Shared Flashcard Set

Details

Poststrukturalisme
Alt om poststrukturalisme til eksamen i IP
19
International Studies
Professional
01/02/2013

Additional International Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
Hvornår opstod poststrukturalisme i IP sammenhæng?
Definition
1980’erne.
Term
Hvad interesserer poststrukturalismen sig med for i IP-sammenhæng?
Definition
Repræsentationer og forholdet mellem magt og viden.
Term
Hvilken sociolog trækker poststrukturalismen mest på?
Definition
Michell Foucault.
Term
Er poststrukturalisme en ny IP-teori?
Definition
Nej! – det er en kritisk tilgang til viden.
Term
Ser poststrukturalismen en adskillelse mellem teori og praksis?
Definition
Nej, den ser teori som praksis. Den stiller spørgsmål ved teorien om teori.
Fx hvordan er viden konstrueret over tid? – Hvad er viden?
Term
Hvad synes poststrukturalisterne om realismen og neorealismen?
Definition
At den ikke formår at inddrage vigtigheden af nye transnationale agenter, problemstillinger og forhold.
Term
Hvad er poststrukturalismens etiske bekymring?
Definition
At realismen, neorealismen og liberalismen har ekskluderet nogen, specielt nye, aktører.
Term
Hvilken videnskabteoretiske peradigmer er poststrukturalismen modstander af?
Definition
Positivisme og realisme. Altså selve tanken om at der er en objektiv given virkelighed og en meningsfuldhed der er uafhængig af de der iagtager den.
Term
Hvad er neoliberalsten Keohanes kritik af poststrukturalismen?
Definition
At den ikke holder sig til de empiriske standarter hvad angår konstruktionen af hypoteser samt testningen af disse.
Term
Hvad kalder neoliberalisten Koeohane diskussionen mellem poststrukturalismen og de andre IP-teorier?
Definition
Rationalister vs reflektionister.
Term
Hvad er ”The Cartesian Anxiety”?
Definition
Et udtryk fra Bernstein, der forklarer angsten for at Dercartes objektivisme ikke kan give svaret på rigtig videnskab. Dette medfører at dualismen forsvinder og vi ikke længere kan dømme godt/ondt, rigtigt/forkert.
Term
Hvilken videnskabelige skole lægge poststrukturalismen sig op af?
Definition
Frankfurterskolen (kritisk teori - En aktuel marxistisk samfundsteori skal ikke kun handle om konflikten mellem klasserne, den må også være en kritik af den tekniske civilisation).
Poststrukturalismen adskiller sig dog fra Frankfurterskolen ved med et Foucaults perspektiv at fokusere mere på det menneskelige subjekt og hvordan dette er fremkommet som et historisk mål.
Term
Hvad er vigtigt at undersøge i et samfund ifølge poststrukturalismen?
Definition
De kulturelle praksisser for derved at undgå inside/outside dualismen.
Vigtigst af alt ønsker de at undersøge og forstå eksklussionsmekanismerne.
Term
Hvad er magt ifølge poststrukturalismen?
Definition
Kvantitativ produktiv og overgribende
Term
Hvad er en discurs?
Definition
Både subjekt og objekt – det vi ikke kan tænke ud over. Diskurser er performative og konstituerer det beskrevne objekt. En stat består af forskellig discursive praksiser: økonomisk investeringer, militær udøvelse, politiske taler mv. Der tales om en performativ materalisering der medfører at discurser stabiliseres over tid.
Term
Hvordan ser poststrukturalismen på teori?
Definition
Det er ikke et redskab til analyse, men et objekt for analyse.
Term
Hvad er poststrukturalismens kritik af realismen og dens læsning af Machiavelli?
Definition
At en bestem tolkning af realismen medførende en snæver ahistorisk læsning af realismen med hertil hørende slogans som magt over etik, målet helliger midlet mv. Dette medfører igen at vi kun kan vælge mellem 2 modpoler (dualisme) som fx suverænitet/anarki hvor verden deles op og suverænitet er anarki normativt overlegen.
Term
Hvad er poststrukturalisten Ashleys kritik af neorealismen?
Definition
At den hviler på et ”videnskabeligt” grundlag der ser på de objektive strukturer i international politik, hvor stater er dem der handler uden at se på social magt. At USA er den eneste hegemon ses som ”den naturlige orden” og der stilles ikke spørgsmål ved grænserne for denne orden. Der er med andre ord tale om ”et globalt totaliseringsprojekt”.
Term
Hvad mener postkonstruktivismen med interpretation og repræsentation?
Definition
Interpretation: Historisk tolkning?
Repræsentation: Hvem repræsenterer?
Supporting users have an ad free experience!