Shared Flashcard Set

Details

ODW
personen met een auditieve handicap
77
Social Work
Intermediate
01/05/2017

Additional Social Work Flashcards

 


 

Cards

Term
hertz
Definition
- hoge en lage tonen
- n geluidsgolven per seconde
- menselijk oor 20-2000Hz
- gemeten bij gehoorstoornis
Term
decibel
Definition
- luide en zachte tonen
- intensiteit van geluidsgolven
- gemeten bij auditieve beperking
- 0dB = gehoordrempel
- 90dB = grens voor gehoorschade
- 120dB = pijn aan oren, ze gaan kapot
Term
uitwendig oor
Definition
- gehoorgang
Term
middenoor
Definition
- trommelvlies
- hamer
- aambeeld
- stijgbeugel
Term
binnenoor
Definition
- buis van estachius
- slakkenhuis
- als hier iets kapot is heeft hoorapparaat geen zin
Term
wat is de rode draad doorheen de historiek vd orthopedagogiek v personen met een auditieve beperking?
Definition
de zoektocht naar de beste manier v communicatie
Term
DKHO
Definition
dove kinderen van horende ouders
Term
DKDO
Definition
dove kinderen van dove ouders
Term
wat is geluid precies?
Definition
trillingen die door de lucht komen en onzichtbaar zijn
Term
welke soorten geleiding bestaan er van het geluid naar de hersenen?
Definition
- luchtgeleiding
- beengeleiding
Term
geleiding v geluid naar hersenen
x luchtgeleiding
Definition
- geluid via uitwendig oor naar middenoor en binnenoor geleid
- uitwendig oor of binnenoor geblokkeerd = vermindering v geluid maar er zijn nog andere wegen
Term
geleiding v geluid naar hersenen
x beengeleiding
Definition
- geluidstrillingen worden door de beenderen van de schedel direct doorgegeven aan het binnenoor (cochlea)
Term
wat is audiometrie?
Definition
wetenschap die zich bezighoudt met het gehoor, om een duidelijk beeld te krijgen van het eigenlijke gehoorverlies
Term
soorten tests
x subjectieve
Definition
- toonaudiometrie
- spraakaudiometrie
Term
soorten tests
x subjectieve: toonaudiometrie
Definition
- kijken hoeveel gehoorverlies bedraagt
- functioneren v luchtgeleiding wordt getest dor koptelefoon
- beengeleiding nagekeken dmv trilplaat op voorhoofd
- onderzoekt of je tonen kan horen of niet
- lager/middelbaar
Term
soorten tests
x subjectieve: spraakaudiometrie
Definition
- kind kan horen maar moeilijk spreken
- kind moet woorden nazeggen
Term
soorten tests
x subjectieve
x moeilijkheden
x waar
x hoe
Definition
- moeilijk bij pubers met verstandelijke/fysieke beperking, heel jongen kinderen
- CLB
- je moet reageren op aangeboden geluid
Term
soorten tests
x objectieve
Definition
- tympanometrie
- elektro audiometrie = BERA test
Term
soorten tests
x objectieve: tympanometrie
Definition
- luchtdruk in je oren wordt gemeten ter hoogte van het trommelvlies
- vaak na oorontsteking
Term
soorten tests
x objectieve: elektro audiometrie
Definition
- BERA test
- objecttest
- elektrische spanning thv hersenstam wordt gemeten
- baby verdoven want mag niet wiebelen
- 20min stil liggen
Term
hoe wordt de uitslag van gehoortests weergeven?
Definition
toonaudiogram
Term
waarom is vroegtijdige screening voor gehoortests nodig?
Definition
omdat met moet weten of er een gehoorstoornis is, dit is belangrijk voor de taalontwikkeling
Term
screening & diagnostiek
x Ewing test
Definition
- tot 1998
- afgenomen door 2 personen
- dokter 1: aandacht v kind met speelgoedje
- dokter 2: maakt geluid achter kind
- kind moet kijken naar geluidsbron
- 5min
- als kind (9m oud) reageer = alles ok
- 2-3x geen reactie = doorverwijzing
Term
screening & diagnostiek
x Ewing test
x kritieken
Definition
- kan niet vroeg genoeg uitgevoerd worden
- veel valse positieven
- niet alle kinderen met gehoorstoornis ontdekt
- veel training & opleiding voor opnemers
Term
screening & diagnostiek
x ALGO test
Definition
- vanaf 1998
- aangeboden geluiden veroorzaken elektrische activiteit thv hersenstam
- registratie dmv electroden op de huid
- objectieve test
- 7min
Term
screening & diagnostiek
x ALGO test
x resultaten
Definition
- PASS: geen afwijking
- REFER: verder onderzoek nodig in gespecialiseerd centrum
-
Term
gehoorstoornissen ingedeeld volgens aard van gehoordverlies
Definition
- geleidings- of transmissiestoornis
- perceptie- of neurosensoriele stoornis
Term
