Shared Flashcard Set

Details

Meteorologi
Meteorologi og klima
76
Meteorology
Not Applicable
11/27/2012

Additional Meteorology Flashcards

 


 

Cards

Term
Total mengde gass som kan oppløses i havvann avhenger av
Definition
temperatur, saltnivå og trykk (temp viktigts fordi varmt vann holder på mindre gass enn kaldt)
Term
Opphav til saltene i havet?
Definition
natrium: Forvitrning fra steiner på land, elver transporterer
Klor: Kjemiske reaksjoner når havet kommer i kontakt med vulkansk aktivitet
Svovel: samme
Term
Forskjell av salter i havvann og elvevann?
Definition
hav: Høy konsentrasjon av klor som skyldes vulkansk aktivitet(MOR er viktig, havvann i kontakt med basaltisk lava)
elv:
Term
hvordan måles saltholdighet?
Definition
måler havvannets elektriske ledningsevne( Direkte proporsjonalt med mengde oppløste ioner)
Term
Tettheten i havet er ca ?
Definition
1020-1070 kg/m3
Term
Lydhastigheten i havet øker med økende...
Definition
temperatur, salinitet og trykk (derfor vil lydhastigheten i en væske Cs øke med dybden på det åpne hav hvor salinitetet varierer lite og varmt vann ligger over kaldt) Trykket øker med dybden, -> Cs øker. MEN minsker og med dybden siden T minsker med dybden. Kurve : (
Term
Hva er termoklin?
Definition
Grenseflate mellom to vannlag med ulik temperatur. ( ligger rett under "the mixed layer")
Term
Hvordan dannes en SOFAR-kanal?
Definition
En bølgestråle vil alltid bøye av mot et område med minimum bølgefart. Når lyd sendes ut fra et sted nær lydminimum vil lyden bli fanget i en "kanal" nær minimumsfarten.
Term
Hva er pyknoklinen?
Definition
grenseflate mellom to vannlag som har ulik tettehet.
Term
hva heter laget som har den største forskjellen i salinitet?
Definition
Haloklinen
Term
hva er bølger?
Definition
En lang sinusoidal forstyrrelse som propagerer langs havoverflaten
Term
Hva er amplitude? (a)
Definition
Avstand fra en bølges største utslag til likevektstilstanden
Term
Hvordan beskrives bølgehøyde? (h)
Definition
vertikal distanse fra bølgetopp til bølgebunn. h=2a
Term
hva er bølgelengde?
Definition
Avstand mellom to nabobølgetopper
Term
Perioden, T
Definition
Tiden fra en topp til neste topp
Term
Geostrofisk balanse er når ..
Definition
trykkgradientkraften + corioliskraften = 0
(i horisontalretningen)
Term
hva er latent varme?
Definition
energien som kreves ved faseforandring av fast, flytende eller gass
Term
Hva er daltons lov? (Tips trykk)
Definition
Trykket i et volum er summen av partialtrykkene
Term
Hva er daltons lov? (Tips trykk)
Definition
Trykket i et volum er summen av partialtrykkene
Term
Loven om idealgass er:
Definition
p= ρ RT
trykk= tetthet * konstant * temp
Term
Hydrostatiske likningen:
Definition
dp/dz= - ρg
Term
Fordamning skjer hvis (teknisk)
Definition
molekyler brytes fri fra flytende vann
Term
Kondensasjon skjer hvis
Definition
hvis vanndampmolekyler blir til flytende
Term
Deposisjon skjer når man går fra
Definition
vanndamp til is
Term
sublimasjon skjer når vi går fra
Definition
is til vanndamp
Term
Fuktighet kan beskrives som
Definition
mengde av vanndampmolekyler i lufta
Term
Vanndamptrykket ved metning er:
Definition
maksimum vanndamp som kan eksistere
Term
relativ fuktighet
Definition
mengde vanndamp i lufta i forhold til maksimum mulig vanndamp ved den gjeldende temperaturen
Term
Duggpunkt
Definition
den temp. lufta må avkjøles til før det begynner å kondensere. (uten å tilføre fuktighet) Duggpunktstemperaturen avtar med 0,2 per 100 meter
Term
Adiabatisk prosess
Definition
ingen energi tilføres/fjernes fra systemet
Term
Fire måter å løfte luft slik at kondensasjon og skydannelse kan skje
Definition
1. Orografisk løfting (tvinge luft over et fjell)
2. Frontal løfting (forskyvning av en luftmasse over en annen)
3.Konvergens (horisontal bevegelse av luft til lavere nivå)
4.Konvektiv løfting (pga oppdrift)
Term
Atmosfæren er delt opp i fire nivå basert på temperatur
