Shared Flashcard Set

Details

Marknadsf
N/A
86
Economics
Undergraduate 1
11/03/2012

Additional Economics Flashcards

 


 

Cards

Term
Vad innebär marknadskonceptet?
Definition
Att framgång nås genom gemensamma mål och genom att överträffa konsumenternas förväntningar
Term
Vilka är de tre vilkoren som måste uppnås för att nå marknadskonceptet?
Definition

Kundtillfredställelse

Integrerad kraftansträngning (Alla har ansvar)

Presterat mål (Alla måste tro på målen)

Term
Det finns bland annat två sätt för företag att organisera sig på marknadden, vilka är dessa två?
Definition

Marknadsorientering: Kunden i fokus

Produktorienteing: Fokus på befintliga produkter

Term
Vad betyder TQM?
Definition
Total Quality Management. Handlar om att värde, tillfredställelse och kvalitet går hand i hand.
Term
Vad börjar marknadsplaneringen med?
Definition
Att man avgör var man vill komma och hur man ska komma dit.
Term
Vad innehåller marknadsföringsmixen?
Definition
Pris, plats, produkt och påverkan. Även människor, miljö och process.
Term
Vilka kriterier bör marknadsföringsmixen uppnå?
Definition

Designad för att matcha målgruppens behov.

Ge övertag gentemot konkurrenterna.

Matcha de resurser som finns i företaget.

Vara väl blandad för att ge ett konsekvent tema för företaget.

Term
Vad innbär makromiljön, och vilka faktorer kan vi finna här?
Definition

De faktorer utaför företaget och i dess omvärld som påverkar företaget. Dessa faktorer har företaget självt svårt att påverka. (PEST-analys)

Politiska/Lagar: EU

Fysiska: Miljön

Ekonomiska: Tillväxt, arb.löshet

Sociala: Kultur, förändring i populationen

Tekniska: Utvecklingen

Term
Vad innebär mikromiljön, och vilka faktorer hittar vi här?
Definition

Det är faktorer som finns i nära anslutning till företaget som kan komma att påverka företagets utveckling och lönsamhet.

Kunder, konkurrenter, leverantörer, ditributörer.

Term
Om en omvärlsanalys är otillräcklig kan företaget agera på två sätt, vilka?
Definition

Genom ignorans; man ser inte de hot som uppkommer och fortsätter som vanligt.

Försening; inträffar då företaget har svårt att anpassa sig till en förändring i omvärlden.

Term
Om omvärldsanalysen lyckas om man uppmärksammar en förändring finns det finns tre tillvägagångssätt som företag brukar använda sig av för att anpassa sig till förändringen, vilka?
Definition

Retrenchment: Företaget anpassar sig kostnadseffektivt, och man anpassar sig inte till vad kunderna vill ha.

Gradual Strategic Reposition: Anpassar sig gradvis.

Radical Strategic Repositioning: Företaget ändrar inriktning helt på väldigt kort tid.

Term
Vad ingår i en omvärldsanalys?
Definition
En PEST-analys (Makromiljön), Intressent-analys (Mikromiljön), SWOT-analys
Term
Vad innebär en SWOT-analys?
Definition

Att man analyserar företagets styrkor och svagheter, hot och möjligheter. 

Går att dela in i intrern; där man analyserar styrkor och svagheter, och extern; där man analyserar hot och möjligheter.

Term
Vad innebär absoluta svagheter och styrkor när man talar om en omvärldsanalys?
Definition
De svagheter och styrkor som även konkurrenterna besitter. Om man analyserar dessa kan man bland annat skaffa sig diferentiella fördelar.
Term
Det finns tre typer av köpare när det kommer till företag, vilka?
Definition

De som köper:

För att producera andra varor och tjänster.

För att sälja vidare.

För att kunna utföra sina aktiviteter.

Term
Det finns fem viktiga frågor att besvara för att försöka förstå konsumenternas köpbeteende, vilka är dessa?
Definition

Vem är viktig för köpbeslutet?

Hur köper de?

Vad är deras beslutskriterier?

Var köper de?

När köper de?

Term
Vilka fem roller finns det vi en köpsbeslutsprocess?
Definition

Intiativtagare

Övertygare

Beslutstagare

Köpare

Användare

Samma person kan dock inneha alla eller en del av dessa roller. Detta är mer tydligt i ett företag då det oftast finns en inköpsenhet som ansvarar för en del av dessa beslut. 

