Shared Flashcard Set

Details

mine
Gàidhlig - Scottish Gaelic - taken from the 'Colloquial Scottish Gaelic' book.
349
Language - Other
Not Applicable
12/31/2011

Additional Language - Other Flashcards

 


 

Cards

Term
achadh
Definition
a field
Term
Tha mi toilichte ur coinneachadh.
Definition
I'm pleased to meet you.
Term
Dè a' phrìs a tha ticead gu Port Rìgh?
Definition
How much does a ticket to Portree cost?
Term
saor
Definition
cheap
Term
caol
Definition
thin
Term
aosda
Definition
old
Term
reamhar
Definition
fat
Term
Bha mi a' gàireachdainn.
Definition
I was laughing.
Term
tuilleadh
Definition
more
Term
càirdean
Definition
relatives
Term
nam shuidhe
Definition
seated
Term
Nach eil thu a' faireachdainn gu math?
Definition
Are you not feeling well?
Term
rim thaobh
Definition
beside me
Term
a chèile
Definition
each other
Term
Sin an teaghlach agam gu lèir.
Definition
That's my whole family.
Term
ogha
Definition
grandchild
Term
m' athair
Definition
my father
Term
d' athair
Definition
your father
Term
'athair
Definition
his father
Term
a h-athair
Definition
her father
Term
ar n-athair
Definition
our father
Term
ur n-athair
Definition
your father
Term
an athair
Definition
their father
Term
B'àill leibh?
Definition
Pardon?
Term
Dè a bha thu ag radh?
Definition
What were you saying?
Term
Trobhad is suidh sìos.
Definition
Come and sit down.
Term
Chan aithnich mi duine.
Definition
I don't know anybody.
Term
Tha e a' coimhead glè shnog.
Definition
He looks very nice.
Term
Is aithne dhomh do bhràthair. [or] Aithnichidh mi do bhràthair.
Definition
I know your brother.
Term
Dè mu dheidhinn an car agad?
Definition
What about your car?
Term
'S e an duine aice a tha sin.
Definition
That's her husband.
Term
eireachdail
Definition
handsome
Term
liath
Definition
grey-haired
Term
grànnda
Definition
ugly
Term
choinnich iad
Definition
they met
Term
ri a taobh
Definition
beside her
Term
Cha lorg mi mo bhaga!
Definition
I can't find my bag!
Term
Tha e anns an rùm-cadail.
Definition
It's in the bedroom.
Term
Càit' a bheil na h-iuchraichean agam?
Definition
Where are my keys?
Term
Chan urrainn dhomh.
Definition
I can't.
Term
'S urrainn dhomh.
Definition
I can.
Term
Bu chòir dhaibh.
Definition
They should.
Term
Cha bu chòir dhaibh.
Definition
They shouldn't.
Term
falbh
Definition
to leave
Term
a thighinn
Definition
to come
Term
a ràdh
Definition
to say
Term
a dhol ann
Definition
to go there
Term
a dhèanamh
Definition
to do
Term
am bus (m)
Definition
the bus
Term
an t-eilean (m)
Definition
the island
Term
an cù (m)
Definition
the dog
Term
an t-athair (m)
Definition
the father
Term
a' bhanais (f)
Definition
the wedding
Term
a' mhàthair (f)
Definition
the mother
Term
an t-seanmhair (f)
Definition
the grandmother
Term
an t-sròn (f)
Definition
the nose
Term
an fhìrinn (f)
Definition
the truth
Term
an nighean (f)
Definition
the girl
Term
an tubhailt (f)
Definition
the towel
Term
am baga (m)
Definition
the bag
Term
am bòrd (m)
Definition
the table
Term
an doras (m)
Definition
the door
Term
an iuchair (f)
Definition
the keys
Term
an telebhisean (m)
Definition
the television
Term
an cupa (m)
Definition
the cup
Term
an uinneag (f)
Definition
the window
Term
an lampa (f)
Definition
the lamp
Term
am preas(
Definition
cupboard
Term
an rèidio (m)
Definition
the radio
Term
an sèithir (m)
Definition
the chair
Term
a' chluasag (f)
Definition
the pillow
Term
an cleoc (m)
Definition
the clock
Term
a' forc (f)
Definition
the fork
Term
an sgian (f)
Definition
the knife
Term
air cùl an
Definition
behind the
Term
Cò ris a tha e coltach?
