Shared Flashcard Set

Details

Miheljak
Vladimir
142
Psychology
Undergraduate 2
06/10/2013

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
skupinska kohezivnost
Definition
moč s katero skupine vežejo svoje člane.
Term
Moscovici je razvijal koncept socialnega vplivanja kot dvosmernega procesa.
Definition
DA
Term
Prve raziskave o tipih vodenja je opravil Lewin.
Definition
DA
Term
Socialno učenje je nenamerno.
Definition
DA
Term
Oblike učenja po modelu
Definition
imitacija, identifikacija, učenje vlog
Term
socialna identiteta
Definition
(Tajpel)- socialna identiteta (mene) je opredeljena podobno kot Cooleyev ogledalni jaz in Jamesovo sebstvo.
Term
Žrtve diskriminacije pogosto razvijejo samoponižujoče se vzorce obnašanja.
Definition
DA - RAzvijejo se občutki manjvrednosti in neadekvatnosti. Pogosto se začne obnašati v skladu s predsodki drugih o njej, torej kazati znake, ki drugim dajejo opravičilo, da nadaljujejo diskriminacijo do nje.
Term
Glavna značilnost referenčnih skupin je močna identifikacija posameznika s skupino.
Definition
DA
Term
Primarne skupine
Definition
Družina, vrstniška skupina etc. Najbolj vplivajo na kognitivne, čustvene, motivacijske strukture.
Term
Osnovni tipi moči (French, Raven)
Definition
moč nagrajevanja, kaznovanja, legitimna, strokovna, referenčna (temelji na identifikaciji)
Term
S simulacijo zaporniške situacije je Zimbardo ugotovil, da je moč privlačna za nosilce moči
Definition
DA
Term
3 stili vodenja po Lewinu
Definition
avtokratski, demokratičen, anarhoidni
Term
Dejavniki konformizma
Definition
Situacijski, osebnostni, družbeni
Term
Moscovici ugotavlja, da je pogoj za vpliv manjšine na večino v konsistentnosti obnašanja manjšine
Definition
DA
Term
Socialno učenje je namerno, motivirano in ga spremlja velik intelektualni napor.
Definition
NE, nenamerno je.
Term
Kriza identitete v mladosti karakterizira nasprotje med potrditvijo identitete jaza in difuzijo identitete
Definition
DA
Term
Vertikalna dimenzija identitete predstavlja osebnostni razvoj posameznika skozi njegovo biografijo
Definition
DA
Term
Za sodobno družino je značilen podaljšan simbiotični odnos med starši in otroci:
Definition
DA
Term
Najpomembnejša dejavnika pri vzpostavljanju medosebnih odnosov
Definition
Bližina in podobnost
Term
Splošni in alternativni nivo primerjave.
Definition
Splošni nivo primerjave je meja privlačnosti odnosa, alternativni nivo primerjave pa mera odvisnosti partnerja od odnosa:
Term
Ameriški socialni psiholog Gergen je razvil tezo o t.i. zasičenem subjektu
Definition
DA
Term
Klaus Holzkamp se je pri izgradnji svoje kritične psihologije naslonil na Habermasov koncept emancipatorične relavance
Definition
DA
Term
Rosenhaltov efekt
Definition
The Pygmalion effect, or Rosenthal effect, is the phenomenon in which the greater the expectation placed upon people, the better they perform.
Term
Wundtov pogled na občo/ psihologijo ljudstev
Definition
Obča: empirična, zgleduje se po naravoslovju
Psih. ljudstev: hermenevtične metode
Term
Kognitivno prestrukturiranje
Definition
Kognitivno prestrukturiranje pomeni, da z različnimi postopki izključimo, zavrnemo samopodobo, ki nam jo vsiljujejo drugi.
Term
Wundtov introspektivizem je predpostavljal naravoslovni koncept psihologije
Definition
DA
Term
H. Kelly je proučeval vpliv pričakovanja poskusne osebe na formiranje prvega vtisa
Definition
DA
Term
Ash je eksperimentalno proučeval učinek skupinskega pritiska na perceptivne sodbe.
Definition
DA
Term
Milgramov ekperiment je pokazal, da človek v določenih socialnih situacijah prevzame t.i. agentsko vedenje, ki znižuje obseg avtonomnega presojanja.
Definition
DA
Term
Budnost v kontekst soc. percepcije pomeni dostopnost posameznika za nove informacije.
Definition
DA
Term
Referenčne skupine so skupine, ki pomenijo osnovno orientacijo v družbeni stvarnosti ter so osnovni indetifikacijski in modelni sistem za naša ravnanja.
