Shared Flashcard Set

Details

Psychologie
voor in de praktijk
97
Social Work
Advanced
10/31/2017

Additional Social Work Flashcards

 


 

Cards

Term
Dagelijkse kennis
Definition
(subjectief) verwerven we door ordening en selectie
Term
Wetenschappelijke kennis
Definition
(objectief). Het verschil is dat wetenschap onjuistheden, mythen en vooroordelen ontkracht doormiddel van het vormen van theorieën en vergaren van objectieve kennis.
Term
Empirische wetenschap
Definition
Deze ervaringswetenschap houdt zich bezig met opstellen van theorieën en het geven van verklaren op de werkelijkheid.
Term
Natuurwetenschap en geestes,- cultuurwetenschap
Definition
bestuderen van de werkelijke natuur en cultuur van de mens, omdat ze het natuurlijke verklaren door invloed van de omgeving.
Term
‘binnenkant’ en de ‘buitenkant’
Definition
gedragingen en cognitie; gedachten, gewaarwordingen, emoties, motivaties enz.
Term
• Lichaam/geest problematiek
Definition
ben je een lichaam(materialistisch) met een geest of een geest (idealistisch) met een lichaam? (dualisme) Beinvloeden ze elkaar? (interactionalisme
Term
• Mechanisch, organistisch en personalistisch
Definition
werkelijkheid in 3 lagen, laagste mechanisch > determineren van gedrag, hoger niveau organisch > interactie met omgeving, hoogste niveau personalistisch > persoonlijke ervaringen erbij betrekken/zingeving
Term
klassiek conditioneren
Definition
Klassieke conditionering is leren door associatie. Bijvoorbeeld door een ongeconditioneerde reactie (respons) op te wekken met een geconditioneerde prikkel (stimulus)(Pavlov).
Term
definities van leren
Definition
• Leren veroorzaakt een relatief permanente verandering
• Leren produceerd nieuwe gedragsmogelijkheden
• Bij leren speelt vaak beloning of straf een rol
• Bij leren speelt oefening vrijwel altijd een rol
Term
ongeconditioneerde stimulus
Definition
stimulus van nature
Term
ongeconditioneerde respons
Definition
respons van nature (reflex)
Term
geconditioneerde stimulus
Definition
aangeleerde stimulus (leerproces)
Term
geconditioneerde respons
Definition
aangeleerd gedrag/reactie
Term
Reïnforcement
Definition
bekrachtiging van het gedrag. Vind plaats na het gedrag door positieve of negatieve binding. Een belangrijk onderscheid in primaire (direct, basisbehoefte korte termijn) en secundair reïnforcer (indirect, geld lange termijn).
Term
Extinctie
Definition
uitdoven van negatief gedrag
Term
kenmerken klassiek conditioneren
Definition
Passief
Reinforcement vooraf
Leren van gevoelens
Bouwt voort op reflex
Associatie tussen stimuli
Term
Kenmerken klassiek conditioneren
Definition
Actief
Reinforcement achteraf
Leren van handelingen
Gedrag zit al in repertoire
Associatie gedrag en gevolgen
Term
Bij het verklaren van menselijk gedrag...
Definition
leren we vooral kijken naar wat er ‘tussen de oren zit’.
Term
sociale leertheorie (Bandura).
Definition
). Hierbij kunnen kinderen leren doormiddel van Modeling: kan een bepaald model observeren en nadoen zonder dat het ervoor beloond wordt.
Term
pluriform
Definition
multicultureel
Term
agressief gedrag aanleren door...
Definition
agressieve modellen in sociale beïnvloeding
Term
Sociale beïnvloeding treed het sneller op wanneer ...
Definition
• De werkelijkheid moet wel onduidelijk zijn (7 tegen 1)
• Modellen moeten betrouwbaar en unaniem zijn
Term
Als hulpverlener zijn er een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen om een model goed na te kunnen doen:
Definition
• Je moet actief waarnemen
• Waargenomen gedrag moet onthouden worden
• Je moet de juiste motorische vaardigheden hebben
• Waarnemer moet gemotiveerd zijn of het gedrag als belonend ervaren
Term
cognitief schema
Definition
innerlijke representatie van een brokje kennis van de werkelijkheid die je hebt opgenomen. Deze schema’s leren wij in ons hele leven in het geheugen en zijn niet per se statisch en omvatten kennis, gevoelens en ervaringen.
