Shared Flashcard Set

Details

Samverkan
Samverkan mellan olika myndigheter/instanser som jobbar med människor, socialt arbete, kriminologi
16
Criminology
Post-Graduate
11/20/2012

Additional Criminology Flashcards

 


 

Cards

Term
Vilka är de tre strategierna för samverkan?
Definition
Styrning, struktur
Term
Vad ligger i begreppet styrning?
Definition
-Engagemang och tydlighet, vad ska vi göra, varför, hur?
-Ansvarsfördelning, vill inte trampa någon på tårna
-Samordning av finansiering, beslut och planering
-Gemensam målsättning
Term
Vad ligger i begreppet struktur?
Definition
Tydlighet är ett ledord. Målgrupper, terminologi, mål
Term
Vad ligger i begreppet samsyn?
Definition
Det måste finnas en GEMENSAM problembild, målsättning och terminologi.
Tillit mellan myndigheterna, kommunikation, använd skillnaderna mellan myndigheterna.
Term
Vilka är de tre övergripande typerna av hinder för samverkan?
Definition
Kulturella hinder (synen på klienten, attityder osv)
Strukturella hinder (regelsystem, budget osv)
Psykologiska hinder (revirtänk, osäkre yrkesroller osv)
Term
Fem framgångsfaktorer för samverkan
Definition
Aktivt ledarskap (stöd av ledningen, kunskap
Term
vad är samverkan?
Definition
Någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra
Term
Varför vill man samverka?
Definition
Människan och dennes liv är komplex, därför behöver insatserna också vara "komplexa" dvs bestå av olika instanser, olika faktorer. Och ju fler som samverkar desto fler finns som kan finna och hjälpa individen
Term
Inom vilka nivåer samverkas det?
Definition
Nationell-, regional- och lokal nivå
Term
Har myndigheter skyldighet att samverka?
Definition
JA (förvaltningslagen 6§) Särsklit när det gäller barn och unga
Term
Fem punkter som beskriver att arbete med samverkan
Definition
1. Initiera samverkan (organisatorisk struktur)
2. Egna förberedelser (kartlägga
Term
Nämn några etiska dilemman med samverkan
Definition
Fler myndigheter ska ha insyn i en individs liv. Det leder också till att individens beroendeställning ökar.
Term
Vilket år infördes nya lagbestämmelser om skyldighet att samverka?
Definition
2003 (1 Juli)
Term
Vad är KASAM?
Definition
Ett begrepp som söker att förklara varför vissa individer klarar sig trots att de befinner sig i riskmiljöer, det syftar på KänslaAvSAMmanhang
Term
Hur upplever en individ tillvaron enligt positiv KASAM?
Definition
Begriplig, hanterbar och meningsfull
Term
Vad är skillnaden mellan uppföljning och utvärdering?
Definition
Uppföljning= Vad som har hänt.
Utvärdering= Varför utfallet blev som det blev. Skillnaden mellan de två begreppen är det värderande inslaget.
Supporting users have an ad free experience!