Definition
Termosfæren (topp)
Meso..
Strato..
Tropo.. (Bunn)
Term
Milankovitch syklusene / årsaker til sesonger
Definition
1. Jordaksens tilt ( jordas akse er ikke paralell med jordas bane rundt sola , varierer mellom 21,5 og 23,5. 41 000 år)
2. Eksentrisitet (+/- ellipseformet. 100 000 år )
3. presesjon (kombinasjon av 1 og 2 fører til endring av når på året jorda er nærmest sola) 27 000 år
Term
Albedo
Definition
prosenten av synlig lys som blir reflektert av et objekt eller substans
Term
3 måter å spre lys
Definition
1. Rayleighspredning
2. Miespredning
3.Ikke-selektiv-spredning
Term
hva er det atmosfæriske vindu
Definition
bølgelengder fra 8 til 12 mikrometer som ikke blir absorbert av atmosæriske gasser
Term
Hvordan skjer transport av varme innad i atmosfæren?
Definition
via konveksjon eller konduksjon
Term
hva er konduksjon
Definition
Konduksjon er varmeforflytnig på grunn av temperaturforskjeller mellom to gjenstander som berører hverandre.
Term
hva er konveksjon
Definition
varme overføres ved hjelp av blanding av væske (flytende eller gass)
Term
forklar forskjellen på fri og tvungen konveksjon
Definition
Fri konveksjon skjer når varm luft stiger opp pga lavere tetthet
Tvungen konveksjon skjer hvis luft blir tvunget til å mikses vertikalt (f.eks blir presset opp mellom to bygninger)
Term
vann kan bli mette på tre måter:
Definition
1. Legge vanndamp til lufta
2. mikse varm og kald luft
3. Senke temperaturen til duggpunktet
Term
hva er LCL (lifting condensation level)
Definition
Hvis luft stiger høyt nok og avkjøles nok vil utvidelsen føre til at temperaturen blir senket ned til duggpunktet, og det kondenserer.
Term
hva er SALR (saturation adiaptisk lapserate), og hvorfor vil løfting av mettet luft resultere i en mindre rask avkjøing enn med umettet luft?
Definition
SALR= våtadiabatisk temperaturgradient. I metta luft foregår det kondensering, som frigir varme. Derfor vil temperaturen bare avta med 0,5 grad / 100 meter.
Term
hva er ELR?
Definition
omgivelsenes temperaturgradient: Gradienten som temperaturen synker med med høyden. Forandrer seg fra dag til dag, sted til sted
Term
hvordan dannes dugg?
Definition
Om natta kan tapet av langbølga stråling føre til at overflate avkjøles diabatisk. luft som kommer i kontakt med den kalde overflaten blir avkjølt ved konduksjon , og hvis temp senkes helt til duggpunktet vil det kondensere =dugg.
Term
Hva er hovedbremsemekanismen for stigende luft?
Definition
Lufta kommer inn i et område med stabil luft
Term
hva er inversjoner, og hvorfor er de så stabile?
Definition
Temperaturen øker med høyden og ikke lenger minker med høyden som den vanligvis gjør. Siden kaldluft er tyngre enn varmluft vil et luftlag med en inversjon være svært stabilt, og dette kan føre til at toppen av luftlaget virker som et lokk der luften blir fanget innenfor laget. En inversjon kan ofte oppstå ved bakken, og kan da føre til at forurensning som smog kan samle seg opp i større konsentrasjoner enn i situasjoner uten inversjoner. Temperaturinversjoner oppstår ofte om vinteren i klarvær på grunn av stor varmeutstråling fra bakken
Term
4 klasser med skytyper
Definition
høye, mellomhøye, lave, skyer med vertikal utvikling
Term
hvordan vokser skydråper i en kald sky?
Definition
bergeronprosessen, riming og aggregering
Term
hvordan vokser skydråper i en varm sky?
Definition
kollisjon-koalesens
Term
Hva er rossbybølger og hvordan dannes de?
Definition
Rygger og "troughes" skaper en stor bølgebevegelse i den øvre atmosfæren på midlere breddegrader. De er tilnærmet fiksert,men kan av og til bevege seg fra øst til vest.
De transporterer varm luft fra subtropene og til polene, eller kald polluft til lavere breddegrader.
Term
Det er fire steg i skalaen som vi måler vindsystemer. Skriv fra den største til den minste
Definition
Global skala - ITCZ, vestavind, rossby
Synoptisk skala - syklon og antisyklon,
