Shared Flashcard Set

Details

ODW
personen met een verstandelijke beperking
91
Social Work
Intermediate
01/02/2017

Additional Social Work Flashcards

 


 

Cards

Term
hoe noemen we personen met een verstandelijke beperking?
x VS
x UK
Definition
VS: intellectual disabilities
UK: learning disabilities
Term
wat is POS?
Definition
- problematische opvoedingssituatie
- situatie waarin gewone opvoeden tekort schiet
- definitie v handicap in brede zin vh woord
- lijkt alleen maar op kinderen te slaan
- je vergeet mensen met beperkingen
- problematisch = extreem
Term
definitie
x handicap
Definition
elk langdurig en belangrijk participatieprobleem dat te wijten is aan een samenspel tss functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuigelijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren
Term
definitie
x problematische opvoedingssituatie / bijzondere jeugdbijstand
Definition
toestand waarin de fysieke integriteit, de affectieve, morele intellectuele of sociale ontplooiingskansen van minderjarigen in het gedrang komen door bijzondere gebeurtenissen door relationele conflicten of door omstandigheden waarin zij leven
Term
wat is een paradigmaverschuiving?
Definition
- nieuwe kijk op dingen
- maakt gebruik van nieuwe terminologie
- men gaat op nieuwe manier clienten ondersteunen
Term
wat houdt de paradigma verschuiving van 1992 in?
Definition
- belangrijke veranderingen in het handboek van AAIDD
- verstandelijke beperking niet langers als persoonskenmerk gezien maar als complex samenspel tussen mogelijkheden en beperkingen van een persoon met de eisen van een omgeving
- meer aandacht aan kwaliteit v contexten waarin personen met een verstandelijke bep vertoeven
- ondersteuning als centraal concept (mensen niet meer bekijken vanuit wat ze allemaal 'niet' kunnen)
Term
wat doet het AAIDD?
Definition
sinds 1876 een overzicht proberen maken van de bestaande kennis over het fenomeen verstandelijke beperking
Term
4 pioniers in de historiek
Definition
- Pinel
- Esquirol
- Itard
- Seguin
Term
Pinel
Definition
- nosographie des maladies mentales
- observeerde kinderen in asielen en beschreef hun gedragingen
- beschreef mensen met down syndroom
Term
Esquirol
Definition
- lln van Pinel, zette zijn werk verder
- beschreef idiotie als afzonderlijke toestand (1820)
- opvolger als directeur van La Salpetiere en l'Hospice de Bicetre
- verplicht verblijf voor bedelaars en marginalen
- 19de eeuw neurologie ziekenhuis
- Bicetre werd bijhuis van La Salpetiere voor krankzinnigen
Term
Itard
Definition
- Victor de L'aveyron
x probeerde het kind te leren spreken
x l'education d'un enfant sauvage
- idee van medisch pedagogische benadering
- juiste volgorde voor benadering v probleemgebieden (sensorisch, taal, abstract denken)
- beinvloed door Etienne de Condillac
- eerste orthopedagoog
Term
Seguin
Definition
- zette werk van Itard verder
- school voor idioten opgericht
- ontw v spieren en sensorische elementen als eerste stap
Term
pioniers voor morele behandeling van geesteszieke personen in Vlaanderen
Definition
- Kannunik Triest
- Dr. Guislain
Term
Kannunik Triest
Definition
- oprichter broeders v liefde & zusters v liefde = orthopedagogische, geestelijke gezondheidszorg, BZJ, bejaarden en ziekenzorg en onderwijs
Term
Dr. Guislain
Definition
- hoofdgeneesheer van krankzinnegengestichten in gent (aangesteld door Triest)
- belangrijk voor mensen met verstandelijke beperking
- maakte onderscheid tss versch beperkingen
- was overtuigd dat psychiatrische problemen veroorzaak worden door stoornissen in het gemoed & niet in de rede
- zorgde voor humanitaire menslievende aspecten bij de behandeling
Term
war was de eerste inrichting gelegen?
x oprichter?
x anno?
Definition
1850
Guggenbuhl
Adenberg
Term
wie is Guggenbuhl?