Definition
What's it/he like?
Term
A bheil fios agad dè tha mise a' dol a dh'fhaighinn airson mo latha-breith?
Definition
Do you know what I'm going to get for my birthday?
Term
'S e rudeigin snog a tha ann.
Definition
It's something nice.
Term
Fuirich gu faic thu!
Definition
Wait till you see!
Term
Siuthad ma-tha.
Definition
Come on then.
Term
Coma leat.
Definition
Never mind. [or] None of your business.
Term
Tha mi coma.
Definition
I don't care. [or] It doesn't matter to me.
Term
Chan eil mi a' dol a dh' innse dhut.
Definition
I'm not going to tell you.
Term
Dè an dath a tha air?
Definition
What colour is it?
Term
glas
Definition
grey
Term
gorm
Definition
blue
Term
uaine
Definition
green
Term
buidhe
Definition
yellow
Term
Dè an aois a tha thu?
Definition
How old are you?
Term
Cuidich mi! [or] Ciudichibh mi!
Definition
Help me!
Term
Nach i a tha brèagha!
Definition
Isn't it/she beautiful!
Term
Nach sibh a tha ag ionnsachadh tòrr!
Definition
What a lot you're learning!
Term
Tha am baga air an sgeilp ìosal.
Definition
The bag is on the bottom shelf.
Term
Tha an cat anns an drathair àrd.
Definition
The cat is in the top drawer.
Term
Dè an àireamh fòn a tah agaibh?
Definition
What's your phone number?
Term
Cò mheud plaide a tha agad? - Chan eil gin.
Definition
How many blankets do you have? - None.
Term
na botail
Definition
the bottles
Term
na cupannan
Definition
the cups
Term
air cùl
Definition
behind
Term
air beulaibh
Definition
in front of
Term
air an làimh cheàrr/chlì.
Definition
On the left-hand side.
Term
air an làimh cheart.
Definition
on the right-hand side
Term
Tha cabhag mòr orm an-diugh.
Definition
I'm in a big hurry today.
Term
Tha mi fadalach airson m' obair.
Definition
I'm late for work.
Term
Cha lorg mi mo speuclan an àite sam bith.
Definition
I can't find my glasses anywhere.
Term
Cha leugh mi càil.
Definition
I can't read anything.
Term
a h-uile h-àite
Definition
everywhere
Term
chan eil sgeul orra
Definition
They are not to be found.
Term
fad na h-ùine
Definition
all the time
Term
Tha mi a' dol a cheannach dà phaidhir ùr a-màireach.
Definition
I'm going to buy two new pairs tomorrow.
Term
Chan eil mi a' faireachdainn gu math.
Definition
I'm not feeling well.
Term
tinn
Definition
ill
Term
Tha mo stamag goirt.
Definition
My stomach hurts.
Term
a bhrònag bhochd! [f] - a bhròinean bhochd! [m]
Definition
you poor soul!
Term
Cha b' ann an diugh no an dè a rugadh mi.
Definition
I wasn't born yesterday!
Term
Dè tha ceàrr oirre?
Definition
What's wrong with her?
Term
Tha an cadal air.
Definition
He's sleepy.
Term
Tha e a-mach orra.
Definition
He's upset with them / not talking to them.
Term
Tha an deoch orm.
Definition
I'm drunk.
Term
Tha eagal oirnn.
Definition
We're afraid.
Term
Tha a' chais oirbh.
Definition
You (plural/formal) are upset/angry/have lost your temper.