gehoorstoornissen ingedeeld volgens aard van gehoordverlies
x geleidings- of transmissiestoornis
Definition
- mechanisch probleem (binnenoor functioneert normaal)
- uitwendig probleem
- eerst gehoorverlies lage frequenties
- hoorapparaten of operatie
Term
gehoorstoornissen ingedeeld volgens aard van gehoordverlies
x perceptie- of neurosensoriele stoornis
Definition
- stoornis
- inwendig (binnenoor, gehoorzenuw,..)
- dalend toonaudiogram
- cochleaire implant
- lucht en beengeleiding evenveel verstoord
Term
functionele doofheid
x definitie
Definition
er is onvoldoende auditieve feedback voor het leren spreken
Term
wat kunnen kinderen met 90dB verlies wel nog?
Definition
liplezen en leren spreken aangezien ze nog over net voldoende auditieve feedback beschikken
Term
indeling van dove kinderen
Definition
- hoor kinderen
- zie kinderen
Term
indeling van dove kinderen
x hoor kinderen
Definition
- gehoorstoornis, maar verstaan omgangstaal hoofdzakelijk door horen met apparatuur en liplezen is noodzakelijke steun
- dB verlies van minder dan 90dB
Term
indeling van dove kinderen
x zie kinderen
Definition
- liplezen is hoofdzaak
- gehoorapparaat in 2de instantie
Term
indeling van soorten doofheid
x prelinguale doofheid
Definition
- doofheid voor de taal ontwikkeld is
- grens = 3-4 jaar
Term
indeling van soorten doofheid
x postlinguale doofheid
Definition
- doofheid na dat taal ontwikkeld is
Term
oorzaken van gehoorstoornissen
x erfelijkheid
Definition
50% van vroegkinderlijke doofheid (recessief of dominant)
- zit vaak in de familie
Term
verworven oorzaken van gehoorstoornissen
x prenataal
Definition
- infectie bij mama: rode hond, mazelen
- gebruik v antibiotica
- nierziekten
Term
verworven oorzaken van gehoorstoornissen
x perinataal
Definition
- zuurstoftekort bij geboorte/bevalling
- te laag geboortegewicht
Term
verworven oorzaken van gehoorstoornissen
x postnataal
Definition
- voedselstoornis bij kind
- ouderdom, slechthorigheid, accident
- langdurige blootstelling aan luide geluiden
- otosclerose (aftakeling v kraakbeen bij jongvolwassenen)
Term
wat is de moedertaal?
Definition
eerste taal die je aanleert, zeer belangrijk
Term
waarvoor is de moedertaal belangrijk?
Definition
- het helpt het aanleren van andere talen
- emotionele en cognitieve ontw
Term
wat is de moedertaal bij dove ouders/kind?
Definition
gebarentaal
Term
hoe verloopt het leerproces bij 2 taligen?
Definition
- eerste taal is moedertaal
- moedertaal onder de knie hebben voor 2de taal
Term
simultane 2 taligheid
Definition
- kan enkel als beide talen evenveel aanwezig zijn
- successieve 2 taligeheid
- onvolkomen 2 taligheid
Term
successieve 2 taligheid
Definition
opeenvolgende aanbieding van talen
eerst 10 jaar 1 taal, dan 2de taal
Term
onvolkomen 2 taligheid
Definition
beide talen niet even goed verworven
1ne taal beter ontwikkelt dan andere
Term
wat is dovengemeenschap?
Definition
het intensieve contact dat groepen dove mensen, doorgaans binnen 1 zelfde regio met elkaar hebben in vrije tijd, soms op het werk
- ontwikkelen eigen cultuur
Term
is elke gebarentaal universeel?
Definition
nee, het verschilt van lang tot land met eigen grammatica en spellingsregels
er bestaat wel een universele gebarentaal
Term
welke taal is er wel universeel?
Definition
esperanto
Term
wat zijn gebarensystemen?
Definition
gesproken taal ondersteund door gebaren
Term
zijn gebarensystemen een gebarentaal?
Definition
nee je moet een gesproken taal leren en deze ondersteunen met gebaren
Term
wat is SMOG?
Definition
een bekend gebarensysteem voor mensen met een verstandelijke en fysieke beperking
Term
wat is vingerspelling?
Definition
het is een manuele weergave van de letters uit het alfabet van een gesproken taal
- belgische en nederlandse vingerspellingsystemen zijn 1 handig
Term
wie zijn linguisten?
Definition
mensen die zich met taal bezighouden
Term
hoe werd er in de vroege oudheid gekeken naar stomheid?
Definition
het niet spreken werd geassocieerd met niet kunnen denken
Term
hoe werd handicap gezien in de vroege middeleeuwen?
Definition
als een straf van god, de mensen moesten naar asielen
Term
wat deed Ponce de Leon in 1600 in spanje?
Definition
