Shared Flashcard Set

Details

Prosjektledelse
flash
121
Management
Undergraduate 4
05/30/2013

Additional Management Flashcards

 


 

Cards

Term
Nevn de tre fasene i implementeringsperioden
Definition
Leverandørutvelgelsesfasen
Utviklingsfasen
Verifikasjons/testfase
Term
Nevn de tre fasene i operasjonsperioden
Definition
Deployeringsfasen
operasonsfasen(drift og vedlikehold)
avhendingsfase
Term
Et av elementene på hjulet (i grunnmodellen) heter Project status. Hva menes med dette?
Definition
Status handler om oversikt og sammenligning. Vi utfører en kontroll, bruker resultatene til å sammenligne der hvor vi er kommet med et forventet resultat. Man skal alltid kontrollere mot en forventning. Husk på at ingenting er bra eller dårlig før vi sammenligner. Oppsummert så skal vi få oversikt over hvor vi står i forhold til hvor vi skulle vært.
Term
Vi har diskutert teamwork gjennom en metode utarbeidet ved Cambridge. Hva heter metoden og hva kjennetegner den?
Definition
Metoden heter Belbinmetoden og den kjennetegnes av at man ser på en persons personlighet for å avgjøre hvilke roller som er mest passende til den personen. Dette gjør at vi utnytter ressursene beder. Det er altså ikke nok å vite noe om personens funksjonelle rolle.
Term
Hva er hovedfunksjonen i Grunnmodellen?
Definition
Fortelle oss hva vi skal gjøre. Oversikt, gjerne som en sjekkliste.
Term
Forklar hva som menes med opplagringen til akslingen. Communication, Teamwork og Organizational Commitment. Hvorfor er modellen bygget opp på en slik måte?
Definition
Opplagringen inneholder Kommunikasjon og Teamarbeid. "Et godt prosjekt (hjulet og akslingen) er avhengig av god kommunikasjon og godt samarbeid for å lykkes". Det hele står og faller på om man har støtte fra organisasjonen som eier prosjektet, dette visualiset av den nederste delen av figuren, nemlig; organisasjonens forpliktelse. De foregående setningene forklarer hvorfor modellen er bygget på denne måten.
Term

[image] 

Beskriv hva denne modellen brukes til, forklar samtidig ringene fra ytterst til innest. (mangler fasit)

Definition
Term

[image]

Kjernen består av fire deler, hvilke? (mangler fasit)

 

 

Definition
Term
TPM står for technical Performance Measurement, hva ligger i dette?
Definition
TPM handler om å finne ytelseskarakteristikker, i hovedsak kritiske. At en karakteristikk er kritisk, vil si at den kan påvirke andre prosesser enn de den er en del av. Eksempelvi om vi endrer på en pc'sprosessorhastighet vil det få påvirkninger utover bare denne prosessen. Det skapes mer varme osv. Dette gjør prosessorhastigheten kritisk. TPM omhandler måling og kontroll på disse. Om vi har kotroll på de kritisk karakteristikkene har vi en bedre sikkerhet for at vi har kontroll på hele prosjektet.
Term

 Under tema Risikostyring har vi diskutert FMECA - Failure Mode Effects & Criticality Analysis. 

Hva innebærer en FMECA analyse?

 

 

 

 

Definition

En FMECA analyse består egentlig av to analyser, en analyse av ulike feilmoduser, altså feil som kan skje. Dette kalles FMEA, failure mode effects analysis. I tillegg kommer en kritikalitetsanalyse CA criticality analysis. en krtitikalitetsanalyse inneholder statistiske modeller for beregning av sansynighet for at disse feilene oppstår, hvor kritiske der er osv. 

Når vi gjennomfører FMECA finnes det noen naturlige steg:

 

valg av rangering eller prioritering

 

identifisering av alle mulig feil

 

avgjøre hvilke feil som krever fjerninger, redundans eller økt pålitelighet

 

plan for implementering av korrektive tiltak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Term

[image]

Hva er det Maslows behovspyramide prøver å fortelle oss?

 

 

Definition

 

[image]

 

[image]

Term

[image]

Hvorfor er denne (Maslows behovspyramide) viktig for ledere?

 

 

Definition
Det er kjempeviktig for en leder å forstå sine ansattes behov og hvordan man generelt sett fungerer. Husk på at dette ikke er en fasit, men en forskers forståelse av hvordan dette henger sammen. Om en ansatt sliter på hjemmebane, enten med forholdet til sin parnter, eller økonomisk vil dette gjøre motivasjonen for arbeidsoppgavene mindre. Da må en leder se om det er noe han/hun kan bidra med i den sammenheng. F.eks. gi den ansatte fri resten av dagen for å kunne adressere sine egne behov og tenke gjennom det som skal til for å løse dette. Er problemet økonomisk kan man være behjelpelig med økonomisk rådgiving gjennom regnskapsavdeling eller lignende eller foreslå forskudd av lønn eller overtidsjobbing.
Term
Under verifikasjon snakker vi om designmarginverifikasjon. Hva menes med dette?
Definition
Dette handler enkel forklart om at man definerer en mengde marginer for hva systemet skal fungere under. Om man ser på tekniske spesifikasjoner for et produkt vil man se noen av disse. Pc'en skal fungere fra -10C til +40C. En del av disse vil du ikke finne der som f.eks. forventet levetid på en mobiltelefon, eller hvor mange ganger du kan miste den i gulvet før den blir ødelagt. Det finnes marginer for dette også. Hva skal systemet tåle av påvirkning.
Term
Er det noen sammenheng mellom designmarginverifikasjon og kvalifisering?
Definition
Selvsagt er det sammenheng her. En del av disse marginene må gjennom kvalifisering for å se om de klarer å holde seg innefor marginen.
Term

 

[image]

Denne modellen kan benyttes både for fase, periode og hele prosjekter. 

Hva er hovedpoenget med denne modellen og hvorfor tenker vi slik?

