Shared Flashcard Set

Details

Property Law
דיני קניין
113
Law
Graduate
02/26/2011

Additional Law Flashcards

 


 

Cards

Term
מהי זכות רכושית ומהי זכות אישית
Definition

זכות רכושית - זכות שניתנת להערכה כספית, לדוגמא זכות בעלות במכונית

זכות אישית - זכות שלא ניתנת להערכה כספית. לדוגמא, הזכות לשם טוב

Term

מה ההבדל בין זכות

in rem

לזכות 

in personam

Definition

in rem

זכות שטובה כלפי כולא עלמא

in personam

זכות כלפי חייב מוגדר

Term
כיצד נגדיר זכות קניין
Definition

זכות קניינית 

in rem+ רכושית

Term
תן שתי דוגמאות למשמעות מהותה של זכות הקניין
Definition

זכות עקיבה:למעשה בתקנת שוק הקניין הולך עם הנכס וניתן לעקוב אחריו ולדרוש אותו

עבירות הזכות: אם הוקנתה זכות בקניין היא עוברת גם לרוכש הבא של קניין באופן אוטומטי

Term
איפה נקבע החזקה שבעסקת מכר מועברת זכות נקייה
Definition
בס'18 לחוק המכר
Term
מה מאפיין את רשימת זכויות הקניין בישראל, איזה מחסור יש לדוגמא
Definition
רשימת זכויות סגורה, זכות שאין לדוגמא היא בעלות זמנית שיכולה להיות מוסדרת רק באופן חוזי ולא קנייני
Term
מה נותנת זכות קניין במקרה של פשיטת רגל
Definition
זכות קניין, בניגוד לזכות חוזית, נותנת עדיפות על פני שאר הנושים לבעל זכות הקניין בנכס
Term
איפה נקבע שעסקה טעונה רישום, מה דינה של עסקה שלא הגיעה לרישום
Definition
ס' 7 בחוק המקרקעין קובע שהקודם בזמן הוא זה שמקבל את הקניין
Term
במצב שבו לשני קונים התחייבות בלבד לקניין מי זוכה בו, לפי איזה סעיף
Definition
ס' 9 לחוק המקרקעין קובע שהקודם בזמן הוא זה שמקבל את הקניין
Term
מה נקבע בהלכת ורטהיימר בנוגע לקדימות במצב של שתי התחייביות
Definition
דעת הרוב של השופט ברק קבעה שאין לשקול שיקולי צדק לאכיפת החוזה בהפעלת סעיף 9 שכן אז ירוקן ממשמעות. דעת המיעוט של השופט כהן קבעה שיש מקום להחיל שיקולי צדק לאכיפת חוזה אבל רק ביחס לשני הצדדים ולא ביחס לצד ג'. באופן עקיף אפשר להתחשב בנזקי צד ג' ע"י הנזק שהוא יתבע מצד א
Term
כיצד מכרסמת הלכת אירנשטיין בהלכת ורטהיימר
Definition
הלכת אירנשטיין קובעת שאמנם עדין לא נתחשב בנזק לקונה השני במסגרת שיקולי הצדק אבל אשם של הקונה הראשון, תוך חוסר מודעות של המוכר, עשוי להוביל לאי אכיפת החוזה הראשון מטעמי צדק ואכיפת העסקה השנייה דווקא
Term
מהו הרציונאל בבסיס סעיף 9 לחוק המקרקעין
Definition
אפשר לראות את סעיף 9 ככלל לפיו חוזים יש לקיים. רצוי לתת תמריץ שלילי מפני הפרה אסטרטגית של חוזים
Term
מהן שלושת התגובות ביחס לטענה שסעיף 9 סותר את עקרון ההפרה היעילה, תן תגובת נגד לתגובה הראשונה
Definition

א.השאלה היא מי צריך להרוויח ולא אם ירוויח, לעסקה היעילה נגיע בכל מקרה ע"י מכירה של הקונה הראשון את הנכס לקונה השני 

נגד-אם למוכר יכולת טובה יותר לאתר הפרות יעילות מאשר לקונה לא יהיו לו תמריצים לעשות זאת ובנוסף יש מצב בהם הקונה השני לא יוכל לבצע את העסקה היעילה

ב.טענת פרופ' פרידמן, לא ברור שיותר זול לדרוש שתהיה עסקה אחת שתביא לשרשרת תביעות לפיצויים חוזייים במקום שתי עסקאות, עסקת שחרור ועסקה יעילה

ג.עקרון הוודאות נשמר בזכות סעיף 9 וזה חשוב לטווח הארוך

Term
מה קובע סעיף 12 לחוק המטלטלין. מדוע קשה להגיע למצב זה
Definition
ס' 12 לחוק המטלטלין קובע הסדר זהה לסעיף 9 לחוק המקרקעין בנוגע לשתי התחייבויות סותרות, במטלטלין יותר קשה להגיע למצב הזה כי בדרך כלל אין התחיייבות בלי העברת בעלות
Term
אם הרישום הסתיים לקונה א ולקונה ב התחייבות מה דינו
Definition
זה מחוץ לסעיף 9 יש פה בעצם הפרה חוזית של החוזה מול ב' ויעמדו לו תרופות חוזיות. יש לציין שאין פגם חוזי בהתחייבות השניה, מותר להתחייב למכור מה שאין תוך התחייבות להגשים את ההתחייבות
Term
מה קובע הסיפא של סעיף 9 ביחס לעסקה ב שנרשמה בזמן שיש התחייבות ל-א
Definition
אם עסקה ב' נעשתה בתום לב שנמשך עד לרישום ובתמורה אז ב' לוקח
Term
מהם שני השיקולים בבסיס סעיף 9 סיפא
Definition

הכללה לגבי ההסתמכות:ישנה הנחה שקונה ב' שרשם את העסקה הסתמך יותר. זה לא תמיד נכון

מזעור תקופת זמן הסיכון:מניחים שקונה ב' תם לב ורוצים לתמרץ אותו לצמצם את הזמן המסוכן בין התחייבות לרישום