Term
cognitieve ontwikkeling
Definition
hersenen moeten rijpen en kan nog geen nieuwe schema’s opslaan. Wel hebben ze aangeboren schema’s die sociaal gericht zijn. Hiernaast maken ze ook gebruik van perceptueel leren en ontwikkelen ze objectpermanentie aan het eind van het eerste jaar
Term
korte termijn geheugen ook wel..
Definition
werkgeheugen
Term
lange termijn geheugen ook wel..
Definition
harde schijf/SSD kaart
Term
triggers
Definition
Manier om (verborgen) opgeslagen herinneringen op te halen
Term
Intelligentie
Definition
beschikken over vermogens die nodig zijn om in een cultuur goed te functioneren. Tot voor kort voornamelijk uitgedrukt in IQ
Term
Definities intelligentie
Definition
• Een mentaal (geestelijk) proces dat alleen waarneembaar is door gedragsveranderingen of verslag
• Denken is het bewerken en verwerken van informatie in het werkgeheugen. Het kenmerkt zich door aandacht; waarneming, produceren.
• Door probleemoplossen gebruik je het geleerde (lange termijn) in de nieuwe situatie met een nieuw probleem(leren). Het is moeilijk te zeggen waar leren stopt en denken begint.
Term
5 voorwaarden waaraan een intelligentie aan moet voldoen zijn (Gardner 1998):
Definition
• Testen
• Kan uitvallen na hersenbeschadiging
• Bij isolatie begaafd in een andere vorm
• Kinderen laten relatief losstaande ontwikkeling zien
• Evolutionaire voorlopers
Term
Verschillende vormen van intelligentie (Gardner)
Definition
• Linguïstische: woord en taal
• Logisch-mathematische intelligentie: wiskunde en probleemoplossen
• Muzikale: componeren en musiceren
• Ruimtelijke-visuele: ruimte en vorm
• Lichamelijk: coördinatie en vaardigheid
• Naturalistische: plant en dier
• Interpersoonlijk: Empathie
• Intrapersoonlijk: Zelfinzicht en emotioneel
• Existentieel: wijsheid
Term
neobehavioristische model
Definition
S…O….R…C (eerst S…R). De O staat voor organisme; de aspecten die binnen een lerend persoon actief zijn en die het leren beïnvloeden. Deze interveniërende variabelen zijn alle tussenliggende factoren.
Term
Verbale controle ontwikkeld aan de hand van drie fase:
Definition
• 1e het spreken van anderen
• 2e hardop spreken
• 3e innerlijke spraak (zelfcorrectie)
Term
innerlijke spraak
Definition
je jezelf te stimuleren, maar ook onderuithalen. In de hulpverlening probeert men deze gedachten te veranderen (cognitieve gedragstherapie). Ook de RET Rationeel Emotieve Therapie wordt gebruikt door te confronteren met tegengestelde gedachten.
Term
label
Definition
inkleuring van de stimulus of situatie die door iemand wordt ervaren (statische verklaring)
Term
Attribueren
Definition
het toeschrijven van een situatie/persoon aan gedachten en gedrag.(verloren wedstrijd – slecht weer)(dynamische verklaring
Term
interne attributie
Definition
de oorzaak van een situatie aan jezelf toeschrijven
Term
externe attributie
Definition
de oorzaak van een situatie aan een ander toeschrijven
Term
spiegeltheorie
Definition
waarnemen als gesloten. Wat je ervaart is een directe afspiegeling van de werkelijkheid.
Term
sleuteltheorie
Definition
Deze stelt de interpretatie van de werkelijkheid boven de de objectieven kenmerken van de buitenwereld. Er wordt onderscheid gemaakt in primaire eigenschappen en secundaire eigenschappen bij een waarnemer.
Term
Primaire gegevens (waarneming)
Definition
bijv. de centimeter, natuur/scheikundige informatie (wetenschappelijk)
Term
Secundaire gegevens (waarneming)
Definition
eigenschappen op basis van interpretatie en appathie zoals ‘de geur van een bloem’ of de smaak van voedsel.(twee vrouwen of verliefd stel?)
Term
De sleuteltheorie vind oorsprong in
Definition
de biologie en evolutietheorie die stelt dat elk dier zijn eigen nuttige zintuigen vergroot voor overleving.