 

 

 

 

Definition

[image] 

For å spare tid og penger lar vi prosessene overlappe hverandre for bedre utnytting. De fleste starter tidlig, men har sine høydepunkt av intensitet på ulike tidspunkter. 

Term

[image]

En av prosessene i denne modellen mangler navn. Hvilken?

 

 

Definition

[image]

Kontrollprosessen mangler navn. Denne skiller seg også ut ved at den har tilnærmet jevnt nivå av aktivitet gjennom hele prosjektet, perioden eller fasen. 

 

 

Term
Hva er et konsept? (Mangler fasit)
Definition
Term
Når vi velger mellom flere konsepter bruker vi PUGH matrisen. Hvordan fungere denne? (Mangler fasit).
Definition
Term
Gjør greie for Teori X, Y, og Z som omhanlder miljø. (mangler fasit). Var 15% av eksamen 2012...
Definition
Term

[image]

MTTR står for mean time to repair. Hva betyr det når MTTR=0? (Mangler fasit).

 

 

 

Definition
Term

[image]

Forklar meningen med figuren.

 

 

Definition

Ikke alle tester blir brukt til verifikasjon. Ikke all verifikasjon blir utført ved testing. En del tester bli utført som utviklingstester som er uformelle interne tester. Verifikasjon kan utføres ved inspeksjon, analyse eller demonstrasjon i tillegg til test. Det området som overlapper viser de tester som bli utført for verifikasjon. 

 

Fint om man nevner de andre metodene for verifikasjon her. Demonstrasjon, analyse og inspeksjon.  

Term

[image]

Test er den primære testmetoden. Hvilke er de tre andre? (mangler fasit).

 

 

Definition
Term
Det finnes 6 adjektiv som beskriver forutsetninger for en god kravsbeskrivelse. Korrekt er en av dem. Hva er de 5 andre?
Definition

-Hensiktsmessig: mulig å implementere

-Nødvendig: bruker kjøper og andre interessenter

-Prioritert: noe er viktigere enn annet

-Utvetydig: er bare en mulig tolkning

-Verifiserbar: demonstrasjon inspeksjon og test

 

 

 

 

 

 

 

 

Term
Vi har diskutert 3 ulike organisasjonsformer. Beskriv de ulike og lag en tabell som viser sammenhengen og forskjellen mellom dem. (mangler fasit)
Definition
Term
Hva mener vi med kontekst? (mangler fasit)
Definition
Term
Hvorfor lager vi et kontekstdiagram? Tegn gjerne et eksempel (ikke hus!) (mangler fasit)
Definition
Term
Hva menes med muligheter inne prosjektledelse?
Definition
I prosjektsammenheng reprensenterer mulighet potensialet for å forbedre/øke verdien på prosjektresultatene.
Term
Hva menes med risiko innen prosjektledelse?
Definition

 Risiko er definert som å ta sjansen på skader, skadeverk eller tap. 

I prosjektledelse er risiko sjansen for at prosjektet ikke når de mål de har satt seg. 

 

 

 

 

Term
Hva står QFD for og hva brukes dette til? (mangler fasit)
Definition
Term
Hva er Tigerteam? (mangler fasit)
Definition
Term
Hva skiller Tigerteam fra Skunkworks? (mangler fasit)
Definition
Term
Hva er forskjellen på taktis og strategisk? (mangler fasit)
Definition
Term

[image]

Hvorfor blir modellen tykkere etter hvor langt ned man kommer?

 

 

Definition
Fordi vi avdekker mer informasjon etter hvert. Flere elementer jo lenger ned vi kommer.
Term

[image]

Hvordan defineres Lowest Configuration Item?

 

 

Definition
Lowest Configuration Item er det laveste nivå i hver tråd i en WBS. Dette nivået definerer vi selv ut fra hva vi ser på som en komponent. Om det er noe vi skal bruke fra en annen leverandør trenger vi ikke bryte dette ned så lenge det virker. Det vil da bli sett på som en LCI.
Term

[image]

Hva er hovedpoenget i venstre side av Vee, og hva kalles flytskjemaet som beskriver gangen her?

 

 

Definition

-Bryte ned systemet, lage WBS

-Finne alle bestanddeler

-Lage planer for Integrasjon, Verifikasjon og Testing

-Lage konsepter

-Spesifisere systemet

 

Flytskjemaet kalles DAR og står for Decomposition, Analysis & Resolution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Term

[image]

Hva er hovedpoenget i høyre side av Vee, og hva kalles flytskjemaet som beskriver gangen her?

 

 

Definition

 -Integrasjon, Verifikasjon og Test

-Bygging av systemet

Flytskjemaet kalles VAR og står for Verification, Analysis & Resolution.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Term

[image]

Fortell om kundens rolle på begge sider av denne figuren. 

 

 

Definition

På venstre side må kunden godkjenne konseptet før man får gå i gang med arbeidet. 

På høyre side må kunden være inkludert om det er snakk om endringer og avvik for å ta avgjørelsen om feilen kan være der, skal utbedre eller fjernes. 

 

 

Term

[image]

Hva representerer de vanrette pilene?

 

 

Definition
De vannrette pilene representerer planer for integrasjon verifikasjon og testing. Etter hvert som vi bryter systemet ned (WBS) lager vi planer for hvordan det skal bygges sammen (Integrasjon), testet internt (verifikasjon) og godkjennes av kunde (validering).
Term

[image]

Hva er hovedfunksjonen til Veemodellen?

 

 

Definition
Hovedfunksjonen til Veemodellen er å vise oss hvordan vi skal jobbe.
Term
Hva er forskjellen på funksjonelle og ikke-funksjonelle krav?
Definition

Funksjonelle krav beskriver en generell funksjon, noe som kan beskrive mange systemer. Ingen tallfesting, bare generell beskrivelse. 

Ikkefunksjonelle krav beskrievr en spesifikk funksjon, som beskriver bare vårt system. Inneholder tall og målbare verdier. 

