Shared Flashcard Set

Details

Preklinfrågor T2:2
Endokrinologi
37
Medical
Undergraduate 1
05/21/2009

Additional Medical Flashcards

 


 

Cards

Term
Vilka typer av signalering finns det?
Definition

Autokrin - feedback reglering - cellen påverkar sig själv

 

Parakrin - signalämne utsöndras i närheten, påverkar grannceller

 

Endokrin - signalämne går ut i blodet och kan påverka i hela kroppen

 

Neuroendokrin - signalämne bildas och utsöndras från neuron. Tex ADH, oxytocin, NA

Term
Hur regleras hormonutsöndring?
Definition

Substratreglering - glukos -> insulinutsöndring

 

Yttre stimuli - rädsla -> adrenalin / NA

 

Lokalt kan enzymer regleras mha enzymer som löser upp hormon-bärarprotein-komplex eller som aktiverar eller inaktiverar hormon.

 

 

Feedback loopar - ultrakort, kort och lång.

ultrakort - TRH påverkar hypothalamus

kort - T3, T4 påverkar hypofysen

lång - T3, T4 påverkar CNS

Term

Hur stor är hypofysen?

 

Vilka två delar finns det, var kommer de ifrån?

 

Vilka hormoner kommer från resp del?

Definition

"ärtstor"

Adenohypofysen växer upp ifrån svalget och har ett portasystem. Hypothalamus frisätter stimulerande eller hämmande faktorer som bestämmer över adenohypofysen. "Framloben"

 

 

Neurohypofysen är nedväxt ifrån hjärnan och liknar den histologiskt. Hormonen produceras i hypothalamus men lagras i neurohypofysen. Frisätts som svar på nervsignal.

[image]

Term

Vad är tallkottskörteln?

Vilka hormoner utsöndras?

Definition

Pineal gland.

Utsöndrar melatonin på natten och serotonin på dagen.

 

 

Åldersinvolution - syns på röntgen som "brainsand"

Term
Vad kan "skygglappsseende" orsakas av?
Definition

Adenom eller annan tillväxt i hypofysen. Hypofysen kommer att trycka på synnerven som går strax ovanför. Detta leder till att periferseendet blir nedsatt.

Term

Thyroidea

 

 

Histologiskt?

 

Hur går bildandet av hormonet till?

Definition

Folliklar med kolloid. Kärlrikt. Det finns även parafollikuläraceller som producerar calcitonin. Calcitonin sänker s-kalcium.

 

Tyroglobulin produceras i follikelcellen. Den exocyteras till follikellumen.

 

Jod transporteras in från blodet i en symport med natrium, genom follikelcellen till lumen. I lumen fäster jod på tyroglobulin och bildar MIT (mono-iodine-tyreoglobulin) och DIT (di..).

 

MIT + DIT spjälkas av. MIT + DIT -> T3. DIT+DIT -> T4.

 

Vid stimulering ifrån TSH kommer T3 och T4 att gå in ifrån kolloiden till follikelcellen och sedan utsöndras till blodbanan.

Term

Vilka varianter av thyroideahormon finns det? Vilken är aktivast?

 

Vilka protein binder de till?

 

 

Definition

T3 är 10x mer aktivt än T4.

rT3 (reversed) är inaktivt.

 

I blodet binder de till Tyroxinbindandeglobulin TBG, albumin och tyretin. Två veckors reserv finns i blodet.

Term

Vilken effekt har T3, T4 på målcellen?

 

"Allmänna effekter på kroppen"?

Definition

De går in i kärnan och verkar genreglerande på Na/K-pump, glukoneogenesenzym, respiratoriska enzym, myosin heavy chain och beta-adrenerg receptor.

 

Allmänna effekter - fetal, perinatal utveckling. CNS och skelett ("kretinism" vid underfunktion).

Ökad syreförbrukning. Ökad termogenes. Potentierar sympatikus.

 

Term
Vad är myxödem? vad är det tecken på?
Definition

Imbalans i thyroideahormon.

 

-> ackumulering av GAG -> ej komprimerbart ödem.

 

Pretibialt och periorbitalt.

Term
Vad är eicosanoider?
Definition

Eico = 20 (20 st kol).

 

De har auto/parakrin effekt, metaboliseras fort så att effekten hålls lokal.