Term
מהם שני המצבים שבהם נתייחס לקונה ב' כחסר תום לב
Definition

עצימת עיניים:מספיק שחשד שישנה בעיה בשביל שיחשב כחסר תום לב

אי בדיקת הנכס:חוסר קיום בדיקות שסביר שהיה צריך לבצע בנכס יחס לחוסר תום לב

Term
מהם שני מצבי תקנת השוק שיכולים ליצור מצב של שתי עסקאות שהעבירו בעלות
Definition

ס' 34 לחוק המכר:נכס נד שנמכר ע"י סוחר במהלך העסקים הרגיל יקבל בעלות גם אם הבעלות אחרת

ס' 10 לחוק המקרקעין: מעודדים הסתמכות על המרשם. "מי שרכש זכות במקרקעין מוסדרים בתמורה והסתמכך בתו"ל על הרישום, זכותו יפה אף אם הרישום לא היה נכון

Term
מהם שלושת סוגי המקרקעין הקיימים בישראל
Definition

מקרקעין לא רשומים: כמעט ואין, לא הגיעו לרישום במרשם

מקרקעין רשומים אך לא מוסדרים:טרם עברו תהליך הסדר, כ4% מהקרקעות

מקרקעין רשומים ומוסדרים: 96% מהמקרקעין, עברו תהליך הסדר

Term
כיצד צומצמה בהלכת ביקסר דרישת הכתב
Definition
דרישת הכתב צומצמה הן ע"י השלמות נדיבות והן ע"י פירוש מצמצם של הביטוי זכות במקרקעין כך התחייבות להעביר זכות חוזית ולא את הקניין עצמו אינה עסקה במקרקעין (התחייב להעביר את הזכות לה הוא יזכה מעמידר). הבחנה בין התחייבות להעביר קניין בעתיד לבין התחייבות להעביר זכות חוזית במקרקעין
Term
מהם שני הנימוקים של השופטת בן פורת בפרשת רייזמן לכך שזכות הקדימה היא זכות קניין
Definition

נימוק טכני: זכות הקדימה נמצאת בחוק המקרקעין ליד זכויות קניין

נימוק מדיניות: הזכות תהיה אפקטיבית רק אם תוכל לעמוד מול צדדים שלישיים

Term
מהו הנימוק של השופטת נתניהו בפרשרת רייזמן לכך שאין צורך להכריע בשאלת הקנייניות של זכות הקדימה? כיצד מבקרת דל"ז את הנימוק
Definition
סעיף 101 אפשרי לקריאה בלי הכרעה בנוגע לאופי הזכות מאחר ואין קשר הכרחי בין קנייניות לעבירות. להוכחה נתניהו מתבססת על פס"ד הקר נ' ברש, שהתייחס לזכות השכירות. לטענת דל"ז הטעות של נתניהו היא שהיא מבלבלת בין שני סוגי עבירות, העברת הנאה בהקר והעברת חובה ברייזמן. אם אפשר להמחות חוב בלי הסכמת החייב החדש ולכן אם זה לא זכות קניין זה לא עביר
Term
 מהם שלושת הנקודות העולות מפס"ד רייזמן
Definition

א.בבחינת שאלת הקנייניות יש לבחון את עבירות הזכות לפי בדיקה של מה שעובר. זכות הנאה ניתנת להעברה לגבי כל זכות רכושית לעומת חובה הכובלת את מקבל הקניין וזו אפשרית רק אם מדובר בזכות קניין

ב.בירושה מתבצעת העברה מלאה של זכויות חובות לעזבון לפיכך גם מבלי להחליט באופן סופי האם זכות קדימה היא קניינית היא מועברת בירושה

ג.לא ברור האם זכות קדימה מהדין היא קניינית בגלל דרכי ההנמקה השונים של השופטים

Term
מה הבעיה הבסיסית בפס"ד רייזמן
Definition
בכלל לא ברור שיש לבני הזוג זכות קדימה מאחר ויתכן ויש להם חכירה משותפת ולא בעלות משותפת ויכול להיות שהדירה רשומה רק בשיכון עובדים ולא בטאבו ואז אין שום זכות קניין
Term
מה נקבע בפס"ד רומנו
Definition
בפס"ד רומנו נקבע שדיירות מוגנת אינה זכות קניין ולכן אינה טעונה מסמך בכתב
Term
מה שני הנימוקים בפס"ד רומנו ומה הביקורת כלפיהם, איזה ביקורת מדיניות יש על פסק הדין
Definition

א. דיירות מוגעת היא זכות מכוח הדין ולכן אינה זכות קניין. ביקורת:אין קשר בין השאלה האם זכות נוצאת ע"פ דין לבין היותה זכות קניין. בנוסף אפשר לראות בה גם הסכמית ולא רק מכוח הדין

ב.תוכן הזכות שלילי: רק חסיון מפני פינוי ולא תכונה פוזיטיבית. ביקורת:גם זו לא תכונה שמזהה