 

 

Term
Hva er et stakeholderkrav?
Definition
Et stakeholderkrav er et krav som kommer direkte fra en aktiv stakeholder eller fra en passiv stakeholder dersom vi har vært proaktive og funnet ut hva denne passive vil ha.
Term
Nevn en metode for å gjøre om funksjonelle krav til ikkefunksjonelle krav.
Definition
QFD
Term

[image]

Forklar ringene og deres betydning, gjerne med eksempler på hvordan dette gjøres i praksis. 

 

 

Definition

 Enviroment: beskriver omfanget (scope) av denne løsningen. Er liten i sammenligning med den totale kunnskapen som finnes på et felt.

 

Lessons learned: Vi snakker her om erfaring, vår egen, bedriftens, og andre bedrifters erfaring. Vi lærer av våre og andres feil. 

 

Standards and Best Practice: Her omhandler vi standarder- meningen er at vår løsning må holde seg innenfor aktuelle standarder. Beste praksis vil si bedriftens standard måte å gjøre en ting på. Bedriftskulturen kan man kalle det. 

 

Business Case and User CONOPS: Business Case er noe vi har lært på skolen, lest i en artikkel, sett på TV, noe som kan være relevant som vi kan lære noe av. Vi kan gå tilbake og undersøke om dette var av interesse. User Conops, conops står for Consept of Operation og handler om å se for seg ulike scenario der systemet vårt er i bruk. Vi omtaler dette ofte som "en dag i livet til systemet". Gjennomføres praktisk ved bruk av sekvensdiagram eller storytelling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Term

 

[image]

Forklar kjernen ved å forklare alle ellementene under. (Mangler fasit)

 

 

 

[image]

Definition
Term
Beskriv og forklar forskjellene på Teori X, Teori Y og Teori Z.
Definition

Teori X:

Dette er det militæristiske miljø som er basert på antakelsen at den ansatte egentlig ikke liker å jobbe, og må bli tvunget til å følge ordrer. Et slikt miljø må starte på toppen av organisasjonen. Det er viktig å huske på at direkte ordrer også kan være feil. Teori X resulterer ofte i et forhold hvor leder og ansatte er motstandere - totalt upassende for de fleste prosjekter. 

 

Teori Y:

Antar at personer vil jobbe og kan jobbe selvstendig så lenge arbeidsmiljøet er tilpasset og det finnes et system for annerkjennelse (bonus, tittel, lønnsøkning).

 

Teori Z:

Refererer til det deltakende formatet som hadde sitt opphav i Japanske kvalitetssirkler. Senere utvidet med TQM. De typiske trekk ved Teori Z er at det er tett knyttede team som utvikler felles målsettninger som de forplikter seg til gjennom felles verdier og en enhetlig felles prosess.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Term
Hva står FMECA for?
Definition
Failure Mode Effect & Criticality Analysis.
Term
Hvordan gjennomføres FMECA?
Definition

-Valg av rangering eller prioritering

-Identifisering av alle mulig feil (så nært som mulig)

-Avgjøre hvilke feil som krever fjerning, redundans eller økt pålitelighet.

-Plan for implementering av korrektive tiltak

-Beregning av sannsyligheter og andre statistiske variabler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Term
Forklar uttrykket Systems Engineering
Definition
Systems Engineering er disiplinen som knytter sammenheng mellom krav, funksjon og løsning. Det omfatter kravsledelse, konseptutvelgelse, verifikasjon, testing, analyse, synlighet, kontroll, ledelse, lederskap osv.
Term
Forklar utrykket Stovepipes
Definition
Funksjonell oppdeling av mennesker.
Term
Forklar uttrykkene Taktisk og Strategisk
Definition

Taktikk er kortsiktige planer, vi må ha flere taktikker underveis i et prosjekt. 

Strategi er langsiktig plan, det vi skal nå til slutt. 

 

 

Term
Forklar uttrykkene Verifikasjon og Validering.
Definition

Verifikasjon handler om bekreftelse. I denne sammenheng er det snakk om en intern test vi gjør for å bekrefte at vi har laget delen i henhold til kundens krav.

 

Validering handler om gyldighet. Dette handler om at kunden får det produktet som han hadde sett for seg. Dette er med andre ord en ekstern kontroll. 

 

 

Term
Forklar uttrykket Lessons Learned
Definition
Vi snakker her om erfaring, vår egen, bedriftens og andre bedrifters erfaring. Vi lærer av våre og andres feil.
Term

[image]

Implementeringsperiodet inneholder 3 faser. Hvilke?

 

 

Definition

-Valg av leverandør

-Utvikling

-Verifikasjon

 

 

 

 

Term

[image]

Hva representerer kjernen på grunnmodellen?

 

 

Definition

Kjernen representerer de tre aspektene ved prosjektledelse, og de tre typene baseline vi har.

 

-Business

-Budget

-Technical.

 

 

 

 

 

 

Term

[image]

Forklar kort hva hjulet representerer. 

 

 

Definition
Hjulet representerer verktøykassen vår. Aktiviteter som er behovs- og tidsavhengige (tihi). Trigger av aktivitetene etter hvert som de er behov for.
Term

[image]

Et av elementene på hjulet er Project Visibility. Hva ligger i dette?

 

 

Definition
Synlighet handler om informasjon. Informasjon skal være tilgjengelig for de som har behov for det. Det er viktig at slik informasjon er korrekt og oppdatert om den skal ha noe reel verdi for noen. Ref. Ferdinand de Lessepes.
Term
Hva er forskjellene på Leadership (lederskap) og Management (ledelse)?
Definition

Lederskap:

Handler om å håndtere mennesker, forstå andre, utvise lederegenskaper. Motivasjon og inspirasjon er viktige stikkord. Etikk og å være et eksempel er andre viktige momenter. Vanskelig å lære om man ikke har de riktige egenskapene på forhånd. 

