Shared Flashcard Set

Details

Onderzoekmethodologie
Week 1
20
Social Studies
Not Applicable
10/21/2016

Additional Social Studies Flashcards

 


 

Cards

Term

Sociaal onderzoek wordt beïnvloed door verschillende factoren. Benoem ze (5)

 

 

Definition

-          Practical considerations

 

-          Theorie

 

-          Epistemology

 

-          Values

Ontology

Term

In de empirisme (ervaringsleer) vormen ervaringen of zintuigelijke waarnemingen de enige bron van kennis omtrent de werkelijkheid. Gegevens van deze ervaringen vormen het ‘fundamenten van kennis’. Wat wil dat zeggen?

Definition

Wat je niet ziet, bestaat niet. Alleen kennis verkregen door ervaring is acceptabel, ideeën moeten empirisch worden getest om het kennis te kunnen noemen.

Term
Vraag 3: Definieer het begrip ‘naive empiricism’.
Definition

Loze empirie, onderzoek zonder wetenschappelijke onderbouwing of connectie met de theorie. Het verzamelen van feiten/ervaringen kan op zichzelf als doel worden gesteld. Sociale wetenscheppers zijn soms geneigd om zich niet te interesseren in onderzoek dat niet heel concreet te relateren is aan een theorie. 

Term

 

 

Vraag 4: Definieer ‘empirie’ en leg uit waarom onderzoek gedaan wordt.

Definition

Kennis opgedaan door onderzoek is acceptabel. Ideeën moeten blootgesteld worden aan strenge maatregelen van testen voordat ze als goed kennis aangenomen kunnen worden.

 

Wordt gedaan om antwoorden te vinden op vragen gesteld door theoretische benaderingen, maar je kan theorie ook zien als iets dat ontstaat nadat de data is ontstaan bij een project. 

Term
Definieer ‘Axioma’ en ‘empirical findings’
Definition

Een onbewezen, op ervaring berustende, aanvaarde stelling als grondslag van een theorie.

 

Constateringen die gebaseerd zijn op ervaringen.

Term
Wat zijn de verschillen tussen ‘middle-range theories’ en ‘grand theories?
Definition

Middle range is een gelimiteerd domein en valt tussen de grand theorie en de empirische resultaten. Hierin willen ze een gelimiteerd aspect van het sociale leven begrijpen en verklaren. Grand theorie heeft een meer abstract en algemeen karakter zoals symbolisch interationisme en posstructturalisme. 

Term
Leg uit wat een onderzoeker bij deductie doet (hypothetisch). 
Definition

Op basis van (ervaring), literatuur en kennis wordt een hypothese gesteld die je door middel van dataverzameling gaat bewijzen of verwerpen. Aan het einde van het onderzoek wordt conclusie teruggeplaatst in literatuur (inductie).  Kwantitatief en meest voorkomende.

 

Theorie à  hypothese à dataverzameling à bevindingen à hypothese aannemen of verwerpen à theorie herzien

Term
Leg uit wat een onderzoeker bij inductie doet (analystisch).
Definition

Op basis van dataverzameling wordt een theorie bedacht. Gegeneraliseerde theoretische conclusies uit observaties getrokken. Theorie is dus uitkomst van het onderzoek. Kwalitatief en minst voorkomend. Onderzoek à theorie 

Term
Leg het proces van ‘inductieve conformatie’ en ‘fascilisatie’ uit.
Definition

Bevestiging à op grond van een waargenomen regelmaat in beperkt aantal gevallen een universele uitspraak stellen. Maar kan pas waargenomen worden op grond van fascilisatie. Dus theorie bedenken en ontkrachten (raven zijn zwart, niet zware raaf vinden).

 

 

Term

Noem voorbeelden van epistemologische vraagstukken en welke soort standpunt nemen voorstanders van deze visie?

Definition

Kan en zou de sociale wereld volgens dezelfde principes onderzocht moeten worden als andere wetenschapsgebieden? Kun je de wereld kennen? Nemen visie vanuit een positivistisch standpunt.

