Shared Flashcard Set

Details

Riskbedömning
rättspsykologi, kriminologi
9
Criminology
Post-Graduate
11/30/2012

Additional Criminology Flashcards

 


 

Cards

Term
Var bedrivs riskbedömningar?
Definition
Inom kriminalvården
ungdomsvården
socialtjänsten
(rätts)psykiatri
omvandling av livstidsstraff
affärsvärlden
försäkringsbranschen
Term
Varför bedrivs riskbedömningar?
Definition
Man gör bedömningar av risker, tex risk för våld, risk för återfall i kriminalitet.
identifiering av omständigheter som kan leda till oönskat beteende.
Term
Efter en riskbedömning kan man oftast införa beslut om:
Definition
Placering, behandling, permissioner, allmänt förhållningssätt, omvandling av livstidsstraff
Term
Riskbedömningens utveckling, tre större skiften
Definition
Olika typer av instrument.
Olika vetenskapliga förhållningssätt.
Olika resultat
Term
Första generationens riskbedömningar
Definition
Ostrukturerade
Utgick helt från den professionelle. Kritik: ansaknad av evidensbas och struktur.
Term
Andra generationens riskbedömningar
Definition
Aktuariska.
Använder struktur, instrument, välbeforskade riskfaktorer. Använde i princip bara kunskap. Kritik: begränsad predikationskraft, risk ses som statiskt.. osv..
Term
Tredje generationens riskbedömningar
Definition
Strukturerade professionella.
Är en syntes av de två tidigare. Prevention och riskhantering i fokus. Risken ska vara utformad i relativa termer.
Term
Fjärde generationens riskbedömningar
Definition
Håller på att valideras i sverige. Under utveckling, snarlikt 3e gen men man bygger in kontinuelig revidering, tar hänsyn av utvecklingen av riskfaktorer över tid.
Term
Vinster med ett strukturerande förfarande gällande riskbedömningar
Definition
Bättre precision med strukturerade metoder än ostrukturerade. Ökad samstämmighet mellan olika utförare. Mindre risk för godtycklighet. Mindre risk att missa väsentliga områden. Förbättrar underlag för val av insatser, dokumentation osv.
Supporting users have an ad free experience!