 

Fosfolipid ifrån cellmembran --PLA2-> arakidonsyra

Arakidonsyra --COX I / II--> PGH2

PGH2 kan omvandlas till PGE2, PGF-alfa, TXA2 i olika vävnader.

Term
Vad bildas ifrån PGH2?
Definition

Endotel och fibroblaster - PGE2 - relaxerar arterioli, bronker. Bidrar till magens syraskydd. Hämmar granulocyter vid inflammation.

 

Uterus - PGF-alfa - kontraherar uterus vid partus

 

Trombocyter - TXA2 - stimulerar trombocytaggregering och vasokonstriktion

Term
Hur kan man förebygga trombos?
Definition

Arakidonsyra -trombocyt cox I -> TXA2 (koagulerande)

 

Arakidonsyra -endotel cox I/II -> PGI2 - antikoagulerande.

 

 

NSAID hämmar båda dessa irreversibelt. Dock kan endotelet producera nya COX, vilket den kärnlösa trombocyten ej kan. --> antikoagulerande effekt.

 

NSAID hämmar bildningen av PGE2 som stimulerar mucusprod i GI -> magtarmblödningar.

Term

Vad reglerar syntesen av eicosanoider?

 

Hur påverar de partus?

 

Vilken funktion har de i inflammationsprocessen?

Definition

Regleringen bestäms av tillgången på arakidonsyra som bestäms av fosfolipas A2

 

PGF2 och PGE2 inducerar uteruskontraktion. Antalet COX-2 ökar nära partus i celler runt uterus. NSAID kan försvåra partus.

 

 

Leukotriener ökar genomblödning, perfusion och attraherar fagocyter och lymfocyter.

Term
Hur påverkas insulinproduktionen i betacellen som svar på högt glukos (cellnivå).
Definition

Glukos kommer in i cellen genom GluT2 och omvandlas till pyruvat.

Pyruvat går in i mitokondrien och kör TCA + elektrontransportkedjan -> ATP.

 

Den högre koncentrationen av ATP leder till att ATP-känslig kaliumkanal stängs -> membranpotententialen stiger.

 

-> spänningskänslig kalciumkanal öppnas -> kalcium strömmar in och inducerar exocytos av insulin vesiklar.

Term
Hur fungerar insulinsignaltransduktion?
Definition

Insulin binder till sin receptor som består av alfa och beta-subenheter. Det sker en korsvis autofosforylisering av tyrosinresterna längst ned på receptorn. Dessa kan i sin tur aktivera IRS - insulin receptor substrat.

 

IRS går en väg där det stimulerar gentranskription och proteinsyntes. Den andra vägen leder till rekrytering av GluT 4 till cellytan, ökad glykogensyntes mm.

Term
Vilka hormon frisätts ifrån binjurebarken?
Definition

"The deeper you go the sweeter it gets"

 

Ytterst - zona glomerulosa - aldosteron - saltbalans. Sparar natrium, utsöndrar kalium / vätejoner

 

Z. fasciculata - cortisol - sockerbalans. Ökar glukoneogenes, proteinnedbrytning och motverkar inflammation.

 

z. reticularis - sex - könshormoner, androgener

Term
Hur regleras aldosteronfrisättning?
Definition

Stimulerar;

ACTH

Angiotensin II

Högt kalium

Lågra natrium

 

Hämmar

ANP

Term

Hur verkar steroidhormon?

 

Vad är cortison?

Definition

Det är en jämvikt mellan det bundna hormonet och det fria hormonet i plasma.

 

Det fria hormonet kan diffundera in i cellen och binda till sin intracellulära receptor. Tillsammans bildar de ett komplex som kan tränga in i kärnan. I kärnan kan komplexets "zink fingers" pilla sig in i DNAts major groove och binda till promotorn.

 

Cortison är syntetiskt cortisol. Prednisolon har 5x starkare effekt och dexametason har 25x starkare effekt.

Term
Hur går regleringen av binjurebarken till från CNS?
Definition

Hypothalamus utsöndrar CRH

-> adenohypofysen utsöndrar ACTH

 

ACTH stimulerar alla lagrena i binjurebarken men cortisol får 80% av effekten, aldosteron 15% och könshormonerna 5%.

 

CRH utsöndras som svar på infektion, depression, trauma, stor sänkning av glukos.

Term
Vilka hormon kan binda till aldosteronreceptorn?
Definition

Cortisol och aldosteron.

