Shared Flashcard Set

Details

Shang Hun Lun/Wen Bing: Ch 5 Shao Yin channel Formulas
Ch 5: Shao Yin channel disorder Formulas
11
Health Care
Graduate
05/16/2011

Additional Health Care Flashcards

 


 

Cards

Term
Shao Yin cold: yang xu w vigorous yin xu
Definition
Si Ni Tang

Zhi Gan Cao 6g
Gan Jiang 6g
Sheng Fu Zi 9g
Term
Shao Yin cold: yang xu w vigorous yin pattern: restore yang, rescue extreme devastation, augments Qi and generate fluids
Definition
Si Ni Jia Ren She Tang

Si Ni Tang + Ren Shen 6g
Term
Shao Yin cold: vigorous yin expelling deficient yang outward pattern
Definition
Tong Mai Si Ni Tang

Zhi Gan Cao 6g
Sheng Fu Zi 12g
Gan Jiang 12g
Term
Shao Yin cold: vigorous yin expelling deficient yang outward pattern
Definition
Tong Mai Si Ni Tang

Zhi Gan Cao 6g
Sheng Fu Zi 12g
Gan Jiang 12g
Term
Shao Yin cold: vigorous yin expelling deficient yang outward: vomiting and diarrhea stopped
Definition
Tong Mai Si Ni Jia Zhu Dan Zhi Tang

Zhi Gan Cao 6g
Sheng Fu Zi 12g
Gan Jiang 12g
Zhu Dan Zhi 1 spoon
Term
Shao Yin cold: Vigorous Yin expelling deficient yang upward pattern
Definition
Bai Tong Tang

Cong Bai 4 pieces
Sheng Fu Zi 9g
Gan Jiang 6g


Bai Tong Jia Zhu Dan Zhi Tang

Cong Bai 4 pieces
Sheng Fu Zi 9g
Gan Jiang 6g
Tong Bian 1 small cup
Zhu Dan Zhi 1 spoon
Term
Shao Yin cold: Yang xu causing body ache pattern
Definition
Fu Zi Tang

Fu Zi 12g
Fu Ling 9g
Ren Shen 9g
Bai Zhu 12g
Shao Yao 9g
Term
Shao Yin cold: yang xu causing water retention pattern
Definition
Zhen Wu Tang

Fu Ling 12g
Shao Yao 9g
Sheng Jiang 9g
Bai Zhu 9g
Fu Zi 9g
Term
Shao Yin heat: yin xu w vigorous heat pattern
Definition
HUang Lian E Jiao Tang

Huang Lian 9g
Huang Qin 6g
Shao Yao 6g
Ji Zi Huang 2 pieces
E Jiao 9g
Term
Shao Yin heat: yin xu w water and heat clumping pattern
Definition
Zhu Ling Tang

Zhu Ling 9g
Fu Ling 9g
Ze Xie 9g
E Jiao 9g
Hua Shi 9g
Term
Shao yin accompanied Tai Yang
Definition
Ma Huang Xi Xin Fu Zi Tang

Ma Huang 6g
Xi Xin 3g
Fu Zi 6g
Supporting users have an ad free experience!