Term
Vilka olika steg går generellt en köpare igenom när ett köp ska genomföras? Något förenklat finns det fem steg.
Definition

Beovsigenkänning/Problemmedvetenhet: Kan ske rent rutinmässigt eller initieras av mer känslomässiga och psykologiska behov.

Informationssökning: Intern; man vänder sig till sina egna erfarenheter. Extern; man pratar med vänner/familj samt läser produkttester.

Utvärdering av alternativ

Genomförande av köp

Utvärdering av köpet: Kognitiv Disonans; att man ifrågasätter om man verkligen tagit rätt beslut.

Term
Vilka steg ingår i ett företags informationssökning inför ett köp?
Definition
En inköpsavdelning definierar produktens specifikationer och letar efter möjliga alternativ.
Term
Vilka är konsumentens fyra köpsbeslutskriterier?
Definition

Tekniska: Tillförlitlighet, prestanda, hållbarhet, utseende, leverans, smak

Ekonomiska: Pris, rörliga kostnader, restvärde, livscykelkostnader

Sociala: Status, tillhörighet, sedvana, mode

Personliga: Självbild, förhållning till risk, moral, känslor

Term
Det finns två köpsituationer som en kund kan befinna sig i, vilka?
Definition

Utökad problemlösning: Kunden är involverad i köpet och kräver mycket information samt tid att bestämma sig. Säljaren har stor möjlighet att påverka.

 

Begränsad problemlösning: Kunden har erfarenhet av produkten och behöver inte mycket information. Säljaren kan påverka genom att hindra kunden att byta märke.

 

Rutinmässig problemlösning: Köpet sker ofta och kunden bryr sig inte om märket. Säljaren har liten förmåga att påverka, satsa på reklam som håller märket vid liv i kundens ögon.

Term
Vilka sex steg innehåller Marlows behovspyramid?
Definition

1. Personliga influenser

2. Fysiska behov

3. Trygghet

4. Gemenskap

5. Uppskattning

6. Självförverkligande

Term
De faktorer som påverkar ett konsumentbeteende kan delas upp i två delar (influenser), vilka?
Definition

Personliga: Tilltro och attityder, personlighet, livsstil, livscykel.

 

Sociala: Kultur, sociala klasser, referensgrupper

Term
Vilka är de tre påverkande faktorerna för en organisations köp?
Definition
Köpklass (nytt, rutin, modifierat), produkttyper, betydelse
Term
När görs marknadsundersökningar? Fyra stycken.
Definition

Vid introduktion av nya produkter

Utvekling av befintliga produkter

När en produkt minskar i efterfrågan

När man vill attrahera nya konsumenter

Term
Vilka två huvudtyper av marknadsundersökningar finns det?
Definition

Ad hoc-undersökningar: Här fokuserar man på en specifik fråga och försöker hitta svaret på denna, t ex effekten av reklam.

 

Kontinuerlig undersökning: Man samlar kontlinuerligt in data genom bland annat konsumentpaneler, info från återförsäljare, TV-mätningar

Term
Vad innebär omnibusundersökning?
Definition
Det är ett tillvägagångssätt gällande ad hoc-undersökningar. Innebär att flera företags frågor sammanställs i en och samma undersökning. Är oftast billigare men lämpar sig endast för enklare undersökningar. Motsatsen till designade ad hoc-undersökningar.
Term
Vad är ett CRM-system?
Definition
Customer relationship management-system. Här samlar man alla data som finns om en viss kund så att alla som arbetar med konsumenterna har tillgång till samma data. Så som adresser, telefonnummer, livsstil, kundernas transaktionsdata, köpfrekvens, köpvärde och vilka marknadsföringskampanjer kunden har nappat på.
Term
Hur är marknadsundersöknings processen uppbyggd? Sex steg.
Definition

Första kontakten: Analyser marknaden, antingen gör företaget detta själv eller med hjälp utan ett utomstående företag. Kan handla om att utveckla eller lansera en ny produkt på marknade.

