Shared Flashcard Set

Details

Professioneel hulpverlenen dr. Dijkstra en drs Vincent
H5 Uitvoeringsfase
28
Psychology
Not Applicable
11/29/2013

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
Welke soorten interventies zijn er?
Definition

- Voorlichting

- Training

- Soorten coahing, counseling en therapie

Term
Wat is psycho-educatie?
Definition
Mensen krijgen informatie, zonder de verplichting daar iets mee te doen. Maar over bv. een gezondere levensstijl, voor- en nadelen van bepaald gedrag of waar men hulp kan krijgen als men zich niet goed voelt.
Term
Op welke niveau's kan de voorlichting zich richten?
Definition

- Op individueel niveau

- Groepsniveau 

- Organisatieniveau 

- Lokaal niveau

- Samenlevingsniveau

Term
Welke belangrijke factoren verklaren een bepaald gedrag?
Definition

- Attitude; opvattingen die iemand over bepaalde zaken op nahoudt. 

- Subjectieve norm; de perceptie die iemand heeft van de opvattingen van de mensen in zijn/haar omgeving

-Waargenomen gedragscontrole; de mate waarin mensen denken bepaald gedrag te kunnen uitvoeren.

- Intentie; het voornemen om bepaald gedrag uit te voeren.

Term
De transtheoretische model onderscheidt een aantal fases in een veranderingsproces. Wat houdt de precontemplatiefase in?
Definition

mensen zijn er niet van bewust dat hun gedrag negatieve consequenties heeft en ook ongezond en problematisch is. 

 

Term
Wat houd de contemplatiefase in?
Definition
Mensen denken na over hun gedrag en de mogelijke negatieve gevolgen daarvan voor hun leven of gezondheid.
Term
Wat houdt de voorbereidingsfase van het transtheoretische model in?
Definition
Mensen bereiden zich mentaal voor op een gedragsverandering: ze formuleren doelen en plannen.
Term
Wat houd de actiefase van het transtheoretische model in?
Definition
Mensen proberen actief hun gedrag te veranderen.
Term
Wat houd de fase van het 'vasthouden' in het transtheoretische model in?
Definition
Mensen weten hun nieuwe gedrag vast te houden. Het wordt steeds makkelijker.
Term
Wat is een training?
Definition
In een training zetten mensen de stap naar het gedrag dat nodig is om je beter te voelen of problemen op te lossen. In een training oefenen deelnemers met dit nieuwe gedrag.
Term
In welke fase van het transtheoretische model zit iemand als hij een training wil/moet volgen?
Definition
In de actiefase
Term
Welke kenmerken hebben verschillende trainingen gemeenschappelijk?
Definition

- Het aanleren van nieuwe vaardigheden staat centraal.

- Ze vinden vaak in groepsverband plaats. 

- trainer fungeert als rolmodel.

- ervan wordt uitgegaan dat iedereen kan leren.

- er vaak verschillende methoden worden ingezet om mensen te helpen nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen. 

Term
Uit welke 4 stappen bestaat het leercirkel van Kolb?
Definition

1. Concreet ervaren

2. reflectief waarnemen

3. Abstract theoretiseren

4. actief experimenteren.

Term
Wat is therapie?
Definition
Een serie gesprekken, die plaatsvinden op regelmatige basis, waarin zowel verleden, heden als toekomst onderwerp van gesprek kunnen zijn. De begeleiding kan een sterke emotionele diepgang hebben.
Term
Wat is coaching?
Definition
Coaching is vooral bedoeld voor de 'gezonde' mens die met vragen kampt over zingeving, zijn leven of zichzelf. De coach legt de verantwoordelijkheid voor de oplossing en aanpak bij de client. Hij volgt en stimuleert de client zijn eigen antwoorden te vinden.
Term
Wat is counseling?
Definition
Bij counseling wordt ingegaan op innerlijke drijfveren en emoties en kan er ook worden gekeken naar het verleden, maar ook hier is de counselor volgend.
Term
Wat is het verschil tussen individuele begeleiding en groepswerk?
Definition
Individuele of groepsbegeleiding hangt af van de problematiek en de ernst ervan. Bij groepswerk doen clienten meer ervaringen op met sociale interacties in een emotioneel relatief veilige omgeving.
Term
Wat is mediation?
Definition
een vorm van hulpverlening waarbij de hulpverlener bemiddelt tussen partijen die in een conflict met elkaar zijn verstrikt en die er samen niet uitkomen.
Term
Wat is het verschil tussen online versus face-to-face begeleiding?
Definition
Online begeleiding kan in intensiteit en de frequentie sterk varieren. Mensen leren veranderingen aan te brengen in hun manier van denken en doen. De drempel voor de client om zichzelf emotioneel bloot te geven, ligt lager, doordat zowel client als hulpvrager anoniem zijn. Wel is er bij online therapie een grote uitval. Het is makkelijker om de behandeling af te breken.
Term
Welke visies op de mens en hun problemen zijn er? En wat houden ze in?
Definition

