Shared Flashcard Set

Details

Matematik I
Træning til delprøve uden hjælpemidler, del I
19
Mathematics
12th Grade
01/31/2013

Additional Mathematics Flashcards

 


 

Cards

Term
Pythagoras' sætning
Definition

 

I en retvinklet trekant, hvor side c er hypotenusen, gælder at:  

a2+b2=c2

Term
Formlen for hældningskoefficienten for en ret linje givet to punkter
Definition
a=(y2-y1)/(x2-x1)
Term
(a+b)2=
Definition
a2+b2+2ab
Term
(a-b)2=
Definition
a2+b2-2ab
Term
Formlen for grundtallet a for en eksponentielt voksende eller aftagende funktion
Definition
a= (x2-x1)√(y2/y1)
Term

Prisen for vareudbringning hos et transportfirma er givet ved funktionen:

f(x)=15x+75

 

Hvor f(x) er prisen for at transportere varer x km.

a. Hvad er prisen for at transportere varerne 10 km

b. Fortolk konstanterne 15 og 75.

Definition

a. f(10)=15·10+75=225

Prisen er 225 kr.

 

b. 15 er prisen for transport per km og 75 er startgebyret

Term

Der løber vand ud af en beholder, således at vandmængden i beolderen som funktion af tiden er givet ved:

m(t)=-3t+85

Hvor m(t) er vandmængden (målt i liter) i beholderen efter t minutter.

 

a. Hvor meget vand er der tilbage efter 3 minutter?

b. Hvad er betydningen af konstanterne -3 og 85?

Definition

a. m(3)=-3·3+85=76

Der er 76 liter tilbage i beholderen efter 3 minutter.

 

b. -3 angiver, at vandmængden i beholderen aftager med 3 liter per minut. 85 angiver, at der var 85 liter vand i beholderen til t=0.

Term

Isolér s i udtrykket

p=4/(r+s)

Definition
s=4/p - r
Term

Undersøg om 2 er løsning til ligningen

x3-5x2+3x+6=0

Definition

23-5·22+3·2+6=8-20+6+6=0

 

Dermed er det vist, at 2 er løsning til den givne ligning.

Term
Reducér (x+y)2-2xy
Definition
(x+y)2-2xy=x2+y2+2xy-2xy=x2+y2
Term

Isolér r i formlen

l·r2+p=q

Definition
r=√((q-p)/l)
Term

Begrund hvilke af funktionerne herunder der er voksende:

 

f(x)=0,34·1,27x

g(x)=3,41·0,72x

h(x)=7,2·4,2x

Definition

f(x) og h(x) er voksende, da deres grundtal a>1.

De vokser med hhv. 27% og 320%.

Term
Bestem en forskrift for den eksponentielt voksende funktion, der har en vækstrate på 20% og for hvilken det gælder at f(0)=10
Definition
f(x)=10·1,2x
Term

Reducér udtrykket

(x+h)2-h·(h+2x)

Definition
(x+h)2-h·(h+2x)=x2+h2+2xh-h2-2xh=x2
Term

To funktioner f og g er givet ved

f(x)=4x+5

g(x)=-2x+12

 

a. Bestem f(5)

b. Løs ligningen g(x)=16

Definition

a. f(5)=4·5+5=25

 

b. -2x+12=16

x=(16-12)/-2=-2

Term
Løs ligningen 3(2x+1)=4x+9
Definition
x=3
Term

Løs ligningssystemet

 

x+y=2

3x+y=14

Definition

x=6

y=-4

Term

To funktioner er givet ved

f(x)=x+200

g(x)=-3x+600

 

Bestem koordinaterne til skæringspunktet mellem graferne for de to funktioner.

Definition
(100,300)
Term

Funktionen f(x)=b·ax opfylder, at:

f(2)=20 og f(4)=80

 

Bestem tallene a og b.

Definition

a=2 og b=5

 

f(x)=5·2x

Supporting users have an ad free experience!