 

Undersökningsspecifikation: Uppdragsgivaren presenterar vad de vill ha undersökt och målet. Viktigt att Bakrundsinformationen (produktens historia och konkurrenter), Informationskällor (potentiella användare), Projektets storlek (budget) samt Tidsramen preciseras.

 

Undersökningsförslag: Redogörelse av vad som utlovas att göras samt kostnad av projektet.

 

Förberedande undersökning: Ytlig undersökning. Andrahandsundersökning, kvalitativ undersökning, observation.

 

Insamling av information: Den huvudsakliga datainsamlingen. Hur mångaoch vilka personer ska undersökas, slumpmässiga urval/slumpmässiga urval inom grupp/kvoterade urval, vilken metod? T ex; Telefon, personliga, brev, internet.

 

Analys och tolkning av data: Marknadsanalysprogram.

 

Rapportering och presentation

 

 

 

Term
Vad är ett marknadsinformationssystem?
Definition
Här samlas och lagras all information om marknaden, för att sedan analyseras och distributeras till berörda personer. Framtaget för att kunna tillhandahålla nödvändig information vid rätt tid och plats. Fyra grundperlare: Intern kontinuerlig data, intern ad hoc data, omgivningsanalys, marknadsundersökningar.
Term
Vad utgörs en marknad egentligen av?
Definition

Faktiska och potentiella kunder och dess:

Intresse

Inkomst

Access

Term
Företagets totala marknad går att dela upp för att se vad den är värd, men hur?
Definition

Potentiell marknad: Vår marknad 100 %

Tillgänglig marknad: Innefattar kriterierna för intresse, inkomst och access.

Kvalificierad tillgänglig marknad: Innefattar alla tre + ett specifikt krav T ex körkort.

Betjänad marknad: De kunder vi ska bearbeta

Penetrerad marknad: De kunder som faktiskt kommer att köpa vår eller konkurrerande produkt.

Term
Vad står MIS för?
Definition
Marknadsföringens informationssystem
Term
Det finns två typer av undersökningar, kvalitativa och kvantitativa. Förklara dessa.
Definition

Kvalitativa: Har ett syfte att upptäcka nytt och skapa ny förståelse. Fokusgrupper, djupintervjuer, observationer och trendspotting. Det är dyrt och tar tid, samt risk att bli subjektiv.

 

Kvantitativa: Har ett syfte att kartlägga och generalisera. Telefonintervjuer, webbenkäter, postenkäter, personligaintervjuer i enkätform. Resultatet kan bli snävt och svårt att definiera.

Term
Vad är segmentering? Och vad är fördelarna med lyckad segmentering?
Definition

Handlar om att man delar upp marknaden i mindre delar och kan på så sätt identifiera hur man effektivt kan sälja till just den här typen av kunder.

 

Ökad lönsamhet, förbättrad kundlojalitet, bättre matchning av kundens behov, möjlighet till segmenteringsdominans, mer effektiv inriktad kommunikation, förbättrade möjligheter till tillväxt. Sex stycken.

Term
Vilka är segmenteringsvaiablerna?
Definition

Beteendemässiga: Sökt nytta, köpsituation, köpbeteende, användning, uppfattningar, värderingar

Psykografiska: Livsstil, personlighet

Profillika: Demografiska (kön, ålder), socioekonomiska (inkomst, utbildning), geografiska

Term
Vilka är de fem kriterierna för lyckad segmentering?
Definition

Effektiv: Behoven ska vara så homogena som möjligt, men samtidigt särskilja sig

Mätbar: Lätt att indentifiera

Tillgänglig: Bestämma hur vi ska nå kunderna

Genomförbar: Reurser som krävs bör finnas

Vinstgenererande: Kunna ge vint, vara lönsamt

 

Term
Hur kan man segmentera organisationer?
Definition

Organisationens storlek: Kan bestämma köppotential

Industriområde: Erbjuder företaget produkter eller tjänster

Geografiskt område: Olika platser har olika tillvägagångssätt

Köps kriteritum: Delar upp efter vad som är viktigt för dem

Organisation av köpen

Term
Vad är målmarknad, och vilka fyra strategier finns det för dessa?
Definition

När man välhar segmentera upp marknaden väljer man en målgrupp att fokuser på.

Odifferentierad marknadsföring: Riktar sig till hela marknaden som om det vore en enda kund. Man applicerar en marknadsföringsmix mot hela marknaden. 

