Shared Flashcard Set

Details

psychologie van Marc Brysbaert
hoofdstuk 1 wat is psychologie?
54
Physiology
Not Applicable
03/13/2013

Additional Physiology Flashcards

 


 

Cards

Term
Wat is psychologie?
Definition
Psychologie is een wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en waarbij die gedragevidentie gebruikt wordt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag liggen
Term
Wie is Hermann Ebbinghaus?
Definition
1van de pioniers van de psychologie. Hij begon zijn grootste werk, Uber das Gedachtnis, met de woorden " Van het oudste onderwerp zullen wij de nieuwste wetenschap maken''
Term
Wie was René Descartes?
Definition
Een Franse filosoof en wiskundige die als 1van de eerste het onafhankelijk denken van de Grieken opnieuw op de voorgrond plaatste
Term
Rationalisme
Definition
Is een filosofische doctrine dien stelt dat de Waarheid achterhaald kan worden door gebruik te maken van de rede. Om een mens te begrijpen moest men de mens niet observeren maar over hem nadenken
Term
Nativisme
Definition
Van uit aangeboren kennis kon de rede de volledige waarheid afleiden
Term
Wat is empirisme?
Definition
Volgens het empirisme komt de inhoud van de geest niet tot stand op basis van aangeboren ideeën maar via zintuiglijke ervaringen
Term
Wat is tabula rasa?
Definition
Een schone lei waarmee ieder mens zou beginnen en waarop alle nieuwe ervaringen geschreven worden
Term
Associationisme
Definition
Lock lanceerde de term "associaties van ideeën waarmee hij bedoelde dat hogere-ordekennis tot stand kwam door combinaties (associaties) van eenvoudigere ideeën. Als 2 dingen tegelijk ervaren worden, dan hebben ze veel kans om mentaal met elkaar geassocieerd te worden.

Dit idee werd verder uitgewerkt door Hume. Die stelde dat associaties tussen ideeën vooral bepaald werden door gelijkenis en het samen voorkomen in tijd of ruimte
Term
Evolutietheorie
Definition
Veel psychologen zijn geïnspireerd door de evolutietheorie van Darwin die in 1859 in gang gezet door de publicatie van The Origin of Species
Term
Mentale chronometrie
Definition
In de mentale chronometrie probeert men te achterhalen hoeveel mentale processen er nodig zijn voor het uitvoeren van een taak en hoe moeilijk deze processen zijn. Dit doet men om te kijken naar de snelheid waarmee proefpersonen de taak uitvoeren
Term
Wanneer was het startpunt van de moderne psychologie?
Definition
In 1879 toen Wilhelm Wundt het eerste psychologische laboratorium oprichtte in Leipzig. Waarschijnlijk was hij de eerste persoon die zichzelf psycholoog noemde
Term
Introspectie
Definition
Een alliantie tussen enerzijds de fysiologie die ons informeert over de levensfenomenen die we met onze zintuigen kunnen waarnemen, en anderzijds de psychologie waarbij de persoon naar zichzelf kijkt van binnenuit
Term
Structuralisme
Definition
Een stroming in de psychologie die op basis van introspectie de structuur van het bewustzijn probeerde te ontdekken
Term
Gestalt psychologie
Definition
Duitse school als tegen reactie op het structuralisme. Volgens hen nemen de mensen de wereld waar in gehelen of gestalten.
Term
Wie zijn oprichters van gestaltbeweging?
Definition
Max Wertheimer, Wolfgang Köhler en Kurt Koffka
Term
Fuctionalisme
Definition
Vond zijn oorsprong on de VS. Ze waren minder geïnteresseerd in het precieze structuur van het bewustzijn zoals het structuralisme, maar wel in het nut van het bewustzijn. Grote invloeden op functionalisme: Darwin, pragmatisch denken, kennis stond ten dienste van de menselijke noden en moest praktisch zijn.
Belangrijkste figuur is John Dewey
Term
Behaviorisme
Definition
John Watson
De wetenschap van het gedrag.
Studie van de invloed van een stimulus ( de onafhankelijke variabel) op de reactie van de persoon of het dier (de afhankelijke variabel).
Dit wordt dan ook vaak de S-R psychologie genoemd : een stimulus lokt een respons uit
Term
Logisch positivisme
Definition
Een beweging in de filosofie die ervan uitging dat de wetenschap de meest succesvolle manier gebleken was om de wereld te begrijpen en kennis te genereren
Term
Operationele definitie
Definition
Theorieën moeten gebaseerd worden op directe observaties die door andere herhaald kunnen worden. Dit betekent dat men de concepten moest definiëren in termen van gebruikte meetprocessen
Term
3 ideeën uit logische positivisme
Definition
-Operationele definitie
-Onderscheid maken tussen onafhankelijke en afhankelijke variabelen
- een wetenschappelijke theorie bestond uit het beschrijven van de precieze relatie tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabelen, liefst in de vorm van een weg
Term
Burrhus Frederic Skinner
Definition
Zeer radicale behaviorist, baanbrekend onderzoek over operante conditionering.
Volgens hem waren mentale processen oninteressant omdat ze niet bestonden
Term
Psychoanalyse
Definition
Het bewustzijn en het gedrag waren slechts zeer oppervlakkige fenomenen en de ware oorsprong van het ontstaan van persoonlijkheidverschillen en mentale stoornissen lagen bij het onderbewuste krachten