Ledelse:

Er mer administrativt, der vi har en rekke metoder og teknikker vi kan analytisk annvende når det kommer situasjoner vi må løse. Kan læres. 

 

 

 

 

 

 

Term

 

[image]

 

 

 

 Knytt sammenheng mellom Grunnmodellen og Veemodellen med en figur. 

Definition

[image]

 

 

Term
Hvordan går tiden gjennom Vee og Grunnmodellen?
Definition
Tiden løper horisontalt fra venstre mot høyre i begge modeller.
Term
Hva menes med Glance Management?
Definition
Glance Management vil si at en ekspert går gjennom produksjonslokalene og kaster et blikk på produksjonen. En ekspert kan gjenkjenne en del feil og mangler ved bare et blikk på situasjonen. Dette er en billig forsikring.
Term
Hva står MBWA og hva menes med det?
Definition

  Management By Walking Around. -En synlighetsteknikk. 

 

I praksis vil det si (obs stor far for svada red.anm):

 

 

Stopp og prat med gruppemedlemmer

Ta forskjellige ruter gjennom området hver gang

Ivareta åpenhet ved å svare på alle spørsmål som stilles og ved å informere formenn og ledere om hva du har observert. 

Vær forsiktig med umiddelbare løsninger.

Ikke ta autoritet fra de du har delegert den til. 

Vis at du stoler på de ansatte.

Ta en rundtur på fabrikken

Reis dit det skjer

Se og bli sett

Observere men ikke dirigere

Snakke med prosjektdeltakere

Verifiser status, få et glimt av detaljer og se etter "bevis" for fremdrift.

Bruk muligheten til teambuilding.

Vis interesse og spør hva folk jobbe rmed og hva de kunne tenke seg av utstyr for å bli mer effektive. 

Bekreft at gruppemedlemmene forstår sin del av prosessen/sin rolle i prosjektet. 

Bruk informasjonen du samler inn forsiktig men bestemt. Den kan brukes til å assistere ekstisterende ledelse med deres ledelsesprosess eller den kan brukes til å skifte ut ledelsen om de er lite effektive uten håp om forbedring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Term

[image]

Bildet over viser et IS. Hva er et IS?

 

 

Definition
Et IS er et InformasjonsSenter
Term

[image]

Hva brukes et informasjonssenter til? Gi gjerne et eksempel.

 

 

Definition

Alle synlighetssystemer bør inneholde et informasjonssenter -et dedikert område eller website som viser status på alle aktiviteter mot planen.

 

De som nyter mest fordel av et informasjonssenter er personer med ansvar eller interesse i tidsplaner(tihi) og budsjett.

 

Alle tjener på dette med bare å kaste et blikk på status slik at man til en hver tid ser hvordan man ligger an.

 

Et IS er også en måte å holde prosjektet mer synlig for stakeholders og andre som går glipp av, eller som ikke er inkludert i, møter. 

 

Et IS er et perfekt sted å holde revisjoner og møter for å enkelt kunne vise til status og avvik i forhold til planer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Term

[image]

Bildet over er et eksempel på en TPM. Hva står TPM for?

 

 

Definition
TPM står for Technical Performance Measurement
Term

[image]

Bildet oevr er et eksempel på en TPM. Hva er en TPM?

 

 

Definition

TPM blir brukt til å måle ytelseskarakteristikker.

 

TPM forklares enklest ved et eksempel:

-Nyutvikling av laptop

-Velger høyhastighets datachip -->høyere varme-->større vifte-->fysisk størrelse-->krav til strøm

-Slike påfølgende implikasjoner på grunn av endringer er vanlig i alle typer design.

 

-Prosjektgruppen må derfor definere de drivende tekniske parametere for systemet

 

 *Vekt

*Gjennomsnittlig strømforbruk

*Startstrøm

*Minnekapasitet

*Prosessorhastighet

*Fysisk størrelse osv...

Disse parameterene er Technical Performance Measures som brukes for status og for å administrere den tekniske utviklingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Term

[image]

Hva menes med figuren over? Forklar betydningen av Delegating, Supporting, Coaching og Directiing. 

 

 

Definition

-En god leder tilpasser lederstilen etter hvor moden en ansatt er. Med modenhet menes hvor godt personen kan jobben sin, erfaring og praksis. 

-Ønsket er å hjelpe uerfarne ansatte å komme til et nivå der en oppgave kan delegeres uten fare for at oppgaven ikke blir gjennomført riktig. 

 

-Først må man gi detaljerte beskriverlser og holde oversyn med arbeidet. (Directing)

-Deretter er det snakk om en forklaring av oppgavene og ansvaret (Coaching)

-Senere er man tilgjengelig om problemer oppstår (Supporting)

-Til slutt kan man trygt delegere oppgavene (Delegating)

 

Det er alltid vanskelig å vurdere en persons modenhet når det kommer til arbeidsopggavene. Spesielt når man som ny leder kommer inn i et prosjekt. 

-Det viktige her er å kunne tilpasse lederstilen etter behov. Man trenger ikke å bruke masse tid på å detaljstyr en ansatt som allerede er selvstendig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Term
Forklar hva som skjer i henholdsvis venstre og høyre side av Veemodellen. Prøv å forklare kort og presist.[image]
Definition

På venstre side har vi DAR, Decomposition, Analysis & Resolution. Her dekomponeres systemet ned til Lowest Configuration Item (LCI). Modellens mål er å fortelle oss noe om hvordan vi skal gjøre  jobben.

  

[image]

Vi ser ut fra DAR at kunden er aktivt med og godkjenner konseptene våre og man tvinger frem en form av Concurrent Engineering her. Et produkt av DAR er WBS. Planer for innkjøp, integrering og testing er klare. 

