Shared Flashcard Set

Details

Psychiatrie: HS 12 Suïcide
Schooljaar 2016-2017, UGent
21
Psychology
Not Applicable
01/18/2017

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
Wanneer spreekt men over een suïcidepoging in Europa?
Definition
- Opzettelijk
- Niet-fataal
- Niet habitueel gedrag (automutilatie is dit wel)
- Ongeacht suïcidale intentie
Term
Wat is een suïcidale ideatie?
Definition
Gedachten aan zelfmoord
Term
Wat is een suïcidaal proces?
Definition
Er is altijd sprake van een proces, een proces van de eerste gedachte aan zelfdoding tot de concrete plannen tot het uitvoeren.
Term
Wat is de epidemiolgie van suïcide?
Definition
- 75% zijn mannen
- 1000 per jaar
- 2e doodsoorzaak bij jongeren en de 1e bij volwassenen
- Pas vanaf leeftijd van 15 jaar
Term
Wat is de verklaring voor het feit dat in Vlaanderen meer suïcidale gedachten zijn dan in Nederland?
Definition
- Vlaamse jongeren meer risicofactoren
- Vlaamse jongeren minder beschermingsfactoren
- Vlaamse jongeren scoren hoger op negatieve levensgebeurtenissen, angst, hoger alcohol en drugsgebruik.
Term
Wat zijn beschermingsfactoren?
Definition
- Emotie-gerichte coping (is gelijk bij Vlamingen en Nederlanders)
- Probleem-gerichte coping (is veel minder bij Vlamingen en Nederlanders)
- Vlamingen communiceren minder over hun problemen met volwassenen
Term
Waar is suïcidaal gedrag het resultaat van?
Definition
- Permanent aanwezige factoren (kwetsbaarheid = traits)
- Tijdelijke factoren (state)
- Afwezigheid van beschermende factoren
Term
Waar bestaan traitfactoren uit?
Definition
- Neurobiologische (verstoring van het seretonerg transmissiesysteem, erfelijk, geen gen maar wel sprake van hyperactieve HPA-as)
- Psychologische (impulsiviteit stemmingsregulatie, pijninsensiviteit, overreactiviteit op negatieve sociale signalen, dichotoom denken, problemen met besluitvorming en hulpeloosheid (hulpeloosheid = cruciaal).
Term
Waar bestaan state factoren uit?
Definition
- Sociale factoren (gezinskenmerken, sociaal netwerk, traumatische/stressvolle factoren, maatschappelijke factoren)
- Psychiatrische factoren (depressie, middelmisbruik, eetstoornis, schizofrenie en PH stoornissen)
Term
Wat is het schema van suïcidaal gedrag?
Definition
1. Genetische factoren en vroegere levenservaringen
-> Traitfactoren
2. Kwetsbaarheid
-> State factoren
3. Stress factoren
-> Riscoverhogende en beschermingsfactoren
4. Suïcidaal gedrag
Term
Wat zijn dreigingen bij suïcide?
Definition
- Om zichzelf te verminken of doden.
- Het zoeken van methodes tot zelfmoord.
- Praten of schrijven over zelfmoord
Term
Wat zijn waarschuwingssignalen?
Definition
Zijn vaak tekenen van hopeloosheid naar de toekomst toe.

(Signalen betekenen niet altijd suïcidaliteit)
Term
Wat is het stappenplan van hulpverlening bij suïcide?
Definition
1. Eerste inventarisatie (klinische kenmerken en signalen)
2. Bevragen van suïcidaliteit
3. Risico-inschatting (hoe acuut is de dreiging
4. Na suïcidepoging (IPEO 1 en 2)
Term
Wat is de korte behandeling van suïcidaliteit?
Definition
- Farmacologisch (benzodiazepines en neuroleptica)
- Psychologisch (Non-suïcide contract, safetyplan)
- Sociaal (Supervisie, hospitalisatie en middelen verwijderen)
Term
Wat is de lange termijn behandeling van suïcidaliteit?
Definition
- Farmacologisch (antidepressiva, lithium, neuroleptica)
- Psychologisch (CGT, problem-solving therapie, dialectische gedragstherapie, toekomstgerichte training)
- Sociaal (betrekken van omgeving, aanpakken van sociale stressoren, systeemtherapie)
Term
Wat zijn de algemene principes van aanpak van suïcidaliteit?
Definition
- Contact maken (Hoop bieden en aanwezigheid hulpverlener > iemand die oplossing wil zoeken)
- Veiligheid (Informeren over de gevaarlijke middelen die aanwezig zijn)
- Continuïteit van zorg (Er is groot belang voor begeleiding als patiënten "onstlagen" worden. Patiënten geleidelijk terug naar buitenwereld. Safety plan opstellen.)
Term
Hoe kunnen we voorkomen dat iemand suïcidaal wordt?
Definition
UCI model
Term
Wat is het UCI model?
Definition
Prevalentie op 3 lagen:
- Universele prevalentie
- Selectieve prevalentie
- Geïnduceerde prevalentie
Term
Wat is universele prevalentie?
Definition
- Gericht naar algemene bevolking
- bijv. sensibileringscampagne omtrent mentale veerkracht
Term
Wat is selectieve preventie?
Definition
- Gericht naar populatiegroepen
- bijv. deskundigheidsbevordering bij huisartsen inzake herkenning en behandeling
Term
Wat is geïndiceerde preventie?
Definition
- Gericht naar personen die suïcidaal zijn
- bijv. goede opvang van suïcidepogers
Supporting users have an ad free experience!