קנייניות, אולי אפילו להפך לפעמים זה כן מזהה

ג.לא הגיוני ששכיות ל-6 שנים דורשת מסמך בכתב ודיירות מוגנת לא

Term
מה נקבע בפס"ד מנדלבאום ביחס לפיצוי הפקעה על דיירות מוגנת? כיצד זה משפיע על רומנו
Definition
בפרשת מנדלבאום נקבע שצריך לבחון זכות קניין במובן הרחב ואת זה בוחנים לפי הערך הכלכלי, אם הוא רב זה זכות קניין. אחרי מנדלבאום קשה להגיע לתוצאה של רומנו
Term
בבחינת המאפיינים הנכונים של דיירות מוגנת האם היא זכות קניין
Definition
בגדול היא יותר קרובה לקניין, יש בה אלמנט מסוים של הגנה מפני צד ג, היא כן רכושית אבל באופן מוגבל. האופי המעורב של דיירות מוגנת הוא שאפשר לבית המשפט גמישות להגיע לתוצאות שנראות לו צודקות
Term
מה נקבע בפרשת נאמן לפני חקיקת חוק המקרקעין
Definition
נקבע שהתחייבות משמעותה זכות שביושר לפי הפסיקה האנגלית, מקנה מעמד מעין קנייני:כובלת צדדים שלישיים (למעט השלמת עסקה בתמורה ותו"ל), גוברת על נושה המטיל עיקול בנכס ומקנה זכות לפיצויים בגין ההפקעה
Term
באיזה סעיף מבוטלת הזכות שביושר
Definition
סעיף 161 לחוק המקרקעין שקובע שאין זכות במקרקעין אלא לפי חוק זה
Term
מה קובעת הלכת בוקר
Definition
הלכת בוקר קובעת שמה שהיה פעם זכות שביושר עכשיו הוא זכות חוזית רגילה ולכן אין זכות קניינית בהתחייבות
Term
כיצד הציע פרופסור וייסמן להתמודד אחרת עם הסיטואציה
Definition
לראות בסעיף 9 לחוק המקרקעין כיוצר מעמד להתחייבות וליצור ע"י זה זכות שביושר "תוצרת הארץ"
Term
מה קובעת הלכת אהרונוב
Definition
הכלת אהרונוב קובעת שבעל התחייבות קודמת גובר על נושה כללי. הנימוק הוא בהתבסס על סעיף 9 לחוק המקרקעין וסעיף 12 לחוק המטלטלין בקל וחומר
Term
מהן שתי בעיות שעולות בפס"ד אהרונוב
Definition

א.יתכן ולפעמים נראה בבעל הזכות כפועל שלא בתום לב ואז לא תעמוד לו הזכות שביושר

ב.ס'14(ב) לחוק המקרקעין נראה מיותר שכן עוסק בהגנה שנותנת הערת אזהרה. חלק מהשופטים אומרים שהסעיף לא יותר כי הוא עדין יהיה רלוונטי בפשיטת רגל ולא בעיקול, אולי אפשר לטעון שלא לרשום ה"א זה חתו"ל. יכול להיות שהסעיף כן מיותר

Term
למה גם אחרי הלכת אהרונוב עדיפה הערת אזהרה
Definition
הכלת אהרונוב מבטיחה את מעמדו של בעל התחייבות אל מול נושה מעקל אבל לא כלפי עסקה מתחרה למשל
Term
האם הלכת אהרונוב תחול במצב של פשיטת רגל או פרוק? אין תשובה מוחלטת בפסיקה. מנה נימוק אחד בעד ושני נימוקים נגד
Definition

בעד:מבחינה משפטית אין הבדל בין נושה אחד לכמה נושים ואם יש זכות מהותית היא טובה גם מול נושים רבים. זוהי הרחבה טבעית ומתבקשת

נגד:נימוק טכני-ס'9 לחוק המקרקעין עוסק בעסקאות סותרות ולא במקרים של פשיטת רגל אבל על פניו הנימוק הזה היה רלוונטי גם ביחס להלכת אהרונוב עצמה; נימוק מהותי-מדובר בפגיעה בנושים רבים. חלקם, בניגוד לאהרונוב, יכולים להיות נושאים לא רצוניים (כמו נושי נזיקין). אפשר לטעון שהלכת אהרונוב תתן דווקא כוח לנושים חזקים כמו בנקים שממילא יכלו לקחת בטוחות

Term
מה נקבע בפס"ד כספי כיצד זה מתקשר לעתיד הלכת אהרונוב בפשיטת רגל
Definition
השופטת שטרסברג כהן קובעת שניתנת התחייבות לקניין היא שיפור של המצב בעת פשיטת רגל ולכן מדובר בהעדפת מרמה. מקובל לראות בכך הנחה שהלכת אהרונוב לא תחול במקרים כאלה
Term
מה שני הנימוקים של השופטת אלשיך בפס"ד בילו בבימה"ש המחוזי בנוגע להחלת הלכת אהרונוב בפשיטת רגל
Definition

א. פס"ד כספי כשנקרא בהתאם לשאלה הקודמת

ב. אין הבדל בניתוח בין נושה אחד למספר נושים. עם זאת, מודגש ששילמו את כל מחיר הדירה וזה לא דרישה באהרונוב. דווקא לנושים עדיף ההפך, כי אז יוכלו לעקל את התשלום על הנכס

Term
מהם שני התנאים לשם רישום הערת אזהרה
Definition

א. צריך להציג מסמך בכתב מאחר ומדובר בעסקה במקרקעין

ב. צריך להוכיח שהמתחייב עצמו הוא בעל הקניין

Term
מהם שתי יתרונות שיהיו לרישום הערת אזהרה על פני הסתמכות על הלכת אהרונוב במצב של פשיטת רגל
Definition

א. יש בנושא רק ראשית פסיקה ולא ברור שהלכת אהרנוב תכחול בפירוק בכל מקרה

ב. גם באהרונוב היו שופטים ששמו כוכבית והזהירו שבחתו"ל יתכן ולא יוכלו להסתמך על ההלכה

Term
בהתחייבות להעביר בעלות ללא רישום ה"א מול התחייבות להשכירה בשכירות קצרה מה יקרה
Definition
לפי סעיף 9 לחוק המקרקעין הקונה הראשון יהיה כפוף לשכירות בתנאי שהשוכר כבר מחזיק בדירה, כלומר העסקה הושלמה והגיע לכך בתמורה ובתום לב
Term
בהתחייבות להעביר בעלות עם רישום ה"א מול התחייבות לשכירות קצרה. מה יקרה? מנה נימוק בעד הקונה ושלושה נימוקים בעד השוכר
Definition

הקונה:הוא עשה את המקסימום למנוע עסקאות סותרות. בנוסף בדיקת המרשם ע"י השוכר פשוטה יחסית