 

Differentierad marknadsföring: Man har identifierat flera olika segment och väljer att fokusera sin marknadsföringsmix på var och en av dessa segmet för sig.

 

Fokuserad marknadsföring: Företaget har identifierat flera olika segment men väljer att fokusera på endast ett, nichar sig.

 

Kundanpassad marknadsföring: Man rikar in sig och skräddarsyr en marknadsföringsmix för varje enskild kund. 

Term
Vad är positionering?
Definition
Handlar om att bestämma sin plats på marknaden och att vara nummer ett i kundens medvetande. För att göra detta krävs ett budskap som är enkelt, direkt och stämmer överens med kundens behov.
Term
Vilka är de tre aspekterna ett företag på ta i beaktning när de ska positionera sig?
Definition

Kunderna: Vad vill de ha?

Konkurrenterna: Vad erbjuder de?

Det egna företaget: Fokusera på företagets unika egenskaper, eller kärnkompetens.

Term
Vilka är de fyra kriterierna för ett lyckat positioneringsbudskap?
Definition

Klarhet: Ideén måste vara klar både gällande målmarknad och komparativa fördelar

Konsekvens: Ett konsekvent budskap behövs för att synas

Trovärdighet: De komparativa fördelarna måste vara trovärdiga för kunderna

Konkurrensfördighet: Måste erbjuda något som konkurrenterna inte kan

Term
Vad innebär ompositionering?
Definition

Marknaden är föränderlig, och även kunderna. Det är värt att hela tiden utvärdera sin position för att försäkra sig om att man ligger rätt till gentemot segmentet och erbjuder de kunderna efterfrågar. Det finns fyra tillvägagångssätt:

Samma produkt: Men förändrad image för att få in mer pengar

Förändra produkt: Samma segment men en förbättrad produkt för att inte tappa marknadsandelar

Icke märkbar positioneringsförändring: Nå nya segment med samma produkt

Märkbar positioneringsförändring: Ny produkt!

 

Term
Vilka är produktens tre nivåer?
Definition

Kärnvärde: Produktens "kärnnytta"

Den faktiska produkten: Stil, utseende, kvalitet, förpackning

Den utvidgade produkten: Garantier, installation, leverand, tilläggsservice, varumärke

Term
Vilka fördelar finns det med ett stark varumärke?
Definition

Ger organisationen högre värde

Varumärkeslojalitet

Konkurrensfördelar

Högre vinst

Bra bas för utveckling

Term
Vilka tre strategier brukar man tala om när det kommer till att bygga ett varumärke?
Definition

Varumärkets familj: Alla produkter har samma produktnamn

Induviduellt namn: Går inte att identifiera produkten med ett visst företag

Kombinationer: En blandning av båda

Term
Det finns sex olika element som påverkar var varumärket finns på marknaden, vilka?
Definition

Varumärkets domän

Varumärkets arv

Varumärkets tillgångar

Varumärkets personlighet

Varumärkets reflektion

Term
När man väl har etablerat ett varumärke kan man börja fundera på om man vill utöka sitt varumärke, vilka fyra strategier brukar man då tala om?
Definition

Brand extension: Man utnyttjar ett redan etablerat varumärke på nya produkter

Brand stretching: Ett etablerat varumärke används på andra marknader

Global branding: Man marknadsför varumärket globalt

Co-branding: Man kombinerar två varumärken

Term
Vilka två alternativ finns det vid co-branding?
Definition

Product-based co-branding: Två redan existerande varumärken från olika företag skapar en produkt där båda varumärkernas namnen syns. Antingen genom parallel co-branding (två oberoende varumärken kombineras) eller ingredient co-brandning (ena varumärket finns med som ingrediens i det andra).

Communications-based co-brandning: Två eller flera varumärken från olika företag rekomenderar varandra.