 

 

På høyre side av Vee har vi VAR: Her implementerer vi løsningen vår. Vi setter sammen delene og bygger systemet. Integrerer og tester i henhold til planene laget på venstre side. Kunden er også aktiv her, om det er uoverstemmelser med tanke på kundens krav. VAR presenteres som et flytdiagram på følgende måte:[image]

 

 

 

 

 

 

Term

Lag en skisse av Vee modellen og ullustrér følgende:

-Hvordan tiden går gjennom modellen.

-Hvordan Veemodellen kan relateres til Grunnmodellen med sine perioder og faser. 

 

 

 

 

Definition
[image]
Term
Vi vet at WBS består av to deler, nemlig PBS (Product Brakedown Structure) og WBS (Work Breakdown Structure). Hva er det som knytter PBS og WBS sammen?
Definition

[image]

Vi ser her at aktivitetene kommer ut fra PBS, men er en del av WBS. På dette grunnlag sier vi at det er aktivitetene som knytter PBS og WBS sammen. 

 

 

/card_images/810803.jpg

Term

[image] 

Med utgangspunkt i bildet, forklar hvordan du kommer frem til arbeidspakkene som trengs. Svar gjerne med en figur. (Hvordan fremkommer arbeidspakkene?)

Definition

Svaret her er en figur som ligner på denne:

(Se forelesning 11 slide 14, forelesning 06 slide 20 og forelesning 04 slide 38 red.anm.)

 

 

 

 

[image]

 

 

 

Term

[image]

Hva er det bildet prøver å vise oss? Fortell kort med dine egne ord hva poenget er.

 

 

Definition

Prinsippet om overlapp.

-Overlappe enkelte prosesser for å spare tid. 

-Utnytte personell bedre (multitasking)

-Spare tid og penger

-Unngå sekvensielle handlinger

-Noen prosesser varer bare i en kort periode

-Kontroll er kontinuerlig

-Kan brukes på både deler av prosjektet og hele livetiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Term
Forklar forskjellen på verifikasjon og validering innenfor konteksten prosjektledelse.
Definition
Verifikasjon benyttes i prosjektkontekst om egenkontroll. Vi verifiserer hverandres arbeid og måler det mot bestemte beslutningspunkter. Validering er ekstern kontroll. Når man verifiserer noe, så er det en bekreftelse, men når man validerer sjekker man gyldighet.
Term
Forklar uttrykket Scope
Definition
I denne konteksten betyr Scope omfang. Hva er det som innbefattes av prosjektet. Hva er det vi skal utrette. Hva er vårt ansvar og hva er ikke vårt ansvar.
Term
Forklar uttrykket Systems Engineering.
Definition
Systems Engineering: Prosessen med å håndtere krav, konseptutvalg, utvikling av arkitektur, kravsflyt, og sporbarhet, muligheter og risikostyring, systemintegrasjon, verifikasjon, validering og erfaringer. Sammenheng mellom krav, funksjon og løsning.
Term

Forklar uttrykket Stakeholder

 

Definition
En Stakeholder er en interessent. Ofte vil en stakeholder være en investor eller en oppfinner. Det kan være enkeltpersoner, men også bedrifter og stiftelser. Vi skiller mellmo aktive og passive stakeholders. Aktive har en aktiv rolle, dvs de kan påvirke prosjektet direkte. En passiv stakeholder er en stakeholder som vi bare må forholde oss til. Det kan f.eks. være en lov eller et regelverk. Et annet eksempel på en passiv stakeholder kan være en butikk som skal selge produktet vi lager.
Term
Forklar uttrykket system
Definition
Et system er en samling komponenter som samlet utfører en handling som ikke kan tilskrives noen av enkeltpersonene alene.
Term
Forklar uttrykket Lessons Learned.
Definition
Lessons Learned er det vi kan lære av våre og andres feil. Det er rett og slett en lærdom vi har fått på grunnlag av en tidligere erfaring.
Term

Hva kalles fasene i Studieperioden?

[image]

 

 

Definition

-Brukerkravsfasen

-Konsept definisjonsfasen

-System spesifikasjonsfasen

-Innkjøpsplanleggingsfasen

 

 

 

 

 

 

Term

 

Forklar hva dette bildet illustrerer

 

[image]

Definition

*Dette bildet handler egentlig om det å velge riktig konsept. Ved å dra nytte av prosjektets og prosjekdeltakernes erfaring, standarder og beste praksis samt lærdom fra andre prosjekter og det som kalles User CONOPS (Consept of Operation). Det vil si med enkle ord at vi skal se for oss hvordan vårt system skal virke. Vi refererer ofte til CONOPS som "en dag i systemets liv". 

 

*Ved hjelp av denne informasjonen kommer vi inn til det som kalles tradespace. Når vi er i Tradespace, gjør vi Tradeoffs, som igjen vil si at vi må gjerne velge bort noe f.eks. på grunn av to motstridende krav. Hvis noe skal være "ultralett vekt" og "billig" på samme tid må vi gjøre en trade-off og velge den som er viktigs for prosjektet. 

 

*Så ringene viser oss altså hvilken erfaring og informasjon vi må ha for å være sikker på at vi er i stand til å gjøre trade-off på en trygg og god måte. Da er vi sikker på at vi forstår konsekvensene av hva vi gjør. 

 

*Selve kjernen: 

Kjernen snakker om begrensninger og er delt i flere deler. 

Kvadratet som står parallellt med horisontalen er stakeholders begrensninger. 

Kvadratet som står 45 grader på dette er delt i to deler. Øverste del er Legacy (arv) eks. Golf II som er bassert på Golf. Nederste del er teknologibegrensninger. Kunden ønsker noe som ennå ikke lar seg produsere på en enkel måte pga. mangel på teknologi. 

