Shared Flashcard Set

Details

Rovp
jhjhjhb
5
Management
Undergraduate 1
04/19/2016

Additional Management Flashcards

 


 

Cards

Term
Daň
Definition

 

- povinná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu,

 

- transfer finančních prostředků od soukromého  k veřejnému sektoru

 

Term
Poplatek
Definition

 

je peněžním ekvivalentem za služby poskytované veřejným sektorem. Je účelový, dobrovolný a nepravidelný. Považuje se za návratný ve smyslu obdržení protihodnoty ve formě veřejné služby.

 

Term

Daňový subjekt


poplatník


plátce

Definition

 

osoba, která je ze zákona povinna odvádět daň

 

¨poplatník – je ze zákona povinen hradit svou daňovou povinnost svým jménem, na svůj účet a ze svého předmětu zdanění (lze ho jednoznačně určit, např. daň z nemovitosti)

 

 

¨plátce – je ze zákona povinen uhradit daň vybranou nebo sraženou od jiných subjektů (poplatníků) pod svou majetkovou zodpovědností. Plátce odvádí daň vybranou od jiných subjektů prostřednictvím ceny své produkce (spotřební daň)

 

Term

 

Daň z příjmů fyzických osob

 

Definition

fyzické osoby - daňoví rezidenti České republiky a daňoví nerezidenti

daňoví rezidenti = FO s trvalým bydlištěm v ČR nebo trvale zdržují  … daní příjmy ze zdrojů na území ČR i plynoucí ze zahraničí

daňoví nerezidenti – FO osoby zdržující se za území ČR za účelem studia nebo léčení   … daní příjmy plynoucí pouze ze zdrojů v ČR
Sazba daně z příjmů fyzických osob = 15 %
Příjmy z nájmu, 
Příjmy ze závislé činnosti
Příjmy ze samostatné činnosti
Ostatní příjmy
 

 

 

 

Term
Daň  z příjmů právnických osob
Definition

 

nzáklad daně:

 

    - výsledek hospodaření, rozdíl mezi příjmy a výdaji, upravuje se o vymezené položky

 

Sazba 19 %

 

Supporting users have an ad free experience!