialnega zaznavanja
Definition
DA
Term
Sherif in Asch: z usepešnim eksperimentom soc. zaznavanja naredila socialno interakcijo dostopno psihološkemu eksperimentu
Definition
NE
Term
Simbolno interakc. teorija socialnih vlog poudarja neavtonomnost posameznika in posledično tudi neodgovornosti za svoja dejanja
Definition
NE
Term
Simbolno interakcionistična teorija predpostavlja, da so drugi ljudje malo pomembni za oblikovanje posameznikove samoidentifikacije
Definition
NE
Term
Socialna identiteta po G.H.Meadu je zavest o pripadnosti skupini
Definition
NE
(=ponotranjeno stališče drugih do posameznika)
Term
Socialna identiteta je ponotranjeno stališče drugih do posameznika
Definition

DA

 

(imenujemo jo tudi simbolni interakcionizem, opredeljena pa je podobno kot Cooleyev ogledalni jaz in Jamesovo sebstvo, ki zajema vse, kar osebno pripada posamezniku)

Term
Socialna interakcija predpostavlja zmožnost ljudi za artikulirano izmenjavo gest, simbolov, formacij in dejanj
Definition
NE
(informacij, ne formacij)
Term
Socialna percepcija zajema zaznavanje socialnih situacij, drugih oseb in samega sebe
Definition
DA
Term
Socialni konstruktivisti in teoretiki diskurza predpostavljajo delovanje kognitivnih struktur
Definition
NE
Term
Socialni konstruktivisti tudi duševna stanja posameznika razlagajo kot socialne konstrukte
Definition
DA
Term
Spoznavni teoretik von Wright je celotno tradicijo temeljnih znanstvenih orientacij razdelil na aristotelsko in galilejsko
Definition
DA
Term
Teleološka razlaga temelji na razlogih, kavzalna pa na vzrokih dejanj
Definition
DA
Term
Teoretiki socialne psihologije menijo, da je socialni kontekst enoznačen pojem in zato uporaben v definiranju socialne psihologije
Definition
NE
Term
Teorija kognitivne disonance nastopa pretežno na interpersonalnem nivoju razlage
Definition
NE
(intrapersonalnem)
Term
Teorija kognitivne disonance nastopa zgolj na personalnem nivoju razlage
Definition
NE
Term
Tipičen primer delovanja socialnih stališč sta procesa vsidranja in opredmetenja novih predstav in pojmov v že utrjenem izkustvu
Definition
NE
(to sta od soc. reprezentacije)
Term
Tri temeljne domneve pri soc. zaznavanju: intencionalnost, racionalnost in sinhrono delovanje drugega
Definition

DA?

 

(in usklajenosti podatkov in predstav piše, ampak najbrž je to to?)