Definition
zwitserse arts die de instelling ADENBERG oprichtte
- inspiratie bij duitse natuurfilosofische opvattingen
- voedingrijk dieet, baden met geneeskrachtige kruiden, behandeling met elektriciteit, experimenten met medicatie
Term
waarom waren de natuurfilosofische opvattingen in conflict met nieuwe ideeen in duitse psychiatrie?
Definition
psychische stoornissen werden beschouwd als ziekten van de hersenen
Term
wie startte de zorg voor personen met verstandelijke beperkingen in amerika?
Definition
Samuel Howe & Seguin
Term
Samuel Howe
Definition
gefascineerd door oorzaken verstandelijke beperking
- slechte gezondheidstoestand v ouders
- overmatig alcoholgebruik
- familiehuwelijken
- pogingen tot abortus
Term
andere voorzieningen met natuurfilosofische en/of antropologische visie
Definition
- vzw Widar: tehuis voor niet werkenden in merksplas
Term
evolutie van filantropie naar positivisme
x groeiende belangstelling voor?
x invloed van wie?
Definition
- groeiende belangstelling voor het lichaam en de hersenen
- invloed positivisme van Comte: verstedelijking en industrialisering als uitgangsvormen van nieuwe organisatie in de maatschappij, geloof in evolutiegedachte en uitwerken van erfelijkheidswetten (mendel)
Term
evolutie van filantropie naar positivisme
x wetenschap zoekt verklaringen, verschijningsvormen, gradaties
Definition
- aandacht voor lichamelijke en uiterlijke kenmerken
- ontstaan van verschillende syndromen (trisomie 21 - down - door Lagndon Down ipv mongolisme)
Term
evolutie van filantropie naar positivisme
x stamboomonderzoek
Definition
- donkere periode
- op zoek welke afwijkingen meer voorkomen in bep families
- families met meest afwijkende personen gelinkt aan armoede
- uitstoting v personen met handicap
- verbleven in inrichtingen ter bescherming vd maatschappij
Term
evolutie van filantropie naar positivisme
x positief gevolg
Definition
er werd op zoek gegaan naar oorzaken, etiologie, de vormen, gradaties
- evolutie van de geneeskunde
Term
de psychometrie
x wanneer?
x naar wat ging men op zoek?
Definition
- kort na WO1
- we zien hier dat mensen op cognitief vlak niet veel kunnen
- men ging op zoek hoe men verstand kon meten
Term
de psychometrie
x pioniers
Definition
- Binet
- Simon
- Goddard
- Terman
Term
de psychometrie
x Binet & Simon
Definition
- kregen opdracht begin 20e eeuw om onderzoek in te stellen naar een methode om kinderen op te sporen met lichtere vorm van verstandelijke beperking
- Binet: test die natuurlijke intelligentie zou moeten meten = aangeboren intelligentie los van onderwijs/opvoeding
Term
de psychometrie
x Goddard
Definition
- vertaalde test v Binet in het engels en concludeerde: mensen met verstandelijke beperking zijn trainbaar, maar moet gezien worden in functie v hun aangeboren verminderde mogelijkheden
Term
de psychometrie
x Terman
Definition
- werkte verder op Binet
- invoering begrip intelligentiequotient = IQ
- beschouwde IQ als erfelijk & onveranderlijk
- geloofde in raskwaliteiten
- buitengewoon onderwijs werd in deze periode voor groep mensen opgestart die men als 'debiel' bestempelde
Term
naamgeving voor personen met verstandelijke beperking
x vroeger
x daarna
x nu
Definition
- idioot, zwakbegaafd
- mensen met een mentale handicap
- verstandelijke beperking en ontwikkelingsstoornis
Term
waarvoor staat AAIDD?
Definition
american association on intellectual and developmental disabilities
Term
hoe definieren we de evolutie ivm de verstandelijke beperkingen?
Definition
- om de 10j verfijning v de definitie
- centraal: tekort in het intellectueel functioneren, met als gevolg problemen in het sociaal functioneren
Term
wat gebeurde er in 1950?
Definition
instituutgericht denken vs integratie
Term
instituutgericht denken vs integratie
x wat?
Definition
belangrijke tegenstroom die op gang gebracht werd vanuit studies van Bowly en Spitz, die wezen op gevaar van ontwikkelingsstoornissen bij mensen die lange tijd in instellingen verbleven
Term
welke waren de gevaren van te lang in een instelling te zijn volgens Bowly en Spitz?