Term
Vad är product line (produktionslinje)?
Definition
Grupp av varumärken nära relaterade varandra vad gäller funktion. Djupet avser sortimentet.
Term
Vad är produktmix?
Definition
De totala antal varumärken i ett företag. Vidden beror på antalet produktionslinjer som organisationen erbjuder.
Term
Vad innebär portfolioplanning?
Definition
Hantering av grupper utav varumärken coh produktionslinjer. Här bestämmer organisationen vilka varumärken man ska satsa på och vilka man ska lägga ner.
Term
Vad innefattar Boston Consulting Group growth-share matrix?
Definition

Kassakor: Etablerad produkt på marknaden med låg tillväxt. Genererar pengar samt finansierar problembarn

Hundar: Låg tillväxt och liten marknadsandel. Ska dessa bort eller satsas på?

Stjärnor: Ny produkt med hög tillväxt och stor marknadsandel

Problembarn: Kan vara nya eller gamla produkter och inte riktigt har tagit sig in på marknaden. De har hög tillväxt, men saknar driv och har dålig marknadsandel. Bör ej tas bort då de kan bli framtisa kassakor

Term
Vad är PLC, och vilka fyra olika stadier innefattar den?
Definition

Produktens livcykel och är ett sätt att åskådliggöra förändringarna i försäljningen och avkastningen för en produkt eller ett märke under dess livstid.

Introduktion, tillväxt, mognad, nedgång

Term
Vilka fyra kategorier delas nya produkter in i?
Definition

Product replacements: Förbättringar, ompositioneringar eller kostnadsreduceringar av befintliga produkter

Addition to existing lines: Produkter som utökar ett företags sortiment

New product lines: Produkter som bidrar till skapandet av nytt sortiment hos ett företag

New-to-the-world products: Produkter som skapar en helt ny marknad

Term
Det finns en sjustegsmetod som är framtagen för att strukturera upp arbetet av utveckligen av en ny produkt. Vad består den av?
Definition

Skapa idéer: Idea generation - Kan uppstå inom företaget, från kunderna eller genom konkurrenterna

Välja idéer: Screening - Gallring av idéer

Konceptuellt test: Concept testing - En idé eller koncept testas genom att bildligt eller muntligt presenteras för en utvald grupp

Analys av affärsmodell: Business analysis - Uppskattning av försäljning, kostnader, avkastning

Produktutveckling: Product development - Framställning och noggranna tester

Marknadstest: Market testing - Attraktionskraften testas genom kundgrupp eller i en stad

Kommersialisering: Commercialization - Bestämms var och hur man vill konkurrera med produkten. 

Term
Vad innebär Diffusion of innovation process?
Definition
Beskriver hur en ny produkt sprids på en marknad över tiden och visar på att viljan att prova något nytt varierar mellan kundgrupper. Ett sätt att välja ut en marknad inom kommersialiseringen.
Term
Vilka fyra utmärkande drag karaktäriserar tjänstemarknaden?
Definition

Obestämbarheten: Går ej att ta på eller se

Oskiljaktigheten: Produktion och konsumtion samtidigt, måste utföras i rätt tid på rätt plats och rätt sätt.

Variationen: Svår att standardisera eller jämföra, olika för alla

Lättförgängligheten: Tjänster är lättförstörda, går ej att lagra, 

Term
Vad kan de gap som uppstår mellan kundens förväntningar och den upplevda kvaliten bero på?
Definition

Missförstånd: Producenten missförstår kundens förväntningar

Bristfälliga resurser: Producenten förstår kundens förväntningar men kan ej leverera pga t ex kostnadstak

Bristfälligt utförande: Producenten förstår kundens förväntningar men personalen är inte nog kompetent för att uppfylla kundens önskemål

Överdriva löften: Kundens förväntningar är högre än vad som egentligen levereras. Pga bla missledande reklam

Term
Vilka är de fem kriterierna som påverkar kundens uppfattning av service?
Definition

Tillförlitlighet: Ät tjänsten konsekvent och pålitlig?

Försäkran: Kan kunden lita på företaget och personalen?

Lyhördhet: Hur snabbt svarar personalen på kundens problem, begäran och frågor?

Empati: Agerar personalen på ett vänligt sätt och bryr de sig om kunden?

Det synbara: Hur väl är personalen klädd, hur bra är det dekorerat?