השוכר:

א.שיקולי הפטור מרישום שכירות קצרה מצדיקים גם פטור מבדיקת המרשם

ב.בהצעת חוק המקרקעין היה סעיף שייחס ידיעת הכתוב במרשם אבל המחוקק הוריד אותו

ג. אפשר לפרש את ס' 127(ב) כמגן בפני רישום עסקה סותרת ולכן עסקה שאינה דורשת רישום אינה מוגנת

 

Term
מה נדרש לעשות במקרה שבו דווקא בעסקה השנייה נרשמה הערת אזהרה, באיזה פס"ד נקבע
Definition
יש להוסיף הערת אזהרה נוספת על מנת שבימה"ש יברר את המחלוקת והעסקה השנייה לא תוכל להרשם. נקבע בפס"ד נסים נ' דניאלי
Term
מה נקבע בפס"ד גנז בנוגע למעמדה של הערת האזהרה ביחס לעסקאות סותרות
Definition
נקודת המוצא היא שיש חובה לרשום הערת אזהרה תוך זמן סביר והעדר הרישום עשוי לשלול את האשפרות לעדיפות לפי סעיף 9 (אבל מסיבות של העדר תו"ל ולא משיקולי צדק שאינם רלוונטים כפי שנקבע בורטהיימר)
Term
מהם שבעת החריגים לחובה לרשום הערת אזהרה בפס"ד גנז
Definition

א.לא תישלל עדיפות מראשון שלא יכול היה משפטית לרשום הערת אזהרה

ב.לא תישלל עדיפות אם החוזה מגביל רישום הערת אזהרה

ג.זמן סביר:לא ברור מהו רק ידוע ש-17 שנה זה יותר מדי

ד.הקונה הראשון מחזיק בנכס: זה נותן פומבי להחזקה

ה. ידיעה בפועל של השני מייתרת את דרישת ה"א

ו.השני צריך להוכיח כתנאי שהוא בדק את המרשם מראש

ז.ביחסים של בני זוג הלכת השיתוף תחול גם בלי רישום של הערת אזהרה

Term
איפה הבעיה העובדתית עם הפסיקה בגנז
Definition
גנז כלל לא יכול היה לרשום הערת אזהרה בגלל שההתחייבות שלו לא הייתה מבעל הקניין ולכן נכנס לחריג הראשון
Term
מהי דעת השופטת שטרסברג כהן בגנז
Definition
לדעתה צריך לעשות את מה שלא הסכימו לעשות בורטהיימר ולהכריע בהתאם להסתמכות הצדדים ולא בהתאם לתום הלב שלהם
Term
מה גישת השופטת פרוקצ'ה בגנז
Definition
לראות ברישום הערת האזהרה כהשלמת העסקה לצורך סעיף 9
Term
מה נקבע בהלכת רשף בנוגע ליחס בין עיקול לזכות שביושר שאינה רשומה בה"א
Definition
לא ברור מה המשמעות המעשית של אי רישום הערת אזהרה על משכנתא ולא ברור מה הסעדים שיינתנו במקרים כאלה. יש כרסום מצומצם בהלכת אהרונוב. במקרים מסויימים נושה כללי רשאי להסתמך על היעדרה של הערת אזהרה ויכול להיות שלפעמים אי הרישום יפגע בבעל ההתחייבות גם מול נושה כללי ולא רק מול עסקה סותרת (הרבה של גנז
Term
כיצד מצומצם רשף בפרשת בנק המזרחי נ' גדי
Definition
בימה"ש קובע שיתכנו חריגים שבהם נעדיף את הנושה המעקל אבל לא בעניינו ובדרך כלל הלכת גנז לא רלוונטית למצבים של מעקל כללי
Term
מה קובע בימה"ש בפרשת דיאב? מהן שתי ההנמקות
Definition

נקבעת החמרה עם עסקאות מתנה והחלה יותר מחמירה בזמן הנדרש לרישום ה"א במתנה. שני הנימוקים:

א. אי רישום ה"א מהירה

ב.חוק המתנה: מציעים לראות בעסקה סותרת כחזרה מעסקת המתנה. מנגד, לא בודקים את החריגים של סעיף 5 לחוק המתנה

Term
מה נקבע בפרשת לניאדו בנוגע להתחייבות למתנה מול נושה כללי
Definition
נקבע שלמרות שברור שלא הייתה באמת כוונה לחזור מהמתנה הלכת אהרונוב לא חלה על התחייבות למתנה אלא אם מדובר בהתחייבות בלתי הדירה. די באפשרות היפוטתית לחזור מהמתנה בשביל שהלכת אהרונוב לא תחול
Term
מה נקבע בפרשת גולדשטיין בנוגע לה"א בתחליף להשלמת העסקה
Definition
נקבע שזה תחליף סביר שחייבים להסתפק בו במקרה של עיכוב ברישום
Term
מה נקבע בפרשת הרטפלד ביחס לתקנת השוק בהתחייבות ורישום הערת אזהרה
Definition
הסתפקות בהתחייבות וה"א אומרת שאי אפשר להסתמך על תקנת השוק
Term
מהי ההגדרה של קניין לצורך חוק יסוד כבוד האדם וחרותו
Definition
כל זכות שאפשר לראות אותה כאינטרס כלכלי, כחלק מהעושר של הפרט
Term
תן שני נימוקים לכך שקשה לענות על השאלה מתי הפגיעה בקניין "אינה עולה על הנדרש
Definition

א. מדובר בשאלה מאוד ערכית שקשה להפריד אותה מהשקפת עולם ליברטנית מול סוציאלית

ב. ההגדרה של קניין רחבה מאוד ולכן לא סביר שיהיה רק מבחן אחד לפגיעה

Term
מה נקבע בפרשת נוסייבה
Definition
פסה"ד קובע שפיצויי לא מאיין את הפגיעה הקניינית ויש פגיעה מעצם ההתערבות וההפקעה ולמעשה פיצוי זו רק הפגיעה הפחותה ביותר
Term
מהם שלושת ההבחנות שיש לעשות בפגיעה קניינית?
Definition