Hierdoor ontwerpt elk dier zijn eigen stukje (karikatuur) van de werkelijkheid.
Term
Drie kenmerken van waarnemen zijn:
Definition
Adaptatie, Relativiteit, Selectie,
Term
Adaptie
Definition
Aanpassing aan constante stimulus zoals verkeer op de achtergrond of wennen aan een geur.
Term
Relativiteit
Definition
Gericht op contrasten, tussen klein en groot, kleurig of flets.
Term
Selectie
Definition
Selectieprocedure om alleen de bruikbare informatie te filteren (anders word je gek)
Term
Onze zintuigen bestaan uit...
Definition
Kijken, horen, tast, smaak, reuk
Term
Kijken is...
Definition
Handig bij schatten van afstand, zien van ‘kleuren’
Term
Horen is...
Definition
beperkt in mogelijkheden, alleen geluid door trillingen. Geluidsdrempel is de grens waarom het frequentie in Hz kan waarnemen per diersoort (mens 20-20.000 Hz. Oren hebben lichte vertraging voor ruimteoriëntatie en als je geluid wilt lokaliseren. Afstand is wel met een oor te horen (luid-zacht)
Term
Tast is...
Definition
warmte, koud en pijn door receptoren in de huid met verschillende verdelingen. Oudste zintuig dat al ontwikkeld bij het ongeboren kind
Term
Smaak is...
Definition
Registreert moleculen oplosbaar in speeksel. Door gewaarwording proef/ruik je anders wanneer je verkouden bent of niet. Met al dan niet geconditioneerde smaakaversies
Term
Reuk is...
Definition
Staat nauw in verbinding met geheugen en emoties en vinden we er voedsel mee, heeft het een alarmfunctie (aanbranden) en speelt een rol in het seksleven (feromonen, apart orgaantje).
Term
Er zijn meerdere factoren die het waarnemen beïnvloeden...
Definition
Aandacht, motivatie, organisatie, illusie, leren en waarnemen
Term
3 soorten vreemde waarnemingen...
Definition
Subliminale, Synesthesie, Hallicunaties
Term
Subliminale waarneming
Definition
onder de grens waarnemen; stimuli te kort om bewust waar te nemen (reclames, advertenties); geen letterlijke waarneming, maar wordt wel zintuigelijk verwerkt.
Term
Synesthesie
Definition
(syn- samen, aisthesis- gewaarwording) zintuigen die samenwerken zoals bij seks of eten (cijfers in kleuren zien, vormen voelen bij smaak..)
Term
Hallicunaties
Definition
subjectieve waarnemingservaring waarbij de fysieke stimulus ontbreekt. Geen illusie (te verklaren) of waan (negatieve interpretatie van waarneming). Kenmerk van de ‘binnenkant’.
Treden ook op bij sensorische deprivatie (gebrek aan stimuli) waarbij hersenen zelf maar wat gaan invullen.
Term
Gestaltpsychologie
Definition
organisatie van de waarneming
Term
Principe van figuur en achtergrond
Definition
Figuur en achtgronden kunnen elkaar afwisselen
en laat geprefereerde interpretaties zien
Term
Principe van nabijheid
Definition
Verschillende gestalten worden pas waargenomen wanneer de nabijheid van onderdelen veranderen
Term
Principe van overeenkomst
Definition
Je ziet objecten eerder als geheel dan als losse kenmerken
(mensen in uniformen)
Term
Principe van geslotenheid
Definition
Vormen die ‘niet af’ zijn, zullen we af maken
Term
Principe van vroegere ervaring
Definition
Cultuurgebonden waarden, normen en kennis
Term
Persoonswaarneming
Definition
waarnemen van mensen of groepen door een ander mens. Het verschil met algemene waarneming is het sociale proces.
Term
Subjectieve interpretaties d.m.v. cognitieve schema’s
Definition
• Demografische kenmerken: bevolkingssamenstellingen; oud/jong, arm/rijk, religie, (sub)cultuur, gender
• Sociale rol kenmerken: moeder, vader, politieagent, ambulancier, mwd’er
• Uiterlijke kenmerken: dik/dun, kleding, lichaamsbouw, gelaat
• Karakter kenmerken: stabiele trekken; openheid, verlegen, eigenwijs, altruïstisch
• Emotie kenmerken: lichaamshouding, verdriet, blij, zenuwachtig
• Motieven: waarom aardig..? (attributie)
Term
Indrukvorming
Definition
eerdere ervaringen met bepaald gedrag die zijn opgeslagen in cognitieve schema’s.