Visieà wat is de acceptabele kennis in een discipline is. Een grotere epistemologische status wordt gegeven aan observatie dan aan theorie

Term
Wat vinden voorstanders van ‘positivisme’?
Definition

Zij vinden (epistemologische positie) dat de methoden van harde wetenschap ook de sociale wereld onderzocht kan worden. Hierbij wordt getracht de werkelijkheid buiten jezelf te aanschouwen. Deze kan en moet via dezelfde methoden als natuurwetenschappelijk onderzoek worden geanalyseerd. Positivisten willen uitleggen, interprevisten willen begrijpen.

Term

Wat is de principe van fenomalisme?

Definition

Alleen fenomenen en kennis kunnen bevestigd worden door het verstand. Bekijken menselijk gedrag en ontdekken zo de betekenis erachter. Bekijken de werkelijkheid vanuit de ogen van die ene persoon. De leer wil trachten zonder enig vooroordeel de dingen te leren kennen zoals ze zijn. 

Term
Wat is de principe van deductie en objectiviteit?
Definition

Hypotheses moeten altijd getest worden. Wetenschap moet waardevrij zijn. 

Term

: Net als positivisme denken realisten dat de sociale en harde wetenschappen dezelfde methoden moeten gebruiken. Realisme is een ander filosofisch positie die tracht duidelijkheid te verschaffen over de aard van wetenschappelijk onderzoek. Er zijn 2 vormen van realisme, vertel ze.

Definition

Empirisch realisme (naïf realisme), wil dat de realiteit begrepen kan worden door het gebruik van goede methodes. Kritisch realisme, realiteit kan alleen begrepen en veranderd worden als we de structuren kennen.

 

 

Term
Noem een andere epistemologische positie die tegenovergesteld is aan positivisme. 
Definition

Hierin mag de sociale wetenschapper de subjectieve gedachten achter sociale gebruiken zelf interpreteren. Kritisch noot is hier of een onderzoeker objectieve relaties tussen sociale gebeurtenissen/handelingen/  wel juist interpreteert? Positivisten willen uitleggen, interprevisten willen begrijpen. Deze stroming komt voort uit een combinatie van hermeneutisch-fenomenlogische traditie en sympbolische interpretivisme (Weber)

 

 

Term
Wat is de hermeneutisch-fenomenologische traditie?
Definition

Een filosofie die zich bezighoudt met de vraag hoe individuen betekenis geven aan de wereld en hoe de onderzoeker dit interpreteert/ analyseert. Hermeneuthiek is een theologische term waarbij theorie en methode als sociale acties word geïnterpreteerd. Dubbelle hermeneuthiek is een dubelle interpretatie, hoe de wereld door actoren wordt geïnterpreteerd en deze weer door onderzoeker geïnterpreteerd. 

Term
Wat is symbolische interactionalisme? 
Definition
Een sociale leertheorie met verschillende epistemologische implicaties. Het gaat hierbij om interpretaties. Individuen zijn voortdurend bezig met de wereld om hun heen te interpreteren en handelen op basis van deze interpretaties. 
Term

Noem 3 ontologische stromingen.

Definition

Objectivisme, zijn externe factoren waar wij mensen geen invloed op hebben. Sociale fenomenen leiden een onafhankelijk bestaan. Als onderzoeker ben je in staat jezelf van het onderzoek te distantiëren. Deze stroming is geïnteresseerd in sociale instituten en organisaties.

Constructivisme zijn sociale fenomenen en groepen. Hun betekenis wordt voortdurend gevormd door hun sociale actoren. Worden sociaal geconstrueerd en daarom ook dynamisch.

De laatste jaren is door het postmodernisme het idee bijgekomen dat de onderzoeker hoe dan ook invloed heeft op de werkelijkheid

Term

Aangezien ontologische stromingen bezig zijn de werkelijkheid te onderzoek (hoe zit de werkelijkheid in elkaar?) zul je dit altijd terugvinden in het sociaal onderzoek. Leg uit waar.

Definition

Bijvoorbeeld in de formulering van de onderzoeksvraag.

Term

 Leg de basisverschillen uit tussen kwalitatief en kwantitatief: Relatie theorie-onderzoek/ epistemologische oriëntatie/ ontologische oriëntatie.

Definition
Inductie vs. Deductief. Interpretivisme vs. Positivisme. Constructionalisme vs. Objectivisme. 
Supporting users have an ad free experience!