Shared Flashcard Set

Details

Liberalisme
Alt om liberalisme til IP-eksamen
32
International Studies
Professional
12/24/2012

Additional International Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
Hvile 10 ting er de klassiske liberalister enige om?
Definition
1. Frihed er den primære politiske værdi.
2. Individet er vigtigere end
kollektivet.
3. Skeptiske omkring magt.
4. Loven! - Der er et højere princip.
Alle er lige for loven.
5. Civil samfundet (mellem individet og
staten, fx. kirken, familie mv.)
6. Spontan orden (Orden opstår af sig
selv - se bare på sproget).
7. Det frie marked. Det øger job,
sænker fattigdom.
8. Tollerance. Man skal ikke blande sig
i hvad andre gør. Free speach!
9. Fred. Opnås ved ikke at blande sig i
andre landes politik.
10.Minimal stat. Målet for staten er
bare at beskytte individets frihed.
Term
Hvad er formålet med livet i den klassiske liberalisme?
Definition
Lykke.
Term
Hvordan ser den klassiske liberalisme på handel, og velstand
Definition
Det er godt!
Term
Hvad fokuserer liberalisterne på mht. historien?
Definition
Fordelene ved og udviklingen af frihed.
De vigtige historiske personer er de "normale" der skaber de gode ting i livet, herunder kultur, intellektuelle tanker, opfindelser, entrepeneure.
Term
Hvilken historisk begivenhed optager de klassiske liberalister maest?
Definition
Det første kontainerskib. Det sænkede fragtomkostningerne med 60% og muliggjorde mere handel.
Term
Hvad er basis definitationen på liberalisme i forhold til det internationale system?
Definition
Det internationalle system giver mulighed for både samarbejde og konflikt. Det er op til staterne at drage fordel af dette.
Term
Hvad mener liberalismen at det internationale system giver landene?
Definition
Mulighed for at gøre fremskridt til glæde for alle. Det betyder dog ikke at vi altid gør det.
Term
Hvad er forskellen mellem liberalister og realister i forhold til stater og det internationale system?
Definition
Realisterne ser primært på stater. Liberalisterne ser primært på det internationale system.
Term
Hvordan ser neoliberalismen på individet?
Definition
Som en selvstændig enhed løsrevet fra samfundet. Et frit, og selvansvarligt menneske, ikke et menneske som del af et socialt fællesskab, men nærmest i modsætning det dette.
Term
Vil krig eller fred være det mest naturlige i følge den klassiske liberalisme?
Definition
Ifølge den liberale tankegang, vil det være det mest naturlige at undgå ødelæggelserne fra en krig, kampene, de smertefulde omkostningerne ved ødelæggelserne fra krig og derved en stor
national gæld. Disse elementer vil sikre fred i sig selv
Term
Hvornår startede neoliberalismen?
Definition
Ca. 1980
Term
Hvad er neoliberalismens centrale fokus?
Definition
Institutioner og organisationer i international politik
Term
Er staterne stadig de væsentligste aktører i international politik i følge neoliberalismen?
Definition
Ja!, men man anerkender vigtigheden af internationale organisationer og har derfor tiltro til det tredje image, altså at stater tjener igennem samarbejde.
Term
Hvad er det økonomiske samarbejdes vedvarende faktor i følge neoliberalisten Keohane?
Definition
Det økonomiske samarbejdes vedvarende faktor er de internationale institutioner
Term
"Regimer" er en neoliberalistisk opfindelse, men hvad betyder det?
Definition
Regimebegrebet fastlægger både stater, internationale organisationer, NGO'er og multinationale selskaber som betydelige internationale aktører.
Term
Hvad mener liberalisterne med
’positive sum game’ ?
Definition
Alle vinder ved samarbejde.
Term
Hvor mange former for liberalisme findes der?
Definition
5: Sociologisk Liberalisme,
Interdependentisk Liberalisme (neo), Institutionel Liberalisme og Republikansk Liberalisme
Term
Hvem er den mest kendte klassiske liberalist?
Definition
John Locke
Term
Hvem er den mest kendte neoliberalist?
Definition
Robert Keohane
Term
Hvilken rolle har interstatslige forhold i neo-liberalismen?
Definition
neo-liberalisterne fokuserer på, at der i interstatslige forhold er tale om absolutte gevinster versus relative
gevinster. Dette bevirker, at der mellem staterne fokuseres på, hvor meget den enkelte stat kan få ud af et samarbejde i modsætning til hvis der fokuseres på, hvor meget den