Term
Aspecten van de waargenomene: de stimulusfactoren
Definition
1. Gestaltprincipes
2. Effecten vanuit de context
3. Lichaamskenmerken van de waargenomene
Term
Kenmerken van de waarnemer
Definition
1. Motieven en emoties bij de waarnemer
2. Kennisstructuren bij de waarnemer
3. Invloed van eerder informatie op indrukvorming
4. Invloed van demografische kenmerken van de waarnemer
Term
Gestaltprincipes
Definition
Construeren van een geheel op basis van onderdelen; moeder en dronken of dronken moeder?
• Principe v Figuur en achtergrond: opvallend gedrag; roodharigen, wereldkampioenen, gothics
• Principe v Nabijheid: groep als éen geheel i.p.v. individuen, studenten etc.
• Principe van gelijkheid/overeenkomst: subculturen op basis van uiterlijke gelijke kenmerken
• Consistentieprincipe: disbalans wanneer er 1 of alle relaties negatief zijn waardoor interne a
Term
Effecten vanuit de context
Definition
• Primacy- en recency-effecten: Eerste en laatste indruk hebben veel invloed bij totaalvorming
• Halo- effect: Centrale eigenschappen die het geheel kunnen maken of breken (intelligent, grappig en warm vs. koud?)
• Verdunningseffecten: door meer informatie toe te voegen, kunnen negatieve kenmerken op de achtergrond verdwijnen
Term
Lichaamskenmerken van de waargenomene
Definition
• Gezichtskenmerken: ‘agressieve mensen krijgen meer straf, babyfaces zijn zwakker, warmer en naïfer’ - universeel in culturen
• Kenmerken v stem: zwaar en donker vs. zacht en nasaal> wie vertrouw je eerder?
• Lichaamspostuur en voortbeweging: lengte en houding maken verschillende indrukken in bijv. politiek
Term
Motieven en emoties bij de waarnemer
Definition
Zorgen voor aandacht bij het waar te nemen onderwerp. Deze kunnen de interpretatie al dan niet vertroebelen.
• Algemene motieven: Feyenoord supporter leest Feyenoord, musicus kijkt muziekvideo’s
• Specifiekere motieven: Leerkracht> leerproces kind, kok > goed verloop bereiding gerecht
• Emoties: positieve mensen schatten mensen/situaties positiever in dan negatieve mensen
Term
Kennisstructuren bij de waarnemer
Definition
• Aandacht: luidruchtige buren krijgen schema ‘asociaal’, positieve kanten worden eerder gediscrimineerd
• Herinneren: Eenmaal aangeleerde schema’s worden vooral herinnerd i.p.v. weerleggende herinneringen
• Beoordelen: asociale buren doen eerder fout dan ‘gewone’ buren
Term
Impliciete persoonlijkheidstheorie
Definition
de conclusies die mensen trekken op basis van eerste cognitieve indrukken: iemand die knap en charmant is, is ook automatisch arrogant etc. Hierbij speelt het ‘halo-effect’ een rol; halo is kenmerk van de waargenomene, impliciete persoonlijkheidstheorie is kenmerkend voor de waarnemer > de sleutel op het slot binnen de sleuteltheorie.
Term
Stereotypering
Definition
vereenvoudigde, vaak onjuiste, weergave van de werkelijkheid (Quick ’n Dirty) en werkt hetzelfde als een schema.
Term
Invloed van eerder informatie op indrukvorming
Definition
Dossierinformatie van cliënt kan al een enorme (vertekende) indruk geven voordat je de persoon daadwerkelijk hebt ervaren.
Term
Invloed van demografische kenmerken van de waarnemer
Definition
Door onbekendheid met bijv. andere culturen kan gedrag verkeerd worden beoordeeld
Term
Attributie gebruiken we omdat...
Definition
Mensen hebben behoefte aan een stabiele, controleerbare en voorspelbare wereld. Gedrag schrijven we toe om het te versimpelen en te begrijpen
Term
factoren tijdens het attributieproces
Definition
• Keuze: is het gedrag een vrijwillige keuze van de waargenomene? (verplicht muziekles?)