 

*Inni selve diamanten kan man lage en mindre diamant som står for VDC (Value Driven Consept). Det konseptet som man har mulighet for å få solgt. Det ideelle vil no bli for dyrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Term
Forklar uttryket MTBF
Definition

Mean Time Between Failure

Gjennomsnittlig levetid for et produkt

 

 

Term
Vi har diskutert teamwork gjennom en metode utarbeidet ved Cambridge, hva heter metoden og hva kjennetegner den?
Definition
Belbin Metoden. Kjennetegnes ved at man analyserer personlighetene gjennom personlighetstester og setter sammen et balansert team på bakgrunn av dette. Det finnes 9 roller. 8 som avhenger av personlighet og 1 som er der som funksjon av sin kunnskap.
Term
Hva er forskjellen på ledelse og lederskap?
Definition
Lederskap skal inspirere og motivere, håndtere mennesker og er en egenskap man må ha. Lederskap de riktige tingene. Ledelse er å gjøre tingene riktig, kan læres er ikke en egenskap, men mest metoder og teknikker. "Lead from the left, manage from the right".
Term

[image]

Beksriv hva denne modellen brukes til, forklar samtidig Lessons Learned, Best Practise og User CONOPS. Bruk gjerne figur. 

 

 

Definition

Modellen brukes til å velge riktig konsept og de riktig valgene. Vi skal holde oss innenfor de fleste av ringene og begrensningene beskrevet i kjernen av modellen. Ringen gir oss den informasjonen vi trenger for å være i stand til å gjøre kloke valg og videre skjønne konsekvensene av valgene vi tar. I midten har vi tradespace. 

 

Lessons Learned

Våre egne eller anre i prosjektgruppens erfaringer. Vi unngår å gjøre fiel på nytt. Oftest feil vi har gjort, men husk at det også er viktig å dokumentere og ta vare på ting som går bra. 

 

Best Practise

Bedriftens prefererte metode. "Slik har vi alltid gjort det".

 

User CONOPS

Consept of Operation. Se for det systemet i bruk, gjerne ved sekvensdiagram. "En dag i livet til systemet". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Term

[image]

Kjernen består av 4 deler. Hvilke?

 

 

 

Definition
[image]
Term

[image]

Denne modellen omhandler kommunikasjon, hvordan fungerer den?

 

 

Definition
Man har fire elementer som inngår for å få en vellykket kommunikasjon: Deltakere, teknikker, miljø og språk. For å formidle gjennom disse elementene må man komme over ulike hinder som kan gjøres ved ulike multigjørere/teknikker. For hvert element har man ulike hinder, men også ulike teknikker for å overvinne dem.
Term

[image]

Gi eksempler på Participants, Techniques, Enviroment og Language

 

 

Definition

Participants

Deltakere, dette er de som deltar i kommunikasjon, altså den som kommuniserer og de som tar imot kommunikasjon. Eks. en skoleklasse og en lærer. 

 

Techniques

Ulike teknikker man benytter seg av for å formidle det man ønsker. Eks. snakke, skrive, synge, klappe, foredrag, skuespill, forelesning etc. 

 

Enviroment

Miljøet man befinner seg i. Kultur kan påvirke. Om det er negativ miljø i klassen vil kommunikasjonen bli vanskelig. 

 

Language

Språk. Ikke bare som i norks eller engelsk, men også hvordan man sier ting. Det er mulig å snakke norks slik at selv nordmenn sliter med å forstå hva man sier. Eks brukr av sjargong. Stovepipes (Funksjonell oppdeling av mennesker) er også et problem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Term

[image]

Hva er en facilitator?

 

 

Definition
En tilrettelegger. Kan være en person som legger til rette for et møte, skaffer lokale, bevertning osv. Men en facilitator kan også være en gjenstand, en plansje, en datamaskin eller pekestokk.
Term
Hva er de fundamentale 5 som omhandler gruppearbeid?
Definition

Felles mål

Annerkjenne at man er avhengig av hverandre og gjensidig respekt

Felles regler for god oppførsel

Delte goder

Team Spirit og energi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Term

[image] 

Grunnmodellen sier noe om hva som skal gjøres. Hva sier Veemodellen noe om?

Definition
Veemodellen sier noe om HVORDAN vi skal gjøre det.
Term

[image]

Hva assosierer du med System-->Subsystem-->Arkitektur?

 

 

Definition
System-->Subsystem-->Arkitektur =WBS
Term

[image]

Hva er Lowest Configuration Item?

 

 

Definition

LCI

Det laveste nivå i hvert ledd av en WBS. Dette er enkeltkomponentene. Vi bestemmer selv hva som skal bli det laveste nivå. Om vi trenger mer informasjon må vi gå lenger. Disse er utgangspunkt for aktiviteter.

 

 

Term

[image]

Hvorfor blir modellen tykkere jo lenger ned vi kommer?

 

 

Definition
Modellen blir tykkere etter hvor langt vi kommer ned for å vise at desto mer vi dekomponerer desto mer komplekst bli systemet. Antall enkeltkomponenter i et system kan bli ufattelig stort.
Term

[image]

Hva er resultatene av venstre side av modellen?

 

 

Definition

WBS

Arbeidspakker

Aktiviteter

Innkjøpsplan

Konsept

Spesifikasjoner/Datablad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Term

[image]

Høyre side omhandler Integrasjon, Verifikasjon og Validering. Beskriv de tre begrepene.

 

 

Definition

Integrasjon

Den suksessive kombinering av enkeltkomponenter til subsystemer som deretter blir satt sammen til større subsystemer og til slutt systemet. 

 

Verifikasjon

Handler om bekreftelse, i denne konteksten ofte en intern test. Har vi laget produktet riktig?

 

Validering

Gyldighetskontroll. Er kunden fornøyd? Har vi laget riktig produkt?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Term
Det finnes klassisk sett 5 metoder for integrasjon. Big Bang, Top-Down, Thread, Bottom-Up og Mixed. Forklar hva som menes med Big Bang og Bottom-Up. Bruk gjerne modell eller eksempel.
Definition

Big Bang

Simultanintegrasjon, at man starter med den første tingen man finner helt tilfeldig og bygger videre fra den. Dette vil fungere på svært små systemer. Eks. et puslespill med 6 brikker. 

