Shared Flashcard Set

Details

PSMSV - predrok 8.6.15
vprašanja predrok (PSMSV)
40
Social Studies
Undergraduate 2
08/23/2015

Additional Social Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
Raziskave socialnega vedenja so pokazale, da ljudje bolj težijo k egoističnim kot kooperativnim strategijam interakcije
Definition
NE
Term
»Mind« oziroma refleksivno mišljenje predstavlja po Meadu refleksijo posameznika o odnosih med »Jazom« in »Onim« (»Ego« in »Id«)
Definition
NE
Term
Po Bierhoff in Klein dvom v potrebnost in zanesljivost dajanja pomoči deluje kot zaviralni dejavnik altruizma.
Definition
DA
Term
Raziskovalci so ugotovili, da je eden od izjemno močnih spodbujevalnih dejavnikov altruizma predpostavka o »pravično urejenem svetu«.
Definition
NE
Term
K. Lewin je uvedel nov metodološki pristop, imenovan akcijski eksperiment
Definition
DA
Term
Prednost akcijskega eksperimenta je v tem, da ga izvajamo v dobro nadzorovani laboratorijski situaciji in tako ne vpliva na spreminjanje socialnih odnosov v raziskovalni skupini.
Definition
NE
Term
Po Adlerju se lahko agresivnost manifestira tudi v sprevrženi obliki kot usmiljenje in dobrota
Definition
DA
Term
Znani primer »Kitty Genovese« je potrdil, da se človek v socialno nasičeni situaciji pogosteje odloča za tvegana altruistična dejanja
Definition
NE
Term
Ugotovitvi, da pri ocenah vedenja drugih oseb raje pripišemo vzroke za njihovo vedenje osebnostnim značilnostim kot okoliščinam, pravimo »osnovna napaka pripisovanja«.
Definition
DA
Term
Za Zygmunda Baumana je moralnost globlja od socialnih dogovorov, struktur dominacije ali kulture in je v bistvu »preddružbeni« fenomen.
Definition
DA
Term
S. Milgram je eksperimentalno preučeval učinek skupinskega pritiska na perceptivne sodbe.
Definition
NE

(Asch)
Term
Zimbardov eksperiment je pokazal, da človek v določenih socialnih situacijah prevzame t.i. agentsko vedenje, ki znižuje obseg avtonomnega presojanja.
Definition
NE
(Milgramov)
Term
Z izrazom zapornikova dilema socialna psihologija poimenuje posebne oblike socialne interakcije v institucijah zaprtega tipa.
Definition
NE
Term
Weber definira socialno moč kot razmerje, v katerem je verjetno, da bo ena stran vsilila svoje interese kljub nasprotovanju druge strani.
Definition
DA
Term
Referenčne skupine so socialne skupine, ki pomenijo osnovno orientacijo v družbeni stvarnosti ter so osnovni identifikacijski in modelni sistem za naša ravnanja.
Definition
DA
Term
Po Adornu je značilnost t.i. antidemokratski orientacije, da obeleži lastnosti specifičnih socialnih in drugih družbenih skupin (razredov, slojev etc.)
Definition
NE

(antisemitizem, etnocentrizem, konservativizem --> avtoritarna osebnost)
Term
Po Milgramu je t.i. primarna množica neko število posameznikov, ki so postavili isti objekt na mesto idealnega jaza in se torej medsebojno identificirajo.
Definition
NE

(po Freudu)
Term
Avtor socialnopsihološke teorije kognitivne neskladnosti oz. disonance med stališči je W. Wundt.
Definition
NE

(Festinger)
Term
Guliford je v raziskovanju strukture stališč prišel do spoznanja o petih osnovnih dimenzijah.
Definition
DA
Term
Kognitivne sheme so kognitivne organizacije znanja o določeni osebi, objektu, socialni situaciji.
Definition
DA
Term
W. Dilthey je koncept socialne moči razgrnil v delu Wirtschaft in Gesellschaft.
Definition
NE

(Weber)
Term
Socialna psihologija socialno moč definira kot izhodiščno simetrično interakcijski odnos.
Definition
NE

(kot izmenjavo soc. vplivov)
Term
Skinnerjev koncept psihologije predpostavlja pojmovanje socialne dejavnosti kot posledice človekovih vrojenih svojstev.
Definition
NE

(ne vrojenih)
Term
Muzafer Sherif predpostavlja, da je socialna primerjava osnova vsega socialnega vplivanja.
Definition
DA
Term
Alfred Adler je težnjo po moči pojasnjeval z nodkompenzacijo manjvrednostnega občutka.
Definition
DA
Term
Solomon Asch je avtor klasičnega socialnopsihološkega eksperimenta, v katerem je dokazoval, da na perceptivne sodbe vpliva konformno podrejanje socialnemu pritisku.
Definition
DA
Term
K izvedbi znanega Zimbardovega eksperimenta zaporniške situacije je vplivalo sojenje vojnemu zločincu Adolfu Eichmanu.
Definition
NE
Term
Milgram je pod vplivom dogodkov v zaporu Abu Graib spisal delo Luciferjev učinek.
Definition
NE

(Zimbardo)
Term
S. Freud je predpostavljal, da ko človek vstopi v množico pride do »socialne okužbe«.
Definition
NE (LeBon al pa McDougall)
Term
H. Kelley je proučeval spremenljivko toplo-hladno v prvem vtisu o osebah.
Definition
DA
Term
R. Dahl definira socialno moč kot sposobnost posameznika, da doseže, da drugi storijo nekaj, česar sicer ne bi storili.
Definition
DA
Term
Martin Hoffman dvomi v možnost popolnoma nesebične pomoči oz. altruizma.
Definition
NE

(sposoben na podl. empatije)
Term
Simbolno interakcionistična teorija predpostavlja, da so drugi ljudje pomembni za oblikovanje posameznikove samoidentifikacije.
Definition
DA
Term
Etolog Konrad Lorenz predpostavlja, da ima človek vrojeno inhibicijo agresivnosti do lastne vrste.
Definition
NE

(nima)
Term
William McDougall je v svojem delu Uvod v psihologijo predpostavljal, da se človek agresivnosti nauči z imitacijo vzornikov.
Definition
NE (on vrojeni goni; imitacija Bandura)
Term
Dollord in Miller sta na osnovi spoznanje eksperimenta z lutko Bobo pojasnjevala agresivno vedenje s pomočjo socialnega modeliranja
Definition
NE (Bandura)
Term
Freud je v sloviti študiji Avtoritarna osebnost uporabil tudi skalo političnega ekonomskega konzervartivizma (PEC).
Definition
NE

(Adorno)
Term
Pojem stereotipa je leta 1922 v svojem delu Public Opinion uvedel v socialno psihologijo W. Lippman.
Definition
DA
Term
Dollard, Doob in Miller so se v koncipiranju svoje frustracijske teorije agresivnosti sklicevali na pozno Freudovo tezo o gonu smrti (Thanatos).
Definition
NE

(thanatos zavračali; neg. čustvena stanja-napetost-agresija; sprejeli sicer nj. t. o izvoru agresivnosti v frustraciji zadovoljitve želja)
Term
Fenomen, ko pride do sprememb stereotipov zaradi pozitivnih medosebnih odnosov med člani različnih skupin, socialni psihologi imenujejo »hipoteza stika«.
Definition
DA
Supporting users have an ad free experience!