Term
Vad kännetecknar Traditionell marknadsföring?
Definition
- Ögonblickbilder, fokus på enskilda transaktioner eller insidenter, mönster, kunden som analysenhet, demografiska segmenteringsvariabler
Term
Vad kännetecknar Relationsmarknadsföring?
Definition
- Processer, relationsnivå, följer kunden, psykografiska faktorer så som kundbeteende och attityder, bygger på interaktioner, värdeskapande.
Term
Vad gäller det att kunden besitter för att relationsmarknadsföring ska vara effektivt?
Definition

- En fortlöpande eller periodiskt behov för tjänsten

- Kunna bestämma av vem hon ska köpa tjänsten

- Ha alternativ i valet av vem hon ska köpa tjänsten

Term
Vilka är några av fördelarna med att ha starka kundrelationer?
Definition
Ökade inköp, lägre kostnader, livstids intäkter, unika konkurrensfördelar, WOM-marknadsföring, nöjdare anställda.
Term
Strategin för relationsmarknadsföring är baserad på tre nivåer, vilka?
Definition

- Prisfördelar

- Prisfördelar och sociala fördelar

- Prisfördelar, sociala fördelar och struktuella fördelar

Term
Vilka fyra faser går ett företag igenom vid uppbyggandet av en kundrelation?
Definition
Initiering, stabilisering, utveckling, upprätthållande
Term
Vilka tre metoder finns det för att prissätta en vara/tjänst?
Definition

Kostnadsbaserad: Det lägsta möjliga priset som kan täcka kostnaderna för företaget

Konkurrensorienterad: Bla genom prissättning efter det ledande företaget eller differentiera sig

Marknadsorienterad: Offerter 

Term
Olika aspekter av företagets marknadsstrategi kan komma att påverka prissättningen, vilka?
Definition

Positioneringsstrategin: Priset kan anv för att uttrycka en strategi eller nå en viss marknad. Med andra ord där man väljer att positionera sig kan påverka priset. Nå statusmedvetna kunder, lågpriskedjor mm.

 

Strategi vid nylansering: Viktigt att anpassa priset efter marknadsstrategin.

 

Produktlinjestrategi: Måste ta hänsyn till hur priset ska passa in i den redan etablerade produktlinjen.

 

Konkurrensstrategi: Prissätta genom att förhålla sig på olika sätt gentemot konkurrenterna.

 

Distributionsstrategi: Deras krav på vinst.

 

Internationell marknadsstrategi: Transportkostnader, skattesatser. Priset blir olika i olika länder.

Term
Vad innebär integrerad marknadskommunikation?
Definition
Innebär att man samordnar och koordinerar marknadsföringen och på så vis skapar en tydlig och konsekvent bild av en produkt eller företaget. Man nyttjar likadana bilder på hemsidor som i tidningar, och tydliggör företagets eller varumärkets position på marknaden.
Term
Det finns fem punkter man kan följa för att skapa sig en lönsam strategi för marknadsföringen, vilka?
Definition

- Tillgång till resurser och kostnad av marknadsföringsverktyg

- Marknadens storlek och koncentration: På en stor marknad är reklam och direk marknadsföring lämpliga val, en liten marknad lämpar sig bäst med personlig marknadsföring.

- Kundens informationsbehov: Vilken nivå ligger det det kunden behöver veta på?

- Push and pull- strategier: 1 företaget vänder sig till återförsäljaren för att personligen sälja sin produkt. 2 direkt marknadsföring till konsumenten för att skapa ett begär som de för vidare till återförsäljaren

Term
Vilka sju aktiviteter innefattar promotional mixen vid massmarknadsföring?
Definition

- Reklam: TV, tidningar mm

- Personli försäljning

- Direkt marknadsföring: Riktad marknadsföring där resultatet kan mätas

- Internet

- Försäljningspåverkan: Under kort tid T ex rabattkuponger

- Publicitet PR: Information om produkter i sammanhang man ej batalat för, ska gynna företagets rykte

- Sponsring

Term
När man ska utvecka en IMC-kampanj bör man klarlägga fem grundläggande faktorer för att undvika att för mycket resurser tas i anspråk. Vilka är dessa fem faktorer?
Definition

- Marknadsföringsstrategin

- Positionering: Vad utmärker oss?

- Kommunikations beslut: Identifiera målgruppen, mål med reklamen, skapa budskapet, välj promotionsmix, avsätt en budget.