1. Biologische perspectief; Emotionele en psychische problemen komen voort uit een tijdelijke afwijking in de hersenen. 

2. Sociocultureel perspectief; problemen komen voort uit maatschappelijke en culturele invloeden en zijn terug te voeren op de maatschappelijke groep waar mensen deel van uitmaken. 

3. Psychologisch perspectief; Humanistische visie, leertheorie, cognitieve visie en psychodynamische visie.

4. Bio-psychosociaal perspectief; Problemen komen voort uit een interactie tussen psychische, biologische en socioculturele factoren. 

Term
Wat is een eclectische manier van werken?
Definition
Verschillende technieken of begeleidingsvormen gebruiken.
Term
Welke innerlijke complicaties en belemmeringen kunnen er spelen in de uitvoeringsfase?
Definition

- Weerstand; mensen verzetten zich tegen een verandering die gewenst is. Gedragsverandering brengt onzekerheid met zich mee. De hulpverlener kan beter meebewegen met client. Luisteren is dan belangrijk. 

- Overdracht en tegenoverdracht; De client projecteert oude gevoelens op de hulpverlener. Het kan afleiden van de oplossing van de problemen waar de client voor kwam. Tegenoverdracht heeft te maken met de hulpverlener. Je hebt objectieve overdracht en subjectieve overdracht. Objectieve overdracht: is de reactie van de hulpvelenr is realistisch. Subjectieve overdracht komt voort uit eigen frustraties en onvervulde behoeften. 

Term
Welke andere complicaties en belemmeringen zijn er in de uitvoeringsfase?
Definition

- Nieuwe problemen; Het ontdekken van nieuwe problemen tijdens de behandelingen.

- Interventie heeft niet het gewenste resultaat; de interventie past niet bij het probleem.

- conflicten tussen betrokkenen; met mensen uit het sociale netwerk van de client bijv. 

- Communicatieproblemen tussen hulpverleners; onduidelijke verslagen.

 

Term
Hoe kan de hulpverlener de kwaliteit bewaken?
Definition

- door monitoring en evaluatie; de hulpverlener houdt voortdurend de vinger aan de pols van de interventie.

- Evaluatie van voorlichting en training; dit kan doormiddel van een evaluatieformulier. 

- Evaluatie van begeleiding; word geevalueerd over het doel en de samenwerking tussen betrokkenen.

 

Term
Welke valkuilen kunnen bij de evaluatie van een training optreden?
Definition

- Aan het einde van een training zijn deelnemers vaak moe, hongerig en willen naar huis

- Er kan een kettingreactie optreden.

- Direct na een training kunnen deelnemers vaak nog niet goed reflecteren en terugkijken op wat ze hebben geleerd op de training.

- Zeker bij aansluitende trainingsdagen is er nog geen sprake geweest van transfer 

Term
Wat is Evidence based werken?
Definition
Houdt in dat hulpverleners die interventies en methodieken kiezen, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat deze (maximaal) effectief zijn.
Term
Wat is de CQ-index?
Definition
een patientenvragenlijst waarmee de kwaliteit van de hulpverlening wordt onderzocht.
Term
Welke culturele invloeden kunnen tijdens de uitvoeringsfase problemen opgaan?
Definition

- Hulpverlener hoort 'erbij'; relaties zijn erg belangrijk. 

- Kritiek geven en ontvangen; vatten directe kritiek erg persoonlijk op. 

- Conflicten beheersen; worden erg emotioneel tijdens conflicten. Ze pakken conflicten indirect en intuitief aan. 

Supporting users have an ad free experience!