Term
corp (m)
Definition
body
Term
ceann (m)
Definition
head
Term
aghaidh (f)
Definition
face
Term
maoil (f)
Definition
forehead
Term
falt (m)
Definition
hair
Term
suìl (f) suilean
Definition
eye - eyes
Term
sròn (f)
Definition
nose
Term
beul (m)
Definition
mouth
Term
cluas (f)
Definition
ear
Term
amhaich (f)
Definition
throat, neck
Term
gualainn (m)
Definition
shoulder
Term
gàirdean (m)
Definition
arm
Term
uileann (f)
Definition
elbow
Term
làmh (f)
Definition
hand
Term
corrag (f) - meur (f)
Definition
finger
Term
òrdag (f)
Definition
thumb, toe
Term
broilleach (m)
Definition
breast, chest
Term
stamag (f)
Definition
stomach
Term
mionach
Definition
tummy
Term
drùim (m)
Definition
back
Term
tòn (f), màs (m)
Definition
backside
Term
cas (f)
Definition
leg, foot
Term
glùin (f)
Definition
knee
Term
Tha mi meadhanach.
Definition
I'm poorly.
Term
Tha rudeigin ceàrr air mo stamag.
Definition
There's something wrong with my stomach.
Term
Nach bochd sin!
Definition
What a shame/pity!
Term
seòrsa
Definition
sort/kind of
Term
thalla dhachaigh
Definition
go home
Term
rudeigin mar sin
Definition
something like that
Term
rud sam bith
Definition
anything
Term
an t-seachdain sa chaidh
Definition
last week
Term
an cnatan (m)
Definition
a cold
Term
pìan (m)
Definition
a pain
Term
a' chuing (f)
Definition
asthma
Term
gearradh (m)
Definition
a cut
Term
cas bhriste
Definition
a broken leg
Term
bìdeadh (m)
Definition
a bite (wound)
Term
a' dìobhart
Definition
vomiting
Term
a' srèathartaich
Definition
sneezing
Term
a' casadaich
Definition
coughing
Term
Tha mi toilichte d' fhaicinn
Definition
I'm happy to see you (informal).
Term
fad seachdain
Definition
for a whole week
Term
Siud a' fliù a bu mhiosa bha orm a-riamh.
Definition
It was the worst flu I ever had.
Term
Theub mi bàsachadh!
Definition
I almost died!
Term
Bha mi truagh.
Definition
I was in a bad way / miserable.
Term
Tha mi duilich sin a chluintinn.
Definition
I'm sorry to hear that.
Term
truaghan (m) truaghag (f)
Definition
miserable person
Term
Theub mi tuiteam.
Definition
I almost fell.
Term
Tha mi toilichte gu bheil thu nas fheàrr.
Definition
I'm glad to hear you're better.
Term
math, nas fheàrr, as fheàrr
Definition
(present) good, better, best
Term
dona, nas miosa, as miosa
Definition
(present) bad, worse, worst
Term
math, na b' fheàrr, a b' fheàrr
Definition
(past) good, better, best
Term
dona, na bu mhiosa, a bu mhiosa
Definition
(past) bad, worse, worst
Term
Dè do chor? - Cor math.
Definition
How are you? - Fine
Term
A bheil càil ceàrr?
Definition
Is there anything wrong?
Term
Dè tha ceàrr air do chas?
Definition
What's wrong with you're leg/foot.
Term
Dè a thachair dhut?
Definition
What happened to you?
Term
Chan eil pìan idir orm.
Definition
I'm not in pain at all.
Term
Dè ur beachd?
Definition
What do you (formal) think?
Term
Rinn thu math!
Definition
You (informal) did well!
Term
Siuthad, ma-tha!
Definition
Go on then!
Term
Tha mi an dòchas gun dèan thu sin a h-uile latha.
Definition
I hope you'll do that every day!
Term
Tha mi a' dol a dhèanamh ...
Definition
I'm going to do ...
Term
Seo sinn!