spaanse monnik die onderwijs gaf aan dove kinderen, leren spreken, lezen, schrijven,..
- gebarentaal uitgevonden
- vingeralfabet
Term
wat gebeurde er in Parijs in de 18de eeuw?
Definition
Abbe de l'Epee (1770)
- openbare dovenschool
- iedereen moest leren spreken
- geschreven taal en handalfabet werd afgewezen
Term
wat deed Thomas Gallaudet in USA? 1817
Definition
- eerste school voor doven geopend
- leerde in parijs methodische gebaren en handalfabet
Term
wat was er in 1880 in Milaan?
Definition
internationaal congres tot lotsverbetering der doofstommen
- zuiver orale benadering
- spraak kreeg grotere prioriteit op gebaren
- congres verklaarde dat de orale methode doven ten volle in gewone leven kon brengen
- gebaren werden gezien als nuttig hulpmiddel
Term
welke gevolgen had het congres van milaan voor de orthopedagogiek?
Definition
- zo vroeg mogelijk gesproken taal aanleren
- pas als de gesproken taal niet ontwikkelt dan worden indirecte strategien gebruikt: gebaren, schrift, vingerspelling
- sterke impuls door technologische ontwikkeling
- evolutie van orale methode naar de aurale-orale methode
- akoepedische of unisensoriele methode die het zien als hulpmiddel totaal verwerpt
Term
wat is een auraal-orale methode?
Definition
het combineert gehoor, articulatie, ritme, spraakafzien, lezen en schrift in multimodaal en intermodaal verband
Term
totale cummunicatie 1960
x 5 ontstaansgronden
Definition
- stem van de doven zelf
- studie naar taal, lees, schrijfniveau dove kinderen
- studie naar SES dove volwassenen
- ontwikkelingspsychologisch onderzoek
- linguistisch onderzoek
Term
totale cummunicatie 1960
x 3 uitgangspunten
Definition
- grotere vrijheid in de keuze v gebruikte communicatiemiddelen bij opvoeding en in de communicatie: multimodale communicatie
- groter respect voor de eigenheid van de dove persoon
- belang van vroegtijdige communicatie tss ouder en kind: gebarentaal kan belangrijk zijn voor taalverwerving en taalbesef
Term
totale communicatie 1960
x 2 tendensen
Definition
- bimodale monolinguale tendens
- 2 talige tendens
Term
totale communicatie 1960
x 2 tendensen: bimodale monolinguale tendens
Definition
1 taal op 2 manieren
spreken en gebarensystemen
Term
totale communicatie 1960
x 2 tendensen: 2 talige tendens
Definition
natuurlijke gebarentaal en gesproken taal
(maar wat met DKHO)
Term
welke tegenreactie hadden de aanhangers van het oralisme voor totale commnicatie?
Definition
ze kwamen met differentierende communicatie
Term
wat is differentierende communicatie?
Definition
- reactie vd oralisten op de kritieken van totale communicatie
- differentiering van populatie dove kinderen met een grote voorkeur voor oralistische opvoeding
- belang om zo vroeg mogelijk het oraal auraal ontwikkelingssucces bij kinderen te voorspellen
- multimodaal programma als er minder succes is op oraal auraal
Term
differentierende communicatie
x uitgangspunten
Definition
- ecologie vd functies
als je tegen dove gaat spreken gaat die sneller spreken
- incompatibiliteitshypothese
spraak gaat niet samen met gebaren
Term
differentierende communicatie
x prioriteire doelstelling
Definition
oraal aurale vaardigheden zo goed mogelijk ontwikkelen opdat dove persoon zich kan integreren in de horende maatschappij
Term
bicultureel-bilinguaal model
x wat?
Definition
- meest recente visie - uitloper van totale communicatie
Term
bicultureel-bilinguaal model
x uitgangspunten
Definition
- dove mensen leven in 2 culturen
- cultureel antropologische visie
- erkenning van dovengemeenschappen en eigen dovencultuur
- bilinguaal = tweetaligheid
Term
bicultureel-bilinguaal model
x situatie in vlaanderen
Definition
- hevige strijd tss oralisten en aanhangers v gebaren
- vlaanderen bleef wel sterk DC (oralisme) aanhanger
- vlaamse gebarentaal pas in 2006 als taal erkend
Term
bedreigde psychische ontwikkeling voor doven
Definition
- hechting moeder-kind
- kennis opdoen
- sociale contacten
- zelfbeeld
- moeilijkere info verwerking
- moeilijkere integratie in maatschappij
Term
hoe werkt een cochleaire implant?
Definition
zenuwvezels van het oor worden direct rechtstreeks elektrisch gestimuleerd
Supporting users have an ad free experience!