enkelte stat kan få ud af samarbejdet i forhold til en anden stat.
Term
Hvad vil neo-liberalismen sige om Danmarks forhold til Grønland mht. til arktis?
Definition
Neo-liberalisterne ser interdependens som en afgørende faktor i sikkerhedsspørgsmålet,
og ved Danmarks ”nødvendige” økonomisk støtte vurderes dette at bibeholde Grønland i et økonomisk afhængighedsforhold. Dermed fastholdes Grønland som en del af Danmark,
og mulighed for total løsrivelse og dermed følgende selvstændighed med tilhørende 100% ejerskab over ressourcerne inden for det grønlandske territorium er ikke nært forestående.
Term
Hvad fremhæver den sociologiske liberalisme?
Definition
At staterne bestemt ikke er de eneste aktører i internationale relationer. Transnationale relationer, fra folk til folk eller mellem gupper i forskellige lande, spiller også en væsentlig rolle
Term
Hvad fremhæver Enterdependens-liberalismen?
Definition
Gensidig afhængighed mellem lande og mennesker. Gennem historien har stater forsøgt at opnå magt vha. militære styrker og territorial udvidelse. Men industrialiserede lande kan opnå større gevinster ved intern udvikling og udenrigshandel. Det er simpelt hen blevet dyrere at anvende magt (på grund af staternes bedre forsvar), og der er mindre at vinde ved magtanvendelsen.
Term
Hvem er den mest kendte interdependens liberalist?
Definition
Keohane
Term
Hvad er den vigtigste pointe i Institutionel liberalisme?
Definition
At internationale institutioner har en positiv effekt på verdenssamfundet. Dette sker fordi internationale institutioner er selvstændige aktører, der kan lette samarbejde mellem stater. ("Institutioner" betyder i denne sammenhæng ikke blot organisationer, men også eksempelvis uformelle regler). Jo flere selvstændige institutioner og jo større beslutningsgrad disse har, jo mere institutionelt sammenkædet er verden, og jo mindre behøver stater at frygte hinandens handlinger
Term
Hvad er hovedpointen i Republikansk liberalisme?
Definition
At liberale demokratier er mere fredelige end andre politiske systemer. Mere specifikt mener de republikanske liberalister, at demokratier ikke går i krig med hinanden.
Term
Hvad er den største forskel på realisme og liberalisme?
Definition
I modsætning til realismen antager liberalismen, at internationale relationer kan indeholde samarbejde frem for konflikt. Der er dermed mulighed for at forbedre de internationale relationer, således at krig bliver væsentligt mindre sandsynligt end hvad realismen antager.
Term
Hvorfra kommer neoliberalismen og hvad adskiller den fra sine rødder?
Definition
Kommer fra pluralismen, der mente at grænsen mellem stater blev mere permeabel og internationale institutioner ville betyde mere. Neoliberalismen ser dog stadig stater som selvstændige aktører.
Term
Hvad hævdede neoliberalisten Keohane som vagte stor debat?
Definition
At hans neoliberalisme var en variant af realismen. Dette ledte til neo-neo debatten der diskuteres af Wæver.
Term
Hvad er de to begivenheder i det 20' århundrede "beviser" i følge neoliberalismen at neorealismen er en stadig mere upræcis teori?
Definition
1. Interdependens der bl.a medfører at stater kan se den gensidige fordel ved ikke at bruge alle naturresourcer.
2. Perioden med hegemonisk stabilitet som USA sørgede for efter ww2.
Term
Hvad kan man kritisere Neoliberalismen for?
Definition
1.At den i lighed med den Engelske Skole kun ser de internationale institutioner som tollereret sameksistens mellem enstænkende suveræne stater. Der ses altså ikke på de etiske dimensioner til at starte med.
2. At den starter med et realistisk syn på stater og deres interesser.
Term
Hvordan kan interdependens påvirke Grønlands forhold til DK?
Definition
Neo-liberalisterne ser interdependens som en afgørende faktor i sikkerhedsspørgsmålet,og ved Danmarks ”nødvendige” økonomisk støtte vurderes dette at bibeholde Grønland i et økonomisk afhængighedsforhold. Dermed fastholdes Grønland som en del af Danmark,og mulighed for total løsrivelse og dermed følgende selvstændighed med tilhørende 100%
ejerskab over ressourcerne inden for det grønlandske territorium er ikke nært forestående.
Supporting users have an ad free experience!