Term
Uspešna identiteta jaza sloni na ravnotežju osebne in socialne identitete
Definition
DA
Term
V znanem nemškem sporu o pozitivizmu K. Popper zagovarja pozitivističen koncept družboslovne znanosti
Definition
DA
Term
V znanem nemškem sporu o pozitivizmu sta H. Albert in K. Popper zagovarjala subjektivistični koncept družboslovne znanosti
Definition
NE
Term
V znanem nemškem sporu o pozivitizmu je Theodor Adorno zagovarjal pozitivistični koncept družboslovne znanosti
Definition
NE
(proti)
Term
W .McDougal se je uprl prevladujoči instinktivistični psihologiji in tako šteje za začetnika enviromentalistične usmeritve v psihologiji
Definition
NE
(empirične)
Term
W. Dilthey je utemeljil idejo o dveh vrstah znanosti - o nomotetični in ideološki znanosti
Definition
NE
(ideografski)
Term
W. Fisher (1987) zoperstavlja narativno paradigmo tako imenovani paradigmi racionalnega sveta
Definition
DA
Term
W. James je v psihološko terminologijo uvedel pojem sebstva
Definition
DA
Term
W. Jamesa, Ch. Cooleya in W. Wundta štejemo med začetnika ameriškega pragmatizma v socialni psihologiji
Definition
NE
(in Meada, ne Wundta)
Term
W. McDougall je menil, da instinkti v celoti določajo tudi potek socialnega…
Definition
DA
Term
W. Wundt je introspekcijo označeval za subjektivno metodo, ki je neznanstvena
Definition
NE
Term
W. Wundt je strogo ločeval med občo psihologijo in med psihologijo ljudstev in samo drugi je priznaval svojstva empirične vede
Definition
NE
Term
W. Wundt je zagovarjal Ehrenfelsovo tezo, da je celota nova kvaliteta, ki naddeterminira dele
Definition
NE
Term
W. Wundt je znan po krilatici, da sta »socialni jaz (self) in družba dvojčka
Definition
NE
(Cooley)
Term
W. Wundt meni, da v psihološkem eksperimentu ne bi smeli nastopati kriteriji manipulativnosti, ponovljivosti in variabilnosti.
Definition
NE
(to zagovarja)
Term
Walter Fischer je zoperstavil narativno paradigmo tako imenovani »paradigmi racionalnega sveta«, ki skuša življenje pojasniti po znanstvenih in logičnih principih razlage
Definition
DA
Term
Wertheimer, Köhler in Koffka so oporekali Wundtovi tezi, da je celota nova kvaliteta, ki naddeterminira (sestavne) dele
Definition
NE
Term
Wertheimer, Köhler in Koffka so zagovarjali tezo, da je celota sumativni odnos njenih sestavnih delov
Definition
NE
(celota > vsota delov)
Term
William James je pojem »sebstva« (self) razumel kot izrecno socialno tvorbo, kot »razširjeni jaz« človeka
Definition
DA
Term
William Thomas je uvedel pojem stališča
Definition
DA
Term
Z izrazom anti-intracepcija označujemo nasprotovanje subjektivnemu, domišljijskemu, senzibilnemu
Definition
DA
Term
Wundt je predpostavljal introspektivizem kot pozitivističnen koncept psiholgije
Definition
NE
Term
Wundtov introspektivizem je predpostavljal naravoslovni koncept psihologije
Definition
DA
Term
Wundtovi učenci so hitro zavrgli njegovo psihologijo ljudstev in predlagali izraz »socialna razvojna psihologija«
Definition
DA
Term
Z izrazom pigmejski efekt poimenujemo posebne oblike učinka dejavnosti tistega, ki raziskovalni preizkus vodi in usmerja (vpliv pričakovanj, želja, itd.)
Definition
NE
(pigmalionski ali Rosenthalov efekt)
Term
Z izrazom Rosenthalov efekt poimenujemo posebne oblike učinka dejavnosti tistega, ki raziskovalni preizkus vodi in usmerja (vpliv pričakovanj, želja, itd.)
Definition
DA
Term
Z raziskavami prvega vtisa v socialni psihologiji se je ukvarjal predvsem Moscovici
Definition
NE
(Asch, Kelley)
Term
Za socialne kategorije je značilno, da so v principu manj jasno hierarhično organizirane kot nesocialne kategorije
Definition
DA
Term
Za socialno percepcijo sta značilna tudi fenomen budnosti in represije zaznavanja
Definition
DA
Term
Zagovornika ideje o jezikovnem relativizmu kultur sta bila Humbolt in Herder
Definition
DA
Term
Zaradi učenja vživljanja v druge se Meadu zdi igra najpomembnejša otrokova dejavnost
Definition
DA
Term
Zaznavanje je odvisno predvsem od naših izkušenj, trenutnih potreb in interesov
Definition
DA
Term
Zaznavanje poleg čistega sprejemanja čutnih dražljajev vključuje še interpretacije teh dražljajev
Definition
DA
Term
Zaznavni koncepti in kategorije nam pomagajo reducirati strah pred neznanim
Definition
DA
Term
Znane »Študije o avtoriteti in družini« so nastale v okviru projektov t.i. dortmuntske šole
Definition
NE
(frankfurtske)
Term
Znane »Študije o avtoriteti in družini« so nastale v okviru projektov t.i. frankfurtske šole
Definition
DA
Term
Pojem internalizacija pomeni prenos lastnih oz. osebnostnih duševnih stanj v socialni kontekst
Definition
NE
Term
Implicitna teorija osebnosti je kognitivna struktura, s pomočjo katere predelujemo informacije in si ustvarjamo nadaljnje informacije o njih
Definition
NE
(ne nadaljnje)
Term
Implicitna teorija osebnosti je kognitivna struktura, s pomočjo katere predelujemo informacije in si ustvarjamo predstave
Definition
DA
Term
Kognitivne sheme so miselne organizacije znanja človeka o osebi/predmetu/soc. situaciji
Definition
DA
Term
Aristotelska - hermenevtični koncepti
Galilejska - pozitivistični konepti
Definition
DA
Term
Predstavniki gestaltpsihološke (berlinske) šole so bili Wertheimer, Kohler, Koffka
Definition
DA
Term
Luckmann in Berger sta ugotovila, da je naše dojemanje tega, kaj in kdaj je "normalno", odvisno od kulturnih in zgodovinskih dogajanj
Definition
DA
Term
Berger in Luckmann - jezik se skozi čutno pristnost kaže kot medij in sredstvo intersubjektivnosti
Definition
DA
Term
Berger in Luckmann sta avtorja knjige The Social Constuction of Reality
Definition
DA
Term
Berger in Luckmann poudarjata enotnost in sočasnost socialnih konstukcij
Definition
DA
Term
Luckmann - vse znanje, ki ga imamo, izvira iz socialnih interakcij
Definition
DA
Term
Posamezniki in skupine si preko interakcije ustvarijo koncepte mentalnih reprezentacij, ki postanejo habituirani v recipročne vloge. Ko te vloge postanejo dostopne tudi drugim članom družbe, pravimo da so institucionalizirane... --> realnost je socialni konstrukt
Definition
DA
Supporting users have an ad free experience!