Freud was de grondlegger
Term
Homunculus
Definition
Geest in machine

Personificatie van het bewustzijn of een interne instantie die indrukken uit de buitenwereld interpreteert en integreert
Term
Cognitieve psychologie
Definition
De overtuiging dat men menselijk gedrag niet kon begrijpen en voorspellen zonder een beroep te doen op informatieverwerkende ( cognitieve) processen die zich afspelen in de hersenen
Term
S-R psychologie
Definition
Stimelus lokt respons uit
Term
Inprenting
Definition
Vroege en snelle neiging om een bewegend voorwerp te volgen
Term
Cognitie wetenschap
Definition
Het onderzoeksgebied dat het psychologische en neurobiologische onderzoek naar de cognitieve functies combineert
Term
Welke 4 belangrijke dimensies onderscheidt hofstede waarop culturen verschillen
Definition
Individualisme VS collectivisme
Afstand op basis van macht
Vermijden van onzekerheid
Masculiniteit
Term
Erfelijkheid-milieudebat
Nature-nurturedebat
Definition
Binnen dit debat probeert men te achterhalen hoeveel verschillen tussen mensen bepaald wordt door aangeboren, genetische karakteristieken en hoeveel bepaald wordt door de ervaringen die het individu opgedaan heeft in de omgeving waarin het opgegroeid is
Term
Wat is een theorie
Definition
Een samenhangend geheel van ideeën dat gebruikt wordt om een fenomeen te verklaren
Term
Literatuur studie
Definition
Rond kijken wat al bekend is over de problematiek
Term
Naturalistische observatie
Definition
Een onderzoek techniek waarbij het gedrag systematisch geobserveerd wordt in een natuurlijke context
Term
Reactieve gedraging
Definition
Gedragingen die gedeeltelijk een reactie is op de observator
Term
Vragenlijst
Definition
Een reeks van vragen die de ondervraagden in hun eigen tempo beantwoorden, gewoonlijk zonder aanwezigheid van onderzoeker
Term
Gestructureerd interview
Definition
De ondervrager heeft een vaste lijst van vragen die in een bepaalde volgorde aan bod komen
Term
Ongestructureerd interview
Definition
Hier liggen de vragen niet van tevoren vast' behalve misschien de eerste, maar wordt ingehaakt op naar de ondervraagde zegt
Term
Sociaal wenselijk
Definition
De neiging die mensen hebben om op vragen te reageren op een manier die maatschappelijk gewaardeerd wordt, waardoor ze in sociaal opzicht een gunstiger indruk maken
Term
Opiniepeiling
Definition
Een inventaris van de opinies bij een representatieve steekproef van de bevolking, op basis waarvan men conclusies trekt over de hele populatie
Term
Gestandaardiseerde test
Definition
Dit zijn procedures voor het meten van vaardigheden of eigenschappen, die zorgvuldig en uitgebreid vooronderzoek onderworpen werden zodat de onderzoeker een duidelijk beeld heeft van de scores die verwacht kunnen worden, en voldoende waarborgen heeft dat de test op een betrouwbare manier de vaardigheid of eigenschap meet die men wil meten
