Shared Flashcard Set

Details

People
pinyin
32
Language - Chinese
1st Grade
10/01/2011

Additional Language - Chinese Flashcards

 


 

Cards

Term

 

fùqīn

bāba

Definition

 

father

Term

 

mŭqīn

māma

Definition

 

mother

Term

 

xiōngdì

gēge, dìdi

Definition

 

brother

Term

 

jiějie, mèimei

jiě mei

Definition

 

sister

Term

 

zŭfùmŭ

Definition

 

grandparent

Term

 

yímā

Definition

 

aunt

Term

 

shūshu

Definition

 

uncle

Term

 

baby

Definition

 

yīng'ér

Term

 

jiārén

Definition

 

family

Term

 

zhàngfū

xiānshēng

Definition

 

husband

Term

 

yī wèi qīzi

tài tai

Definition

 

wife

Term

 

xiānshēng

Definition

 

Mr.

husband

Term

 

liú jiàn

Definition

 

Mrs.

Term

 

yī wèi péngyŏu

Definition

 

friend

Term

 

yī wèi línjū

Definition

 

neighbor

Term

 

nánzĭ

nánren

Definition

 

man

Term

 

nǚzǐ

nǚren

Definition

 

woman

Term

 

nán hái zi

Definition

 

boy

Term

 

yī ge nǚ hái zi

Definition

 

girl

Term

 

yī wèi lǎoshī

Definition

 

teacher

Term

 

yī wèi yīshēng

Definition

 

doctor

Term

 

yī wèi hùshì

Definition

 

nurse

Term

 

yī wèi jǐngchá

Definition

 

police

Term

 

yī wèi shāngrén

Definition

 

business man

Term

 

yī wèi sījī

Definition

 

driver

Term

 

yī wèi guǎnjiā

Definition

 

maid, housekeeper

Term

 

xiǎojiě

Definition

 

waitress

Term

 

gōngchéngshī

Definition

 

engineer

Term

 

chūnà yuán

Definition

 

cashier

Term

 

mìshū

Definition

 

secretary

Term

 

tóngshì

Definition

 

collegue

Term

 

lǎobǎn

Definition

 

boss

Supporting users have an ad free experience!