א.פגיעה ספציפית מול כללית:ככל שהפגיעה כללית כך נראה שיש פחות צורך לפצות

ב. פגיעה בנכס מסוים לעומת פגיעה בעושר באופן כללי: גם כאן נעדיף את הכללי יותר ונפצה פחות

ג. פגיעה מכוונת לעומת פגיעה לא מכוונת: נפצה שהפגיעה היא תוצאת לוואי לא רצויה

Term
מהם חמשת השיקולים שייסיעו לנו להבחין בין פגיעה תכנונית שתפיצוה לבין כזו שלא תפוצה
Definition

א.הסתמכות:האם בניתי על התכנון שהשתנה

ב.גובה הנזק: כמה שיותר גדול יותר נפצה

ג.הבחנה בין נכסים אישיים ונחלפים(השקעה)- יתרן ונכס אישי לא נפקיע בכלל

ד.עליות מתן פיצוי

ה.מידת הפיזור של הנזק - נזק על הרבה אנשים פחות נפצה מאשר נזק גדול על אדם אחד

Term
מה נקבע בפרשת החברה להפצת פרי הארץ , מה היו שיקולי הפיצוי
Definition
נקבע לפצות על אובדן 26% ערך והנימוקים היו גובה הנזק ועליות מתן הפיצוי
Term
מה התחדש בפס"ד הורביץ
Definition
התייחסו לראושנה גם לפיזור הנזק. למרות שבראיה כללית זה נראה שיקול מוזנח גם לאחר פסה"ד
Term
תן דוגמא לשני פסקי דין בהם נפגעה האוטונומיה בקניין בשל ערכים חוקתיים אחרים
Definition

פס"ד און:מכריחים את הבורסה להכניס סוחר מסויים לתחומה.

פס"ד נעאמנה: מפצים נזיקית על אי הכנסה לבריכה משיקולים בלתי שיוויוניים

Term
מהי ההגדרה של מטלטלין
Definition
הגדרה שיורית - נכסים מוחשיים חוץ ממקרקעין
Term
מהן שתי הזכויות שקיימות במקרקעין ולא קיימות במטלטלין
Definition
זכות קדימה וזיקת הנאה
Term
מלבד המבחן הפיזי הקבוע בסעיף 12 איזה שני דברים יעזרו להחליט בנוגע לסייוג בין חלק במקרקעין למטלטלין
Definition

א. מבחן כוונה - האם הכוונה שיהיה מחוב חיבור של קבע. פס"ד אדיב נ' רפאל - דירה ללא כל תכולה בסיסית

ב. מבחן ההסתמככות - לרוב מדובר על הסתמכות צד שלישי כי הצדדים יודעים למה הכוונה

Term
מה קובע סעיף 13 לחוק המקרקעין
Definition
כשעושים עסקה במקרקעין זו עסקה בכל - הבעלות חלה על כל מה שמחובר
Term
מהם שלושת הזכויות שלא מתנגשות עם סעיף 13
Definition

א. סעיף 78 קובע שניתן להשכיר חלק מסויים של החלקה

ב. זיקת הנאה ללא החזקה מאפשרת פיצול

ג. בית משותף - סעיף 54 קובע שדירה בבית משותף יכולה להיות מושא לבעלות ייחודית.

Term
מה נקבע בפס"ד הכרי נ' הכרי
Definition
בימה"ש מנסה למצוא פתרון בכל זאת בשביל להגשים את רצון המוריש בחלוקת החלקה
Term
מה חידש פס"ד אוקנס
Definition
פס"ד אוקנס ציין שרק עסקה אסורה לפי סעיף 13 ולכן הפקעה אפשרית. הבעיה שאין דרך טכנית לרשום בטאבו בעלות מקבילה על חלקה.
Term
לאיזה שני סוגים של רכישה פרופ' טדסקי מחלק, מה מתאים לירושה ומה להפקר
Definition

א. רכישה "מקורית" - יש רגע שבו הנכס היה מחוסר בעלים בגלל שהבעלות לא הועברה מהבעלים הקודמים לחדשים - רכישה בהפקר

ב. רכישה "מסורית" -  כשיש העברה - ירושה, ברגע שהאדם נפטר הנכס הועבר ליורש

Term
מהם שלושת הנפקויות המשפטיות להבדל בין רכישה מקורית לבין רכישה מסורית
Definition

א. כפיפות לחובות: תופס נכס הפקר אינו כפוף לחובות הבעלים לעומת היורש שכן

ב. הנאה מזכויות: לא ניתן להפקיר זכויות אבל כן ניתן לרשת אותן

ג. שימושים - המדינה לא מוגבלת במה שהיא יכולה לעשות בנכסי הפקר אבל ס' 17 לחוק הירושה מגביל את המדינה בשימוש שהיא ירשה

Term
מה קובע חוק השבת אבידה
Definition
אבידה היא מטלטלין שאבדו לבעליהם או שבנסיבות העניין סביר להניח שיצאו משליטתם. האדם צריך לדווח למשטרה, אם תוך 4 חודשים מחפשים בעלים ולא מוצאים המוצא זוכה באבידה 
Term
מה קובע חוק האפוטרופוס
Definition
החוק חל על נכסים עזובים כשלא ברור מיהו הבעלים. הקונספציה של החוק היא ניהול הנכס תוך שמירת הערך הכלכלי של הנכס עבור הבעלים
Term
מהו הכלל שמשמש ככלי עזר להכריע בין שימוש בחוק השבת אבידה לבין חוק האפורטרופוס
Definition
אם הנכס נמצא במקום הטבעי שלו נשתמש בחוק האפוטרופוס ואם לא אז בהשבת אבידה
Term
מה קובע סעיף 8 לחוק השבת אבידה
Definition
אם אדם נעלם או נפטר מחפשים את הבעלים/יורשים ואחרת הנכס עובר לבעלות המדינה
Term
מה קובע סעיף 3 לחוק השבת אבידה בנוגע לאבידה ברשות אחר
Definition
האבידה צריכה להיות מועברת לבעת הרשות ויראו בו בתור המוצא
Term
מהם שני המבחנים המוצעים בפס"ד הנדלס בנוגע למשמעות רשותו של אחר
Definition