Term
Gevalstudie
Definition
Is een intensief, gedetailleerd onderzoek over 1 persoon of 1 gebeurtenis, in de hoop de principes te vinden die gelden voor het fenomeen in het algemeen
Term
Variabele
Definition
Is elk kenmerk dat kan veranderen en dat gemeten kan worden (in een getal uitgedrukt)
Term
Correlatie
Definition
Een correlatie verwijst naar de mate waarin 2 variabelen met elkaar samenhangen, naar de mate waarin wijzigingen in de ene variabele gepaard gaan met wijzigingen in de andere variabele
Term
Correlatiecoëfficiënt
Definition
Dit is een getal tussen de -1,00 en de + 1,00 dat de mate en de richting van het verband tussen de 2 variabelen uitgedrukt
Term
Positieve correlatie
Definition
Dit treedt op wanneer 2 variabelen in de zelfde variabelen in dezelfde richting variëren. Als de ene variabel toeneemt, zal de andere ook toenemen en v.v.
Term
Negatieve correlatie
Definition
Is een correlatie tussen -0,01 en de -1,00 en die verkrijgt men wanneer de ene variabel toeneemt en de ander afneemt en v.v.
Term
Experimenteel onderzoek
Definition
Bij experimenteel onderzoek grijpen onderzoekers actief in; zij manipuleren 1 of meer variabelen en kijken of dit effect heeft op andere variabelen. Hierbij is het essentieel dat alleen de geplande manipulatie een verschil teweegbrengt tussen de condities en dat al de rest constant blijft ( dit wordt gecontroleerd) Daarna gaat men na wat het effect van de manipulatie geweest op het gedrag waarvoor men zich interesseert
Term
Hypothese
Definition
Een voorspelling op basis van een theorie die in een proef getoetst wordt
Term
De onafhankelijke variabele
Definition
Is de variabele die de onderzoeker manipuleert tijdens een experiment om het effect ervan op het gedrag te achterhalen
Term
Afhankelijke variabele
Definition
Is de variabele die een onderzoeker meet als het deel van het experiment. Deze variabele wordt zo genoemd, omdat hetgeen hij meet afhankelijk is van de afhankelijke variabele
Term
Controlevariabele
Definition
Zijn de aspecten van een experiment die een onderzoeker constant wil houden
Term
Operationaliseren van variabelen
Definition
Het omzetten van afhankelijke en onafhankelijke variabelen in concrete en meetbare handelingen
Term
Interne validiteit
Definition
Onderzoek heeft interne validiteit als de conclusies die getrokken worden over de oorsaak-gevolgrelaties tussen variabelen gerechtvaardigd zijn
Term
Externe validiteit
Definition
Externe validiteit verwijst naar de veralgemeenbaarheid van de onderzoeksresultaten buiten de gebruikte onderzoekssetting. Binnen welk bereik van condities blijft de conclusie gelden
Term
Veldexperiment
Definition
Onderzoekers proberen controle aan te brengen in een natuurlijke situatie en daarna bepaalde factoren te variëren om te zien hoe deze het gedrag beïnvloeden
Supporting users have an ad free experience!