Shared Flashcard Set

Details

ODW 1
onderwijs aan personen met een beperking
35
Social Work
Intermediate
08/20/2017

Additional Social Work Flashcards

 


 

Cards

Term
Buitengewoon onderwijs:
Type 1: licht verstandelijke beperking
Definition
x kinderen met ernstige leermoeilijkheden te wijten aan intellectuele beperkingen
x aandacht voor basisvaardigheden BUBA
x focus op alg en soc vorming BUSO
Term
Buitengewoon onderwijs:
Type 2: matig of ernstige verstandelijke beperking
Definition
x doelstelling richt zich op een levensscholing
x aanleren v vaardigheden die bij andere kinderen spontaan ontwikkelen
Term
Buitengewoon onderwijs:
Type 3: kinderen met gedrags en emotionele stoornissen zonder verstandelijke beperkingen
Definition
x kinderen stellen vaak moeilijk gedrag op school
x gericht op persoonsontwikkeling
Term
Buitengewoon onderwijs:
Type 4: fysieke beperking
Definition
x ingericht voor kinderen die regelmatig nood hebben aan medische en paramedische behandeling en begeleiding
x orthopedagogische aanpak
Term
Buitengewoon onderwijs:
Type 5: zieke kinderen
Definition
x les in kleine klasjes of bed aan bed onderwijs
x doelstellingen: bijwerken van schoolse acherstand + bieden van vertrouwde structuur in onbekende omgeving
x sociale en emotionele steun
Term
Buitengewoon onderwijs:
Type 6: visuele beperking
Definition
x methodieken ter compensatie: braille schrift
x kinderen die regelmatig nood hebben aan medische en paramedische behandelingen
Term
Buitengewoon onderwijs:
Type 7: auditieve beperking
Definition
x communicatie
x van auditief oralistisch tot visueel gestuele benadering
x individuele leertrajecten
Term
Buitengewoon onderwijs:
Type 8: ernstige leerstoornissen
Definition
x remediering
x zelfde leerdoelen en domeinen als kinderen uit gewone onderwijs
x aandacht voor zelfsturing en sociaal emotionele ontwikkeling
Term
Buitengewoon onderwijs:
Type 9: autismespectrum stoornis
Definition
x voor jongeren met ASS
x maar zonder verstandelijke beperking
x sinds 2015
Term
buitengewoon kleuter onderwijs: BuKo
III
Definition
x 2,5 - 6 jaar (max 8j)
x instappen op gelijk welk moment
x ontwikkelingsdoelen nastreven
Term
buitengewoon lager onderwijs: BuLo
Definition
x 6 - 13 jaar (max 15j)
x ontwikkelingsdoelen nastreven
x op maat van de leerling: handelingsplan
Term
buitengewoon secundair onderwijs: BuSo
Definition
x 13 - 21 jaar
x opleidingsvormen zijn belangrijker dan onderwijstypes
x ontwikkelingsdoelen nastreven per opleidingsvorm
Term
hoe krijg je toegang tot Buitengewoon onderwijs?
Definition
inschrijvingsverslag van CLB bestaande uit:
x attest (type onderwijsniveau en onderwijsvorm)
x protocol ter verantwoording (resultaten MDT onderzoek en verantwoording)
Term
hoe is buitengewoon onderwijs georganiseerd?
Definition
x klassen vs pedagogische eenheden
x klassenraad
Term
TOAH
Definition
tijdelijk onderwijs aan huis
Term
hoe werkt TOAH?
Definition
x niet zelfde als thuisonderwijs
x lager onderwijs en sommige types secundair
x indien meer dan 21 kalenderdagen afwezig
x medisch attest + aanvraag ouders naar directeur
x maximaal 4 lestijden per week
Term
POAH
Definition
permanent onderwijs aan huis
Term
hoe werkt POAH?
Definition
x permanent
x leerplichtige kinderen die voldoen aan toelatingsvoorwaarden van buitengewoon onderwijs
x slechts 10tal kinderen per jaar
x ernst van handicap = bepalende factor
Term
GON
Definition
geintegreerd onderwijs
Term
hoe werkt GON?
Definition
x kans om gewoon onderwijs te volgen
x samenwerking GO-BuO
x GON-ondersteuning 2-4u/week voor ernstige auditieve en visuele problemen
Term
voorwaarden voor GON
Definition
x gemotiveerd verslag van CLB
x leerling kan het gemeenschappelijk curriculum aan, mits ondersteuning
x integratieplan
Term
ION
Definition
inclusief onderwijs
Term
achterliggende visie van ION
Definition
x stoornisdenken
x diversiteitsdenken
Term
wat is stoornisdenken? (ION)
Definition
gericht po het bijwerken van de tekortkoming, zodat leerling kan aansluiten bij de norm
Term
wat is diversiteitsdenken? (ION)
Definition
leerling niet reduceren tot zijn problematieken
Term
leg uit: inclusie is een fundamenteel recht van iedere mens
Definition
x alle kinderen hebben recht om samen te leren en naar school te gaan
x kinderen mogen niet gediscrimineerd worden obv een beperking of leermoeilijkheid
x kinderen horen samen en hoeven niet beschermd te worden tegen elkaar
Term
wat is inclusief onderwijs?
Definition
x alle lln welkom in gewone school
x onderwijs in natuurlijke leeromgeving
x onderwijs met kinderen van zelfde lftijdsgroep
x overleg tss verschillende betrokkenen
x iedereen neemt deel aan dezlfde activiteiten
x aandacht voor soc emotionele ontw
Term
GON vs ION
Definition
GON: aanpassingen zodat lln zich kan aanpassen aan de school
ION: school stelt zich zo op dat alle kinderen er kunnen zijn/blijven
Term
waarom het M-Decreet?
Definition
x omvang en groei van buitengewoon onderwijs
x VN verdrag
x alibi functie
x tekort aan expertise in gewoon onderwijs
Term
doel van het M-Decreet
Definition
x recht op redelijke aanpassingen
x meer inclusief onderwijs
x aanpassing structuur buitengewoon onderwijs
Term
6 krachtlijnen van het M-Decreet
Definition
1. eerst gewoon dan buitengewoon onderwijs
2. recht op redelijke aanpassing
3. recht in inschrijving in gewone school
4. nieuwe types buitengewoon onderwijs
5. nieuwe toelatingsvoorwaarden buitengewoon onderwijs
6. ondersteuning voor het gewoon onderwijs
Term
overstap naar secundair onderwijs:
doel opleidingsvorm 1:
Definition
maatschappelijke training
Term
overstap naar secundair onderwijs:
doel opleidingsvorm 2:
Definition
arbeidstraining
Term
overstap naar secundair onderwijs:
doel opleidingsvorm 3:
Definition
beroepsgerichte vorming
Term
overstap naar secundair onderwijs:
doel opleidingsvorm 4:
Definition
algemene vorming
Supporting users have an ad free experience!