• Sociale wenselijkheid: afwijkend gedrag geeft meer info dan politiek correcte gedragingen
• Sociale rol: leraar die buiten rol valt zegt veel meer over persoon dan die rol vervult
• Betrokkenheid: emotioneel betrokken actoren zullen minder snel geneigd zijn de situatie objectief/neutraal te bekijken.
Term
Gestaltprincipes en attributie
Definition
• Opeenvolging in tijd: perceptueel organiseren in oorzaak-gevolg (hij slaat, ik sla terug)
• Nabijheid in tijd: gebeurtenissen oorzaak-gevolg moeten nabij in tijd zijn anders is de duidelijke connectie weg (hij slaat, ik sla 2mndn later terug)
• Overeenkomst tussen oorzaak en gevolg: Er moet een inhoudelijk verband zijn tussen oorzaak-en-gevolgd-relatie (scheiden door vreemdgaan aannemelijker dan aanschaf nieuwe PS4)
Term
Fundamentele attributiefouten
Definition
beschrijven de neiging van de mens om interne oorzaken van gedrag van anderen te overschatten ten koste van oorzaken uit de omgeving. Meis lijkt jongens te versieren omdat ze aandacht wilt (interne attributie), omdat ze onzeker is (interne stabiele factor), maar komt omdat haar vader net is overleden en ze haar stabiele basis compenseert (externe attributie).
Term
Bij conflicten is het handig om...
Definition
anuit het perspectief van de actor te bekijken om attributiefouten te nivelleren. Door empathie zal je eerder oorzaken van gedrag toeschrijven aan de omgeving dan intern.
Term
boodschapswaarde
Definition
Ze laten zien hoe ernstig wij iemands gedrag moeten nemen. Ze hebben ook een boodschap waarde voor onszelf. Emoties zijn eerder functioneel dan irrationeel.
Term
Primaire emoties
Definition
 Blijdschap (geluk)
 Verdriet
 Angst
 Woede
 Verbazing
 Walging
Term
Secundaire emoties
Definition
leerervaringen en cultuur een rol zoals jaloezie, schaamte, ontroering of trots en spelen alleen bij mensen.
Term
stemmingen
Definition
Stemmingen duren langer, dagen weken of langer en hun oorzaak is lastig te achterhalen
Term
Autonome reacties
Definition
Gaan geheel automatisch via het vegetatieve zenuwstelsel -hart, long etc.- dat automatische taxatie wordt genoemd. Een onderscheiding in autonome reacties:
 Hartslag
 Bloeddruk
 Ademhaling
 Transpireren
 Maagdarmactiviteit of urineafscheiding
 Overige lichaamsfuncties (speeksel, kippenvel)
Term
Blozen
Definition
wordt gezien als ware echtheid. Enkel mensen vertonen dit en is volgens theorieën verinnerlijkt om te voorkomen dat we valsspelen.
Term
Hormonale veranderingen
Definition
zoals adrenaline. Adrenaline zorgt o.a. voor vergroten van hartslagvolume en toename van de ademhalingsfrequentie en brengt je lichaam in de ‘flight-fright’ situatie.
Term
Hersenen
Definition
Zonder hersenen zijn emoties onmogelijk. Ze zijn onder te verdelen in twee helften:
 Hersenschors / cortex
 Subcordicale hersengebieden
Wordt ook verticale hoog / laag verschil genoemd
Term
James-Langetheorie
Definition
gaat de lichaamsactiviteit vooraf aan de emotie. Je bent verdrietig omdat je huilt, niet andersom. Ook trekt het bloed extra naar de te handelen lichaamsdelen, zoals bang zijn naar je benen en agressief naar je handen.
Term
Expressiviteit
Definition
Ze zijn goed te herkennen - gebalde vuisten en een verwrongen gezicht – en spelen een rol bij persoonswaarneming en communicatie
Term
Emotioneel handelen
Definition
Als je een emotie voelt, voel je meestal ook de drang om iets te doen (actiebereidheid). Deze manier van kan zowel fysiek als in gedachten
Term
Actiebereidheid
Definition
heeft voorrang op de besturing van gedrag (stuurvoorrang). Wij leren emotioneel handelen door operant-conditioneren en model-leren mede door inzicht.
Term
Emotioneel gevoel is onder te verdelen in vier gewaarwordingen:
Definition
• Lichamelijke veranderingen
• Taxatie
• Situatie
• Actiebereidheid.
Supporting users have an ad free experience!