א. מבחן הכתובת הטבעית (ברק) - בעל הרשותת יהיה זה שאם הזיקה שלו מספיק הדוקה כך שהוא הכתובת הטבעית למאבד לחזור לשם

ב. מבחן הפיקוח והשליטה האפקטיבית (אלון) - רשותו של אדם אחר היא אם לבעל המקום יש פיקוח ושליטה אפקטיביים על המקום. זה המבחן בפ"ד פרקר הבריטי

Term
מהם שלושת נקודות הביקורת על גישתו של השופט ברק בפס"ד הנדלס
Definition

א. פגיעה בהגינות:אם הבעלים חוזר הוא בכל מקרה יקבל את האבידה ולא בעל הרשות. יש כאן פגיעה בתמריץ להשיב אבידות, עדיף לקחת ולברוח

ב. המבחן מצמצם בצורה קיצונית את ס' 2 שקובע שהמוצא הוא זה שצריך להתייחס אליו ופוטר את הבעלים של השטח מאחריות לשטחו

ג. המבחן אינו רלוונטי במקרה של גניבה שכן אז שום מקום אינו הכתובת הטבעית למצוא את האבידה. בפס"ד רוטגר נקבע שהשבת אבידה כן חל על מצב של גניבה שהוסתרה

Term
באיזה אופן מפורש המונח בעל הרשות בפס"ד זגורסקי
Definition
בימה"ש הוא קובע שזהו מבחן מעשי והרישום בטאבו לא משנה
Term
  מה קובע ס' 7 לחוק השבת אבידה ומה הרציונל בבסיסו
Definition
הסעיף קובע הגבלה על משך השמירה של חפצים במוסדות. לאחר חודשים המוסד הופך למוצא ומופעל סעיף 2 לחוק השבת אבידה
Term
מה ארבעת הנימוקים בבסיס ההתיישנות. מנה שלושה תתי נימוקים לנימוק הראשון
Definition

שיקולים ראייתיים

א. הרצון להגן על נתבעים מפני תביעה רעה שיהיה קשה להם להתגונן ממנה

ב. הגנה לרוכשים - דורשים מהם לבדוק אחורה רק עד תקופת ההתיישנות

ג. אניטרס הציבור - למערכת קשה לברר טענות ישנות

נימוק הויתור- רואים בתובע כמוותר משום שהתמהמה כל כך הרבה זמן

השתק - הגנה על הנתבע. אחרי תקופה ארוכה נרצה להגן על הסתמכות הנתבע אפילו בתביעה טובה

אינטרס ציבורי כללי - הצידוק להתערבות של המדינה והמשפט הולך ופוחת עם השנים

Term
מהו הסעיף בחוק המקרקעין שקובע שאין התיישנות במקרקעין מוסדרים והמם ארבעת הסיבות לכך שהתיישנות עדין רלוונטית
Definition

סעיף 159(ב) לחוק המקרקעין קובע שאין התיישנות במקרקעין מסודרים. שלושת הסיבות לרלוונטיות הן

א. יש עדין 4% לא מוסדרים שבהם התיישנות אפשרית וזה הרבה שטח

ב. הסיפא של סעיף 159(ב) קובעת שאם 25 שנות ההתיישנות חלו פיני 190 אז כן תהיה זכות

ג. לפי פס"ד חוסין זכות חוזית במקרקעין כן מתיישנת, בניגוד לזכות קניינית

ד. יש התיישנות לפי סעיף 94 לצורך יצירת זיקת הנאה גם במקרקעין מוסדרים

Term
מה קבע פס"ד צימבל בניגוד לפס"ד חוסין וכיצד ניתן להסביר זאת
Definition
פס"ד צימבלר קבע שהמוכר במקרה דומה לפס"ד חוסין הוא נאמן של הקונה ולכן אין התיישנות. אפשר להצדיק את ההבדל על בסיס העובדות. בחוסיין הקונה לא נמצא בנכס כלל ובצימבלר הוא גר שם
Term
מהם שני החלקים המצטברים הנדרשים לשם לזכות התיישונת לפי הדין העות'מאני
Definition

א. החזקה נוגדת - צריך להוכיח שההחזקה במקרקעין לא נובעת מהתובע אלא שההחזקה מתריסה כנגד התובע

ב. טענת זכות - חייבים לטעון ש"אני בעל הזכויות האמיתי: אך אין צורך להוכיח זאת בגלל ההתיישנות. זו הצהרה וולנטרית שלא צריך להביא לה ראיות

Term
מה היחס בין סעיף 9 לחוק הקרקעות המתייחס להודאה בזכות התובע וטענת התיישנות לבין החוק העותמאני
Definition
מקובל לראות בסעיף 9 שיורי, כך שאם אין סעיף עותמאני ספציפי שדורש טענת זכות אז מותר להודות בתנאי שטוענים יחד טענת התיישנות
Term
מהם שני המקרים בהם נדרשת טענת זכות לפי הדין העותמאני, באיזה סעיף זה נקבע
Definition

א. סעיף 20 לחוק הקרקעות העותמאני - תובע פרטי והקרקע היא מסוג מירי צריך טענת זכות

ב. סעיף 79 והקרקע מירי, התובע הוא המדינה והמחזיק גם מעבד את הקרקע צריך טענת זכות

Term
מהם שני המקרים בהם לא נדרשת טענת זכות לפי הדין העותמאני? באיזה סעיף
Definition