Definition
- gebrek aan stimulans
- gebrek aan warme vaste relatie
- verwaarlozing
- deprivatie
Term
welke aanklacht deed Goffman tegen instellingen?
Definition
- beschreef organisaties als total institutions
- bewees dat mensen met verst bep niet goed ontw door grote voorzieningen
- grote barriere tegenover sociaal contact met buitenwereld
- alledaagse dingen verlopen volgens vooropgesteld schema
Term
welke gevolgen zou het leven in een instelling hebben volgens Goffman?
Definition
- persoonlijkheid wordt afgebroken/aangetast
- persoonlijke veiligheid gaat verloren
- privacy wordt geschonden
- leven in een sfeer van extreme sociale controle
- verlies van mogelijkheid tot autonoom handelen
Term
normalisatiedenken/principe (scandinavische landen)
Definition
stelt dat alle personen met een verst bep in levensomstandigheden moeten worden gebracht die zo dicht mogelijk de gewone omstandigheden van de samenleving benaderen
- normaal dag, week, jaarritme
- normale beleving levenscyclus
- respect voor wensen v pers met verst bep
- leven in heteroseksuele wereld
- leven met normale economische maatstaven
Term
hoe wordt normalisatie beschouwd?
Definition
als instrument tot integratie
Term
wie keerde er zich tegen totaalinstituut en desindividualisering?
x wat zei hij?
Definition
Wolfensberger
- alles wordt georganiseerd op laagste niveau van gemeenschappelijke kenmerken v bewoners
- binnen instelling is voortdurend onderworpen aan collectieve
Term
wat bedoelt met met normalisatiedenken?
Definition
mensen met verstandelijke beperking hebben recht op zo normaal mogelijke levensomstandigheden
Term
welke onderscheiden in verstandelijke beperkingen maakte het AAMR vroeger?
x IQ
Definition
- licht: < 70
- matig: < 55
- ernstig: < 40
- diep: < 20
Term
paradigma omslag vanaf 1990
Definition
- emancipatie/empowerment
- inclusie
- disability studies
- quality of life
Term
paradigma omslag van 1990
x emancipatie --> empowerment
Definition
- emancipatie vervangen door empowerment (verlenen van kracht en macht)
- belang van de 3 R's: rights, responsibilities, risks
- recht op eigen keuzes
Term
paradigma omslag van 1990
x hoe kunnen we empowerment volledig realiseren?
Definition
- disability moet gezien worden in termen van sociale structuren
- gaat op secundaire preventie ipv primaire
- disability is een verschil (geen anomalie)
- interactie tss individu & maatschappij centraal
- inclusie is een publieke verantwoordelijkheid
Term
paradigma omslag van 1990
x disability studies
Definition
- wil komaf maken aan overheersing vh biomedisch model (over het mensenrechtendiscours)
- gebruikt het multidisciplinair model
- wil behandelen en structurele problemen blootleggen
- zoveel mogelijk perspectieven aan bod brengen
Term
paradigma omslag van 1990
x QOL (van het bestaan)
x uitgangspunten van QOL
Definition
wil gelijkwaardigheid v persn met/zonder beperking
- belangrijk voor iedereen
- vergroot bij zelf beslissingen nemen of er in participeren
- vergroot bij anticipatie en integratie in de plaatselijke samenleving
Term
paradigma omslag van 1990
x QOL - 3 factoren
Definition
- onafhankelijkheid
- sociale participatie
- welzijn
Term
paradigma omslag van 1990
x onafhankelijkheid
Definition
- persoonlijke ontw: onderwijsniveau
- zelfbepaling: keuzes, beslissingen
Term
paradigma omslag van 1990
x sociale participatie
Definition
- persoonlijke relaties: soc netwerken
- sociale inclusie: integratie, participatie
- rechten: mensenrechten
Term
paradigma omslag van 1990
x welzijn
Definition
- emotioneel welzijn: veiligheid, etc
- fysiek welzijn: gezondheidszorg
- materieel welzijn: financien
Term
verstandelijke beperking
x nieuwe definitie?