Definition
Here we are! - Here we go!
Term
Runn thu a' chùis!
Definition
You've succeeded!
Term
an-earar
Definition
the day after tomorrow
Term
Tha mi ochd bliadhna air fhichead.
Definition
I'm twenty-eight.
Term
Dè an seòladh a tha agad?
Definition
What's your address?
Term
as òige
Definition
the youngest
Term
an latha roimhe
Definition
the other day
Term
dithis
Definition
two people
Term
triùir
Definition
three people
Term
ceathrar
Definition
four people
Term
còignear
Definition
five people
Term
sianar
Definition
six people
Term
seachdnar
Definition
seven people
Term
ochdnar
Definition
eight people
Term
naoinear
Definition
nine people
Term
deichnear
Definition
ten people
Term
Tha e na aonar.
Definition
He's on his own.
Term
Tha i na h-aonar.
Definition
She's on her own.
Term
Chan eil sgillinn ruadh agam.
Definition
I'm broke - I haven't a brown penny.
Term
Dà not is ceithir fichead sgillinn.
Definition
£2.80
Term
leam
Definition
with me
Term
leat
Definition
with you (inf.)
Term
leis
Definition
with him
Term
leatha
Definition
with her
Term
leinn
Definition
with us
Term
leibh
Definition
with you (pl. polite)
Term
leotha
Definition
with them
Term
Cò leis a tha seo?
Definition
Who does this belong to?
Term
Tha am pàrtaidh aig Seòras ann a-nochd.
Definition
George's party is tonight.
Term
Dè an uair aig a bheil e a' tòiseachadh?
Definition
What time does it start?
Term
A bheil thu cinnteach nach ann aig cairteal gu naoi?
Definition
Are you sure it's not at 8:45?
Term
Cuin a bhios am pàrtaidh seachad?
Definition
When does the party finish?
Term
Bidh sinn aig an taigh tràth.
Definition
We'll be home early.
Term
Tha e sia uairean 's a' mhadainn
Definition
it's 6am
Term
Tha e trì uairean feasgar.
Definition
it's 3pm
Term
Tha e naoi uairean a dh'oidhche
Definition
it's 9pm
Term
trì uairean
Definition
3:00 [or] three times
Term
Fuirich mionaid!
Definition
Wait a minute!
Term
Cha bhi mi mionaid!
Definition
I won't be a minute!
Term
Cuin a bhios am bus a' falbh?
Definition
When does the bus leave?
Term
Dè bu toil leat?
Definition
What would you like?
Term
Bhiodh ceapaire càise air a thostadh glè mhath.
Definition
A toasted cheese sandwich would be very good.
Term
Gabhaidh sinn cofaidh.
Definition
We'll have coffee.
Term
clàr-bidhe
Definition
menu
Term
Thigibh a-steach [or] Trobhadaibh a-steach
Definition
come in
Term
Thig a-staigh 's gabh balgam.
Definition
Come in and have a cuppa.
Term
Cupan eile?
Definition
another cup?
Term
àm dìnneir
Definition
dinner time
Term
A bheil thu ag iarraidh tuilleadh feòil?
Definition
Are you wanting more meat?
Term
Bu toil leam tuilleadh buntàta.
Definition
I would like some more potatoes.
Term
Cha do dh'ith mise e a-riamh.
Definition
I've never eaten it.
Term
A bheil tuilleadh feòil ann?
Definition
Is there any more meat?
Term
Dh'itheadh tu leth-cilo nad aonar.
Definition
You'd eat half a kilo by yourself.
Term
An toil leat reòiteag?
Definition
Do you like ice cream?
Term
cuiribh ...!
Definition
put ...! (plural)
Term
togaibh ...!
Definition
lift/pickup ...! (plural)
Term
siuthadaibh!
Definition
go ahead! (plural)
Term
'S e do mhathair is coireach.
Definition
Your mother's to blame / It's you mother's fault.