Aldosteron har 10x högre affinitet men cortisol har normalt 1000x högre koncentration -> blockerar receptorn.

 

För att lösa detta problem finns det i njuren ett enzym som metaboliserar cortisol så att receptorn blir tillgänglig.

Lakrits hämmar detta enzym.

Term
Vilka effekter har cortisol på kroppen?
Definition
 1. Skelettenedbrytande för att höja s-kalcium
 2. Muskelnedbrytande - för att upprätthålla s-glukos
 3. CNS-vakenhet - brist kan ge desorientering
 4. Njurfiltration ökar
 5. Metabolism - ökad glykogenes, glukoneogenes, lipolys, proteolys och hunger.
 6. Fostermognad
 7. Upprätthåller CO - ökad arteriolär tonus, sänkt endotelpermeabilitet. Ökar hjärtkontraktilitet
 8. Hämmar immunsystemet - minskad inflammation. Vilande TBC kan bryta ut. Lättare frakturer och blödningar.
 9. Hämmar fibroblaster

Cortisol är livsnödvändigt!

Term

Cushings.

 

Orsaker?

 

Symtom?

 

Behandling?

Definition

För mkt cortisol

Orsaker

ACTH-producerande hypofystumör-cushings sjd 70%

Ektopisk ACTH-prod tumör  10%

Cortisolprod binjuretumör 20%

 

Iatrogen - cortisolbeh

 

Symtom

Moonface, bukfetma, liten rumpa, buffalo hump, muskel skör, skör hud, manlig behåring. Pigg, hypertoni, diabetes mellitus.

 

Behandling - op/strålbehandling/cytostatika

 

Viktigt att kontrollera cortisoldygnsrytmen vid utredning. Även dU-cortisol (dygnsurin) är viktigt.

Term

Addison's

 

Orsak

 

Symtom

 

 

Definition

För lite cortisol/oförmåga att svara på stress.

Ofta autoimmun (Grave's). Förenligt med TBC

 

Symtom

Trötthet, lågt BT, nedsatt aptit, viktnedgång, sekundärbehåring.

Pigmentering ökad ACTH -> ökad MSH

 

 

Term

Binjuremärg

 

Vilka är sympatoadrenala systemets funktioner?

 

Hur går frisättningen till?

 

Olika effekter i olika organ?

Definition
 • Lägesanpassning - stående
 • Hjärtkärlseffekter vid arbete
 • Ökad glukosomsättning och lipolys
 • Fight or Flight

Acetylkolin frisätts ifrån nerver till binjuremärgen. Binjuremärgen utsöndrar då katekolaminer (85% adrenalin, 15% noradrenalin)

 

Sänkt glukos -> ökad adrenalinfrisättning. Adrenalin sänker insulin, ökar glukagon. Stimulerar glykogenolys och glukoneogenes och ketonkroppsbildningen.

 

Lungor - bronkdilatation via beta-2-rec

Kärl - cirkulerande adrenalin verkar dilaterande via beta-2-receptor. Neurosekretoriskt NA verkar konstriktivt via alfa-1-rec

Hjärta - beta-1-rec har kronotrop effekt

alfa-1 dilaterar pupillen, sänker GI-peristaltiken och stänger arterioler i huden.

Term

Hur går syntes av katekolaminerna till? Var sker det?

 

Hur går nedbrytningen till?

Definition

Tyrosin -> dopa -> dopamin -> noradrenalin -> adrenalin

 

sker i binjuremärg och NA-neuron

 

 

Nedbrytningen är snabb T½ 5 min. Enzymet MAO katalyserar nebrytningen, bryter även ned serotonin (MAO-hämmare kan som antidepressiva)

Term
Vilka effekter har insulin på IM?
Definition

↑ glukosupptag i perifer vävnad (musk + fett)

↑ glykogensyntes - i lever, muskler. ↓glukoneogenes

↑ FA-syntes ↓lipolys

↑ Proteinsyntes ↓ proteolys

↑ Aminosyra och kaliumjonsupptag

Term
Vilka effekter har glukagon på IM?
Definition

I levern - glykogenolys

↑ lipolys

↑ ureaproduktion

Term

Vilka effekter har cortisol på IM?

 

Adrenalin?