mesoskala - daglig vær
mikroskala - røyk fra stekepanna
Term
HVa er en front?
Definition
Grenser som separerer luftmasser med forskjellig temperatur
Term
Hvordan kan vi bestemme posisjonen til en kaldfront?
Definition
1. Måle markante T.forskjeller mellom nærliggende regioner
2. Se på duggpunktforskjeller
3. Bånd av skyer og nedbør
4. tynne soner hvor vindretningen forandres
Term
hvilke krefter er i balanse i senteret av en syklon, og hva hadde skjedd om de ikke var det?
Definition
Trykkgradientkraften og corioliskraften er i tilbærmet balanse i senteret av en syklon. Hvis ikke hadde den kollapset.
Term
Koeppens klimasystem deler inn fra A til E. hva står de for?
Definition
A= tropisk T>18 gj.temp for alle månedene
B=tørt evaporasjon>nedbør
C= mild midlatitude -3D= streng midlatitude T<-3 i kaldeste måneden
E = Polar t< 10 i alle månedene
Term
Hva er atmosfærisk turbiditet?
Definition
Mengden av suspenderte solider og flytende materialer (aerosoler) i lufta
Term
Hvordan kan aerosoler både skape flere skyer og redusere mengden skyer?
Definition
skape fler: de fungerer som kondensasjonskjerner
redusere: har varmende effekt i troposfæren
Term
Hvorfor kan stratosfæriske aerosoler være lenger i atmosfæren enn troposfæriske aerosoler=
Definition
nedbør er hovedkilden til fjerning av aerosoler, det er det lite av i stratosfæren. i tillegg er de mindre, og har dermed mindre terminalfart.
Term
hva er en typisk størrelse på en aerosol?
Definition
1-10 mikrometer, aerosoler er små faste eller flytende partikler i atmosfæren
Term
Hva forteller Stefan Boltzmanns lov oss?
Definition
Jo varmere det er, jo mer stråler det
Term
Hva forteller Wiens lov oss?
Definition
Jo varmere et objekt er, jo kortere bølgelengder stråler det med
Term
Hvorfor gjør Rayleigh himmelen blå?
Definition
Rayleigh sprer i alle retninger, de korte bølgelengdene spres bedre/mer enn de lange. Blå = 0,4 mikrometer, Rød=0,7 mikrometer
Term
hva skiller mie-spredning fra rayleigh-spredning?
Definition
Mie= sprer mest fremover, sprederen er > 1/10 av bølgelengden. (f.eks aerosoler), sprer alle bølgelengder ca like bra. Rayleigh sprer korte bedre enn lange og har spreder på < 1=10 mikrometer
Term
hva er ikke-selektiv spredning?
Definition
partikler med radius >10 mikrometer. Typisk regndråper og iskrystaller. Alle bølgelengder sprees like bra.
Term
hva er følbar varme?
Definition
overføres til atmosværen først ved konduksjon, så ved konveksjon.
Term
latent varme
Definition
forbindes med faseoverganger.
Fordampning/smelting: krever energi
Kondensering/frysing: frigir varme
Term
hva er vanndamptrykket , e?
Definition
partialtrykket til gassen vanndamp
Term
når inntreffer metning?
Definition
Når vi har likevekt mellom fordamning og kondensering
Term
Når har vi absolutt stabil luft og absolutt ustabil?
Definition
STABIL :Når ELR < SALR
luft som dyttes opp vil søke tilbake til utgangspunktet

USTABIL: ELR>DALR
luft som dyttes opp(eller ned) vil bare fortsette i samme retning
Term
Når har vi betinget ustabil luft ?
Definition
når DALR > ELR> SALR
Term
Hvorfor inneholder troposfæren mye mer masse enn stratosfæren , selv om den er mye tynnere?
Definition
masse = volum * tetthet
Luftas tetthet er mye større i tropo enn i strato
så selv om volumet er mindre, er tettheten større, og den totale massen blir større.
Term
Hva er den aller viktigste årsaken til årstider?
Definition
Jordaksens helning
Term
Hvilke to gasser er mest effektive til å absorbere langbølget stråling?
Definition
Vanndamp og CO2
Term
Hvilken type spredning skaper hoveddelen av jordas albedo?
Definition
Reflektering fra skyer = 19 % (ikke-selektiv spredning)
6 % sprees av atmosfæren. ( Rayleigh-spredning)
5 % reflekteres fra bakken
Term
Hva er DALR?
Definition
Tørradiabatisk temperaturgradient. Temperaturen avtar med ca 1 grad per 100 meter hvis den er umetta
Supporting users have an ad free experience!