Definition
DA- pojem referenčnih ali primarnih skupin razvil Cooley. So skupine ki so bile ali so najpomembnejše za razvoj posameznika, na primer družina. So hranilna sila človeške narave. V njih nastajajo osebna vodila, vrednote posameznika, tu se oblikuje zavest in nezavedno.
Term
kognitivna disonanca
Definition
cognitive dissonance is the discomfort experienced when simultaneously holding two or more conflicting cognitions: ideas, beliefs, values or emotional reactions.
Term
Teorija kognitivne disonance nastopa zgolj na personalnem nivoju razlage.
Definition
DA- Festinger- pomeni, da imamo dve kogniciji, kjer iz ene izhaja nasprotje drugi kogniciji
Term
Jezikovni relativizem
Definition
Humboldtova in Herderjeva ideja o jezikovnem relativizmu kultur, poudarja da razlike v jezikih bistveno določajo razlike v kulturi in zato v ljudeh samih.
Term
Dominantnost je odločilna osebnostna lastnost dobrih vodij.
Definition
NE- JE ena od lastnosti dobrih vodij. str. 386, 384
Term
Stigmatizacija
Definition
formiranje poenostavljenih in neutemeljenih sodb glede tistih skupin, ki s svojim obnašanjem ali s svojimi fizičnimi posebnostmi ne zadostujejo »standardu normalnost«)
Term
Žrtev diskriminacije se pogosto začne obnašati v skladu s predsodki, ker predsodki delujejo kot neke vrste pričakovanje
Definition
DA
Term
4 Glavni motivi za altruistično obnašanje
Definition
moralna obveznost, sočutje, recipročnost, povišanje lastne vrednosti.
Term
Značilno za altruizem zaradi socialne odgovornosti je, da sta si dajalec pomoči in prejemnik v kakšnem odnosu?
Definition
komplementarnem
Term
4 Nujni predpogoji za altruistično vedenje
Definition
pozornost, motivacija, ocenjevanje situacije, premagovanje zavornih dejavnikov
Term
Glavni zavorni dejavniki altruizma
Definition
dopolni
Term
Kooperativno obnašanje v skupini je odvisno od ...
Definition
možnosti sporazumevanja in komuniciranja v skupini
Term
Raziskave kažejo, da je prevladujoči model obnašanja v skupini recipričnost
Definition
NE (kaj pa je pol, fgt?)
Term
lastnosti destruktivnih skupin
Definition
najdi
Term
Raziskave so pokazale, da so moški boljše vodje kot ženske.
Definition
NE (ker so jih delale feministke lol)
Term
Težnjo k uniformnosti pojasnjujejo psihologi z ...
Definition
učinki socialne primerjave in vplivi socialnih norm
Term
Množično imitiranje obnašanja modelov v skupinah se imenuje ...
Definition
socialna okužba
Term
Zaznavni koncepti in kategorije nam pomagajo reducirati strah pred neznanim
Definition
DA
Term
Referenčna moč traja tako dolgo, dokler podrejene osebe sprejemajo norme in vrednote, na katerih ta moč sloni
Definition
NE, to je legitimna moč
Term
Z raziskavami prvega vtisa v socialni psihologiji st se ukvarjala predvsem ...
Definition
Ash in Kelley
Term
Moreno je s sociometričnimi metodami meril strukture socialno-emocionalnih odnosov v skupini.
Definition
DA
Term
petrificiranost stališč
Definition
Term
Po Adornovih rezultatih je praviloma korelacija med antisemitizmom in splošnim etnocentrizmom ...
Definition
zelo visoka
Term
Adornove študije so potrdile hipotezo, da je antidemokratska orientacija bolj značilna za osebnosti z nižjo stopnjo avtoritarnosti.
Definition
NE, z višjo
Term
Privlačnost je ...
Definition
emocionalno poudarjeno pozitivno stališče ene osebe do druge.
Term
Eden od zavornih dejavnikov altruizma je domneva o dobro urejenem svetu.
Definition
DA
Term
Kako razlagajo fenomen množic LeBon, Tard in Freud
Definition
Le Bon razlaga fenomen množic s pojmom množične hipoteze, Tard s pojmom socialne sugestije in Freud z identifikacijo z vodjo
Term
konformizem
Definition
zavestno sprejemanje večinskih ali vladajočih norm obnašanja, čeprav nasprotujejo osebnim stališčem in željam posameznika
Term
Kjerkoli je delovanje ene osebe predpostavka za delovanje druge osebe, govorimo o ...
