Shared Flashcard Set

Details

Shang Han Lun/ Wen Bing Diagnosis: Ch 3 (shao yang formulas
Ch 3: Shao Yang channel formuals
7
Health Care
Graduate
04/29/2011

Additional Health Care Flashcards

 


 

Cards

Term
Shao Yang chief pattern
Definition
Xiao Chai Hu Tang


Chai Hu 15
Huang Qin 9g
Ren Shen 9g
Ban Xia 9g
Zhi Gan Cao 9g
Sheng Jiang 9g
Da Zao 6g
Term
Accompanying Tai Yang Pattern
Definition
Chai Hu Gui Zhi Tang

Gui Zhi 4.5g
Shao Yao 4.5g
Huang Qin 4.5g
Ren Shen 4.5g
Zhi Gan Cao 3g
Ban Xia 6g
Da Zao 3g
Sheng Jiang 4.5g
Chai Hu 9g
Term
Accompanying yang Ming Pattern
Definition
Da Chai Hu Tang

Chai Hu 15g
Huang Qin 9g
Shao Yao 9g
Ban Xia 9g
Sheng Jiang 9g
Zhi Shi 12g
Da Zao 12g
Da Huang 9g
Term
accompanying yang ming pattern: tidal fever
Definition
Chai Hu Jia Mang Xiao Tang

Chai Hu 8g
Huang Qin 6g
Ren Shen 6g
Zhi Gan Cao 3g
SHeng Jiang 3g
Ban XIa 6g
Da Zao 3g
Mang Xiao 6g
Term
Accompanying Diarrhea/Dysentery pattern
Definition
Huang Qin Tang

Huang Qin 9g
Shao yao 6g
Zhi Gan Cao 6g
Da Zao 6g

Huang Qin Jia Ban XIa Sheng Jiang Tang

Huang QIn 9g
Shao Yao 6g
Zhi Gan Cao 6g
Da Zao 6g
Ban XIa 9g
Sheng Jiang 6g
Term
Accompanying Congested Fluids pattern
Definition
Chai Hu Gui Zhi Gan JIang Tang

Chai Hu 15g
Gui Zhi 9g
Gan Jiang 6g
Gua Lou Gen 12g
Huang Qin 9g
Mu Li 15g
Zhi Gan Cao 6g
Term
Accompanying Irritability Fright, Delirium
Definition
Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang

Chai Hu 12g
Long Gu 15g
Huang Qin 9g
Sheng Jiang 6g
Qian Dan 6g
Ren Shen 6g
Gui Zhi 6g
Fu Ling 9g
Ban Xia 9g
Da Huang 6g
Mu Li 15g
Da Zao 3g
Supporting users have an ad free experience!