Shared Flashcard Set

Details

MOTRICITAT
motri
138
Education
Beginner
11/22/2022

Additional Education Flashcards

 


 

Cards

Term
L'ontogènia motriu humana correspon a
Definition
el desenvolupament motriu individual
Term
El paradigma sistèmic de la motricitat contempla els continguts com
Definition
una visió d'anàlisi i de síntensis
Term
L'enfocament sistèmic de la motricitat que hem treballat a classe es basa en
Definition
combinar capacitats i habilitats motrius
Term
Autors que han aportat teoria sistèmica son
Definition
de Rosnay i Martínez
Term
Un enfocament sistèmic és equivalent a
Definition
cap dels anteriors
Term
La capacitat de resistència muscular es troba segons el model sistèmic entre
Definition
la resistència aeròbica i la força
Term
La morfocinesi correspon a la característica sistèmica en ciències humanes en
Definition
morfogènesi
Term
Tres autors que han aportat enfocaments sistèmics
Definition
De Rosnay, Bertalanffy i Morin
Term
les fases de tot cicle d'aprenentatge motriu son
Definition
sensació, percepció. cognició i acció
Term
Un aprenentatge motriu analític es pot considerar
Definition
cap dels anteriors
Term
La intel·ligència preconceptual segons Piaget correspon
Definition
als 4 anys
Term
Segons Piaget la intel·ligència preconceptual es dona a l'edat de
Definition
4 anys
Term
El procés d’assimilació dins l’equilibració cognoscitiva es un procés
Definition
inductiu
Term
La teoria de l’equilibració cognoscitiva s’atribueix a
Definition
Piaget
Term
En el vídeo que vam passar a classe de uns nens que passaven sobre un banc
suec, quedava palès
Definition
una equil·libració cognoscitiva
Term
La motricitat cognoscitiva fa incidència sobre
Definition
els estereotips
Term
Les habilitats motrius les ordenem segons
Definition
estabilitat, locomoció i manipulació
Term
L'autor que ha treballat sobre habilitats motrius és
Definition
Piaget
Term
Les habilitats motrius d'estabilitat les hem diferenciat en
Definition
de suport i recolzament, accions motrius axials i de detén i suspensió
Term
Una rondada és una combinació d'habilitats motrius de tipus
Definition
locomoció seqüencial, estabilitat axial i estabilitat de suport
Term
Un remat de Vòlei és una combinació d'habilitats motrius de tipus
Definition
estabilitat de detén i manipulació d'impacte
Term
El model de desenvolupament de la motricitat segons Gallahue es basa en
Definition
les habilitats motrius
Term
El gatejar es dona al voltant dels
Definition
sis mesos d'edat
Term
La fase de gatejar afavoreix
Definition
el reforç cortico-espinal
Term
L’estructura espai-temps es regula en
Definition
la segona unitat funcional del cervell
Term
La proxèmica és l'estudi
Definition
de l'ús de l'espai
Term
La resistència muscular es troba entre
Definition
La força i la resistència aeròbica
Term
La morfocinesi es
Definition
la forma motriu a la que tendim individualment
Term
L'automatisme motriu es dona
Definition
al nivell subcortical
Term
Els automatismes motrius son
Definition
positius
Term
Els automatismes estan a
Definition
les zones associatives del cervell
Term
Una bona motricitat autònoma potencia
Definition
els automatismes motrius
Term
L'equifinalitat es relaciona amb els processos
Definition
L'heurístic i l'algorítimic
Term
L'equifinalitat es dona
Definition
en el moment previ de les situacions motrius
Term
L'equifinalitat posa a prova
Definition
processos d'accions seqüencials o algorítmics i
processos d'accions simultanis o heurístics
Term
Els processos algorítmics son
Definition
lineals o seqüencials
Term
Una progressió motriu és
Definition
algorítimica
Term
Una transferència motriu és
Definition
heurística
Term
La pràxia programada mentalment es
Definition
l'activitat idiocinèsica
Term
Una tetraplegia és
Definition
una apràxia motriu
Term
L'apraxia motriu pot ser
Definition
ideatòria, sensorial o motriu
Term
L'apràxia és
Definition
manca de pràxia
Term
Lesfera de desenvolupament motriu volitiva es refereix a
Definition
la cognició
Term
L’ontogènia motriu humana correspon a
Definition
el desenvolupament motriu individual
Term
Les capacitats motrius les diferenciem entre
Definition
perceptivomotrius, fisicomotrius i sociomotrius
Term
La capacitat motriu és
Definition
el potencial motriu
Term
El potencial motriu correspon a
Definition
les capacitats motrius