 

Bottom-Up

Integrering fra LCI og oppover. Dette er den mest logiske av metodene for de som er hardwaremennesker. Man starter med de minste brikkene og bygger opp subsystemer og frem til det ferdige system. Puslespill med 4000 biter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Term
Hvordan er sammenhengen mellmo Veemodellen og Grunnmodellen? Og hvordan går tiden gjennom modellen?
Definition

[image]'

 

 

 

Term
Hva står vi igjen med øverst til høyre i Veemodellen?
Definition
Øverst til høyre står vi igjen med det ferdige systemet.
Term
TPM står for Techincal Performance Measurement. Hva ligger i dette? Forklar gjerne ved hjelp av et eksempel.
Definition
TPM handler om å måle ytelseskarakteristikker, ikke alle, men de som er viktigst. Det vil si de som påvirker flest eller som er av stor viktighet for prosjektet. Innen romfart er vekt en slik parameter som påvirker svært mange andre faktorer. Det er kritisk å holde kontroll på vekten slik at man ikke endrer på drivstofforbruk, reiselengde, antall timer med oksygen osv.
Term

[image]

Hva er meningen med modellen?

 

 

Definition
Meningen med modellen er å kunne lede mennesker på det nivået som de behøver lederskap. Det handler om å kjenne sine ansatte. Hva trengde de enkelt av hjelp og hvor trenge rman ikke hjelp. Det er viktig å gi oppløring der det trengs og å delegere når personen er klar for det. Unngå micromanagement på en allerede selvstendig ansatt.
Term

[image]

Forklar hva som ligger i Directing, Coaching, Supporting og Delegating. 

 

 

 

Definition

Directing

Forklaring av oppgavene, opplæring. Samtidig som man følger med og kontrollerer at ting blir gjort riktig. Man blir som en regisør. 

 

Coahing

Forklaring av oppgaven og ansvaret. Hjelpe om nødvendig.

 

Support

Gi oppgave og være tilgjengelig når det trengs. 

 

Delegating

Man kan trygt gi ansvaret for en oppgave til en person på dett nivået. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Term

[image]

Hva er det Maslow's behovspyramide prøver å fortelle oss?

 

 

Definition

Modellen viser oss Maslows forståelse av de menneskelige behov, som han har beskrevet i ulike klasser. Nederst finner vi grunnbehov, og oppover i pyramiden kommer mer og mer velstandsbehov og selvrealiseringsbehov. 

 

Term

[image]

Hvorfor er denne (Maslows behovspyramide) viktig for ledere?

 

 

Definition
Dette er viktig for ledere slik at mankjenner litt til hvordan menneske rklasiske sett fungerer. Om man sliter med et behov på et lavt stadium vil det bli vanskelig å utføre jobben sin på en god måte. F.eks. om man har mistet en venn, et familiemedlem, eller man har økonomiske problemer. Det er alltid neste nivå som motiverer oss, og da må vi gi annerkjennelse også på riktig nivår til hver ansatt. Dette gjelder også ledelse, en leder som ikke har fått sine behov oppfylt vil være mindre i stand til  å la bedriften komme fremfor sin egne behov.
Term
Hva ligger i sertifisering?
Definition

Sertifisering

Prestere i henhold til en standard og innenfor gitt krav og rammer. Samt få en dokumentasjon av dette, av en upartiks tredjepart. Eks DNV, biltilsynet, NVE osv. 

 

 

 

 

 

 

 

Term
Man kan sertifisere personer men også _______ og _____
Definition
---Men også prosesser og produkter.
Term
Under verifikasjon snakker vi om designmarginverifikasjon. Hva ligger i dette begrepet?
Definition
Dette handler om at et produkt skal være godkjent innenfor en margin. Det står ofte på produkter at de bør brukes innenfor et angitt temperaturområde. "Datamaskinen bør ikke utsettes for temperaturer kaldere enn -20 grader celsius og ikke varmere enn +50 grader celsius. Dette er da marginen der produktet skal være godkjent innenfor. En mobil tåler et fall fra 1,5 meter men ikke et fall fra 6 meter. Nettopp på grunn av designmargin.
Term

[image]

Forklar hvordan prinsippet bak kontrollsløyfen fungerer. Knytt gjerne noen assosiasjoner til svaret ditt og om mulig bruk visualisering. 

 

 

Definition

Kontrollsløyfen blir lukket av korrigeringstiltak. Det er feedback som gjør at dette går an. Man tar opp en status, sammenligner med en forventning/plan som beskriver dette. Om noe er utenfor marginene må man korrigere for dette, enten ved å endre på design, testmetode eller ved å snakke med kunden om å få endret kravet. Samme prinsipp som beskrevet i reguleringsteknikk. Man trenger feedback i systemet for å kunne ha automatisk kontroll. Termostat på en ovn er et eksempel på dette. Cruise kontroll i bil er et annet. 

Man korrigerer altså til man får det ønskede resultat. 

 

 

Term

[image]

Bildet over viser en fremstilling av en organisasjonsform. Hvilken? Og hvordan fungerer denne?

 

 

Definition

Denne fungerer ved at de ansatte er delt opp etter fagdisiplin(funksjon). Her har de ulike funksjonelle lederne et felles ansvar for ledelse i prosjektet. Her kan det bli uklar kundekommunikasjon, i og med at ingen enkeltperson har oversikt over hele prosjektet. Samhold mellom prosjektdeltakerne vil selvsagt også bli påvirket. Vanskelig for deltakerne å se helheten i prosjektet. De ulike funksjonene snakker godt sammen, men hvordan blir dette på tvers av disipliner? 

Eks. Prøv å forklare en maskinmann at problemet ligger i hysteresetapet i viklingene og tilsvarer kvadratroten av magnetisk flux gitt i Weber. 

 

 

Term
Vi har flere typer organisasjonsformer. Hvilke? Forklar hvordan disse fungerer. Bruk gjenre figur eller tabell.
Definition

Vi har i tillegg organisasjon med prosjektfokus, der man setter sammen de personer vi trenger. 

