Shared Flashcard Set

Details

Lonoikamakahiki
He mau huaolelo hou keia mai ka moolelo mai.
30
Language - Other
7th Grade
11/14/2012

Additional Language - Other Flashcards

 


 

Cards

Term
hapala
Definition

ho'owaiho'olu'u 'ia me ka mokaki

III, p.11

Term
ninole
Definition

nawaliwali, ikaika 'ole, me he pepe la

III, p.11

Term
lo'ohia
Definition

luhi, huhu paha i ka nui hana, ka nui pilikia

III, p.10

Term
li'uli'u
Definition

hala ka wa lo'ihi, like loa me ka 'emo

II, p.7

Term
'ilihune
Definition

'a'ohe kala, nele i ka waiwai 'ole

II, p.7

Term
pa'e
Definition

ka lohe 'ana i ke kani mai kahi mamao aku

III, p.11

Term
hahau
Definition

ke ku'i 'ana, ka pepehi 'ana

III, p.11

Term
ho'oma'au
Definition

ka ho'ohenehene 'ino 'ana

ka hana 'ino 'ana

ka ho'oweliweli 'ana

III, p.11

Term
hao
Definition

ka hele 'ana me ka ikaika

III, p.11

Term
ho'okanakamakua
Definition

ka lilo 'ana i makua, ke o'o a'e 'ana

II, p.8

Term
ho'olawehala
Definition

ka ho'ahewa 'ana

III, p.8

Term
niki'i
Definition

like me ka naki'i

ka ho'opa'a 'ana me kekahi kaula, ka hipu'u 'ana

I, p.3

Term
kiola
Definition

ke kiloi 'ana mai ka puhaka aku

I, p.3

Term
ha'oha'o
Definition

ka nune, ka no'ono'o, ka nalu 'ana e pili ana i kekahi mea

I, p.3

Term
ho'omanamana
Definition

ka ho'oili 'ana i ka mana i ke ki'i akua

I, p.4

Term
kahuli
Definition

ka ho'ohuli 'ana

I, p.4

Term
'ailolo
Definition

he hana e ho'ike aku i ka puka 'ana i ke a'o

I, p.5

Term
'ekemu
Definition

ka pane poko 'ana, 'a'ole nui ka 'olelo

III, p.11

Term
a'a
Definition

ke koni 'ana i ka nui aloha

ka ho'ouna 'ana i ka mana'o aloha i ka ipo

III, p.11

Term
napo'opo'o
Definition

ka iho 'ana o ka la ma ke komohana

II, p.7

Term
ka'ahele
Definition

ka huaka'i 'ana i 'o a i 'ane'i

II, p.6

Term
'i
Definition

ka 'olelo 'ana aku, ka ho'opuka mana'o 'ana

I, p.1

Term
hokeo
Definition

he ipu lo'ihi no ka halihali 'ana i ka ukana

III, p.10

Term
olowalu
Definition

he hui, he pu'ulu nui o na mea he nui 'ino

II, p.9

Term
puhaka
Definition

he 'apana kino, ma kahi o ke kikala

ka mahele ma waena o ka piko 'o a me ka piko 'a

II, p.6

Term
muliwai
Definition

ka "waha" o ke kahawai

kahi e launa ai ke kai a me ka wai

II, p.6

Term
kaula
Definition

he kanaka i hiki ke wanana i ka wa e hiki mai ana

II, p.6

Term
pu'a
Definition

he hui, he pu'ulu

I, p.3

Term
ma'a
Definition

he mea kaua e nou ai ka pohaku

I, p.3

Term
hailona
Definition

he 'ano loiloi, he ho'ike, he 'imi 'ike ma o ka ho'a'o

I, p.5

Supporting users have an ad free experience!