Definition

Cortisol - ↑ glykogenolys, ↑ lipolys, ↑ proteolys

 

Adenalin - ↑ glykogenolys ↑ lipolys

Term
Vad händer inom 4h efter måltid?
Definition

Glukos i blodet går upp. -> stimulerar insulinutsöndring.

Insulinet påverkar olika organ

 • fett - ↓ lipolys ↑ glukosupptag
 • lever - ↑ FA-syntes, ↑ glukosupptag, ↓ glukoneogenes
 • Muskel ↑ glukosupptag, ↑glykogensyntes ↑proteinsyntes
Term
Vad händer 4h efter måltid?
Definition

Binjuren utsöndrar katekolaminer.

Pancreas utsöndrar glukagon.

 

Lipolys i fett

Glykogenolys i muskler

Glykogenolys i lever

Term
Vad händer vid svält?
Definition

Binjuren utsöndrar katekolaminer

Pancreas utsöndrar glukagon

 

Fett bryter ned TAG till FA och glycerol

Musklerna får FA och ketoner och skickar ut AS [proteolys]

Levern får a.s. och glycerol och gör glukoneogenes. Skickar ut glukos samt ketoner

 

Term
Vilka GI-hormon finns det och vad har de för effekt?
Definition

Gastrin utsöndras från G-celler och stimulerar parietalcellen att utsöndra vätejoner.

 

Somatostatin utsöndras ifrån pancreas deltaceller och hämmar utsöndringen av gastrin.

 

Ghrelin snabbar på tömningen av gaster.

GLP-I - sänker hastigheten av gastertömningen.

 

 

Term

Vilka funktioner har kalcium?

 

Hur är det fördelat i kroppen?

Definition

Enzymaktivitet

Koagulering

Sekretion

Cellmembrans integritet

Intracellulär signalering

Cellrörlighet

Neurotransmittor

 

↓ Kalcium -> ↑ Na-permeabilitet -> ↑ retbarhet -> kram, hyperreflexi, tetani

 

98% i ben. 

Serum / ECV >> ICV

 

Hyperventilering -> H+/CO2 lämnar albumin -> kalcium binder in istället - "tinglings i fingrarna"

 

 

Term

Vad gör PTH?

 

 

Ger PTH starka eller svaga ben?

Definition

Som svar på sjunkande kalciumnivåer utsöndras PTH.

 

Ben - stimulerar bennedbrytning. Kalcium- och fosfatjoner frisätts till blodet.

 

Njure - stimulerar återabsorption av kalcium, aktivering av vitamin D och utsöndring av fosfatjoner med urinen.

 

VitD stimulerar tarmen att ta upp mer kalcium och fosfatjoner. Det stimulerar även mineralisering av ben.

 

Man vill inte ha fosfat- och kalciumjoner i blodet, de kan bilda salter, därför är det bra att fosfatet utsöndras...

 

 

Högt PTH leder till bennedbrytning.

PTH i bursts leder till benformation.

Term

Hur syntetiseras och aktiveras vit D?

 

Vad kan en brist orsaka?

Definition

I huden finns 7-dehydroxykortisol.

 

Detta omvandlas av UV-ljus till vitamin D.

 

Vitamin D finns också i fet fisk.

 

I levern omvandlas vitamin D till 25-OH-vitD

 

I njuren sker 25-OH-vitD -> 1,25-OH2-Vit D (reglerat at PTH)

 

Vid brist ses hos barn rakit och hos vuxna osteomalaci.

Term
Hur är ett ben uppbyggt?
Definition

[image]

Epifysen har trabekullärt ben.

Diafysen har kortikalt ben.

Endosteum separerar brosk ifrån ben och innehåller stamceller.

 

Spongiöst ben omsätts på 5 år, står för 25% av benvävnaden

 

Kortikalt ben omsätts på 20 år, står för 75%

Ben består av 70% mineral (hydroxyapatit = kalcium + fosfat), 30% organiskt material - kollagen och GAG

Term
Vilka celler finns i benvävnad, vad gör de?
Definition

Osteogen cell - stamcell. Kan omvandlas till

 

Osteoblast - benformation + inducerar mineralisering.

 

Osteocyt - reservoar och stressensor. Stimulerar osteoblast (gnm canaliculi) vid belastning.

 

Osteoklast på benytan. Fagocyterar. Flerkärnig och stor.

Supporting users have an ad free experience!