Term
gam iarraidh
Definition
wanting me
Term
gad iarraidh
Definition
wanting you (informal)
Term
ga iarraidh
Definition
wanting him
Term
ga h-iarraidh
Definition
wanting her
Term
gar n-iarraidh
Definition
wanting us
Term
gur n-iarraidh
Definition
wanting you (plural)
Term
gan iarraidh
Definition
wanting them
Term
Bidh e nas fheàrr mar sin.
Definition
It's better that way.
Term
Ciamar a rinn sibh e?
Definition
How did you make it?
Term
Chan eil sin ro duilich.
Definition
That's not too difficult.
Term
feumaidh tu...
Definition
you need...
Term
a' cleachdadh
Definition
using
Term
le chèile
Definition
together
Term
furasda
Definition
easy
Term
dòirt
Definition
pour
Term
reothadair (m)
Definition
refrigerator
Term
bàrr
Definition
cream
Term
measgaich iad sin le chèile
Definition
Mix them together.
Term
bùrn
Definition
rare word for water
Term
An seas e fada?
Definition
Does it last/stand long?
Term
spàinn-mhòr
Definition
tablespoon
Term
grianach
Definition
sunny
Term
coltas (m)
Definition
look, appearance
Term
Bidh mi an seo airson greis.
Definition
I'll be here for a while.
Term
a' creidsinn
Definition
believing
Term
mar is trice
Definition
more often, as often as not
Term
gun teagamh
Definition
without a doubt
Term
Tha barrachd uisge agaibhse.
Definition
WE get more rain.
Term
Chan eil càil ceàrr air duine dhiubh.
Definition
There's nothing wrong with any of them.
Term
fiadhaich, stoirmeil
Definition
wild, stormy
Term
Bha an t-uisge trom 'sa' mhadainn.
Definition
There were heavy rains this morning.
Term
Cha robh latha mar seo againn o chionn fhada,
Definition
We haven't had a day like this in a long time.
Term
aimsir mhath, sìde math
Definition
good weather
Term
A bheil cuimhne agad idir air na tuiltean mòra agus na gaothan uabhasach a bh'ann?
Definition
Do you remember at all the big floods and terrible winds?
Term
Tha thu a' call do chuimhne.
Definition
You're losing your memory.
Term
Feuch an isd thu.
Definition
Try to be quiet - shut up
Term
A bheil càil ceàrr?
Definition
Is anything wrong?
Term
dhiom
Definition
of me
Term
Cuir dhiot do chòta.
Definition
Take off your coat.
Term
Cuir dheth an rèidio.
Definition
Turn off the radio
Term
dhith
Definition
of her
Term
dhinn
Definition
of us
Term
dhibh
Definition
of youse/(polite)
Term
dhiubh
Definition
of them
Term
an t-Earrach, as t-Earrach
Definition
spring, in spring
Term
an Samhradh, as t-Samhradh
Definition
summer, in summer
Term
am Foghar, as t- Fhoghar
Definition
autumn, in autumn
Term
an Geamhradh, 's a' Gheamhradh
Definition
winter, in winter
Term
Am Faoilleach, san Fhaoilleach
Definition
january, in january
Term
An Gearran, sa' Ghearran
Definition
february, in february
Term
Am Màirt, sa' Mhàirt
Definition
march, in march
Term
An Giblean, sa' Ghiblean
Definition
april, in april
Term
An Cèitean, sa' Chèitean
Definition
may, in may
Term
An t-Ogmhìos, san Ogmhìos
Definition
june, in june
Term
An t-Iuchair, san Iuchair
Definition
july, in july
Term
An Lùnasdal, san Lùnasdal
Definition
august, in august
Term
An t-Sultain, san t-Sultain
Definition
september, in september
Term
An Dàmhair, san Dàmhair
Definition
october, in october
Term
An t-Samhain, san t-Samhain
Definition
november, in november
Term
An Dùbhlachd, san Dùbhlachd
Definition
december, in december
Term
Is toil leam an sneachda 's am fuachd.