Definition
intellectual disability is characterized by significant limitations both in intellectual functioning and in adaptive behavior as expressed in conceptual, social and practical adaptive skills. this disability originates before age 18
Term
verstandelijke beperking
x nieuwe definitie - functioning
Definition
IQ voldoende laag
Term
verstandelijke beperking
x nieuwe definitie - significant limitations
Definition
significantie van beperking
- niet door toeval te verklaren, iemand testen en zeker zijn dat het geen toeval is
Term
verstandelijke beperking
x nieuwe definitie - adaptive skills
Definition
vaardigheden, op die vaardigheden problemen ondervinden
Term
verstandelijke beperking
x nieuwe definitie - before age 18
Definition
problemen moeten voor 18j leeftijd ontstaan anders krijg je diagnose NAH
Term
waarom veranderde de definitie van 1992?
Definition
- verst bep is geen persoonskenmerk maar gevolg van een complex samenspel tussen mogelijkheden en beperkingen van een pers met de eisen van de omgeving
- aandacht voor de kwaliteit vd context waarin de pers met verst bep leven
- ondersteuning als centraal concept
Term
waarom is de paradigma verschuiving van 1992 een revolutie?
Definition
- het is niet zomaar een andere definitie
- het is niet alleen anders kijken naar verst bep
- het is een nieuwe manier van diagnostiek (IQ test is niet voldoende)
Term
welke zijn de 5 vooronderstellingen van het AAIDD?
Definition
- contextgebonden verwachtingen
- culturele diversiteit
- beperkingen en mogelijkheden op vlak van 5 dimensies
- niet zomaar testen
- gepersonaliseerde en aangepaste ondersteuning leidt tot beter functioneren en betere levenskwaliteit
Term
5 vooronderstellingen van het AAIDD
x contextgebonden verwachtingen
Definition
- beschrijven en aanpakken v beperking kan enkel met aandacht voor context waarin pers in kwestie leeft
- pers functioneren naargelang de context (vlaams kind vs afrikaans kind)
- verwachtingen komen voort vanuit doorsnee contexten
Term
5 vooronderstellingen van het AAIDD
x culturele diversiteit
Definition
- mensen betrokken bij diagnose moeten oog hebben voor de taal, gewoontes, .. als we personen een eerlijke kans willen geven om te laten zien wat ze wel/niet kunnen
- in elke cultuur zijn andere dingen belangrijk
Term
5 vooronderstellingen van het AAIDD
x beperkingen en mogelijkheden op vlak v 5 dimensies (van functioneren)
Definition
- sterkte/zwakte analyse uitvoeren onder 5 dimensies
x intellectueel functioneren
x adaptieve vaardigheden
x participatie
x gezondheid
x context
Term
5 vooronderstellingen van het AAIDD
x niet zomaar testen
Definition
enkel testen als men van plan is ondersteuningsplan uit te werken
Term
5 vooronderstellingen van het AAIDD
x gepersonaliseerde en aangepaste ondersteuning leidt tot beter functioneren en betere levenskwaliteit
Definition
- gaat in tegen gedachte dat verst bep onveranderlijk, niet leefbaar is
- ondersteuning moet individueel zijn
Term
verstandelijke beperking
x nieuwe definitie - disability
Definition
beperkingen in het individueel functioneren binnen een bepaalde context met verwachtingen
Term
verstandelijke beperking
x nieuwe definitie - intellectual functioning
Definition
- abstract denken
- oplossen v problemen
- leren
- vat krijgen op complexe ideeen
- gebruik maken van ervaringen om te leren
Term
verstandelijke beperking
x nieuwe definitie - adaptief gedrag
Definition
conceptuele, sociale en praktische vaardigheden die nodig zijn om te overleven met de problemen van alledag in verschillende omgevingen
Term
AAIDD
x diagnostiek in 3 stappen
Definition
- beeldvorming vd persoon & zijn contexten via sterkte/zwakte analyse
- stellen v diagnose - label verstandelijke beperking
- opstellen & uitwerken van een persoonlijk ondersteuningsplan
Term
diagnostiek in 3 stappen
x stap 1
x dimensie 1: intellectueel functioneren
Definition
- verder kijken dan schools leren, schrijven,..