Term
Un aprenentatge motriu analític es pot considerar
Definition
cap dels anteriors
Term
Les fases de tot cicle d'aprenentatge motriu son
Definition
sensació, percepció, cognició i acció
Term
La no adaptació correspon a
Definition
maduresa i no aprenentatge
Term
L’educacio fisica es diferencia de l’activitat fisica i de l’esport pel seu carácter:
Definition
formatiu
Term
Una sessió d’educació física dedicada a la respiració
Definition
és totalment contraindicada
Term
Els volums plànols, eixos, distàncies... son aspectes que corresponen a
Definition
la orientació espacial
Term
En la lateralitat global de la persona hi intervenen
Definition
la orientació espacial i la demidominància corporal
Term
L'autor que ha aportat més en l'estudi de la proxèmica és
Definition
E.T.Hall
Term
Autors que han aportat teoria sistèmica son
Definition
de Rosnay i Martínez
Term
Tests clàssics de la lateralitat son els de
Definition
Harris i Berges
Term
L'ambidextrisme és
Definition
un tipus de lateralitat
Term
La lateralitat manual comença a manifestar-se al voltant de
Definition
10 mesos
Term
Per copsar motriument i de manera correcta la lateralitat auditiva farem
Definition
posar una orella contra una part o el terra per sentir un soroll
Term
La lateralitat es completa als
Definition
11 anys
Term
Un noi o noia d’uns 6 anys motriument poc hàbil i que es aparentment ambidextre
requereix
Definition
que se li reforci la lateralitat que sembla que té més tendència d'ús
Term
Un aspecte totalment constatable en la lateralitat corporal es
Definition
l'herència (i condicions socioculturals)
Term
La hemidominància corporal es sinònim de
Definition
la lateralitat corporal
Term
En la lateralitat global de la persona hi intervenen
Definition
la orientació espacial i la hemidominància corporal
Term
La lateralitat sensorial correspon a les vessants
Definition
visuals auditiva
Term
Amb la practica dels “gomets” varem treballar
Definition
imatge i esquema corporalitat i
lateralitat
Term
La lateralitat creuada s’inclou dins
Definition
la lateralitat no integral
Term
La majoria de persones som lateralitzats no integrals degut als factors de
Definition
força 8suport) i precisió
Term
La hemidominància corporal es troba a nivell
Definition
ocular, auditiu, manual i podal
Term
La imatge corporal és
Definition
el conjunt de diverses percepcions sobre el propi cos
Term
La vigorèxia es
Definition
una alteració de la percepció de la pròpia imatge corporal
Term
L’ambidextrisme correspon a
Definition
dominància equitativa dreta i esquerrana
Term
Un noi o noia de 6 anys motriument molt hàbil i que es aparentment ambidextre
requereix
Definition
que se li reforci el seu ambidextrisme
Term
El tipus de respiració alta o clavicular la solen presentar mes
Definition
les dones adultes
Term
La respiració incideix directament sobre
Definition
la postura corporal
Term
En general la respiració dels infants es
Definition
diafragmàtica
Term
En general, la respiració dels homes adults és
Definition
toràcica
Term
Treballar la capacitat de respiració
Definition
s'ha de programar en poca dosi i sovint
Term
La disnea correspon al moment
Definition
de manteniment de l'aire en màxima espiració
Term
Aguantar una situació de màxima espiració es
Definition
disnea
Term
L’A.T.P.O correspon a
Definition
l'activitat tónico postural ortoestàtica
Term
La practica en que, per grups, es passava una pilota lleugera sobre el cos d’un
company estes a terra pretenia treballar
Definition
A.T.P.O
Term
Les sincinèsies tòniques es relacionen amb
Definition
l'eix vertical del cos
Term
Un moviment segmentari i no necessari que es dona simultàniament en el mateix
segment de l’altre costat corporal es una
Definition
sincinèsia d'imitació
Term
Els tipus de to muscular son
Definition
de repós, de manteniment i d'acció
Term
Un excés de to muscular es
Definition
hipertonicitat
Term
Un excés de to muscular en un grup muscular concret es una
Definition
paratonia
Term
El test de Rorschach és
Definition
un test de projecció de la personalitat
Term
El test de projeccio dinàmica de la personalitat basat en la interpretació de taques de pintura es de
Definition
Rorschach
Term
Un gir és una habilitat motriu de tipus
Definition
estabilitat axial
Term
Un salt és una habilitat motriu de tipus
Definition
