Shared Flashcard Set

Details

Mandarin Chinese
flashcards
42
Language - Chinese
12th Grade
06/16/2010

Additional Language - Chinese Flashcards

 


 

Cards

Term

你好

ni hao

Definition
hello
Term

再见

zai jian

Definition
good bye
Term

你好吗?

ni hao ma?

Definition
How are you?
Term

你叫什么名字?

Nǐ jiào shénme míngzì?

Definition
What's your name?
Term

你叫什么名字?

                        Nǐ jiào shénme míngzì?
Definition
What's your name?
Term

抱歉

                                      Bàoqiàn
Definition
sorry
Term

发言

                                     Fāyán
Definition
to speak
Term

谈话

                                     Tánhuà
Definition
talk
Term

是谁?

                                  Shì shuí?
Definition
who?
Term

什么?

                                  Shénme?
Definition
what?
Term

在哪里?

                                  Zài nǎlǐ?
Definition
where?
Term

有多少?

                               Yǒu duōshǎo?
Definition
how many?
Term

                                        Qián
Definition
money
Term

对不起

                                    Duìbùqǐ
Definition
sorry
Term

天气

                                     Tiānqì
Definition
weather
Term

晴朗

                                    Qínglǎng
Definition
sunny
Term

多少钱?

                               Duōshǎo qián?
Definition
How much(money)?
Term

有时

                                     Yǒushí
Definition
sometimes
Term
also
Definition

                                       Hái
Term

从来没有

                               Cónglái méiyǒu
Definition
never
Term

我爱你

                                    Wǒ ài nǐ
Definition
I love you
Term

照顾自己()

                            Zhàogù zìjǐ ()
Definition
Take care (of yourself)
Term

我会想念你

                            Wǒ huì xiǎngniàn nǐ
Definition
I'm going to miss you
Term

我正在学习中文

                    Wǒ zhèngzài xuéxí zhōngwén
Definition
I'm studying chinese
Term

中文

                                   Zhōngwén
Definition
Chinese Language
Term

研究

                                      Yánjiū
Definition
study
Term

有没有问题

                             Yǒu méiyǒu wèntí
Definition
there's no problem
Term

问题

                                      Wèntí
Definition
problem
Term

好的成果

                                Hǎo de chéngguǒ
Definition
good effort
Term

                                        Mǎ
Definition
horse
Term

为什么不呢?

                             Wèishéme bù ne?
Definition
why not?
Term

工作

                                   Gōngzuò
Definition
work
Term

                                        Chī
Definition
eat
Term

饿

                                          È
Definition
hungry
Term

                                        Lèi
Definition
tired
Supporting users have an ad free experience!