- Genomför

- Utvärdera

Term
Vilka olika steg vill man att kunden ska gå igenom fram till målet att konsumera?
Definition
AIDA; Awareness (känna till produkten), Interest (vilja veta mer), Desire (önskan att skaffa produkten), Action (själva köpet)
Term
Genom vilka steg hoppas man att få kunden att förstärka sin tro på produkten/varumärket och på så vis fortsätta konsumera företagets produkter?
Definition
ATR; Awareness (känna till produkten), Trial (användande av produkten), Reinforcement (få konsumenten att fortsätta använda produkten)
Term
Ge exempel på tre stor mål med reklamen.
Definition

- Awareness: Introducera en produkt/tjänst vid nylansering eller när man går in på en ny marknad

- Stimulate trial: Uppmuntra konsumenten att prova produkten/tjänsten för att skapa begär

- Förstärka/behålla produktens position: Påminna konsumenter om produktens/tjänstens fördelar och värde

Term
Vilka fyra budgetmetoder finns det gällande reklam?
Definition

- Precentage of sales: Baserad på nuvarande eller förväntad frösäljning

- Matchning competitors: Baseras på vad konkurrenterna har lagt ner

- Affordability: Baseras på vad företaget tror att de har råd med

- Objektive and task: Baseras på målet med kampanjen och kostnaden. Mest effektiv

Term
Vad innebär CRM mer än bara datasystemet?
Definition
Customer realationship management. Är ett samlingsnamn för de metoder, teknologier och näthandelsmöjligheter som företag använder för att hantera kundrelationer. Ett programvarupaket som hjälper till vid interaktionen. En hel modell som används av företag för att veta hur väl de hanterar kundrelationerna.
Term
Vad innbeär direkt marknadsföring?
Definition

Att man kontaktar kunderna utan någon mellanhand. Riktar sig till specifika kunder som svarar på marknadsföringen på en gång.

"Distribution av produkter, information och reklam för att nå kunder genom interaktiva kommunikationsvägar för att kunna mäta responsen.

 

T ex Direkt post, telemarketing, direktresponsreklam (kuponger), katalogreklam, elektronisk media, inserts, dörr-till-dörr.

Term
Vad är Buzz-marketing?
Definition
Att man skapar en hype kring en produkt eller tjänst genom att smyga in den i allmänhetens medvetande, liknande WOM.
Term
Vilka olika val av konsumetkanaler kan man som företag utnyttja?
Definition

- Producent till konsument: Inga kostnader för distribution

- Producent till återförsäljare till konsument: ÅF står för basservice och ett brett utbud

- Producent till grossist till återförsäljare till konsument

- Producent till agent till grossist till återförsäljare till konsument: Anv oftast då man ska ut på okänd marknad

Term
Vad betyder Franchise?
Definition
Det är ett lagligt kontrakt där producenten och mellanhanden kommer överens om varje medlems rättighet och skyldighet. Man köper i storsett ett varumärke. Kanalägande innebär att man även har kontroll över ditributören.
Term
Det finns sex frågor man bör besvara för att upprätta en marknadsplan, vilka?
Definition

Vart är vi nu?

Hur kom vi hit?

Vart är vi på väg?

Vart skulle vi vilja vara?

Hur når vi dit?

Är vi på rätt väg?

Term
Vilka är de viktiga beståndsdelarna av en modell som besvarar frågorna om marknadsplanen?
Definition

- Business mission

- Granskning av marknaden (extern analys/intern alalys)

- SWOT-analys

- Marknadsföringsmål

- Kärnstrategier

- Konkurrensstrategier

- Val av marknadsföringsmix

- Kontroll

Term
Extern analys är en del som tillhör marknadsplaneringsprocessen, vilka begrepp analyseras i en extern analys?
Definition

- Porters "five forces"

- Hot från nya konkurrenter

- Leverantörernas förhandlingssyrka

- Kundernas förhandlingsstyrka

- Hot från substitutvaror

- Intern konkurrens

Term
Vilka fyra generella strategier finns det för att skaffa sig ett försprång på marknaden, mao konkurrensstrategier?
Definition

- Differentiering

- Kostnadsledande

- Differentieringsfokus

- Kostnadsfokusering

Term
Vilka problem kan uppstå vid marknadsplanering?
Definition

- Alternativkostnad

- Bonussystem

- Information

- Kultur

 

Mer i kap 12

Supporting users have an ad free experience!