Definition
Socialnem vplivu
Term
teleološka vs. kavzalna razlaga
Definition
teleološka-sloni na razlogih, kavzalna-pa na vzrokih
Term
K.Holzkamp vpelje v psihologijo 2 pojma ...
Definition
emancipatorni in tehnični spoznavni interes.
Term
Moscovici opozarja, da naj se psihologija izogiba »odkrivanju globljih vidikov socialne realnosti«.
Definition
LOL NE, GLIH OBRATNO!!!1
Term
kdo je v psihologijo uvedel pojem primarnih skupin?
Definition
Cooley
Term
Psihoanaliza je vnesla v socialno psihologijo tezo o nujni konfliktnosti človeka.
Definition
DA
Term
Socialna kontrola med osebama je dvostranska kdaj?
Definition
kadar sta osebi v medsebojni odvisnosti.
Term
Učinek socialne primerjave je manjši če je skupina homogena.
Definition
DA
Term
Najpomembnejša oblika oz. poteza socialne kategorizacije
Definition
samokategorizacija subjekta
Term
Po Dahrendorfu je homo sociologus teoretični konstrukt, ki razume posameznika kot nosilca socialnih vlog.
Definition
DA
Term
Po Freudu si ljudje v množici namesto svojega lastnega »ideala jaza« postavijo podobo voditelja in njegovo voljo prevzamejo kot svojo.
Definition
DA
Term
Heider je ugotovil, da skušamo ljudje nenehno vzpostavljati in ohranjati stanje ravnotežja med stališči.
Definition
DA
Term
Avtostereotipi so praviloma ...
Definition
pozitivni
Term
Osnovni mehanizem, ki vpliva na oblikovanje predsodkov
Definition
socialna kategorizacija oz. tipizacija
Term
Stigma (po Goffmanu)
Definition
označuje posameznikovo lastnost, ki jo ima večina in tudi on sam za odklonsko oz. deviantno.
Term
Značilnosti avtoritarne osebnosti
Definition
konvencionalizem, avtoritarna submisivnost, agresivnost, antiintraceptivnost, spoštovanje oblasti, destruktivnost in cinizem, pogosta uporaba mehanizma projekcije, rigidnost mišljenja in nagnjenost k praznoverju, močan interes za »seksualne deviacije«
Term
McClellandova teorija se ukvarja z močjo kot z individualno potrebo.
Definition
DA
Term
avtorji menjalne teorije socialne moči
Definition
French, Raven in Thibaut, Kelley
Term
Najpreprostejša oblika socialnega vpliva je ...
Definition
prisotnost drugih oseb
Term
Socialna popustljivost
Definition
pojav, da se posameznik manj trudi pri reševanju problemov, kadar ve, da individualni prispevki niso strogo določljivi
Term
Negativnemu učinku prisotnost drugih oseb pravimo v psihologiji ...
Definition
socialna zavora
Term
Po teoriji socialne primerjave se posameznik v negotovih situacijah raje zanaša na lastna stališča in mnenja kot na nepreverjena stališča drugih.
Definition
NE (posameznik se v negotovih situacijah raje zanaša na druge ljudi kot pa svojim lastnim nameram, mnenjem…)
Term
Thibaut in Kelley sta razlikovala med dvema vrstama socialne moči
Definition
kontrola usode, kontrola obnašanja
Term
Pri razlagi interakcijskih strategij se teoretiki menjalne teorije opirajo zlasti na matematično teorijo iger oz. zapornikovo dilemo.
Definition
DA
Term
Negovalke v domovih za starejše pogosto uporabljajo preveč prilagojeni govor, s katerim ponižajo pacienta
Definition
DA
Term
Dostopnost stališč označuje razliko v hitrosti, s katero smo pripravljeni zavzeti stališče do nekega objekta ali stanja stvari.
Definition
DA
Term
avtor za relacijo toplo-hladno
Definition
Kelley
Term
Avtostereotipi
Definition
stereotipi o lastnem narodu
Term
Stereotipi vs predsodki
Definition
- Stereotipi so pristranske kognitivne sodbe, predsodki pa imajo poleg kognitivne še čustveno in aktivno dimenzijo, torej so kompleksnejši in aktivneje delujejo na obnašanje.
Term
- Znani raziskovalec Bierhoff je določil dva bistvena pogoja altruizma:
Definition
namen, da pomagamo ljudem v stiki in svoboda izbire vedenja, da pomagajo prostovoljno in ne iz dolžnosti in odgovornosti
Term
3 koncepti, ki zavirajo altruizem
Definition
koncept etičnega individualizma, ekonomskega racionalizma in utilitarizma
Term
Domneva o pravično urejenem svetu
Definition
Eden od izjemno močnih zaviralnih dejavnikov altruizma je tudi predpostavka ljudi o pravično urejenem svetu  zdravorazumska predpostavka, da je svet (družba) v glavnem pravično urejen in v življenju vsak dobi to, kar zasluži.