- IQ meten en analyseren (70 is cutoff score)
- gardner: multiple intelligentie, hij maakt onderscheid in soorten intelligentie
Term
diagnostiek in 3 stappen
x stap 1
x dimensie 2: adaptieve vaardigheden
Definition
- conceptueel adaptief gedrag: taal lezen schrijven
- sociaal adaptief gedrag: weten wat wel/niet mag op bep moment
- praktisch adaptief gedrag: veters strikken, telefoneren, etc
Term
diagnostiek in 3 stappen
x stap 1
x dimensie 3: gezondheid
Definition
- lichamelijke gezondheid
- geestelijke gezondheid
Term
diagnostiek in 3 stappen
x stap 1
x dimensie 4: participatie, interactie en sociale rollen
Definition
- participatie staat meer en meer centraal
- persn met verst bep moeten kunnen deelnemen aan positieve omgeving
- enkel te evalueren via observatie, gesprekken en klinische gevoeligheid
- sterkte/zwakte analyse maken
Term
diagnostiek in 3 stappen
x stap 1
x dimensie 5: context
Definition
- microsysteem: directe omgeving, familie,..
- mesosysteem: buurt, gemeenschap
- macrosysteem: maatschappij, land,..
Term
diagnostiek in 3 stappen
x stap 2: diagnose verstandelijke beperking
Definition
voldoen aan 3 voorwaarden
- persoon kent een significante uitval in intellectueel functioneren
- persoon kent een significantie uitval op adaptief vlak
- problemen doen zich voor in de ontwikkelingsgeschiedenis voor de leeftijd v 18j
Term
diagnostiek in 3 stappen
x stap 3: ondersteuning
Definition
- continu flexibel
- subsidiaritietsprincipe (kiezen voor minst schadelijke oplossing)
- frequentie/intensiteit v ondersteuning: wat heb je nodig, hoeveel, hoe zwaar?
- SIS: support intensity scale
Term
wat is de etiologie van verstandelijke beperkingen?
Definition
een multifactorieel gegeven samengesteld uit 4 categorieen van risicofactoren
Term
uit welke categorieen bestaat de etiologie van AAIDD?
Definition
- biomedische factoren
- sociale factoren
- gedragsfactoren
- opvoedingsfactoren
Term
hoe heeft het AAIDD hun 4 caterogieen geordend?
Definition
via een indeling van
- prenatale (voor de geboorte)
- perinatale (rond de geboorte)
- postnatale (na de geboorte)
Term
etiologie van verstandelijke beperkingen
x biomedische factoren
x prenataal
Definition
- chrom afwijking
- syndromen
- ziekte moeder
- leeftijd ouders
Term
etiologie van verstandelijke beperkingen
x biomedische factoren
x perinataal
Definition
- prematuriteit
- geboortetrauma
Term
etiologie van verstandelijke beperkingen
x biomedische factoren
x postnataal
Definition
- hersentrauma
- ondervoeding
Term
etiologie van verstandelijke beperkingen
x sociale factoren
x prenataal
Definition
- armoede
- ondervoeding moeder
- huiselijk geweld
Term
etiologie van verstandelijke beperkingen
x sociale factoren
x perinataal
Definition
- tekort aan zorg bij geboorte
Term
etiologie van verstandelijke beperkingen
x sociale factoren
x postnataal
Definition
- zorgdragende heeft een beperking
- armoede
- chronische ziekte
Term
etiologie van verstandelijke beperkingen
x gedragsfactoren
x prenataal
Definition
- drugsgebruik ouders
- alcohol
- ouderlijke onvolwassenheid
Term
etiologie van verstandelijke beperkingen
x gedragsfactoren
x perinataal
Definition
- ouders willen zorg niet opnemen
- ouders verlaten kind
Term
etiologie van verstandelijke beperkingen
x gedragsfactoren
x postnataal
Definition
- kindermisbruik
- moeilijk gedrag kind
Term
etiologie van verstandelijke beperkingen
x opvoedingsfactoren
x prenataal
Definition
- tekort aan voorbereiding op ouderschap
- ouders met verst bep zonder ondersteuning
Term
etiologie van verstandelijke beperkingen
x opvoedingsfactoren
x perinataal
Definition
ontbreken van doorverwijzing naar ondersteunende dienst bij verlaten v zieknhuis
Term
etiologie van verstandelijke beperkingen
x opvoedingsfactoren
x postnataal
Definition
- uitgestelde diagnose
- ouders met beperking
- niet adequate familiale ondersteuning
Supporting users have an ad free experience!