Shared Flashcard Set

Details

Makro + int. eksamen
Vendekort til makro og international kapitals markeds eksamen
30
Economics
Graduate
01/13/2016

Additional Economics Flashcards

 


 

Cards

Term
Hvilken vej rykker IS kurven ved en kontraktiv Finanspoltik?
Definition
Til Venstre, da nationalindkomsten falder, da vi stopper væksten med en kontraktiv finanspolitik.
Term
Hvilken vej rykker LM kurven (uden tilpasning) i en økonomi med flydende valutakurser, ved en ekspansiv pengepolitik?
Definition
Ned mod højre, da renten sænkes.
Term
Hvilke af følgende er på kort sigt? IS-LM, SU-SE eller LR-PR?
Definition
IS-LM
Term
Hvad sker der, hvis investorerne mister tilliden til en valuta, og denne har en fastkurs?
Definition
Importører -> fremskyder betaling, for at betale mindst muligt
Eksportører -> udskyder deres betalinger, for at få mest muligt
Andre investorer -> vil sælge ud af deres valuta, de ikke længere tror på.
Term
Hvad gør myndighederne, hvis kronen svækkes og renten går over den øvre grænse?
Definition
De intervenere ved at efterspørger kronen og efterspørger euroen - Derved øges udbuddet af euro og derved er kronen igen under øvre grænse og valutareserverne forbedres.
Term
Hvad gør myndighederne, hvis kronen svækkes og renten går over den øvre grænse?
Definition
De intervenere ved at efterspørger kronen og efterspørger euroen - Derved øges udbuddet af euro og derved er kronen igen under øvre grænse og valutareserverne forbedres.
Term
Hvad sker der, hvis investorerne mister tilliden til en valuta, og denne har en fastkurs?
Definition
Importører -> fremskyder betaling, for at betale mindst muligt
Eksportører -> udskyder deres betalinger, for at få mest muligt
Andre investorer -> vil sælge ud af deres valuta, de ikke længere tror på.
Term
Hvordan påvirker en ekspansiv finanspolitik IS-LM kurven?
Definition
Denne rykker på IS kurven, når det er ekspansivt rykkes den op mod højre.
Term
Hvordan påvirker en kontraktiv pengepoltik IS-LM kurven?
Definition
Den rykker på LM kurven, når det er kontraktivt rykkes den op, hvis det er med likividitetstilpasning og mod venstre, hvis det er uden.
Term
Hvordan lukkes et negativt outputgab?
Definition
Via ekspansiv finanspolitk - for at øge konstantledet.
Term
Hvad er problemet med et negativt outputgab?
Definition
At der er forksel på den aktuelle og potentielle nationalindkomst - der er altså ikke nok vækst og stigende arbejdsløshed.
Term
Hvilken poltikting påvirker henholdsvis SE og SU kurven?
Definition
Finanspolitik - SE-kurven
Pengepolitik - SU-kurven
Term
Hvilken vej rykker SE kurven ved en ekspansiv finanspolitik?
Definition
op mod højre, da vi øger Y - ved hjælp af enten lavere rente eller øget offentlige udgifter.
Term
hvad er den langsigtede effekt af en af ekspansiv finanspolitik i en lukket økonomi?
Definition
Til at starte med vil det øge Y = lavere ledighed, stigende lønninger og stignede prisniveau.
Da der nu er større nationalindkomst en potentiel, og ledigheden således er lavere end den strukturelle stiger lønningernre, som derved får priserne til at stige.
i takt med at prisniveauet stiger, vil nationalindkomsten falde indtil der igen er lige vægt
altså ... Der er faldene nationalindkomst og stigende priser.
Term
Hvad betyder LR og PR - og hvad påvirker dem?
Definition
PR = faktiks realløn - afhænger af markup - jo højere realløn - jo højere markup. (afledt sammenhæng med konkurrenceevnen på færdigvaremarkedet - jo større konkurrence - jo mindre markup)
LR = Foventet realløn - afhænger af arbejdsløsheden pg fleksibiliteten.
Term
HVad består egenligt kerne kapital af?
Definition
Aktiekapital og reserverne
Term
Hvad består kerne kapitalen af?
Definition
Aktie kapital + reserver + hybrid kerne kapital
Term
Hvad består basis kapital af?
Definition
Akitekapital + reserver + hybrid kernekapital + supplerende kapital
Term
Hvad består de samlede aktiver af?
Definition
Akite kapital, reserver, hybrid kernekaptial, supplerende kapital, indlån, anden gæld og garanti forpligtelser.
Term
Hvorfor spredes valutakriserne til flere lande?
Definition
De rammes af samme chok -de har lån hos samme investorer - stort handelssamkvem - investorer betragter landene som en region.
Term
Hvad er med i potenielt BNP?
Definition
Real kapital - strukturel beskæftigelse - totalfaktorproduktiviteten.
Term
Hvordan øges real kapitalen?
Definition
Investeringer i kapital apparat - maskiner, uddannelse osv.
Term
Hvordan øges TFP?
Definition
Øger produktiviteten (arbejder hurtigere) - øger matching (uddannelse - øge kvaliteten samt mactche efterspørgelsen) - Øge konkurrencen, for at øge produktiviteten.
Term
Hvordan øges den strukturelle beskæftigelse?
Definition
øge arbejdsstyrken (højere pensionsalder, hurtigere uddannelse, hæve efterlønnen) og/eller mindske ledigheden (Kortere dagpengeperiode, mindre overførselsindkomster)
Term
Hvad fortæller Philips kurven?
Definition
Den sammenhængen mellem ledighed og inflation.
jo lavere ledighed - jo højere inflation.
Term
Hvad var problemet med den første phillips kurve?
Definition
Den havde ikke taget højde for forventningerne.
Term
Hvad vej flytter kurven på philipskurven (den oprindelige) hvis forventningerne bliver højere?
Definition
til højre -> væk fra origo
Term
Hvilket punkt finder vi, der hvor philipskurven skærer x-aksen?
Definition
Den strukturelle ledighed.
Term
Hvordan bekæmpes inflation?
Definition
Øge ledighed -> ved finanspolitik f.eks. mindske G eller hæve T (sænke offentligt investering)
øge renten -> Pengepolitik
Term
Hvordan bekæmpes inflation?
Definition
Øge ledighed -> ved finanspolitik f.eks. mindske G eller hæve T (sænke offentligt investering)
øge renten -> Pengepolitik
Supporting users have an ad free experience!