Definition
I like the snow and the cold.
Term
Feumaid mi còta a chur orm.
Definition
I must put my coat on.
Term
'S e an-diugh an trìtheamh latha den Màirt.
Definition
Today is the 3rd of March.
Term
'S e Diciadain a tha ann.
Definition
It's Wednesday.
Term
Tha e an dèigh dà uair feasgar agus the mi a-staigh a' gabhail cupa cofaidh.
Definition
It's after 2pm and I'm indoors having a cup of coffee.
Term
Tha an latha glè fhuar ach tha e tioram.
Definition
It's a cold day but it's dry.
Term
Bha sìde uabhasach againn an t-seachdain sa chaidh.
Definition
We had terrible weather last week.
Term
Bha frasan sneachd' ann.
Definition
There were snow showers.
Term
Bha mi a' ciumhneachadh air an t-samhradh agus air làithean fada, grianach.
Definition
I was remembering the summer and long sunny days.
Term
Tha mi an dòchas gum bi samhradh brèagha ann am bliadhna.
Definition
I hope summer will be beautiful this year.
Term
Tha mi a' dol air saor-làithean dhan Fhràing.
Definition
I'm going on holiday to France.
Term
Tha e ro fhuar an seo.
Definition
It's too cold here.
Term
An toil leat a bhith ag obair air croit?
Definition
Do you like working on a croft?
Term
Dè bhios sibh a' dèanamh a h-uile latha?
Definition
What do youse do every day?
Term
a' cur
Definition
planting, sowing
Term
a' buain
Definition
reaping, harvesting
Term
Tha mi a' sealltainn an dèidh nan caorach.
Definition
I'm looking after the sheep.
Term
coirce
Definition
oats
Term
uain (m)
Definition
lambs
Term
laogh (m)
Definition
a calf
Term
Cò mheud caora a tha agaibh?
Definition
How many sheep do youse have?
Term
cuileag (f)
Definition
a fly
Term
isean (m)
Definition
a little bird, chick
Term
luch (f)
Definition
a mouse
Term
seillean (m)
Definition
a bee
Term
sionnach (m)
Definition
a fox
Term
tarbh (m)
Definition
a bull
Term
O, seall air a' chù!
Definition
O look at the dog!
Term
Nach e tha snog!
Definition
Isn't it/he nice!
Term
cù-chaorach
Definition
sheepdog
Term
Trobhad, a chuilein!
Definition
Come, puppy!
Term
Tha i anns an leas.
Definition
She's in the garden.
Term
Cha do chuimhnich mi air ...
Definition
I forgot ...
Term
Cumaidh e na faoileagan air falbh.
Definition
He'll keep the seagulls away.
Term
Feumaidh mi na h-iseanan a chur dhan t-sabhal.
Definition
I have to put the chicks in the barn.
Term
Ithidh an cat na h-iseanan!
Definition
The cat will eat the chicks!
Term
feur fada
Definition
long grass
Term
cunnartach
Definition
dangerous
Term
Cuin a bhios a' chiad a' dol air ais gu Port Rìgh?
Definition
When is the first bus back to Portree?
Term
Tha thìd' agaibh falbh.
Definition
It's time youse were going.
Term
Chan eil tìde gu leòr agam!
Definition
I don't have enough time!
Term
Cuin a tha do latha-breith ann? [or] Cuin a tha do co-là-breith?
Definition
When's your birthday?
Term
Tha mo latha-breith ann air an ochdamh latha air fhichead den Lunasdal.
Definition
My birthday's the 28th of August.
Term
Carson a tha thu duilich?
Definition
Why are you sad?
Term
Cuin a bhios àm dìnneir ann?
Definition
When will dinner-time be?
Term
Cò tha seo?
Definition
Who's this?
Term
Dè cho tric 'sa bhios bus a' dol gu Lochmor?
Definition
How often does a bus go to Lochmor?
Supporting users have an ad free experience!