Term
3 glavni zaviralniki spontanega altruizma
Definition
1. razpršitev odgovornosti ( = učinek prisotnosti ljudi)
2. večznačnost oziroma nejasnost okoliščin, skupinska ignoranca
3. strah pred ocenjevanjem s strani drugih ljudi
Term
spodbujevalni dejavniki spontanega altruizma
Definition
- prisotnost izjemnih posameznikov (t.i. organizatorji dejavnosti)
- pripisovanje odgovornosti
Term
Kdo je predlagal mrežni model čustev za razlago agresije?
Definition
Berkovitz
Term
Avtor teorije o prenosu vzburjenja
Definition
Zillman
Term
Središčni konflikt človeka v razvitem svetu.
Definition
Središčni konflikt, ki mu je v razvitem svetu človek izpostavljen, je konflikt med pritiski k avtonomnosti in individualnosti ter pritiski k umestitvi v obstoječo družbo, izpostavljeni smo mu vsakodnevno.
Term
Kdaj govorimo o soc. vplivu?
Definition
Kadar delovanje ene osebe usmerja ali je predpogoj za delovanje druge, govorimo o socialnemu vplivu prve osebe na drugo.
Term
Razlika med socialnim vplivom in močjo:
Definition
- Razlika v odnosih, ki se vzpostavijo med akterji: vpliv vodi v odnos soodvisnosti (dvosmerni vpliv), socialna moč pa predstavlja odvisnost enega od drugega (enosmerni vpliv).
- Razlika v obsegu vpliva: vpliv je širši pojem, vsaka moč vsebuje tudi vpliv, vpliv pa ne vsebuje nujno odnosov moči.
- Razlika v sredstvih delovanja: vpliv temelji na vrednotah, normah, pravilih delovanja, moč pa v večji meri deluje s pomočjo prisile.
Term
Informacijski in normativni vpliv
Definition
Informacijski vpliv je posledica informacij, argumentov, znanja, izkušenj in deluje na spremembo mnenj, stališč, vrednostnih orientacij. Povzroči spremembo v kogniciji, ki nato povzroči spremembo vedenja. Zahteva bolj aktiven odnos in je globlji. Normativni vpliv pa deluje s pomočjo norm, pravil, ki jih upoštevamo v socialnih situacijah, da ne pride do motenj v odnosih, zavračanja. Ne terja spremembe stališč, sprememba je lahko le površinska, zunanja, začasna. Je enostavnejši vpliv.
Term
2 možna učinka prisotnosti drugih
Definition
soc. spodbuda(olajšanje) in soc. zavora
(prvi preverjal Allport)
Term
Kurt Lewin razlikuje socialno moč od njenega uresničevanja – nadzora.
Definition
DA
Term
kontrastni pojem soc. moči
Definition
poslušnost
Term
Avtorja tipologije soc. moči
Definition
French in Raven
Term
5 osnovnih tipov moči
Definition
nagrajevanja, kaznovanja, legitimna, strokovna, referenčna (identifikacijska)
Term
Najpomembnejši sodobni teoretik moči
Definition
McClelland - moč kot fascinantna lastnost osebe.
Term
4 tipi potrebe po moči po McClellandu
Definition
nekaj me obvladuje
jaz se obvladujem
jaz obvladujem druge
to je moja dolžnost
Term
kdo si je zmislil akcijski eksperiment?
Definition
Kurt Lewin
Term
Kdo je delal prve raziskave o tipih vodenja?
Definition
Lewin
Term
Najpomembnejši kognitivni procesi pri oblikovanju predsodkov
Definition
poišči
Term
Guilford je v raziskovanju strukture stališč prišel do spoznanja o ...
Definition
petih osnovnih dimenzijah:
(liberalizma – konservatizma, neriligioznosti – religioznosti, humanizma – nehumanizma,
internacionalizma – nacionalizma, evolucionizma – revolucionarnosti)
Term
Kognitivne sheme
Definition
kognitivne organizacije znanja o določeni osebi, objektu, socialni situaciji.
Term
H kakšnim strategijam interakcije težijo ljudje?