א. כל טענת התיישנות בקרקע מולק אין שום סעיף שדורש טענת זכות

ב. סעיף 78 קובע שכאשר התובעת היא המדינה והקרקע מסוג מירי אבל יש החזקה בלבד, ללא עיבוד, אין דרישה לטענת זכות והדבר ינדן לפי חוק ההתיישנות

Term
מה נקבע בפס"ד שיבלי
Definition
בימה"ש קבע שסעיף 78 לחוק הקרקעות העותמאני לא מבוטל על ידי חו"י מקרקעי ישראל אלא שחוק היסוד שינה אותו כך שהתוצאה שלו תהיה דיונית ולא מהותית, לא תהיה העברת זכות במקרקעין
Term
מה טענת פרופסור גלעד ומה טענת פרופסור לוינסון ביחס לפס"ד שיבלי
Definition
פרופ' גלעד טוען שהיה צריך לקיים את ס'78 ולתת לו למות מוות טבעי במעט המקרים שעוד נותרו. פרופ' לוינסון טוענת שהבעיה האמיתית היא שבעת הסדר התיישנות דיוניות הופכת למהותית ובימה"ש לא אומר מה יקרה במצב כזה
Term
מהן שלושת האופציות להכרעה בעת הסדר בנוגע לקרקע שיש לגביה התיישנות דיונית
Definition

א. החלת הלכת שיבלי - לא לאפשר לרשות את המחזיק כך שהמדינה תרשם כבעלת הקניין אבל לא תוכל לסלק אותו מכוח התיישנות

ב. סילוק המחזיק לפי ס' 81 לפקודת ההסדר - יבטל את זכות המחזיק לאחר ההסדר והוא יזרק מהקרקע

ג. חכירה לדורות מכוח התיישנות - בגלל חוק היסוד אי אפשר לתת בעלות אבל חכירה לדורות

Term
מהם מקרקעי יעוד ומקרקעי ציבור
Definition

מקרקעי ציבור - מקרקעי ישראל ומקרקעי הרשויות המקומיות ותאגידים סטטוטורים

מקרקעי ייעוד - תת קטגוריה של מקרקעי ציבור, כאלה המשמשים לתועלת הציבור. לגביהם אין התיישנות כלל

Term
מה שלושת המשמעויות המצמצמות התיישנות לגבי מקרקעי ציבור ייעוד בסעיף 113
Definition

א. במקרקעי יעוד אין התיישנות

ב. תקופת ההתיישנות במקרקעי ציבור תחל רק לאחר הרישום בטאבו על שם העירייה

ג. במקרקעי ציבור אין רכישת זיקת הנאה מכוח התיישנות

Term
כיצד בימה"ש מקשה על הוכחת החזקה נוגדת במקרים הקשים בהם יש שתיקה מצד התובע? תן דוגמא לשני פס"דים בהם הדברים יושמו
Definition

בימה"ש מפרש את השתיקה נגד המחזיק, כאילו מעידה על הסכמה. 

פס"ד מזרחי: נקבע שהייתה הסכמה חלקשה שהפסיקה אחרי 22 שנה.

פס"ד רשות הפיתוח - אפשר לראות בשימוש שנעשה בלא התנגדות הבעלים משום הסכמה שבשתיקה. דרך נוספת היא בדרישת הסכמה נוגדת מעשית, כזו שמפריע לתובע ולא רק משפטית

Term
מהם שלושת האלמנטיים המיוחדים ביצירת זיקת הנאה מכוח התיישנות לפי סעיף 94 לחוק הקרקעות
Definition

א. ס"ק ב מאפשר להפסיק את מרוץ ההתיישנות באמצעות הודעת התנגדות לכך ולא רק באמצעות תביעה

ב. לאחר ההתיישנות יש התיישנות מהותית שמקנה

זכות קניין

ג. הזכות אפשרית גם במקרקעין מוסדרים

 

Term
מהם שלושת המבחנים שנוצרו בפסיקה לבחינת היות אדם חליף לצורך התיישנות? באיזה פס"ד נקבע כל אחד
Definition

א. מבחן היחס בין התובע לנתבעים - השופט חיים כהן בפרשת יעקובסון - נדרש שאותה עילת תביעה שהייתה לתובע כלפי הנתבע הראשון תעבור לחלוטין כעילת תביעה חדשה נפרדת ועצמאית לנתבע השני ושלא יהיה ניתן יותר לתבוע את הראשון. לדוגמא בירושה.

ב. מבחן עילת התביעה - השופט ברנזון בפרשת יעקובסון - אם עילת התביעה של התובע את הנתבע היא נזיקית אז אין חליפות אבל אם היא קניינית אז יש

ג. מבחן קשר ההעברה המשפטי - השופט חיים כהן בפרשת סטרכילביץ' - הוא אומר שצריך לבדוק קשר העברה משפטי:הורשה, מכירה ומתנה יצרו חליפות. כשאין קשר בין המחזיקים לא תהיה חליפות

Term
מה נקבע בפרשת יגורי
Definition
בימה"ש קבע שמכר זו לא חליפות ואי אפשר להסתמך על מה שהחזיק קודמך, כלומר אי אפשר להנות מההתיישנות של המחזיק הקודם
Term
מה קרה בפרשת סיקלי? מה יש להסיק מכך
Definition
בפרשת סיקלי המחזיק עזב מרצון את הקרקע ובעל הקניין השתלט חזרה. בגלל סעיפים 17 ו-19 צריך לקרוא את פסק הדין כאילו הוא תקף רק במקרים שהמחזיק עזב מרצון אחרת החוק מגן עליו ואוסר על בעל הזכות לעשות דין לעצמו בכוח
Term
מהן שתי השיטות העיקריות לעריכת מרשם במקרקעין
Definition

א. רישום עסקאות - המדינה אינה לוקחת אחריות על תוכן המרשם, כמו בארה"ב. אין תקנ"ש במקרקעין. מתפתח ביטוח רישום.