Estabilitat i detén
Term
Una acció de frenar de cop després de córrer és una habilitat motriu tipus
Definition
locomoció d'impuls i parada
Term
Anar en quadrupèdia és una habilitat de tipus
Definition
Coordinació simultània
Term
Un colpeig de pilota és una habilitat motriu de tipus
Definition
manipulació d'impacte
Term
El model de desenvolupament de la motricitat segons Gallahue es basa en
Definition
les habilitats motrius
Term
Un noi o noia de 13 anys està cursant
Definition
primer cicle d'ESO
Term
La frase Mens sana sit in corpore sano la va formular
Definition
juvenal
Term
Representants de la vessant “desarrollista” de la motricitat son
Definition
Galhue i Gratty
Term
La teoria de l’equilibració cognitiva segons Piaget combina les capacitats de
Definition
assimilació i ecomodació
Term
Els àmbits d’aplicació psicomotriu son
Definition
l'educatiu, el reeducatiu i terapèutic
Term
El llibre filogènesis de la motricitat es de
Definition
da Fonseca
Term
El representant de la visió cientifista de la motricitat fou
Definition
le boulch
Term
La psicomotricitat ha tingut els seus orígens
Definition
als anys 60
Term
La retrogènesi motriu correspon a
Definition
el model motriu dels genetistes
Term
Un aspecte que va propiciar l’aparició de la psicomotricitat fou
Definition
el fracàs escolar
Term
Robert Rigal es un dels mes bons representant de la interpretació
Definition
neurofisiològica
Term
La coordinació es
Definition
una capacitat perceptivo-motriu
Term
L’acció motriu de detén i de suspensió es un subtipus
Definition
d'estabilitat
Term
L’entropia vol dir
Definition
caos
Term
L’exterognosia es
Definition
el coneixement dels factors d'espai i temps en relació al propi cos
Term
L’estadi de l’ideocinesi es dona al voltant dels
Definition
5-10 anys
Term
Finalitat es equivalent a parlar de
Definition
modelatge
Term
L’esfera de desenvolupament motriu volitiva es refereix a
Definition
la cognició
Term
En l’esfera socio-motriu la capacitat de imaginació esta en la intersecció entre
Definition
interacció e introyección
Term
La unitat bàsica del moviment es
Definition
el cinema
Term
El pas de la medul.la al cortex implica el pas
Definition
de la sensoriomotricitat a la perceptivomotricitat
Term
La sinerfia motriu es relaciona amb
Definition
el desordre
Term
Les accions motrius del judo son
Definition
de manipulació
Term
Saber relacionar els objectes segons eixos de coordenades, mesures de llargària, volums i tres dimensions son relacions espacials de tipus
Definition
euclidianes o mètriques
Term
El mètode de relaxació progressiva es de
Definition
Jacobson
Term
L’entrenament autogen es un mètode de relaxació ideat per
Definition
Shultz
Term
les relacions elementals entre objectes son de tipus
Definition
topològiques
Term
Le Boulch parlava mes de consciència corporal mentre que Piaget parlava més
de
Definition
cognició corporal
Term
El representant de la visió cientifista de la motricitat fou
Definition
le boulch
Term
En fer dibuixar la figura humana segons luquet, un infant de 6 a 7 anys sol
dibuixar tots els elements reals visibles o no, es la fase de dibuix
Definition
realisme intel·ligent
Term
Si faig un gir pivotant sobre la cama esquerra vol dir que el factor de precisió esta
Definition
el braç dret
Term
L’ull que tanquem amb major facilitat es
Definition
el no dominant
Term
El cos es
Definition
anatòmicament asimètric
Term
El gest motriu implica
Definition
dinamisme
Term
El cos callós serveix
Definition
per passar informació interhemisfèrica
Term
La pràctica que varem fer en que estàveu asseguts amb ulls tancats i us vaig fer recordar la course navette i després havíeu de córrer a una senyal pretenia identificar
Definition
el tipus de to muscular
Term
La laxitud articular es greu quan
Definition
afecta a tres articulacions importants
Term
L’hemisferi dret es relaciona amb
Definition
la capacitat creativa, de síntesi i no lineal
Term
El tic d’enrotllar els cabells amb els dits es coneix com
Definition
tricotilomania
Term
L’onicofàgia es
Definition
menjar-se les ungles
Term
Amb la practica del paper d’embalar vam treballar la consciencia que combina
Definition
l'imatge i l'esquema corporal
Term
L’exterognosia es
Definition
el coneixement dels factors d'espai i temps en relació al propi cos
Supporting users have an ad free experience!