I tillegg finnes det matriseorganisasjon, som kan deles i svak, balansert og sterk. Se forelesning 1 for detaljer. 

 

 

Term

[image]

Forklar meningen med modellen over. 

 

 

Definition

[image]

Hovedpoenget her er overlapping av faser for å spare tid og penger. Det er viktig å merke seg at kontrollfasen går gjennom hele prosessen. Legg også merke til at å forlenge gjennomføringsdelen vil skape store kostnadsoevrskridelser. 

 

 

Term

[image]

Forklar ringene og deres betydning, gjerne med eksempler på hvordan dette gjøres i praksis. 

 

 

Definition

Denne modellen er i hovedsak brukt for å velge konsept. Se for dere at vi starter med alle muligheter, disse blir filtrert gjennom de ulike ringer og firkanter. Vi vil da sitte igjen med den løsningen som tilfredsstiller alle krav. 

 

Enviroment

Samlet kunnskap i verden om et felt. 

 

Lessons Learned

 Våre erfaringer og bedriftens erfaringer. Dokumentert og tatt i bruk for å ikke gjenta samme feil flere ganger. 

 

Standards & Best Practices

Vi må holde oss innenfor alle relevante standarder og bedriftens beste praksis. Beste praksis vil si bedriftens prefererte metode. 

 

Business Case & User CONOPS

Vi må også lære av andres erfaringer gjennom å studere ulike Business Case og vi må se for oss systemet i bruk gjennom CONOPS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Term

[image]

Forklar kjernen med forklaring av alle elementer som inngår her.

 

 

Definition
Når det gjelder kjernen begynner vi med firkanten, som står for stakeholders begrensninger. Den øverste trekanten står for Legacy (arv), som vil si at vi tar utgangspunkt i et eksisterende system. Man starter ikke på nytt når man skal designe iPad2, man ser på iPad 1 og gjør endringer til det bedre. Den nederste trekanten står for teknologiske begrensninger. Denne sier noe om at man kan ha idé som presser grensen for hvilken teknologi som er tilgjengelig. Dette har også med mulighet og risiko og gjøre. Når vi så holder oss innenfor alle disse ringer og firkanter kommer vi inn i The Trade Space, der det ideelle konseptet befinner seg. Det ideelle konseptet vil i de fleste tilfeller bli for dyrt å gjennomføre, slik at inne i Trade Space ligger en tilsvarende figur som kjernen, bare mindre som tilsvarer VDC - Value Driven Concepts. Dette er den ideelle løsning minus noen kostnadsbegrensende endringer.
Term

[image]

Hva menes med Participants, Techniques, Enviroment og Language i denne modellen? Bruk gjerne eksempler her. 

 

 

Definition

Participants

Det er den eller de som utfører kommunikasjonen.

 

Teknikker

Det finnes mange teknikker for å gjennomføre kommunikasjon. Her nevnes prating, skriving, lesning, kroppspråk, tegn, lytting, tegning osv.

 

Enviroment

Dette har med miljøet man skal utfør kommunikasjonen i. Man snakker forkjellig til forskjellige personer. I forskjellige kulturer må man avpasse eksempler og detaljer alt ettersom hvem man snakker til. 

 

Language

Her kommer selvsagt selve språkvalget inn, men ikke bar engelsk og norsk osv. Det er også snakk om å unngå sjargong og legge til rette for kommunikasjon ved å passe på å ha et felles språk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Term

[image]

Hva er en facilitator (tilrettelegger) og hva er dens funksjon?

 

 

Definition
En Facilitator er en person, tjeneste eller en gjenstand som legger til rette for kommunikasjon. Dens funksjon er å bedre kommunikasjonen, f.eks. ved å bedre lesbarhet med prosjektor, bruke fjernkontroll i undervisningen. Det kan også være en person som er tolk i en sal med ledere fra mange forskjellige land.
Term
Vi ser barrierene Stovepipes og Jargon - forklar hva som menes med disse.
Definition

Stovepipes handler om funksjonell oppdeling av mennesker, det er ikke alltid lett å snakke på tvers av fagdisiplin. 

Jargon er sjargong, teknisk prat. "Husk å ta FAT på BOP, slik at PM ikke impliserer SE for gjennomgang av PDR.

 

 

Term
Forklar uttrykket Systems Engineering.
Definition
Systems Engineering er disiplinen som knytter sammenheng mellom krav, funksjon og løsning. Det omfatter kravsledelse, konseptutvelgelse, verifikasjon, testing, analyse, synlighet, kontroll, ledelse, lederskap osv.
Term
Forklar uttrykket Concurrent Engineering.
Definition
Concurrent Engineernig er medvirkende engineering. Det vil si at brukerne er med i utviklingen av et produkt slik at løsingen blir best mulig.
Term
Forklar uttrykket Grensesnitt.
Definition
Et grensesnitt er overgangen fra ditt system til omverdenen. Det er alltid viktig å holde styr på grensesnittene. Et grensesnitt på en PC kan f.eks. være USB inngangen eller VGA utgangen.
Term
Forklar uttrykket Stakeholder.
Definition
En stakeholder er en kunde eller en interessent. I store trekk kan vi si at det er noen som har noe å vinne eller tape på et prosjekt. Det er de som er i posisjon til å direkte stille krav til prosjektet. Man deler disse opp i to typer, aktive og passive stakeholders. Aktive er de som direkte stiller krav og Passive er de som man gjør lurt i å forholde seg til. F.eks. en butikk som skal forhandle produktet.
Term
Hvilke deler består Veemodellen av?
Definition
VAR og DAR
Term
Hva forteller Grunnmodellen oss, og hva forteller Veemodellen vår?
Definition
Grunnmodellen forteller oss HVA vi skal gjøre, mens Veemodellen forteller HVORDAN.
Supporting users have an ad free experience!