ב. רשיום זכויות - המדינה לוקחת אחריות על המרשם. קיימת תקנ"ש במקרקעין

Term
האם יש תקנ"ש במקרקעין בישראל
Definition
במקרקעין מוסדרים יש תקנ"ש אבל במקרקעין לא מוסדרים אין
Term
מהן שתי השיטות לתקנ"ש, תן פס"ד לדומא לכל אחת ושתי הצדקות
Definition

א. שריון מיידי - כל רוכש בתו"ל מקבל את הזכות. בפס"ד וולקר, למרות זיוף החתימה הזכות עוברת. ההצדקות לכך הן: שמירה על בטחון הרוכשים וקיומה של קרן פיצויים שקיימת ודואגת לבעלים המקורי.

ב. שיריון דחוי - הגנה רק אם במרשם עצמו יש טעון. לא מגן בפני רמאות בזיהוי הבעלים. פס"ד מרטין, ההצדקות הן: הגנה בפני העבר, לא בפני ההווה וצריך לתמרץ אדם לדאוג שהעסקה נכונה גם שהמרשם נשאר נכון

Term
מה נקבע בפרשת חברה מקורה בע"מ בנוגע לדרישה לתמורה שבסעיף 10
Definition
בהעדר תקנ"ש אף אחד לא מוגן. במצב של הסדר החל מהחוליה השנייה יש הגנה מכוח תקנ"ש (לא קורה בטאובה
Term
מהם שני הנימוקים העיקריים לקביעת הכלל שלא מעבירים בעלות במקרקעי ישראל
Definition

א. שליטה על העברת הקרקע לזרים

ב. שליטה על ניצול המקרקעין

Term
לאחר התיקון בשנת 2009 מהם התנאים להעברת מקרקעי ישראל לבעלות פרטית
Definition

א. צריך תב"ע שמייעדת את הקרקע למבנה שיש בו לפחות 2 קומות ו-4 דירות

ב. דרישה לקרקע עירונית, מגורים או תעסוקה - שימושים מסחריים ותעשייתיים

Term
מהם הקרקעות עליהם לא חלה הרפורמה
Definition
קרקעות קק"ל
Term
מהם שלושת התנאים לביסוס טענת תקנ"ש במיטלטלין לפי סעיף 34 לחוק המכר
Definition

א. המוכר עוסק במכירת נכסים מהסוג הנמכר

ב.העסקה הייתה במהלך עסקיו הרגילים של המוכר

ג. הקונה קנה את הנכס בתו"ל

Term
מה שני השיקולים בעד תקנ"ש
Definition

א. שיקולי אשם - עושים סוג של הכללה שבוחנת את מידת האשם של הקונה והבעלים במצבים מסויימים

ב. שיקולי יעילות - לכאורה הרחבת תקנ"ש עוזרת לאנשים רעים אבל מנגד ניתן לטעון שהיא מתמרצת בעלים להתגונן מגניבה. טענות היעילות האימיתית -יותר קל לבטח גניבה מאשר לבטח קניה שלא נכונה

Term
מה קורה בפס"ד קון? מה הביקורת של דל"ז
Definition
בפס"ד קון נקבע שתקנת השוק של ס' 34 לא חלה על מכר דחוי אלא רק על מכר שמסתיים מיידית. לטענת דל"ז השאלה הייתה צריכה להיות: עד מתי תו"ל צריך להתקיים. נראה שצריך תו"ל עד לרגע בו הקניה צריכה לעבור ולכן ברגע שראה את העיקול תו"ל נפסק
Term
מהן שתי הגישות המתחרות ביחס לתקנת השוק בפרשת כנען? מנה נימוק בעד הראשונה ושני נימוקים בעד השנייה
Definition

הוויכוח הוא בין הגישה האוביקטיבית לתקנ"ש ולבין הגישה הסוביקטיבית.

א. בעד הגישה הסוביקטיבית - השופט טירקל מסביר שכל הדרישות בסעיף הן ראיות לתו"ל

ב. בעד הגישה האוביקטיבית: תו"ל זה לא הכל

דרישת התמורה - קונה ששילם סכום זעום מתמודד מול בעלים ששילם הרבה יותר

קנייה מסוחר במהלך עסקים רגיל - הרציונאל הוא שקנייה מחנות נתפסת בטוחה אוביקטיבית

Term
מה קובע סעיף 23 ביחס לבנייה על מקרקעין שלא שלך, מדוע רק בלא מוסדרים
Definition
סעיף 23 קובע שיש לתת לבעלי הדירות לקנות הקרקע, כנראה שזה רק במקרקעין לא מוסדרים כי קשה לבנות בתו"ל על מקרקעין מוסדרים
Term
מה קובע סעיף 21 ביחס לבניה על קרקע שלא בבעלות
Definition
בעל הקרקע בוחר בין קיום להריסה. במידה ובוחר בקיום הוא יכול לשלם את הנמוך מבין הסכומים: שווי ההשקעה בהקמת המבנה או לחילופין שווי המחוברים בעת מימוש הרכישה מכוח ס' 21
Term
מה הייתה הבעיה בפס"ד רוקר? כיצד נפתרה? תן דוגמא לפס"ד בו נפתרה אותה בעיה בדרך אחרת
Definition
בפס"ד רוקר הייתה בנייה מאוד חסרת תו"ל על שטח משותף בבניין . הדיירים רוצים להרוס את הבנייה. בימה"ש קובע שיש שק"ד להורות לא להרוס אבל במקרה הזה בסופו של דבר הבנייה כן נהרסה בגלל שלא רוצים לתמרץ אדם לעשות דין לעצמו. בפס"ד סאמרוויל, הייתה בנייה בתו"ל של בניין ענק ויקר על שטח שלא בבעלות הבונה. ביהמ"ש אומר שפרון בתו"ל בשילוב 21 ו-23 יהיה קניית הבניין או מכירת הקרקע
Supporting users have an ad free experience!