Definition
kooperativnim
Term
R. Dahl definira socialno moč kot sposobnost posameznika, da doseže da drugi storijo nekaj,
česar sicer ne bi storili
Definition
DA (matilda lol)
Term
Etolog Konrad Lorenz predpostavlja, da ima človek vrojeno inhibicijo agresivnosti do lastne
vrste.
Definition
DA
Term
Kdo je delal poskuse z lutko Bobo?
Definition
Bandura
Term
Kdo je ufural pojem stereotipa?
Definition
Lippman
Term
Avtor koncepta socialne moči?
Definition
Weber
Term
Muzafer Sherif predpostavlja, da je socialna primerjava osnova vsega socialnega vplivanja
Definition
DA
Term
Kaj je optimiranje socialne kontrole?
Definition
sposobnost odrekanja lastnemu deležu kontrole v korist drugega
Term
Socialno učenje je nenamerno.
Definition
DA
Term
Oblike učenja po modelu so:
Definition
imitacija, identifikacija, učenje vlog
Term
Značilnosti destruktivnih skupin:
Definition
Prevladujoče čustvo v destruktivni skupini je strah.
Za destruktivne skupine je značilna ločenost različnih nivojev želja
Term
Značilni odnosi v destruktivni skupini so:
Definition
ščitenje, pokroviteljstvo, dominacija, zatiranje
Term
Težnjo k uniformnosti pojasnjujejo psihologi z učinki socialne primerjave in vplivi socialnih norm.
Definition
DA
Term
Z izrazom anti-intracepcija označujemo...
Definition
nasprotovanje suubjektivnemu, domišljijskemu, senzibilnemu
Term
Proces socialne konstrukcije osebnosti je sestavljen iz ...
Definition
socializacije in individualizacije
Term
»Kontrola usode« je prisotna v nekem odnosu kdaj
Definition
kadar ena oseba lahko vpliva na rezultate druge, ne glede na to, kaj druga oseba počne
Term
Najpomembnejša oblika oz. poteza socialne kategorizacije
Definition
samokategorizacija subjekta
Term
Stabilnost stališč vpliva tudi na stabilnost obnašanja
Definition
DA
Term
Predsodki so stališča, ki so zasnovana na nepreverjenih dejstvih in govoricah
Definition
DA
Term
Izzivanje strahu pri sprejemniku informacij je močno sredstvo prepričevanja.
Definition
DA
Term
Z izrazom socialna okužba označujemo množično aktualizacijo latentnih predsodkov
Definition
DA, zgleda.
Term
Thibaut in Kelley sta razlikovala med dvema vrstama socialne moči:
Definition
kontrolo usode in kontrolo obnašanja.
Term
Pri razlagi interakcijskih strategij se teoretiki menjalne teorije opirajo zlasti na matematično teorijo iger oz. zapornikovo dilemo.
Definition
DA
Term
Učinkovitost skupinskega reševanja problemov je odvisna tudi od komunikacijske strukture
Definition
DA
Term
Lorenz je nastop agresivnega vedenja razlagal s t.i. hidravličnim modelom.
Definition
DA
Term
Po Tajflu je proces vzpostavljanja pozitivne razlike osnova za pogost pojav medskupinske diskriminacije.
Definition
DA
Term
Po Tajflu je proces vzpostavljanja pozitivne razlike v bistvu umetno višanje vrednosti lastne skupine in tudi samopodobe.
Definition
DA
Term
Na splošno velja, da so mnenja stabilnejša od stališč.
Definition
NE, mnenja so lažje spremenljiva!!!1
Term
Fishbein in Ajzen sta razvila model spreminjanja vedenja in stališč.
Definition
DA, gre za ful dober kognitivni model
Term
dva glavna izvora predsodkov na mikrosocialnem nivoju
Definition
socializacija predsodkov v procesu odraščanja in osebne ter socialne krizne situacije kot ugodna podlaga za razvoj predsodkov
Term
2 obliki konformnosti
Definition
popustljivost; osebe pod vplivom skupine, predpisov, zakonov, navzven spremenijo svjoe vedenje, znotraj ostanejo pri svojih stališčih. Spreobrnitev; zasebna kompleksnejša sprememba mnenj in stališč, notranji konformizem, ki vodi do spremembe vedenja)
Term
Značilnosti vodje
Definition
značilnosti vodje: samozavest in samospoštovanje, izgrajena samopodoba in realna podoba o sebi, čustvena stabilnost, odsotnost nevrotičnosti in anksioznosti, občutljivost in empatija, komunikativnost in obrenjnost navzven (ekstravertnost), dominantnost in težnja po vplivu in moči, inteligentnost in strokovnost
Supporting users have an ad free experience!